Procedures inzake reinigen en desinfecteren

 • Afvoerputjes, roosters en sifons worden dagelijks gereinigd?

 • Vloer en muren zijn gemakkelijk afwasbaar?

 • Vloer wordt dagelijks schoongemaakt en gereinigd

 • Deuren zijn makkelijk schoon te houden en te desinfecteren

 • Is er een wekelijkse reiniging van filters en zichtbare oppervlakten van de dampkappen?

 • Is er een halfjaarlijkse reiniging van de gehele dampkap en -leiding?

 • Dweilen, borstels en andere gereedschappen gebruikt bij reinigen worden dagelijks gereinigd met detergents en ontsmet

 • Spoelbakken en gootstenen worden dagelijks gereinigd

 • Schoonmaakmiddelen en andere oneetbare producten zijn goed geëtiketteerd en gescheiden van voedingswaarden opgeborgen.

 • Van gebruikte schoonmaakmiddelen zijnnveiligheidsvoorschriften gekend

 • Er zijn handschoenen en veiligheidsbril beschikbaar voor wie installaties met corrosieve producten onderhoudt

 • Oppervlakten worden onderhouden en periodiek schoongemaakt

Ongediertebestrijding

 • Het bestrijden van ongedierte gebeurt door een gespecialiseerde firma?

 • Er wordt een logboek bijgehouden van eventuele maatregelen

Kwaliteit van het gebruikte water

 • Is er voldoende waterdruk?

 • is de temperatuur van het warme water boven de 40°?

 • Is de hardheidsgraad aanvaardbaar?

 • Is de toestand van het waterleidingnet in orde?

Beheersing van koude- en warmteketen

 • Temperatuurcontrole ijs-en diepvriezer wordt dagelijks geregistreerd ?

 • Afwijkingen (niet hoger dan -18° voor diepvries en niet hoger dan 7° voor ijskast) worden gemeld aan LPA zodat gepaste corrigerende maatregelen kunnen genomen worden

Registreren en beheer van non-conformiteiten

 • Zijn er maatregelen te treffen op korte termijn?

 • Zijn er maatregelen te treffen op lange termijn?

Gezondheid van het personeel

 • Omgevingstemperatuur tussen 15 en 26,5°

 • Relatieve vochtigheid 30 - 70%

 • Zijn er gebruikstoestellen in slechte staat?

Geluid

 • In het lokaal is zorggedragen voor aanvaardbare akoestiek

 • Het geluidsniveau An aanwezige apparaten bedraagt niet meer dan 55dB

EHBO

 • Er is een EHBO-kastje aanwezig

 • Inhoud wordt periodiek gecontroleerd

 • Wonden aan handen en onderarmen worden verzorgd met een verband ondoordringbaar voor water

Verlichting

 • Is er voldoende lichtsterkte

 • Verlichting werkt en is correct aangesloten

In geval van ziekte

 • Toegang tot keuken wordt verboden voor wielrijder OR-vergadering is van een ziekte die overdraagbaar is via voeding (Bv geïnfecteerde wonden, diarree, ...)

 • Iedereen meldt voor aanvang eventuele infecties

 • Medisch onderzoek leerkrachten gebeurt 3jaarlijks, of na een besmettelijke aandoening of na een bezoek aan een risicoland

Persoonlijke hygiëne

 • Alle leerkrachten en leerlingen hebben propere en verzorgde handen

 • Iedereen wast handen bij begin van het werk

 • Handen worden regelmatig gewassen zeker na toiletbezoek, wegbrengen afval of reinigen vuil materiaal

 • Dagelijkse controle handen en vingernagels

 • Niemand draagt horloges, juwelen, ringen of oorbellen

 • Men proeft van de spijzen met een lepel

 • Rechtstreeks contact van de handen met bereide producten wordt beperkt

 • Na morsen op vloer of werkoppervlak wordt dit op de correcte wijze gereinigd

 • Hangen er veiligheid- en hygiëneaffiches als motivatie?

 • Zit men op werktafels of banken

 • Worden de kasten bestemd voor opbergen voedingsmiddelen gebruikt voor opbergen kledij en persoonlijk materiaal?

 • Rookverbod wordt strikt nageleefd

 • Werkkledij is van iedereen proper

 • Draagt iedereen het hoofddeksel en correct

 • Er zijn kleedruimten voorzien

 • Er zijn individuele kleerkasten voorzien

 • Kleedruimten zijn ordelijk en netjes

Opleiding

 • Een jaarlijkse opleiding mbt hygiëne is voor iedere gebruiker voorzien

Ontwerp en onderhoud van infrastructuur en uitrusting

 • De keuken wordt uitsluitend gebruikt voor de fabricage van voedingsmiddelen

 • Doorgangen en looppaden zijn minimaal 80cm breed

 • Zijn er dringende verfraaiingswerken nodig?

 • Vloeren hebben een voldoende helling zodat schrobster wegvloeit naar afvoerputjes?

 • Er zijn voldoende afvoerputjes?

 • Afvoerbuizen en leidingen zijn in muur ingewerkt?

 • Er zitten geen scheuren of gaten in vloeren, muren en plafonds?

 • De afvoer in de vloer heeft duikers met afneembaar rooster?

 • De afvoer heeft een geurafsluiter?

 • De buisleidingen zijn glad?

 • De buisleidingen zijn rechtstreeks op de muur vastgemaakt

 • De buisleidingen zijn gemakkelijk afwasbaar

 • De buisleidingen lekken niet

 • De bekleding van de muur bestaat uit tegels

 • De muurtegels zijn effen, onbeschadigd en afwasbaar?

 • Zijn de tegels brandbaar

 • Is (een deel van) de muur geverfd

 • Wanden zijn afwasbaar en ondoordringbaar voor water en vet tot op manshoogte

 • Wanden zijn goed onderhouden ( geen verschillend of schimmel Bvb) en zuiver

 • Is het plafond effen en afwasbaar

 • Op plafond is geen vorming van condenswater

 • Plafond is goed onderhouden en zuiver?

 • Is de vloer betegeld

 • Overgang vloer naar wanden is naadloos uitgevoerd

 • Vloer is goede onderhouden (geen open voegen of beschadigingen) en zuiver

 • Functioneren alle bouwelementen (ramen, deuren) normaal?

 • Ramen en andere openingen zijn zo ontworpen dat er geen vuil kan ophopen

 • Buitenramen zijn voorzien van horren

 • De horren kunnen voor schoonmaak makkelijk verwijderd worden

 • Is er een gewone aluminiumdeur

 • Is er er deur van brandwerend type (Benor-label)

 • Zijn er verluchtingsroosters

 • Zo ja, van brandwerend type?

 • Zijn de kieren tussen de deur en het kader/vloer minder dan 5mm?

 • Rekken zijn stabiel, stevig en zonodig verankerd?

 • Indeling, ontwerp, constructie, afmetingen en uitrusting van de keuken maakt hygiënisch werken mogelijk

Elektriciteitsvoorziening

 • Is er een elektrische schakelkast

 • Is deze gesloten

 • Is er een verliesstroomschakelaar

 • Zijn er toestellen voorzien van een eigen verliesstroomschakelaar?

 • Zijn de lampenkappen intact en gereinigd?

 • Zijn er loshangende geleiders

 • Zijn er tijdelijke installaties

 • Worden er verlengsnoeren gebruikt

 • Zijn de verlengsnoeren aangepast aan de stroomsterkte en geïsoleerd met aarding

 • Liggen de verlengsnoeren niet op de grond

 • Zijn de verlengsnoeren voldoende lang

 • Zijn alle contactdozen van aarding voorzien

 • Alle wandcontactdozen gemonteerd op aanrecht en tafels zijn spatwaterdicht met een onbeschadigd zelfsluitend klepje

 • Overige wandcontactdozen zijn spatwaterdicht, van het bezonken type en onbeschadigd

 • Stopcontacten en schakelaars zijn minstens 50cm verwijderd van aftappunten water

 • Zijn de stekkers in goede staat

 • Zijn de schakelaars in goede staat

 • Werd de elektrische installatie binnen de vijf jaar gekeurd door een erkend keuringsorganisme

 • Zijn er belangrijke wijzigingen aan de elektrische installatie uitgevoerd na de laatste keuring

 • Zo ja, werd deze dan herkeurd

 • Het elektrisch gereedschap is dubbel geïsoleerd en vertoont geen beschadigingen

 • Zijn er lampenkappen aanwezig in de dampkappen

Dampkappen en dampkapconstructie

 • Aanwezigheid van dampkap boven kookhaard?

 • Alle dampkappen werken goed?

 • Is er een vetfilter aanwezig (hellingshoek groter dan 45°)

 • Er is een opvanggleuf aanwezig ( randen van dampkap)

 • De dampkap is 15cm groter dan werkvlak

 • Zijn er filters aanwezig?

 • Is de dampkap aangesloten op de afzuigleiding

 • Vormt de afzuigleiding een afzonderlijk net

 • Is de afzuigleiding uitgevoerd in niet-brandbaar materiaal?

 • Zijn er brandkleppen voorzien voorzien wanneer leiding door brandwerende muren gaat?

 • Zijn er openingen aanwezig voor controle en reiniging

 • Zijn de leidingen zo kort mogelijk let een minimum aan ellebogen?

 • Bedieningsknoppen zijn makkelijk bereikbaar en bedienbaar?

 • Bedieningsknoppen dampkap geven duidelijke info ivm aan/uit

Friteuses

 • Worden er friteuses gebruikt?

 • Staan de friteuses op onbrandbare ondergrond?

 • Afstand friteuse tot toestel met open vlam, water, kooktoestellen is meer dan 50cm

 • Opstelling is zo dat accumulatie van vetten vermeden wordt tegen muren of andere toestellen

 • Staat de olie tussen het minimum en maximumpeil?

 • Is er aanwezigheid van bezinksel op de bodem

 • Is friteuse net en proper

 • Is deksel aanwezig?

 • Bedieningsknoppen zijn rein, goed bereikbaar en leesbaar?

 • Is er een kraan aanwezig voor het ledigen van de ketel?

 • Zo ja, is deze beschermd tegen onvrijwillige opening?

 • Wordt de friteuse uitgeschakeld na sluitingstijd

 • Staat de friteuse onder toezicht tijdens werking?

Afvalbeheer

 • Wordt afval correct gesorteerd

 • Zijn restafvalvuinisbakken met deksel en voedselbediening

 • Is de vuilnisbak steeds gesloten

 • Worden gebruikte verpakkingen dagelijks verwijderd

 • Afvalopslag is in apart lokaal of buiten?

 • Afvalopslag vormt geen contanimatierisico en zijn schoon

 • Afvalrecepienten worden regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd

 • Afval wordt minimum dagelijks uit lokaal verwijderd

 • Voedingsafval van verbruikers wordt niet voor menselijke consumptie herbruikt

 • Worden er plastic zakken gebruikt voor vuilbakken

 • De afvalzakken worden goed gesloten getransporteerd

Controle inkomende producten

 • Er is een registratieformulier van inkomende producten aanwezig (aanvoerregister)

 • Wordt bij gebruik van levensmiddelen de houdbaarheidsdatum gecontroleerd

 • Worden verdachte grondstoffen (ingedeukt, verroest, vervallen, verdachte geur, enz) zorgvuldig gecontroleerd

 • Voedingsmiddelen zijn zorgvuldig afgedekt

 • Voedingsmiddelen worden bewaard zoals voorgeschreven door fabrikant

 • Temperatuurcontrole

Maatregelen om contaminatie te vermijden

 • Zijn de lokalen gesloten tijdens speeltijd?

 • Zijn de lokalen gesloten na de praktijklessen?

 • Vuile en propere werkplekken (ontpakken/bereiden) zijn goed gescheiden?

 • Geen voedingsmiddelen op begane grond

 • Orde en zuiverheid tijdens manipuleren, behandelen en bereiden van voeding

 • Behandeling van rauwe en bereide voedingswaren gebeurt op gescheiden plaatsen of tijdstippen

 • Afkoelen gebeurt in minder dan 2u

Hanteren van producten

 • Aan-en afvoer van materiaal kan veilig gebeuren

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.