Algemene Informatie

Informatie inrichting

 • Naam Inrichting:

 • Adres:
 • Gesproken met:

 • Functie:

Informatie inspectie

 • Datum inspectie:

 • Naam inspecteur:

Pre-Checklist

Pre-checklist

 • Staat het pand leeg?

 • Zit er een ander bedrijf?

 • Past het bedrijf binnen het bestemmingsplan (zie http://ropubliceer.nieuwegein.nl)

Bereiden van voedingsmiddelen

 • Worden er voedingsmiddelen bereid?<br>Bv. Horeca, sportkantine, bedrijfsrestaurant.

Afvoer bakgassen middels afzuiginstallatie (art. 3.103 Activiteitenregeling)

 • Worden kook- en bakdampen afgezogen middels een vetvangende afzuiginstallatie?<br> <br> <br> <br>

 • Worden de vetvangende filters van de afzuiginstallatie voldoende vaak gereinigd?<br> <br> <br> <br>

 • Is de uitmonding van de afzuiging voldoende hoog (2 meter bovendaks boven hoogste daklijn binnen 25 m)?

 • Indien hieraan niet wordt voldaan, maar er tevens geen klachten van stankoverlast zijn, wordt hierop niet gehandhaafd. In de brief dan wel passage opnemen dat in geval van klachten hier alsnog aan voldaan zal moeten worden.

 • Worden dampen afgezogen over een ontgeuringsinstallatie?

 • Worden de actiefkoolfilters voldoende vaak vervangen?

 • Is met het oog op de doelmatigheid van de ontgeuringsinstallatie een aanvullend maatwerkvoorschrift nodig?

Lozen van vethoudend afvalwater (art. 3.131 Activiteitenbesluit)

 • Wordt afvalwater over een slib- en vetafscheider geloosd?

 • Indien niet over een vetafscheider wordt geloosd, is hiertoe dan een maatwerkvoorschrift (eventueel van rechtswege) verleend voor het niet hoeven hebben van een vetafscheider?

 • Indien nog geen maatwerkvoorschrift is verleend, maar het bedrijf hiervoor wel in aanmerking komt, geef dit dan aan collega van de afdeling Ruimtelijk Domein door dat maatwerkvoorschrift moet worden opgesteld.

 • Wordt de slib - en vetafscheider voldoende vaak geleegd?

 • Beoordeel ledigingsbonnen, maar ook de dikte van de vetlaag (richtlijn: max. 16 cm) en vulgraad slibgedeelte (richtlijn: maximaal 50%).

 • Opmerking/toelichting:

 • Voldoet de slib- en vetafscheider aan NEN-EN-1825-1 en -2, dan wel (indien geplaatst voor 1-1-2008) aan NEN 7087?

 • Wordt schrobwater over de slib- en vetafscheider geloosd?

Oliehoudend afvalwater

 • Wordt er oliehoudend afvalwater geloosd door het bedrijf?<br>Bv. garages, tankstations, autowasserijen, afspuiten / onderhoud (plezier)vaartuigen, afvalwater parkeergarages.<br><br>

Lozing oliehoudend afvalwater

 • Wordt oliehoudend afvalwater over een olie- en slibafscheider geloosd?

 • Een autogarage, parkeergarage en autowasserij hoeven niet over een olie- en slibafscheider te lozen (art. 4.75 lid 3 resp. art. 3.26f en 3.25 Activiteitenbesluit), een tankstation echter wel (artikel 3.23 Activiteitenbesluit).

 • Indien niet over een olie- en slibafscheider wordt geloosd, wordt er dan minder dan 20 mg olie en minder dan 300 mg bezinkbare delen per liter afvalwater geloosd?

 • Voldoet de olie- en slibafscheider aan NEN-EN-858 dan wel (geplaatst voor 1-1-2008) aan NEN 7089?

 • Wordt de olie- en slibafscheider voldoende vaak geleegd?

 • Beoordeel ledigingsbonnen, maar ook de olielaagdikte (richtlijn: max. 16 cm) en vulgraad slibgedeelte (richtlijn: max. 50%).

 • Opmerking/toelichting:

 • Is de olie - en slibafscheider voorzien van een dolmatige monsternamevoorziening?

 • Indien maatwerkvoorschrift voor plaatsen peilbuis bij olie- en slibafscheider is opgelegd: is de peilbuis bemonsterd?

 • Zijn de waarden uit de peilbuisbemonstering binnen de normen?

Afvalstoffen

 • Komen er afvalstoffen vrij in het bedrijf?<br>

 • Check bij LMA/AMICEde afgiften van het bedrijf in de afgelopen periode.

 • Zijn de afgiftemeldingen in LMA reëel qua type vrijkomende (gevaarlijke) afvalstoffen en hoeveelheden?

 • Opmerking/toelichting:

 • Worden de vrijkomende afvalstromen op de juiste wijze gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven?

 • Op grond van art. 2.12 Activiteitenbesluit geldt een mengverbod. In art. 2.9 Activiteitenregeling staan categorieën van afvalstoffen die in ieder geval niet mogen worden gemengd.

 • Opsomming gescheiden gehouden afvalstoffen:

 • Is in een straal van 25 meter van de inrichting geen zwerfafval afkomstig van de inrichting zichtbaar? (Art. 2.13 Activiteitenbesluit)

Geluid

 • Wordt er geluid geproduceerd door het bedrijf?<br>

 • Is een maatwerkvoorschrift inzake geluidbegrenzer opgelegd?

 • Zo ja, is de verzegeling op de aangebrachte geluidbegrenzer nog intact?

 • Zijn er nu geluidklachten over het bedrijf?

 • Vinden er laad-/losactiviteiten plaats vóór 07.00 uur?

 • Zijn er installaties aan te wijzen die de geluidklachten mogelijk veroorzaken?

 • Benoem overlastgevende installaties:

 • Is een geluidmeting uitgevoerd?

 • Blijkt uit de geluidmeting dat geluidnormen worden overschreden?

Gasgestookte stookinstallaties

 • Zijn er gasgestookte stookinstallaties in gebruik bij het bedrijf?<br>Denk aan CV-ketels, gasgestookte heaters, gasgestookte ovens (bakkerij, crematoria)<br>

 • Is het vermogen (individueel of opgeteld in geval van cascade-opstelling) meer dan 100 kW?

 • Is/zijn de stookinstallatie(s) en bijbehorende leidingen door een SCIOS-erkende instelling 1x per 4 jaar gekeurd?

 • Datum laatste SCIOS-keuringsrapport:

 • Is blijkens het laatste keuringsrapport de installatie afgekeurd?

 • Zo ja, zijn herstelwerkzaamheden aan de installatie uitgevoerd en heeft daarna herkeur plaatsgevonden met als resultaat goedkeuring van de installatie?

 • Zijn in de stookruimte brandbare goederen opgeslagen (art. .... Bouwbesluit 2012)?

 • Wordt spuiwater van de stoomketel geloosd op een spuitank, of gelijkwaardige voorziening, die tegen de inwerking van het spuiwater is bestand en is voorzien van ontluchting? (Art. 3.10k Activiteitenbesluit / art. 3.7k Activiteitenregeling)

Koelinstallaties

 • Zijn er koelinstallaties in gebruik bij het bedrijf? (denk aan airco's, koel- en vriescellen) (Ozonverordening, F-gassenverordening)<br>

 • Is de inhoud (kg en type) aan koudemiddel bekend / etiket op de installatie aanwezig?

 • Is een register/logboek per installatie beschikbaar?

 • Is/zijn de koelinstallatie(s) conform de frequenties onderhouden en op lekdichtheid gecontroleerd?

 • >3 kg: 1x per 12 maanden; >30 kg: 1x per 6 maanden; >300 kg: 1x per 3 maanden. Bij lekkage z.s.m. Doch uiterlijk binnen 14 dg herstellen. F-gassenverordening: indien lekdetectiesysteem halvering van de frequentie.

 • Is onderhoud/controle uitgevoerd door een erkend bedrijf/gediplomeerd persoon?

 • Indien een lekdetectiesysteem is aangebracht: is deze om het jaar op goed functioneren gecontroleerd? (F-gassenverordening. Bij >300 kg verplicht)

 • Zijn onderhoudsgegevens etc. door het onderhoudsbedrijf in het register opgenomen, inclusief hoeveelheid bijvullingen?

 • Is de installatie na 2010 bijgevuld met een niet-geregeneerde HCFK?

 • Is de installatie vanaf 2015 bijgvuld met een HCFK, zoals R22?

Energiebesparing

 • Wordt er meer dan 50.000 kWh per jaar of meer dan 25.000 m3 gas per jaar verbruikt?

 • Is er een energiebesparingsrapport en plan vaanpak? (Antwoord "n.v.t." Indien verbruik minder dan 200.000 kWh/jaar of minder dan 170.000 m3 gas/jaar is!)

 • Zijn alle bekende energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder genomen?

 • Vul daartoe de checklist van Infomil "Energie en winst" in. http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/energiebesparing/. N.B. Er komt een wijziging, naar verwachting per 2015, waarbij de handhaver toetst aan erkende maatregelen opgenomen in de Activiteitenregeling.

 • (Vanaf 2015 mogelijk:) Is een maatwervoorschrift m.b.t. het vastleggen van termijnen voor het nemen van maatregelen opgelegd?

 • (Vanaf 2015 mogelijk:) wordt voldaan aan de in het maatwerkvoorschrift opgenomen termijnen m.b.t. Het nemen van maatregelen?

Gevaarlijke stoffen

 • Worden er gevaarlijke stoffen in emballage opgeslagen?

 • Wordt er meer dan de grenswaarden zoals genoemd in PGS15 opgeslagen?

 • >25 of 50 kg/l aan brandbare vloeistoffen (afh. van verpakkingsgroep; ADR 3); >50 kg/l spuitbussen of >125 l gasflessen (ADR 2); >250 kg/l aan zuren en basen en/of milieugevaarlijke stoffen (ADR 8 en/of 9).

 • Worden stoffen opgeslagen in een PGS-voorziening?

 • Is de PGS-voorziening voldoende groot voor de hoeveelheid stoffen die erin zijn opgeslagen?

 • Is de PGS-voorziening voldoende brandwerend (incl. ventilatievoorziening)?

 • Bezit de PGS-voorziening een voldoende grote lekbakcapaciteit?

 • Is de PGS-voorziening voorzien van een ventilatie op de buitenlucht?

 • Zijn met elkaar reagerende stoffen gescheiden van elkaar opgeslagen?

 • Zijn opgeslagen gasflessen beschermd tegen omvallen?

 • Zijn er gasflessen aanwezig, die over de keurdatum heen zijn?<br>

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.