WERKPLEKINSPECTIE

V&G plan

Is er een V&G plan

Is het V&G plan ondertekend

Voldoet het V&G plan aan de eisen met betrekking tot het totale project

Geef hier aan waarom geen V&Gplan van toepassing is op dit project:

Bouwterrein

Zijn verkeersvoorzieningen en laad- en losplaatsen afdoende en veilig?

Zijn vluchtwegen vrij (toegang hulpdiensten)?

Is de werkplek begaanbaar?

Is het bouwterrein voldoende verlicht?

Zijn bouwmaterialen stabiel opgeslagen en afgedekt?

Zijn pictoborden (pbm's / Verboden toegang / melden bij uitvoerder) aangebracht bij de toegang
tot de bouwplaats?

Zijn afdoende maatregelen genomen ter bescherming van voorbijgangers (afzettingen)?

Is de plaats van de hoofdschakelaar en van afsluiters bekend?

Keten / Loodsen / Milieu

Is er een schaftgelegenheid aanwezig

Is er voldoende ruimte in de schaftgelegenheid voor het aantal personen op de bouwplaats?

Is de schaftgelegenheid schoon?

Zijn voldoende toiletvoorzieningen aanwezig

Worden afvalproducten gescheiden ingezameld?

Zijn tappunten van milieubelastende stoffen voorzien van een lekbak?

Bedrijfshulpverlening

Zijn voldoende blusmiddelen aanwezig, bereikbaar en gekeurd?

Is er te allen tijde een gediplomeerd bedrijfshulpverlener op de bouwplaats aanwezig?

Is er een alarmkaart op een voor iedereen zichtbare plaats gehangen?

Zijn voldoende EHBO-middelen aanwezig, bereikbaar en gekeurd?

Steigers / Ladder / Trappen / Hoogwerker / Kranen

Is er een vaste steiger op de bouwplaats?

Is de vaste steiger opgebouwd volgens de Richtlijn Steigers?

Zijn de voetplaten op de juiste manier onderstopt?

Zijn schoren en verankeringen op de juiste manier aangebracht?

Zijn de leuningen geplaatst en compleet uitgevoerd?

Zijn de vloeren volledig dichtgelegd en is de afstand tot de gevel in orde?

Worden de kantplanken toegepast (ook kopkantplanken)?

Zijn rolsteigers in gebruik?

Zijn de rolsteigers opgebouwd volgens de opbouwinstructie van de fabrikant?

Zijn stabilisatoren toegepast?

Zijn de steigeronderdelen gekeurd (sticker)?

Staan er ladders opgesteld op de bouwplaats?

Staan ladders stabiel?

Zijn de ladders tegen verschuiven en omvallen geborgd?

Steken de ladders 1 meter boven het werkvlak door?

Zijn de ladders gekeurd?

Zijn trappen stabiel en veilig opgesteld?

Zijn de trappen gekeurd?

Worden hoogwerkers of schaarliften gebruikt?

Zijn de hoogwerker(s) of schaarlift(en) gekeurd?

Zijn de medewerkers aangelijnd tijdens het werken in de hoogwerker of schaarlift?

Is er een kraan ingezet op de bouwplaats?

Is de hijskraan gekeurd?

Zijn alle hijsmiddelen gekeurd?

Is het hijsgebied afgezet en/of gemarkeerd?

Worden helmen gedragen op de bouwplaats?

Bouwliften

Is er een (of meer) bouwlift(en) op de bouwplaats aanwezig?

Is de bouwlift juist en stabiel opgesteld?

Zijn laad- en losplaatsen voorzien van schuifhekken?

Is de bouwlift op de juiste manier verankerd?

Is bediening vanaf het platform onmogelijk?

Is de bouwlift gekeurd?

Is er een opstellingskeuring aanwezig?

Heiwerkzaamheden

Worden heiwerkzaamheden uitgevoerd?

Is de heistelling stabiel?

Is het werkgebied gemarkeerd en afgezet?

Worden de juiste PBM's gebruikt?

Grondwerk

Is er sprake van grondwerk?

Blijft iedereen buiten het bereik van de grondverzetmachine(s)?

Is valbeveiliging toegepast bij een diepte van meer dan 2m (leuningwerk)?

Worden de juiste PBM's gebruikt?

Elektrische voorzieningen

Is de bouwplaats voldoende verlicht?

Zijn alle middelen onbeschadigd?

Zijn voedingskabels beschermd tegen beschadiging?

Zijn alle middelen die deel uitmaken van de elektrische installatie aantoonbaar gekeurd (keuringssticker)?

Voor de gezondheid schadelijke producten.

Worden er voor de gezondheid of het milieu schadelijke stoffen gebruikt op de bouwplaats?

Is de productinformatie aanwezig (Veiligheidsinformatiebladen en /of werkinstructiebladen)?

Veiligheidsinformatiebladen en werkinstructiebladen van de meest voorkomende gevaarlijke stoffen zijn te vinden op de usb-kaart "Gevaarlijke Stoffen" die de uitvoerder in zijn bezit heeft.

Worden de gevaarlijke stoffen op de voorgeschreven manier gebruikt?

Worden de gevaarlijke stoffen op de voorgeschreven manier opgeslagen?

Beveiligingen

Is er sprake van risico's voor vallen en / of vallende voorwerpen?

Is leuningwerk op de juiste manier toegepast?

Juist uitgevoerd leuningwerk bestaat uit een bovenleuning op 1 meter hoogte, een kantplank van minimaal 12 cm hoog, en een tussenleuning halverwege. De openingen tussen de leuningen mogen niet groter zijn dan 47 cm.

Zijn wand- en vloersparingen goed beveiligd?

Zijn alle keuringsplichtige machines en gereedschappen voorzien van een geldige, goed leesbare keuringssticker?

Zijn machines en gereedschappen voorzien van alle voorgeschreven beveiligingen?

Worden de beveiligingen op de juiste manier toegepast?

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Zijn er mechanische middelen beschikbaar om tillen zoveel mogelijk te vermijden?

Zijn de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar en aanwezig?

Worden S3 werkschoenen of -laarzen gedragen?

Worden helmen gedragen, overal waar kans bestaat op stoten van het hoofd of vallende voorwerpen ( hijswerk, steiger, werken onder/boven elkaar)?

Worden overige persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier gebruikt (gehoor-, oogbescherming, handschoenen, etc.)?

Onderaannemers
Nieuwe onderaannemer:

Naam onderaannemer:

Gebruikt de onderaannemer gekeurd materieel?

Gebruikt de onderaannemer de juiste PBM's?

Overige op- of aanmerkingen:

Te nemen maatregelen en ondertekening:

Te nemen maatregelen:

Met onderaannemers / verhuurders besproken:

Eventuele signalering van trends of andere opmerkingen:

Datum:
Handtekening uitvoerder:
Handtekening begeleider:
Afhandeling afwijkingen
Afwijkingen afgehandeld d.d. :
Handtekening uitvoerder voor afhandeling:
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.