Title Page

 • Conducted on

 • Prepared by

 • Location

1- مهارت و دانش شغلی

 • آیا اطلاعات کارمندان فروشگاه در رابطه با مشخصات و ویژگي هاي عملکردي کالاها کافي است؟

 • آیا اطلاعات کارشناس فروشگاه در رابطه با مشخصات و ویژگي هاي عملکردي کالاها کافي است؟

 • آیا اطلاعات کارمندان فروشگاه در رابطه با مشخصات مواد اولیه کالاها کافي است؟

 • آیا اطلاعات کارشناس فروشگاه در رابطه با مشخصات مواد اولیه کالاها کافي است؟

 • آیا اطلاعات کارمندان فروشگاه در رابطه با مشخصات ویژه فرایند تولید محصولات کافي است؟

 • آیا اطلاعات کارشناس فروشگاه در رابطه با مشخصات ویژه فرایند تولید محصولات کافي است؟

 • ثبت مشاهدات

 • آیا نحوه پرزنت محصولات به خریداران محترم مطابق با استاندارد تعریف شده مي باشد؟

 • ثبت مشاهدات

 • آیا پرسنل فروشگاه مسلط به رویه ها و دستورالعمل هاي مربوطه مي باشند؟ نام پرسنل و مسلط می باشد/نمی باشد ، ذکر گردد

 • آیا پرسنل فروشگاه مسلط به شرح شغل و مسئولیت خود مي باشند؟ نام پرسنل و مسلط می باشد/نمی باشد ، ذکر گردد

 • آیا کارمندان و کارشناس فروش در مورد برندها و محصولات دیگر شرکتها به طور کامل آگاهي دارند؟ نام پرسنل و آگاهی دارند / ندارند ، ذکر گردد

 • آیا پرسنل فروش در هنگام تماس یا مراجعه خریداران محترم نیازمند ارائه خدمات پس از فروش شماره تماس واحد سی آر ام را به ایشان اعلام مينمایند؟ نام پرسنل و اعلام می نمایند/نمی نمایند ، ذکر گردد

 • آیا کارمندان فروش و کارشناس فروش از قیمتهاي تمامي کالاها به طور کامل آگاه هستند؟ نام پرسنل و آگاه می باشد/نمی باشد ، ذکر گردد

 • سطح تحصیلات کارمندان فروش و کارشناس فروش در چه حدي است؟ نام و میزان تحصیلات پرسنل ذکر شود

 • آیا کارمندان فروش به نحوه ثبت قرارداد در نرم افزار راهکاران تسلط دارند؟ نام پرسنل و تسلط دارند / ندارند ، ذکر گردد

 • آیا کارشناس فروش به نحوه ثبت قرارداد در نرم افزار راهکاران تسلط دارند؟ نام پرسنل و تسلط دارند / ندارند ، ذکر گردد

 • آیا کارشناس فروشگاه به تکنیک هاي فروش تسلط دارد؟

 • ثبت مشاهدات

 • آیا فعالیت هاي کارمندان و کارشناس فروشگاه مطابق با شرح شغل مصوب مي باشد؟

 • ثبت مشاهدات

 • آیا فرایند ها مطابق با رویه ها و دستورالعمل هاي مربوطه صورت مي پذیرد

 • ثبت مشاهدات

ارتباطات

 • آیا کارمندان فروشگاه از رفتاري شایسته و توام با متانت و خوشرویي نسبت به خریداران محترم برخوردار مي باشند؟ نام پرسنل و می باشد / نمی باشد ، ذکر گردد

 • آیا کارشناس فروشگاه از رفتاري شایسته و توام با متانت و خوشرویي نسبت به خریداران محترم برخوردار مي باشند؟

 • ثبت مشاهدات

 • آیا کارمندان فروشگاه به اصول برقراري ارتباط با خریداران محترم آشنایي دارند؟ نام پرسنل و آشنایی دارند / ندارند ، ذکر گردد

 • آیا کارشناس فروشگاه به اصول برقراري ارتباط با خریداران محترم آشنایي دارند؟

 • ثبت مشاهدات

 • آیا کارمندان فروشگاه از فن بیان مناسبي برخوردار مي باشند؟ نام پرسنل و برخوردار می باشند / نمی باشند ، ذکر گردد

 • آیا کارشناس فروشگاه از فن بیان مناسبي برخوردار مي باشند؟

 • ثبت مشاهدات

 • آیا کارمندان فروشگاه از رفتاري شایسته و توام با متانت و خوشرویي نسبت به همکاران برخوردار مي باشند؟ نام پرسنل و برخوردار می باشند / نمی باشند ، ذکر گردد

 • آیا کارشناس فروشگاه از رفتاري شایسته و توام با متانت و خوشرویي نسبت به همکاران برخوردار مي باشند؟

 • ثبت مشاهدات

 • آیا روابط بیروني کارشناس فروشگاه با همکاران فروشگاههاي مجاور و مدیریت مرکز خرید مناسب مي باشد؟

 • ثبت مشاهدات

 • وضعیت پارکت کف فروشگاه چگونه مي باشد؟

 • وضعیت دیوارها و سقف چگونه مي باشد؟

 • وضعیت روشنایي چگونه مي باشد؟

 • آیا مکان کم نوري وجود دارد؟

 • آیا لامپ سوخته یا خرابی وجود دارد؟

 • آیا وسایل تزییني به صورت کافي و به نحوي مرتبي در فروشگاه قرار گرفته اند؟

 • میزان مطلوبیت سطح پخش موسیقي در چه حدي مي باشد؟

 • آیا میز ملاقات موجود در فروشگاه طبق استاندارد مي باشد؟

 • آیا کمبودي از نظر مواد پذیرایي ،غذایي و آشامیدني وجود دارد؟

 • آیا خوراکي ها و وضعیت آنها طبق استانداردهاي سازمان مي باشد؟

 • آیا تمام بروشورها و کاتالوگها کامل و تمیز هستند؟

 • آیا برچسب هاي قیمت تمیز ،مرتب و طبق استانداردهاي ما مي باشند؟

 • آیاکاغذهاي دیواري تمیز مي باشند؟

 • در صورت وجود سرویس بهداشتي ،آیا سرویس تمیز و مرتب مي باشد؟

 • چگونگي کفایت استفاده از وسایل و ملزومات تزییني تا چه حد مي باشد؟

 • آیا کف پی وی سی فروشگاه با پارکت طرح چوب پوشیده گردیده است؟

 • آیا میز ملاقات /کاروجود دارد؟

 • آیا فروشگاه از نظر روشنایي و قدرت دید طبیعي مناسب است؟

 • آیا وسایل و پوسترهاي بصري استفاده میشود؟

 • سطح تمیزي فروشگاه به طور کلي در چه حدي است؟

 • آیا وسایل تهویه هوا ، کولر و... موجود است؟

 • وضعیت ویترین ها چگونه است؟

 • آیا فروشگاه داراي ویترین مي باشد؟

 • آیا فروشگاه از همه طرف باز مي باشد؟

 • آیا ویترین جهت برند استفاده گردیده است؟

 • آیا روشنایي ویترین ها مناسب مي باشد؟

 • آیا ویترین ها تمییز مي باشند؟

 • آیا ویترین شامل شیشه تا قسمت زمین است؟

 • منظره بیروني فروشگاه از لحاظ تمییزی و زیبایی چگونه مي باشد؟

 • آیا پوشش کامپوزیت نماي خارجي موجود است؟

 • آیا فروشگاه با تابلو سر لوح مشخص گردیده ا ست؟

 • سطح استفاده از اسپري اتاق در چه حدي است؟

 • سطح استفاده از وسایل تبلیغاتي در چه حدي است؟

 • آیا وسایل اطفاء حریق در فروشگاه موجود مي باشد؟

 • آیا کپسول هاي اطفاء حریق داراي تاریخ اعتبار مي باشد؟

 • آیا لباسهاي پرسنل مناسب وتمییزمي باشد؟ نام پرسنل و می باشد/ نمی باشد ذکر گردد

 • نگهداري شخصي از لباسها خوب میباشد؟ نام پرسنل و می باشد/ نمی باشد ذکر گردد

 • لباسهاي فروشندگان به صورت یونیفرم مي باشد؟ نام پرسنل و می باشد/ نمی باشد ذکر گردد

 • آیا تی وی داخل فروشگاه موجود مي باشد و فیلم هاي تبلیغاتي پخش مي گردد؟

 • انطباق 5 اس انبار فروشگاه با روش اجرایي ساماندهي محیط کار

 • ثبت مشاهدات

مدیریت مصرف انرژی

 • از منابع و انرژي هاي تاسیسات فروشگاه مانند برق، گاز،تلفن و ... به نحو احسن و بهینه استفاده مي شود؟

صحت و انطباق قراردادهای منعقد شده مطابق با رویه ها و دستورالعمل ها

 • آیا پیش فاکتور هاي ثبت شده و قراردادهاي منعقد شده با خریداران محترم،دقیقا مطابق با دستورالعمل تدوین قرارداد فروش و روش اجرایي فروش منعقد شده است؟

 • ثبت مشاهدات

نظارت مستمر و دقیق بر عملکرد پرسنل فروشگاه

 • آیا نحوه پرزنت کارمندان فروش به صورت مستمر و دقیق توسط کارشناس فروش نظارت و ارزیابي مي گردد؟

 • ثبت مشاهدات

 • آیا عملکرد روزانه کارمندان فروش به صورت روزانه طبق شاخص هاي ارزیابي عملکرد ارزیابي و در فرم گزارش ارزیابي عملکرد پرسنل ثبت مي گردد؟

کیفیت انجام و پیگیری امور مالی و صندوق فروشگاهها

 • آیا کارشناس فروش به امور مالي فروشگاه شامل دریافتها، ثبت اسناد مالي، تهیه روکش صندوق، واریز وجوه و امور تشریح شده در دستورالعمل خزانه داري تسلط دارند؟

 • ثبت مشاهدات

 • آیا امور مالي فروشگاه شامل دریافتها، ثبت اسناد مالي، تهیه روکش صندوق، واریز وجوه و امور تشریح شده در دستورالعمل خزانه داری به نحو احسن صورت مي پذیرد؟

 • ثبت مشاهدات

مدارک و مستندات

 • آیا آخرین بازنگري کلیه رویه ها ،دستورالعمل ها،شرح شغل هاي مرتبط در دسترس پرسنل فروش مي باشد؟

 • آیا مدارک و مجوز هاي قانوني مانند جواز کسب داراي تاریخ اعتبار، برگه معرفي مباشر و ... در فروشگاه موجود مي باشد؟

 • آیا لیست قیمت تایید شده در فروشگاه موجود مي باشد؟

 • آیا لیبل قیمت ها با لیست مصوب انطباق دارد؟

 • آیا آخرین به روز رساني لیست کالاي راکد و کم فروش در فروشگاه موجود مي باشد؟

 • آیا تابلو گواهینامه ها و استانداردهاي محصولات بر روي دیوار نصب مي باشد؟

 • آیا تابلو خط مشي در فروشگاه مستقر مي باشد؟

 • آیا کالیته پارچه در فروشگاه موجود مي باشد؟

 • آیا کارت ویزیت به تعداد کافي در فروشگاه موجود مي باشد؟

 • آیا برگه قرارداد به تعداد کافي در فروشگاه موجود مي باشد؟

 • آیا کارت گارانتي به خریدار محترم معرفي مي گردد؟

 • آیا کارت ویزیت خدمات پس از فروش در فروشگاه موجود مي باشد؟

 • امضاء بازرس

 • امضاء کارشناس فروش

 • امضاء کارشناس ارشد فروش

 • شرح نظر بازرس

 • تاریخ

 • امضاء

 • شرح نظر مدیر سیستم ها و روش ها

 • تاریخ

 • امضاء

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.