KOMO Proces certificaat

 • Bedrijfsnaam certificaathouder:

1. Adres gegevens, opbouw rapport en geheimhoudingsverklaring IKOBBKB

 • Adres gegevens

 • Aantal medewerkers:

 • Aantal verwerkers

 • Overige behaalde certificaten:

 • Offerte gewenst vanwege aflopen certificaat: Afgegeven door: Einddatum:

2. Vorig uitgevoerde bedrijfsbezoek

 • Datum volgende te houden bedrijfsbezoek:

 • Datum vorig bedrijfsbezoek

3.0 OVERZICHT VAN BEVINDINGEN , AANBEVELINGEN

 • De beoordeling heeft plaats gevonden op basis van een steekproef, bestaande uit tenminste de in paragraaf 2.2 genoemde projecten of zoveel als door auditor nodig geacht wordt.

3.1 Offerte en overeenkomst

 • 1. Bevat de offerte/overeenkomst afspraken ten aanzien van bouwplaatsvoorzieningen

 • 2. Bevat de offerte / overeenkomst afspraken ten aanzien van zelfwerkzaamheden

 • 3. Bevat de offerte / overeenkomst afspraken ten aanzien van communicatie met buren ,mandeligheid en planning,

 • 4. Bevat de offerte/ overeenkomst afspraken ten aanzien van de communicatie met bevoegd gezag

 • 5. Bevat de offerte / overeenkomst een overzicht van vergunningen en voorwaarden

 • 6. Bevat de offerte / overeenkomst een overzicht van de stelposten

 • 7. Bevat de offerte / overeenkomst afspraken m.b.t. meer en minderwerk

 • 8.Bevat de offerte / overeenkomst afspraken ten aanzien van het precario, gebruik van gemeentegrond / trottoir

 • 9. Bevat de offerte / overeenkomst afspraken ten aanzien van leges

 • 10. Bevat de offerte / overeenkomst afspraken ten aanzien van de kosten van monitoring en vooropnames

 • 11. Bevat de offerte/overeenkomst afspraken ten aanzien van de garanties overeenkomstig par. 22 van de UAV 2012

 • 12. Bevat de offerte / overeenkomst een verwijzing naar de algemene voorwaarden

3.2 Personele bezetting

 • 1. Heeft de certificaathouder de in te zetten medewerkers aantoonbaar voorzien van werkinstructies, die zijn afgestemd op de uit te voeren werkzaamheden

3.3 Materieel

 • 1. Zijn de in te zetten funderingsmachines en de hijs/ en hefgereedschappen voorzien van een geldig certificaat van goedkeuring

 • 2. Is er , voor aanvang van de werkzaamheden, een opstellingskeuring uitgevoerd door een beveogd persoon

 • Opmerking. Voor de opstellingskeuring van funderingsmachines kan gebruik gemaakt worden van de NVAF/ checklist (www.nvaf.nl)

3.5 Uitvoering

 • 1. Bereid en voert de certificaathouder de werkzaamheden met inachtneming van de eisen van de VGM Checklist Aannemers, niveau VCA*

3.7 Bijzondere proceseisen

3.7.1 Werkplan / kwaliteitsplan

 • 1. Heeft certificaathouder, voor aanvang van de uitvoering, een werk/ of kwaliteitsplan opgesteld

 • 2. Is het werk/ of kwaliteitsplan aantoonbaar gebaseerd op vooraf uitgevoerde risicoanalyses overeenkomstig de eisen van de VGM Checklist Aannemers hoofdstuk 2

 • 3. Bevat het werk/ of kwaliteitsplan een onderdeel m.b.t. personeelsbezetting en uitbesteding of inhuur

 • 4. Bevat het werk/ of kwaliteitsplan een onderdeel m.b.t. in te zetten materieel ( geschiktheid en keuring)

 • 5. Bevat het werk/ en kwaliteitsplan een onderdeel m.b.t. vooropnamen van al dan niet aangebouwde belendingen

 • 6. Bevat het werk/ of kwaliteitsplan een onderdeel m.b.t. monitoring van omgevingsbeinvloeding ( trillingen, grondwaterstanden, geluidsniveau, deformaties)

 • 7. Bevat het werk/ of kwaliteitsplan een onderdeel m.b.t. graafmeldingen

 • 8. Bevat het werk/ of kwaliteitsplan een algemeen tijdschema

 • 9. Bevat het werk/ of kwaliteitsplan een onderdeel m.b.t. uit te voeren( interne) kwaliteitscontroles

 • 10. Bevat de uit te voeren interne kwaliteitscontrole een controle van de wapening

 • 11. Bevat de uit te voeren interne kwaliteitscontrole een controle van afmetingen en plaats van inkassingen

 • 12. Bevat de uit te voeren interne kwaliteitscontrole een controle van het aanwerken van inkassingen

 • 13. Bevat de uit te voeren interne kwaliteitscontrole een controle van keuringen van palen (persdiagram /kalenderstaat)

 • 14. Bevat de uit te voeren interne kwaliteitscontrole een controle op de registratie van inboorniveau / groutverbruik

 • 15. Bevat het werk/ of kwaliteitsplan een onderdeel m.b.t. de tijdelijke voorzieningen en hulpconstructies (o.a. stut en stempelplan)

 • 16. Bevat het werk/ of kwaliteitsplan een bouwveiligheidsplan ( indien vereist)

 • 17. Bevat het werk/of kwaliteitsplan een V&G plan (i.v.t.)

 • 18. Bevat het werk/ of kwaliteitsplan een onderdeel m.b.t. een bevoegd gezag

 • 19. Is in het kwaliteitsplan aangegeven wie de controles uitvoert ( de controles dienen niet door dezelfde persoon uitgevoerd te worden dan door wie de desbetreffende werkzaamheden heeft uitgevoerd)

3.7.2. Vergunningen

 • 1. Heeft de certificaathouder voor de start van de uitvoering nagegaan of aan de wettelijke eisen is voldaan m.b.t. omgevingsvergunning (activiteiten bouwen en slopen)

 • 2. Heeft de certificaathouder voor de start van de uitvoering nagegaan of aan de wettelijke eisen is voldaan m.b.t. monumentenvergunning

 • 3. Heeft de certificaathouder voor de start van de uitvoering nagegaan of aan de wettelijke eisen is voldaan m.b.t. lozingsvergunning

 • 4. Heeft de certificaathouder voor de start van de uitvoering nagegaan of aan de wettelijke eisen is voldaan m.b.t. objectvergunningen (bouwplaats, inrit, e.d.)

 • 5. Heeft de certificaathouder voor de start van de uitvoering nagegaan of aan de wettelijke eisen is voldaan m.b.t. asbestinventarisatie

 • 6. Heeft de certificaathouder voor de start van de uitvoering nagegaan of aan de wettelijke eisen is voldaan m.b.t. verkennend milieukundig bodemonderzoek conform NEN 5740

 • 7. Heeft de certificaathouder voor de start van de uitvoering nagegaan of aan de wettelijke eisen is voldaan m.b.t. BUS melding

 • 8. Heeft de certificaathouder voor de start van de uitvoering nagegaan of aan de wettelijke eisen is voldaan m.b.t. overige vergunningen of eisen van bevoegd gezag

3.7.3 Uitvoering

3.7.3.1. Algemeen

 • 1. Voert certificaathouder de werkzaamheden overeenkomstig het kwaliteitsplan / werkplan uit en controleert hij zijn werkzaamheden (IKB)

 • 2. Maakt certificaathouder gebruik van betrouwbare sonderingen om te kunnen vaststellen of een nieuwe paalfundering de juiste diepte heeft

 • 3. Heeft certificaathouder (kopieen van) de stortbonnen aan de opdrachtgever overhandigd (indien materiaal of grond wordt afgevoerd)

3.7.3.2. Omgevingshinder

 • 1. Heeft certificaathouder nagegaan of aan de eisen ten aanzien van hinder voor de omgeving, mede gelet op de keuze van het materieel en de werkwijze, wordt voldaan

3.7.3.3. Meldingen aan ontwerper / constructeur

 • 1. Heeft certificaathouder de verantwoordelijk ontwerper / constructeur (ongevraagd) de relevante gegevens direct na het beschikbaar komen aangeleverd

 • 2. Bevat de aangeleverde informatie kalenderstaten, paalmisstanden, en afwijkingen van het ontwerp

3.7.4 Oplevering

 • 1. Levert de certificaathouder elk project schriftelijk op aan opdrachtgever

 • 2. Heeft certificaathouder een procedure voor het opleveren van funderingsherstelwerkzaamheden

 • 3. Omvat de procedure van oplevering een uitnodiging aan opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger

 • 4. Omvat de procedure van oplevering een opname van het werk

 • 5. Omvat de procedure van oplevering een schriftelijke vastlegging van de bevindingen tijdens de opname in het proces verbaal

 • 6. Omvat de procedure van oplevering een verklaring van goed/ of afkeuring van het werk voor oplevering door de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger

 • 7. Omvat de procedure van oplevering een termijn voor oplossing of afhandeling van eventuele gebreken

 • 8. Omvat de procedure van oplevering een ondertekening van het proces verbaal door opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger en certificaathouder

4. Eisen te stellen aan certificaathouder

4.2 Verzekering

 • 1. Heeft certificaathouder zijn aansprakelijkheid in het kader van deze BRL verzekerd door middel van een CAR verzekering ten minste rubriek 1 (werk), 2 (bouwplaatsaansprakelijkheid) en 3 (bestaande eigendommen) van een goede naam en faam en bekend staande verzekeraar?

 • 2. Meld de certificaathouder het werk aan bij de verzekeraar en heeft hij de bevestiging ontvangen dat het onderhavige projectis verzekerd onder de bovengenoemde CAR verzekering?

 • 3. Heeft certificaathouder de polis en een betalingsbewijs, indien wordt overeengekomen dat de opdrachtgever zorg draagt voor de CAR verzekering, van de verzekeringspremie ontvangen?

 • 4. Of heeft de opdrachtgever een verklaring van de betreffende verzekeraar overlegd dat het onderhavige project is verzekerd onder de CAR verzekering van de opdrachtgever?

4.3 Personeel

4.3.1 Competenties

 • 1. Voldoen de project verantwoordelijke (uitvoerders / projectleiders) aan onderstaande competenties>
  _ MBO 4 denk en werkniveau (technische opleiding)
  _ ten minste 5 jaar ervaring met funderingswerk of aanverwante werkzaamheden (grondwerk of betonwerk)
  _ Aanvullende (interne) opleiding gericht op de toe te passen herstelmethoden of onderdelen daarvan
  _ beheersing nederlandse taal in woord en schrift
  _ diploma VCA_vol

 • 2. Voldoen de meewerkend uitvoerders _voorlieden (belast met dagelijkse leiding ter plaatse) aan onderstaande competenties:
  _ Beheersing van de nederlandse taal
  _ ten minste 3 jaar ervaring in funderingswerk of aanverwante werkzaamheden (grondwerk of betonwerk)
  _ diploma B_ VCA
 • 3. Kunnen alle direct bij de uitvoering betrokken medewerkers (inclusief medewerkers van onderaannemers) onderling communiceren in een voor hen begrijpelijke gemeenschappelijke taal op een zodanige wijze dat de werkzaamheden op een verantwoorde wijze uitgevoerd kunnen worden ?

 • 4. Voldoet certificaathouder aan de wettelijke opleidingseisen voor de bediening van machines in zoverre van toepassing?

 • 5. Voldoet certificaathouder aantoonbaar aan de VGM Checklist Aannemers, niveau VCA*?

4.4. Materieel en hulpmiddelen

 • 1. Beschikt certificaathouder over geschikt materieel wat voldoet aan de wettelijke eisen (periodieke keuring)?

 • 2. Zijn de in te zetten materialen WAM verzekerd? (rollend materieel)

 • 3. Maakt certificaathouder gebruik van gekeurd handgereedschap (NEN 3140) ?

 • 4. Zijn de funderingsmachines en hijs /hefgereedschappen voorzien van een geldig certificaat van goedkeuring?

5.3 Interne kwaliteitsbewaking

5.3.1. IKB schema

 • 1. Is in het IKB schema duidelijk wie verantwoordelijk is en wanneer de controlepunten uitgevoerd moeten worden?

 • 2. Bevat het IKB schema een beoordeling plan van aanpak?

 • 3. Bevat het IKB schema een akkoord verklaring van het kwaliteitsplan?

 • 4. Bevat het IKB schema een controle bouwkundige vooropname en monitoring?

 • 5. Bevat het IKB schema een controle competenties projectmedewerkers /inhuur?

 • 6. Bevat het IKB schema een gereed en akkoord controle van het V&G en bouwveiligheidsplan?

 • 7. Bevat het IKB schema een toets werk/ kwaliteitsplan aan resultaten risicoanalyse ?

 • 8. Bevat het IKB schema een controle geschiktheid en betrouwbaarheid in te zetten materieel?

 • 9. Bevat het IKB schema een controle toestemmingen vergunningen, graafmeldingen en BUS ?

 • 10. Bevat het IKB schema een controle of alle medewerkers zijn voorzien van werkinstructies

 • 11. Bevat het IKB schema een controle op de opstellingskeuring van de te gebruiken funderingsmachines ?

 • 12. Bevat het IKB schema een controle op de uitvoering van de interne kwaliteitscontrole?

 • 13. Bevat het IKB schema een controle op benodigde meldingen aan de constructeur?

 • 14. Bevat het IKB schema een uitnodiging voor de opdrachtgever t.b.v. de oplevering?

 • 15. Bevat het IKB schema een opleverpunten formulier?

 • EINDE RAPPORT

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.