Kap. 1 Ledelse

Kap. 1 Högsta ledningens åtagande

 • Omfattar auditen kap. 1?

 • 1.1.1 Livsmedelssäkerhetspolicy
  Dokumenterad policy som säkrar säkra, lagliga produkter med angiven kvalitet och med företagets ansvar gentemot sina kunder. Denna ska:

  • undertecknat av den person som har det övergripande ansvaret för anläggningen
  • kommuniceras till all personal

 • 1.1.2 Tydliga mål
  Högsta ledningen ska säkerställa att tydliga mål fastställs för att upprätthålla och förbättra de tillverkande produkternas säkerhet, lagenlighet och kvalitet, i enlighet med kvalitetspolicyn och denna standard. Dessa ska:

  • vara dokumenterade och omfatta målangivelser eller tydliga mått på framgång
  • tydligt förmedlas till berörd personal
  • övervakas och resultaten till anläggningens högsta ledning minst kvartalsvis.

 • 1.1.3 Ledningens genomgång
  Möten för ledningens genomgång ska hållas med lämpligt planerade intervall och minst årligen. Anläggningens högsta ledning ska närvara för att gå igenom anläggningens prestationer i förhållande till standarden och de mål som angivits i 1.1.2. Genomgången ska inkludera utvärdering av:
  • handlingsplaner och tidsplaner från tidigare genomgångar
  • resultat av interna, andra- och/eller tredjepartsrevisioner
  • kundklagomål och resultat av eventuella mätningar kundtillfredställelse
  • incidenter, korrigerande åtgärder, resultat från avvikelse mot specifikation samt avvikande material
  • granskning av ledningen av HACCP-systemet
  • behov av resurser
  Protokoll från mötet ska dokumenteras och användas för att uppdatera målen.
  De beslut och åtgärder som överenskommits under genomgången ska komminiceras till berörd personal på ett effektivt sätt och åtgärderna ska införas inom överenskomna tidsramar.

 • 1.1.4 Månatliga möten livsmedelssäkerhet, lagenlighet och kvalitet
  Företaget ska kunna visa att de har ett mötesprogram som minst månadsvis uppmärksammar den högsta ledningen på frågor om livsmedelssäkerhet, lagenlighet och kvalitet, och som gör det möjligt att lösa frågor som kräver omedelbara åtgärder.

 • 1.1.5 Tillräckliga resurser
  Företagets högsta ledning ska tillhandahålla de personella och ekonomiska resurser som krävs för en säker livsmedelsproduktion i överensstämmelse med kraven i denna standard och för införandet av den HACCP-baserade planen för livsmedelssäkerhet.

 • 1.1.6 Systematisk uppdatering: lagstiftning, branschkrav, vetenskaplig/teknologisk utveckling m.m.
  Företagets högsta ledning ska ha ett system i bruk som säkerställer att företaget hålls informerat om vetenskaplig och teknisk utveckling, branschkrav och rekommendationer och all relevant lagstiftning som är tillämplig i ursprungslandet för råvaror, produktionslandet och, i den mån detta är känt, landet där produkten kommer att säljas.

 • 1.1.7 Originalversion av BRC, version 6 på anläggningen
  Företaget ska ha ett exemplar i original på papper eller elektronisk version tillgänglig av den aktuella standarden.

 • 1.1.8 Omcertifiering planeras innan sista revisionsdatumet utlöper
  Om företaget är certifierat mot standarden ska det säkerställa att anmälda revisioner för omcertifiering utförs före det sista revisionsdatum som anges certifikatet.

 • 1.1.9 Ledningens närvaro på öppningsmöte
  Den högsta produktions- eller verksamhetschefen vid anläggningen ska delta i öppnings- och avslutningsmötet vid revisionen för certifiering mot den Globala standarden för livsmedelssäkerhet. Berörda avdelningschefer eller deras ställföreträdare ska på begäran finnas tillgängliga under revisionsprocessen.

 • 1.1.10 Avvikelser från senaste BRC/internrevision Vurder effekten fra 1 - 10. Företagets högsta ledning ska säkerställa att de grundläggande orsakerna till avvikelser mot standarden som identifierats vid föregående revisionstillfälle åtgärdats på ett effektivt sätt så att de inte återkommer. En värdering av hur arbetet med avvikelser gått: 100% av avvikelserna är implementerade, uppföljt efter implementering och fortfarande fungerande = 20 point. 75% av avvikelserna är implementerade, uppföljda och fortfarande fungerande = 10 point. 50% av avvikelserna är inte fullt implementerade = 0 point.

 • 1.2.1 Organisationsschema och ansvar vid frånvaro
  Företaget ska ha ett organisationsschema som visar ledningsstrukturen i företaget. Ansvaret för ledningen av verksamheter som säkerställer livsmedelssäkerhet, lagenlighet och kvalitet ska vara tydligt fördelat och de ansvariga cheferna ska förstå detta. Det ska vara tydligt dokumenterat vem som övertar uppgiften vid den ansvariga personens frånvaro.

 • 1.2.2 Arbetsinstruktioner
  Företagets högsta ledning ska säkerställa att alla anställda är medvetna om sina ansvarsområden. Om det finna dokumenterade arbetsinstruktioner för verksamheten ska berörd personal ha tillgång till dessa och kunna påvisa att arbetet utförs i enlighet med dessa instruktioner.

REVIEW & SIGN-OFF

 • Auditor Name

 • Manager Name

 • Quality Manager (if needed)

 • General Manager (if needed)

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.