Egenkontroll - 1 mån

Navigationsutrustning

Lanternor/Fartygsljus och signalfigurer

1. Kontrollera funktionen hos lanternorna. Kontrollera även ev. indikeringar som visar på trasiga lanternor.
2. Kontrollera att lanternorna inte ändrat läge, är lösa eller påverkade på annat sätt.

Lanternor
- Lanternor har ofta felaktiga lysvinklar p.g.a. yttre påverkan. Det är vanligt att lanternor har fel typ av lampor inmonterade (för svaga eller för starka).
LED-lampor
- Där LED-lampor används i lanternor är det viktigt att LED-lamporna, liksom lanternhusen, är godkända. Det är också viktigt att LED-lamporna har rätt färg (vit/röd/grön). En vit LED-lampa t.ex. får inte rätt färg om den sitter bakom ett rött eller grönt glas.
- Vissa LED-lampor kan störa radio och annan elektronisk utrustning. Kontrollera därför att lamporna är godkända för ändamålet.

Ver: 2016-09-21

Magnetkompass

1. Kontrollera att magnetkompassen har installerats och underhållits i enlighet med tillverkarens anvisningar.
2. Kontrollera kompassens funktion mot gyrokompass, radar eller sann bäring, t.ex. mot kajens riktning i sjökortet.
3. Kontrollera att det finns underlag för att bedöma ev. missvisning och deviation.
4. Kontrollera att kompassljusen fungerar.

Ver: 2017-05-17

Radar

1. Följ tillverkarens anvisningar.
2. Kontrollera att radarn fungerar.
3. Kontrollera att man kan byta skalor.
4. Kontrollera att kursangivelsen stämmer med kompassen och att skalbelysningen fungerar. Om det finns en kursavvikelse > 1° ska denna justeras innan avgång. Kursavvikelser 0–1° ska åtgärdas så snart som möjligt.

Ver: 2016-09-21

Radio

Kontrollera att positionsuppdatering till stationär VHF-anläggning fungerar.

Kontrollera att VHF:ens el- och antennanslutningar är i gott skick, och att kablar är klammade och inte skaver eller påverkas på annat sätt.

Kontrollera att antennen är i gott skick.

Kontrollera radioinstallationen genom att utföra ett funktions- och förbindelseprov. I de fall där VHF:en är kopplad mot en positions­uppdatering ingår ett funktionsprov av MMSI-numret.

Brandskydd

Handbrandsläckare

1. Kontrollera rostangrepp i bottenplatta på släckare som är placerade på utsatta ställen 2. Kontrollera allmän kondition på släckare 3. Pulver i pulversläckare som suttit upphängda länge har en tendens att ”stelna”, vänd upp och ner ett antal gånger och känn att pulvret lossnar.

Övrig information
1. Släckare tillverkade efter 1/1 1999 ska vara rattmärkta.
2. Provtryckningsintervaller: 10 år på CO2-släckare. Pulversläckare och vattensläckare som är permanent trycksatta behöver inte provtryckas. Det är endast de pulversläckare och vattensläckare med separat drivgaspatron som ska testas vart 10:e år.
3. Service och underhåll av handbrandsläckare ska utföras enligt SS 3656 eller annan likvärdig standard. SS 3656 ställer krav på en kompetent person vid service av handbrandsläckare. Underhåll och verkstadsgenomgång ska utföras av utbildad serviceman. Verkstadsgenomgången ska utföras vart femte år för vätskesläckare och då görs en fullständig kontroll av släckarens funktion. Behållaren ska kontrolleras invändigt och släckmedel, packningar och andra slitdelar byts ut vid behov. Slangar på koldioxidsläckare ska provtryckas eller bytas ut vart tionde år dvs normalt vid verkstadsgenomgång. Exempel på godkända företag som har certifierade brandservicetekniker samt detaljkraven på utbildningen finns att tillgå på SVEBRA:s hemsida.
Ver: 2017-03-16

Stabilitet & Flytbarhet

Länssystem

Kontrollera att pumpsystemet har godtagbar kapacitet från alla utrymmen och under alla driftsförhållanden, exempelvis med full last eller med slagsida vid segling eller snelast. Även att funktionen inte äventyras vid en större läcka, exempelvis att kortslutning uppstår då kablaget blir fuktigt eller att manöverventiler blir oåtkomliga. Det är inte tillåtet att pumpa ut oljerester eller svartvatten vid provkörning av pumpsystemet.

Erfarenheter
För att undvika driftstörningar är det viktigt att insidan av skrovet hålls rent från skräp och föremål som kan sätta igen pumparna. Reservpumpar ska vara förvaras så att de är åtkomliga även vid större läckage, helst ovanför huvuddäcket. Länsledningar bör dras så att risken för skador minimeras vid grundstötning, kollision eller brand mm. Länskapaciteten bör vara större än brandpumpens kapacitet.
Ver: 2016-09-28

Fribord

Dörrar andra utvändiga öppningar

1. Kontrollera kondition, trösklar, packning, stängningsanordning, låsning, material, upphakningsanordningar, karmar och täthet.
2. Dörrens styrka ska vara tillräcklig så att inte vatten kan tränga ner i fartyget under några förhållanden till sjöss.
3. Kontrollera att det vidtagits åtgärder för att minimera skador på personal då tunga dörrar manövreras till sjöss.

Erfarenheter
Rostangrepp sker ofta i packningsspåren. Vreden blir slitna och förlorar greppet. Gångjärn blir ofta slitna. Packningar är förbrukningsvara, samt övermålade. Låskolvar i dörrar försvinner lätt.
Ver: 2016-09-20

Ljusöppningar ovan fribordsdäck

1. Kontrollera ljusöppningarnas funktion och kondition.
2. Kontrollera infästningarna.
3. Kontrollera att glaset inte är spräckt.
4. Kontrollera att det finns stormluckor eller lagningsluckor där det krävs, och att det går att att montera och stänga dem på ett enkelt sätt.

Erfarenheter
Skrovet under ljusöppningarna kan vara korroderat på grund av kondens eller läckage.
Ver: 2016-12-16

Luckors fästen och skalkningar

1. Kontrollera funktion av gångjärn, skalkningsutrustning, täthet och kondition av luckkarm.
2. Spola med vattenslang för att avgöra tätheten.
3. Kontrollera att luckor också kan öppnas från insidan om det finns risk att personal kan vistas där.

Erfarenheter
Stukade luckor kan vara otäta.
Packningar är ofta gamla eller trasiga och packningsspåren kan ofta vara rostiga vilket kan medföra att luckan blir otät.
Ver: 2016-09-20

Lyft & Däck

Ankarspel / ankringsutrustning

1. Kontrollera funktionen genom att utföra ett ankringsprov. (För fartyg med ankarwinsch)
2. Kontrollera att det inte finns något onormalt slitage på kättingar, bromsar, kopplingar, trossar tätningar, ankarklys och ankarspelet. Om materialminskningen på kättingens diameter, schacklar eller bultögon mm. överstiger 10% av ursprunglig dimension bör dessa delar bytas ut.
3. Kontrollera att ankarspelet och dess fundament inte är sprucket eller korroderat samt att infästningen till skrovet är intakt.
4. Kontrollera kättingboxens skick och att kättingens ända är infäst.
5. Kontrollera kättingboxens dränering och eventuellt tillträde.
Ver.: 2016-09-20

Vinsch förlig ramp

Kontrollera att följande är i gott skick och att det inte finns några skador eller förändringar.
Ver.: 2016-09-20

LSA - Life Saving Appliances

Livboj

1. Kontrollera kondition
2. Kontrollera märkning, fartygets namn och hemort
3. Kontrollera att reflexer är intakta
4. Kontrollera att den är rätt placerad
5. Kontrollera att det finns rätt antal ombord
6. Kontrollera livbojens upphängning så den är lätt att lösgöra för hand
7. Kontrollera linans kondition och infästning om den är försedd med lina
8. Kontrollera ljusets funktion och infästning om den är försedd med ljus
9. Kontrollera att ljus och röksignalens datum ej passerats

Erfarenheter
1. Livbojar av enklare konstruktion åldras snabbare.
2. Ofta så är ljusets funktion tveksamt på grund av att det kommer in fukt i konstruktionen
3. Vissa livbojar med skal av plast och skum som kärna har visat sig läcka
Ver.: 2016-09-20

Livflotte

1. Kontrollera flottens märkning och aktuellt datum.
2. Kontrollera att flotten är intakt och flottens allmänna kondition.
3. Kontrollera ID-tuber genom stickprov.
4. Kontrollera att det finns system för identifiering av styrlina, fånglina och utlösningslina samt att dessa är klara för omedelbar användning.
5. Kontrollera utlösningslinans genomföring i skarven mellan containerhalvorna. Bussningen får inte vara uppskuren eller saknas, eftersom det kan medföra att vatten eller fukt kommer in i containern. Linan ska vara centrerad i bussningens hål och inga kanter, skärmärken eller deformationer ska synas. Om fel hittas på bussningen eller om den saknas ska felet åtgärdas av godkänd servicestation.
6. Kontrollera att flottens placering gör att den kan flyta upp utan att fastna i fartygets detaljer som master etc.
7. Kontrollera att system finns så att utlösning av en livflotte inte påverkar annan livräddningsutrustning (t.ex. att flottecontainern är säkrad i fartyget).
8. Kontrollera att öppningar i räckverk och bredgångar fungerar som avsett.
9. Kontrollera att flottarna kan flyta fritt om fartyget sjunker.
Ver.: 201-01-19

MOB-anordning

1. Kontrollera att det finns utrustning för att ta ombord en medvetslös person.
2. Kontrollera placering, kondition och funktion (vid tveksamhet utförs ett praktiskt prov).
3. Kontrollera att lämplig belysning finns tillgänglig.
4. För mindre fartyg kontrollera att ombordstigningsmöjligheter, exempelvis en stege fällbar av en person i vattnet, är i funktion.
Ver.: 2016-09-20

Räddningsvästar / Flytvästar

1. Kontrollera räddningsvästarnas kondition genom stickprov.
2. Kontrollera att antal räddningsvästar överstämmer med kravet för fartyget.
3. Kontrollera att förvaring sker i välventilerade utrymmen.
4. Kontrollera att rätt antal är placerade enligt tidigare beslut.
5. Kontrollera att service på uppblåsbara räddningsvästar utförts enligt tillverkarens anvisningar.
6. Kontrollera att barnvästar förvaras avskilt.
7. Kontrollera att utgångsdatum för batterier till ljus inte har passerats.

Övrig information
1. Skapa gärna en inventarielista över räddningsvästarna som beskriver antal, placering och typ.
2. Intervallet mellan kontroller av räddningsvästar skiljer sig åt beroende på hur västarna förvaras. På fartyg där de förvaras i särskilda lådor eller utrymmen som kan plomberas så kan intervallet mellan kontrollerna ökas. På fartyg där västarna ligger i passagerarutrymmet eller där de används ofta minskas intervallet mellan kontrollerna.
3. Uppblåsbara västar som används i den dagliga verksamheten slits mer än en väst som ligger i ett förråd.
Ver.: 2016-01-19

Pyroteknik

1. Kontrollera antalet (4 handbloss + 2 fallskärmsljus)
2. Kontrollera att datum inte passerats
3. Kontrollera att ljusen förvaras lätt åtkomliga, om tillämpligt i märkta utrymmen
Ver.: 2016-01-19

Skyltning, märkning av LSA

1. Kontrollera i tillämplig omfattning att instruktioner ingående i alarmlista är anslagna på uppehållsplatser ombord, bryggan, maskinrummet och i besättningsutrymmen.
2. För passagerarfartyg tillkommer att passagerarna ska informeras om nödanvisningarna.
3. Kontrollera att LSA instruktioner är uppsatta vid embarkering och samlingsstationer.
4. Kontrollera att evakueringsvägar och samlingsstationer är utmärkta.
5. Kontrollera att placering av räddningsvästar är tydligt utmärkt (med text för barnräddningsvästar).
Ver.: 2016-01-20

Maskineri

Driftstimmar huvudmaskin

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.