Titelpagina

 • Afdeling / Project

 • Site

 • Uitgevoerd op

 • Samengesteld door

Persoonlijke Bescherming

 • Dragen van oog-/gelaatsbescherming in orde?

 • Oorbescherming correct toegepast?

 • Hoofdbescherming ok (geen stootpet!)

 • Voetbescherming ifv producten

 • Handschoenen aangepast aan risico?

 • Kledij (mouwen!)

 • speciale kledij aangepast aan het risico?

 • Ademhalingsbescherming ifv het risico

Collectieve Bescherming

 • Leuningen aanwezig en gebruikt?

 • Vloeren/Gratings: bevestigingskleppen gebruikt?

 • kettingen of klapbaren aan kippenladders?

 • Afscherming bij werken op platte daken

Afspanning en Afscherming

 • rond uitgravingen?

 • rond open deksels / open gratings?

 • onder gevaarlijke werken on de hoogte?

 • waarschuwingsplaten aan verboden area's?

 • linten oordeelkundig aangebracht?

Signalisatie

 • Reden signalisatie aangegeven?

 • signalisatie van speciale werken?

 • signalisatie van moeilijke doorgangen?

 • signalisatie van stootgevaar?

 • overbodige signalisatie verwijderd?

Werken Op Hoogte

Werken op hoogte - Algemeen

 • Werkzaamheden blijven binnen de leuningen?

 • Harnasgordels aanwezig en waar nodig gebruikt?

 • Ophangpunt veilig / voldoende stevig?

 • Positionering valbeveiliging ifv valhoogte?

 • Bescherming bij vallen vanop hoogte <2m

 • Bescherming tegen vallende voorwerpen?

(De)Montage van stellingen

 • Keuringslabel / wekelijkse herkeuring?

 • vloeren/plinten/leuningen in orde?

 • ladder / hoek / oversteek 4 sporten?

 • Gemakkelijke afstap bordessen?

 • Steunpunten / onderleghout?

 • Stootgevaar aangegeven?

 • veilige montagetechniek / gordels vast?

 • klimmen via rozetten langs binnenzijde?

 • Doorgangen vrij of signalisatie in orde?

 • Remmen vast bij mobiele stellingen?

 • Toegang tot mobiele stelling via binnenkant?

 • Werkbelasting stellingbouwers onder controle?

Hoogwerker

 • Opstelling

 • Veilig werken binnen kooi?

 • Valbeveiliging ok? Gordels vast?

 • Communicatie mogelijk?

 • Vergunningen in orde?

Ladders

 • Goede staat / brede basis?

 • kleurcode ok?

 • Bovenaan vastgemaakt waar nodig?

 • werken binnen elleboogbreedte?

 • Methode van rechtzetten (assistentie)?

 • Enkel voor licht werk gebruikt?

 • wordt het gereedschap in een tas gedragen?

Risicobeheersing

 • dekt de risicoanalyse het gehele werk?

 • dekt STAP 1 alle risico's van het werk?

 • zijn de nodige checklists aanwezig/ingevuld?

 • Zijn er procedures van toepassing / besproken?

 • wordt gewerkt volgens de gangbare procedures?

Werkvoorbereiding/-uitvoering

Vergrendelingen

 • vergrendeling start/stop?

 • vergrendeling afsluiters?

 • vergrendeling radioactieve bronnen

 • vergrendeling in het substation?

 • vergrendeling met persoonlijk slot / schaar?

 • vergrendeling tegen starten secundaire systemen?

Vrijgave van systemen

 • werd gecontroleerd of drains/vents open waren?

 • Is restvloeistof mogelijk aanwezig? besproken?

 • Zijn drains/vents open bij het plaatsen van blinds?

 • werden de manometers gecontroleerd op nulstand?

 • Is de stikstof afgevent?

 • wordt stikstof afgeblazen naar een veilige plaats?

 • zijn stoom-/N2-/lucht-/waterconnecties volgens standaard?

 • voldoende blinds geplaatst volgens blindlijst?

Aanraking warme/gevaarlijke delen?

 • is er voldoende bescherming van warme delen?

 • zijn de draaiende delen voldoende afgeschermd?

 • is werken aan de nog steeds draaiende delen vermeden

 • staat de uitvoerder weg van de productuitstroom?

 • zijn er scherpe kanten/bramen?

 • is knelgevaar vermeden bij openen van flenzen?

Uitvoering van de werken

 • heeft de uitvoerder ervaring met de werken?

 • is de jobpack (incl TRA) doorgenomen?

 • wordt het juiste gereedschap gebruikt voor de job?

 • is het gereedschap in goede staat?

 • kent de uitvoerder de meest kritische aspecten van de job?

 • staat de uitvoerder opgesteld weg van het gevaar?

Werkplaatsorganisatie

Werkplaatsorganisatie

 • is de werkbelasting op 1 plaats te groot?

 • is werken boven/onder/naast elkaar vermeden?

 • is werken boven/onder elkaar besproken?

 • zijn laskabels, slangen, etc weg van de doorgangen?

 • zijn er voldoende vluchtmogelijkheden?

 • zijn de vluchtmogelijkheden geborgd, gekend en besproken?

 • is de bereikbaarheid van de werkplek voldoende?

 • zijn er meer hulpmiddelen nodig?

 • zijn er voldoende stellingen/platformen?

 • veilige opstelling/inrichting van werfcontainers?

 • is de vergunningsadministratie overzichtelijk?

 • opstelling dieselaggregaten: uitlaat weg van werkplek?

 • is er struikel-/valgevaar?

Verlichting

Verlichting

 • is er voldoende verlichting

 • is de verlichting veilig/explosieveilig

 • wordt een scheidingstransfo gebruikt bij werken in tanks?

Gevaarlijke Producten

 • Zijn het product en haar risico's bekend?

 • is te etikettering correct?

 • gevarenkaart aanwezig/bekend bij uitvoerder?

 • is de behandeling van het product veilig?

 • is er voldoende afscherming/aanduiding?

 • is er opvangmogelijkheid bij eventuele lekken?

 • is beveiliging tegen brand en zijn er blusmogelijkheden?

 • is de opstelling van de uitvoerder veilig?

 • draagt hij aangepaste PBM?

 • geen veiliger/gezonder alternatief?

Vergunningen

Koudwerkvergunning

 • goedgekeurd voor het juiste werk?

 • is dag-/weekvergunning en logboek correct ingevuld?

 • afgetekend door de juiste personen? naam leesbaar?

 • werk-/veiligheidsvoorstellen gekend?

 • STAP 1 correct toegepast en ingevuld?

Vuurvergunning

 • goedgekeurd voor het juiste werk?

 • voorzorgen voor gekend risico opgevolgd (achterzijde)

 • afgetekend door de juiste personen? naam leesbaar?

 • blusapparaten nodig en aanwezig?

Toegangsvergunningen Besloten Ruimten

 • goedgekeurd voor het juiste werk?

 • afgetekend door de juiste personen? naam leesbaar?

 • gas-/zuurstofmetingen uitgevoerd?

 • procesblinden geplaatst en voldoende herkenbaar?

 • stoom afgeblind / afgekoppeld en herkenbaar?

 • N2-toever afgeblind/afgekoppeld en herkenbaar?

 • harnasgordel met veiligheidslijn gebruikt

 • getrainde standby persoon (met correcte adembescherming) aanwezig?

 • evacuatiemethode besproken?

Graafvergunning

 • goedgekeurd voor het juiste werk?

 • afgetekend door E&I-engineer en naam is leesbaar

 • graafmethode gerespecteerd?

 • stutten van de graafwanden (putdiepte > 1.5m)

 • bronbemaling gebruikt?

 • vergunning voor besloten ruimten nodig?

Voertuigen

 • toegangskaart (derden) ?

 • rijgedrag, aandacht voor fietsers, voetgangers, etc.

 • begeleid rijden (derden op gele wegen)

 • aantal voertuigen tijdens shutdown onder controle?

 • vuurvergunningen waar nodig correct gebruikt?

 • wegen vrijgehouden voor brandweerwagens

 • verbod stationeren boven riool en aan hydranten gerespecteerd?

 • voertuig onbemand achtergelaten met draaiende motor?

 • is de last beveiligd tegen vallen?

Milieu

Milieu

 • lekken naar de grond/lucht/riool onder controle?

 • gaslekken aanwezig/geïdentificeerd?

 • lekpannen onder controle

 • olie lekken onder controle / absorptieproduct beschikbaar?

 • gescheiden afvalophaling georganiseerd?

 • werafval opgeruimd / onder controle?

 • afval geïdentificeerd?

 • voldoende verzamelpunten en op een goede plaats

 • is periodieke ophaling georganiseerd?

Contractors

 • goede kennis van de plaatselijke N&I-alarmen?

 • zijn de incidentmelderplaatsen bekend?

 • risico's omtrent werkomgeving meegedeeld?

 • kennis eigen controlesystemen voor gereedschappen?

 • gereedschappen in goede staat?

 • gebruikte machines in goede staat?

 • afschermingen bewegende machine in orde?

 • machines en gereedschappen correct gebruikt?

Werkbelasting

Werkbelasting

 • hoeveel werk in lijn met de normale werktijd?

 • werktijden gerespecteerd?

Lassen en Branden

Lassen en Branden

 • zijn de las- en stroomaggregaten correct opgesteld?

 • worden de laskappen correct gedragen?

 • is de pijpfitter beschermd tegen lasogen?

 • zijn de las- en aardingskabels in voede staat?

 • is de aarding verbonden dicht bij het laswerk?

 • is er een goede beschermig tegen vonken/straling?

 • zijn de gasflessen correct vastgemaakt

 • worden de lasdiesels gestopt bij alarm?

 • zijn de slangen, kranen en manometers in orde?

 • is de N2-flow onder controle en beperkt?

 • zijn mensen in de omgeving beschermd tegen lasogen?

 • Staat de lasser geïsoleerd van de grond?

 • zijn de riolen in de nabijheid afgedekt?

Asbestwerken

Asbestwerken

 • is de werkzone afgespannen?

 • worden de correcte PBM's gedragen?

 • werden dosimeters geplaatst?

 • is de arbeidsinspectie verwittigd?

 • is de de contaminatie-eenheid in goede staat?

 • worden couveusezakken correct gebruikt?

 • zijn de tenten goed gemaakt, volledig gesloten?

 • is er een toegangsvergunning nodig/gevraagd?

 • is de asbestafvalinzameling onder controle?

Manueel heffen

Manueel heffen

 • is de wijze van heffen ergonomisch?

 • is het gewicht gekend en niet onderschat?

 • is assistentie nodig/aanwezig?

 • is er een alternatief voor manueel belasten mogelijk?

Slangen en Koppelingen

Slangen en koppelingen

 • Zijn de kleurcodes van de slangen bekend?

 • zijn er voldoende haspels beschikbaar?

 • zijn de slangen opgerold / haspels gebruikt?

 • hebben de slangen de juiste koppelingen?

 • zijn de slangen/koppelingen in goede staat?

 • overgang van APP 》Contractor: slangen ok?

Hijswerktuigen/Aanslagmateriaal

Hijswerktuigen / Aanslagmateriaal

 • Is de opstelling van de kraan goed?

 • zijn de aanslagpunten goed gekozen?

 • is het hijswerktuig in functie van de last gekozen?

 • staat de begeleider niet onder de last?

 • waar nodig, wordt de last veilig begeleid?

 • is de communicatie kraanman/aangever goed?

 • is het aanslagmateriaal goed gebruikt?

 • zijn de takels/kettingen goed gebruikt?

 • indien nodig, is er een kraanpas aanwezig (last > 1,5T) en getekend?

 • is er een goedgekeurd liftingplan noodzakelijk en wordt dit correct gehanteerd?

Vorkliften

Vorkliften

 • heeft de chauffeur een geldig certificaat?

 • wordt zonder last gereden met vorken min. 20cm van de grond?

 • kan de last van de vorken vallen?

 • onvoldoende vooruitzicht = achteruitrijden

 • wordt de veiligheidsgordel gedragen?

Fietsen / Transport Goederen

Fietsen / Transport Goederen

 • Staan de fietsen in de rekken?

 • wordt materiaal per fiets veilig vervoerd?

 • zijn de fietsen in orde?

 • voldoende rekken aanwezig?

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.