Γραμμή παραγωγής επιστρεφόμενου γυαλιού -RGB

Χώρος Εμφιάλωσης

 • Είναι οι πόρτες κλειστές?

 • Είναι καθαρά τα δάπεδα? (και κάτω από τα μηχανήματα)

 • Είναι καθαρά οι τοίχοι και τα τζάμια?

 • Είναι καθαρά τα κανάλια απορροής?

 • Δεν παρατηρούνται πρόχειρες επισκευές, κατασκευές, αντικείμενα (π.χ. Ταινίες, σπάγγοι, σύρματα, κ.λπ.)

 • Δεν υπάρχουν ενδείξεις από φαγητά ή καφέδες.

 • Η εμφάνιση των εργαζομένων είναι σύμφωνη με τους κανόνες σωστής βιομηχανικής πρακτικής? (ενδυμασία, καθαριότητα, απουσία κοσμημάτων, κ.λπ. )

 • Δεν υπάρχουν ενδείξεις καπνίσματος στο χώρο, ούτε άτομα που καπνίζουν.

 • Δεν υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα στο χώρο (τσάντες, ρούχα, κ.λπ.)

 • Χρησιμοποιούνται τα απαραίτητα ΜΑΠ?

 • Είναι καθαρά τα μηχανήματα?

 • Δεν υπάρχουν εργαλεία/ αντικείμενα άσχετα με το χώρο ή εκτός θέσης.

 • Τηρούνται οι προδιαγραφές 5Σ?

 • Λειτουργεί η συσκευή απεντόμωσης?

 • Είναι το ανοξείδωτο το δοχείο αποθήκευσης ανταλλακτικών (μπεκ, βαλβίδες, κ.λπ.) καθαρό και με απολυμαντικό?

 • Είναι καθαρές οι μεταφορικές ταινίες και τα καλύμματά τους?

 • Είναι καθαρά τα κανάλια των καλωδίων?

 • Λειτουργεί το σύστημα εξαερισμού?

 • Είναι επαρκής ο φωτισμός?

 • Είναι καθαρή η γραμμή μεταφοράς σπασμένης φιάλης?

 • Έιναι οι διάδρομοι και οι έξοδοι κινδύνου ελεύθερα από αντικείμενα ή εμπόδια ?

 • Είναι καθαροί οι κάδοι απόρριψης σπασμένης φιάλης?

Χώρος Συσκευασίας

 • Είναι καθαρά τα δάπεδα? (και κάτω από τα μηχανήματα)

 • Είναι καθαρά τα κανάλια απορροής?

 • Στο σταθμό πλυσίματος χεριών υπάρχουν σαπούνι, απολυμαντικό υγρό και χειροπετσέτες? Λειτουργεί?

 • Δεν παρατηρούνται πρόχειρες επισκευές, κατασκευές, αντικείμενα (π.χ. Ταινίες, σπάγγοι, σύρματα, κ.λπ.)

 • Δεν υπάρχουν ενδείξεις από φαγητά ή καφέδες.

 • Η εμφάνιση των εργαζομένων είναι σύμφωνη με τους κανόνες σωστής βιομηχανικής πρακτικής? (ενδυμασία, καθαριότητα, απουσία κοσμημάτων, κ.λπ. )

 • Δεν υπάρχουν ενδείξεις καπνίσματος στο χώρο, ούτε άτομα που καπνίζουν.

 • Δεν υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα στο χώρο (τσάντες, ρούχα, κ.λπ.)

 • Χρησιμοποιούνται τα απαραίτητα ΜΑΠ?

 • Γίνεται διαχωρισμός αποβλήτων/ανακυκλωσίμων?

 • Δεν υπάρχουν εργαλεία/ αντικείμενα άσχετα με το χώρο ή εκτός θέσης.

 • Λειτουργούν οι συσκευές απεντόμωσης?

 • Τα μανόμετρα/ θερμόμετρα του πλυντηρίου είναι διακριβωμένα? Φέρουν την απαραίτητη σήμανση?

 • Δεν παρατηρείται υπερχείλιση στους κάδους απόρριψης του πλυντηρίου.

 • Είναι καθαρές οι μεταφορικές ταινίες?

 • Είναι καθαρές οι σκάφες των μεταφορικών ταινιών?

 • Έιναι οι διάδρομοι και οι έξοδοι κινδύνου ελεύθερα από αντικείμενα ή εμπόδια ?

 • Είναι καθαρός ο σταθμός λίπανσης και προσθήκης χημικών του πλυντηρίου?

 • Είναι τοποθετημένα τα χημικά σε δοχεία περισυλλογής?

 • Είναι καθαρά τα κανάλια των καλωδίων?

 • Είναι καθαρές οι σκάλες και τα παταράκια?

 • Είναι καθαροί οι κάδοι ανακύκλωσης και σκουπιδιών μπροστά από το παλετάιζερ?

 • Είναι επαρκής ο φωτισμός?

Χώρος Δεσμευμένων Προϊόντων Παραγωγής

 • Είναι η πόρτα κλειστή?

 • Είναι το δάπεδο καθαρό?

 • Φέρουν τα προϊόντα κατάλληλη σήμανση?

 • Είναι καθαρά τα μηχανήματα?

 • Παρατηρούνται διαρροές?

Αποθήκη ετικετων -πωμάτων rgb

 • Είναι οι πόρτες κλειστές?

 • Είναι καθαρά τα ράφια?

 • Είναι καθαρο το δάπεδο?(κάτω από ράφια?)

 • Λειτουργούν και είναι στην θέση τους οι σταθμοι μυοκτονίας και απεντόμωσης ?

 • Υπαρχουν αντικείμενα άσχετα με το χώρο η εκτός θέσης.?

 • Είναι όλα τα μη συμμορφούμενα προϊόντα σημασμένα και διαχωρισμένα από τα κατάλληλα ?

 • Υπάρχει σκόνη στις παλέτες και στα υλικά?

 • Είναι επαρκής ο φωτισμός?

 • Είναι καθαρές οι υγειονομικές γωνίες?ειναι καθαρές οι κολόνες?

 • Τα πώματα ειναι στιβαγμένα και τακτοποιημένα με κατάλληλο τρόπο?

 • Οι ετικέτες τακτοποιημενες στην σωστή θέση?

 • Έιναι οι διάδρομοι και οι έξοδοι κινδύνου ελεύθερα από αντικείμενα ή εμπόδια ?

 • Υπαρχουν ανοίγματα που επιτρεπουν την είσοδο πουλιών ,εντόμων κλπ?

Αποθήκη χημικών παραγωγής

 • Είναι οι πόρτες κλειστές?

 • Είναι καθαρά τα ράφια?

 • Είναι καθαρο το δάπεδο?(κάτω από ράφια?)

 • Χρησιμοποιούνται τα απαραίτητα ΜΑΠ ?

 • Λειτουργούν και είναι στην θέση τους οι σταθμοι μυοκτονίας και απεντόμωσης ?

 • Δεν υπάρχουν αντικείμενα άσχετα με το χώρο ή εκτός θέσης.

 • Είναι όλα τα μη συμμορφούμενα προϊόντα σημασμένα και διαχωρισμένα από τα κατάλληλα ?

 • Είναι επαρκής ο φωτισμός?

 • Λειτουργεί ντουζ ασφαλείας και ο πλύντης ματιών ?

 • Ειναι στην θέση του ο πυροσβεστήρας ?

 • Ειναι όλα τα χημικά αποθηκευμένα σε δοχεία περισυλλογής ?

 • Ειναι τα υλικά τακτοποιημένα και στην κατάλληλη θέση βάση συμβατότητας ?

 • Υπάρχουν spill control materials σε επαρκη ποσότητα και καλή κατάσταση?

 • Υπάρχει σωστή σήμανση ? υπαρχουν σωστά MSDS ?

 • Υπαρχουν κατάλληλα μέσα προστασίας ?ειναι σε καλή κατάσταση?

 • Έιναι οι διάδρομοι και οι έξοδοι κινδύνου ελεύθερα από αντικείμενα ή εμπόδια ?

 • Λειτουργεί σύστημα αερισμού ?

 • Υπαρχουν φουσκωμένα δοχεία?

 • Υπαρχουν δοχεία χωρίς σήμανση?

 • Ειναι καθαρή η αποθήκη του άνθρακα?

 • Ειναι καθαρη η αποθήκη του velcorin ?

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.