Algemeen

1. Algemeen

adres en plaats:

uitgevoerd door:

uitgevoerd op:

asbestverwijderaar:

gesproken met:

1) Administratie

1) Administratie

Wordt het asbest verwijderd door een gecertificeerde asbestverwijderaar? (Risicoklasse 2+3)

artikel 6 Asbestverwijderingsbesluit

Is er een geldig SC-530 certificaat (registreer het certificaatnummer)?

artikel 6 Asbestverwijderingsbesluit

Is er een actueel asbest inventarisatierapport behorend bij de sloopmelding?

artikel 3 Asbestverwijderingsbesluit

Is er een sloopmelding?

voorschrift 7.14.3 bijlage XIIIb Arbeidsomstandighedenregeling

Is het asbestverwijderingswerk gemeld in het webportaal van de inspectie SZW?

voorschrift 7.14.5 bijlage XIIIb Arbeidsomstandighedenregeling

Is er een werkplan?

voorschrift 7.14.4 bijlage XIIIb Arbeidsomstandighedenregeling

Is er een DTA aanwezig?

voorschrift 7.14.6 bijlage XIIIb Arbeidsomstandighedenregeling

Beschikt de DTA over een geldig persooncertificaat SC-510 (registreer het certificaatnummer )?

voorschrift 7.14.6 bijlage XIIIb Arbeidsomstandighedenregeling

Zijn de asbestverwijderingsmedewerkers DAV's met een geldig persoonscertificaat SC-520 of LDAV(‘s) met een aantoonbare geldige inschrijving in het leerlingen register van Ascert?

voorschrift 7.14.6 bijlage XIIIb Arbeidsomstandighedenregeling

Is het werkplan “volledig”: documentatie, registratie en is ondertekend?

artikel 4.50 Arbeidsomstandighedenbesluit

Wordt het asbest verwijderd zoals voorgeschreven in SMA-rt?

Staan de afwijkingen op de SMA-rt in het werkplan en zijn deze goedgekeurd door Arbokerndeskundige en/of HVK-er?

2) Uitvoering

2) uitvoering

Worden de voorschriften/nadere voorwaarden uit de sloopmelding nageleefd?

artikel 1.29 Bouwbesluit 2012

Is het werkgebied voldoende afgezet met o.a. borden en lint?

artikel 8.2 Bouwbesluit 2012

Is er een juiste decontaminatie-unit aanwezig?

voorschrift 7.14.4 bijlage XIIIb Arbeidsomstandighedenregeling

Wordt het asbest verwijderd in overeenstemming met de risicoklassen en de wijze van afscherming zoals voorgeschreven in SMA-rt?

voorschrift 7.14.4 bijlage XIIIb Arbeidsomstandighedenregeling

Draagt het personeel de persoonlijke beschermingsmiddelen en kleding?

voorschrift 7.11.1 bijlage XIIIb Arbeidsomstandighedenregeling

Wordt het verwijderde asbest onmiddellijk verzameld, dubbel en luchtdicht verpakt in folie met een gezamenlijke dikte van 0,2 mm en voorzien van de juiste etiketten?

artikel 7 Asbestverwijderingsbesluit

Wordt het asbest ongebroken verwijderd?

artikel 7.22 Bouwbesluit 2012

Is er een drietrapssluis aanwezig? (Risico klasse 2+3)

artikel 7.22 Bouwbesluit 2012

Heeft het containment een minimale onderdruk van 20 Pascal tijdens de verwijdering? (Risico klasse 2+3)

artikel 7.22 Bouwbesluit 2012

Staat in het werkplan de juiste waarde berekening van de onderdruk / ventilatiecapaciteit? (Risico klasse 2+3)

voorschrift 7.14.4 bijlage XIIIb Arbeidsomstandighedenregeling

Wordt de onderdruk continu gemeten en bij elke shift geregistreerd in het logboek? (Risico klasse 2)

voorschrift 7.12.5 bijlage XIIIb Arbeidsomstandighedenregeling

Wordt de onderdruk continu gemeten en (minimaal 1x per 5 minuten) geregistreerd? (Risiso klasse 3)

voorschrift 7.12.5 bijlage XIIIb Arbeidsomstandighedenregeling

Wordt er een omgevingslucht onafhankelijke ademhalingsbescherming toegepast? (Risico klasse 3)

voorschrift 7.11.1 bijlage XIIIb Arbeidsomstandighedenregeling

Worden er binnen het afgezette werkgebied tijdens de asbestsanering alleen werkzaamheden verricht door bevoegde personen?

voorschrift 7.16.2 bijlage XIIIb Arbeidsomstandighedenregeling

Wordt er een omgevingslucht afhankelijke ademhalingsbescherming (ABM) toegepast? (risicoklasse 2)

Worden er geen (voor-sloop)werkzaamheden voor de
asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd die een verhoogd asbestrisico voor de omgeving veroorzaken?

3) Eindcontrole

Eindcontrole

Is een visuele eindinspectie uitgevoerd?

artikel 9 Asbestverwijderingsbesluit

Is een luchtmeting in het containment uitgevoerd? (Risico klasse 2+3)

artikel 173b Wetboek van Strafrecht

Is een omgevings(lucht)meting uitgevoerd? (Risico klasse 3)

artikel 173b Wetboek van Strafrecht

4) Opslag en transport

4) Opslag en transport

Is een begeleidingsbrief bij een transport, anders dan het transport in een motorvoertuig categorie B, aanwezig?

artikel 10.39 Wet milieubeheer

Is een begeleidingsbrief volledig ingevuld?

artikel 10.38 Wet milieubeheer

Wordt het asbest afgevoerd naar een vergunde stort- of opslagplaats?

artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Antwoord:

Is het bedrijf dat de afvoer verzorgt geregistreerd bij NIWO en kan een gewaarmerkte kopie van de registratie getoond worden?

Algemene opmerkingen
Foto's
Tekening
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.