1.0. Προηγούμενη επιθεώρηση

 • 1.1. Η θέση εργασίας είχε κριθεί ασφαλής

 • 1.2. Απαιτήθηκε λήψη μέτρων

 • 1.3. Εξαλείφθηκαν οι κίνδυνοι

2.0. Πυρασφάλεια

 • 2.1. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης είναι αναρτημένο στη θέση εργασίας

 • 2.2. Γνωρίζουν οι εργαζόμενοι τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

 • 2.3. Οι έξοδοι κινδύνου είναι ανοιχτές και προσβάσιμες

 • 2.4. Οι πυροσβεστήρες είναι στη θέση τους

 • 2.5. Η πρόσβαση στον πυροσβεστικό εξοπλισμό είναι ελεύθερη

 • 2.6. Οι πυροσβεστήρες έχουν αναγομωθεί και είναι σε καλή κατάσταση

 • 2.7. Οι εργαζόμενοι είναι εκπαιδευμένοι στην χρήση πυροσβεστήρα

 • 2.8. Υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ; Αν ναι τηρούνται τα μέτρα απομάκρυνσης τους μετά το πέρας της εργασίας

3.0. Εξοπλισμός και εργαλεία

 • 3.1. Υπάρχει προφύλαξη σε όλα τα κινούμενα μέρη του εξοπλισμού

 • 3.2. Τα μέσα προφύλαξης είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς

 • 3.3. Οι μηχανές είναι καθαρές και σε καλή κατάσταση

 • 3.4. Οι μηχανές συντηρούνται σύμφωνα με χρονικά διαστήματα των προγραμμάτων συντήρησης

 • 3.4. Τα εργαλεία είναι σε καλή κατάσταση

 • 3.5. Τα συστήματα ασφαλείας είναι λειτουργικά και σε καλή κατάσταση

 • 3.6. Οι χειριστές έχουν την ανάλογη άδεια και εκπαίδευση

4.0. Ηλεκτρικοί κίνδυνοι

 • 4.1. Η ηλκεκτρολογική εγκατάσταση είναι σύμφωνα με τους κονονισμούς

 • 4.2. Υπάρχουν γυμνά, ελεύθερα ή φθαρμένα καλώδια

 • 4.3. Στις προεκτάσεις χρησημοποιούνται προστατετικά

 • 4.4. Οι ηλεκτρολογικοί πίνακες είναι κλειστοί

 • 4.5. Οι παροχές είναι σε καλή κατάσταση

5.0. Φυσικοί κίνδυνοι

 • 5.1. Ο θόρυβος είναι κάτω απο 85 dB

 • 5.2. Το επίπεδο του φωτισμού είναι σύμφωνο με τα όρια της νομοθεσίας

 • 5.3. Η θερμοκρασία είναι ανεκτή και σύμφωνα με τα όρια της νομθεσίας

6.0. Χημικοί κίνδυνοι

 • 6.1. Υπάρχουν χημικα στην θέση εργασίας αν ναι ποιά

 • 6.2. Ο χειρισμός και η αποθήκευση γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

 • 6.2.1. Υπάρχουν τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (M.S.D.S.)

 • 6.2.2. Υπάρχει σήμανση αναγνώρηςης στις συσκευασίες των χημικών

 • 6.3. Υπάρχουν αναθυμιάσεις; Αν ναι υπάρχει σύστημα απαγωγής

 • 6.4. Έχουν πραγματοποιηθεί μετρήσεις χημικών παραγόντων

 • 6.5. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τους κινδύνους απο τα χημικά

7.0. Καθαριότητα και νοικοκυριό

 • 7.1. Ο χώρος είναι καθαρός

 • 7.2. Τα εργαλεία είναι αποθηκευμένα σωστά

 • 7.3. Οι κάδοι αδειάζουν συχνά

 • 7.4. Τα δάπεδα είναι καθαρά χωρίς υλικά

 • 7.5. Η αποθήκευση στα ράφια γίνεται με τα βαριά αντικείεμαν χαμηλά

8.0. Μέσα Ατομικής Προστασίας

 • 8.1. Υπάρχει σήμανση για Μ.Α.Π.

 • 8.2. Ποιά Μ.Α.Π. πρέπει να χρησημοποιούνται στη θέση εργασίας

 • 8.3. Γίνεται χρήση όταν απαιτηθεί

 • 8.4. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πως να χρησημοποιούν τα Μ.Α.Π.

 • 8.5. Υπάρχουν διαθέσιμα Μ.Α.Π.

 • 8.6. Τηρείται η διαδικασία ενυπόγραφης διανομής Μ.Α.Π.

 • 8.7. Ποιό κατά την εκτίμηση σας είναι το ποσοστό ορθής χρήσης Μ.Α.Π.

Υπογραφές

 • Υπογραφή προιστάμενου τμήματος

 • Υπογραφή επιθεωρητή

 • Υπογραφή επιθεωρητή

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.