ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Υ&Α

 • Αριθμός εγγράφου:

 • Τύπος αναφοράς:

 • Εργοστάσιο

 • Θέση εργασίας

 • Ημερομηνία επιθεώρησης:

 • Ώρα έναρξης

 • Επιθεωρητές

 • Υπεύθυνος αναφοράς

 • Προσωπικό:

 • Φωτογραφία τμήματος

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

1.0. Προηγούμενη επιθεώρηση

 • 1.1. Η θέση εργασίας είχε κριθεί ασφαλής

 • 1.2. Απαιτήθηκε λήψη μέτρων

 • 1.3. Εξαλείφθηκαν οι κίνδυνοι

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

2.0. Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης

 • 2.1. Το σχέδιο εκκένωσης είναι αναρτημένο στις θέσεις εργασίας

 • 2.2. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν

 • 2.3. Οι πυροσβεστήρες είναι στις θέσεις τους

 • 2.4. Οι πυροσβεστήρες έχουν σήμανση τύπου και οδηγίες χρήσης

 • 2.5. Οι πυροσβεστήρες είναι ελεγχμένοι σύμφωνα με τις αναγραφόμενες ημερομηνίες

 • 2.6. Η πρόσβαση στους πυροσβεστήρες και πυροσβεστικές φωλιές είναι ελεύθερη χωρίς εμπόδια

 • 2.7. Το ύψος ανάρτησης είναι μικρότερο από 1200 mm και μεγαλύτερο από 100 mm

 • 2.8. Υπάρχει σήμανση πυροσβεστήρων

 • 2.9. Η σήμανση είναι σε ύψος 2,1 m από το δάπεδο

 • 2.10. Υπάρχει σήμανση οδου διαφυγής και εξόδων κινδύνου

 • 2.11. Οι έξοδοι κινδύνου είναι ξεκλείδωτες και χωρίς εμπόδια

 • 2.12. Υπάρχει σύστημα πυρασφάλειας

 • 2.12.1. Λειτουργεί σωστά

 • 2.13. Οι πυροσβεστικές φωλιές και οι σταθμοί είναι σωστά εξοπλισμένες

 • 2.14. Το πυροσβεστικό δίκτυο είναι σε καλή κατάσταση

 • 2.15. Το αντλιοστάσιο συντηρείται σωστά με μηνιαίους ελέγχους

 • 2.16. Υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών

 • 2.16.1. Είναι ενημερωμένο και πλήρες

 • Εκτίμηση κατάστασης πυρασφάλειας

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

3.0. Μηχανές

 • 3.1. Οι μηχανές είναι καθαρές

 • 3.2. Τα συστήματα ασφαλείας είναι σε καλή κατάσταση και λειτουργικά

 • 3.3. Οι διακόπτες έναρξης και παύσης λειτουργίας είναι προσβάσιμοι από τους χειριστές

 • 3.4. Τα κινούμενα μέρη είναι προστατευμένα

 • 3.5. Υπάρχουν επίπεδα

 • 3.5.1 Έχουν προστασία με κιγκλιδώματα

 • 3.6. Υπάρχουν αιχμηρές επιφάνειες

 • 3.7. Υπάρχουν ελέυθερα καλώδια

 • 3.8. Το δάπεδο γύρω από τις μηχανές είναι καθαρό

 • 3.9. Ο θόρυβος είναι ελεγχόμενος

 • 3.10. Τα σημεία χειρισμού είναι καθαρά χωρίς εμπόδια

 • 3.11. Υπάρχουν διαδικασίες lockout/tagout

 • 3.11.1. Υπάρχει έγραφη οδηγία και τηρείται

 • 3.12. Υπάρχουν διαρροές υγρών

 • 3.13. Οι χειριστές είναι εκπαιδευμένοι στη χρήση του εξοπλισμού

 • Εκτίμηση κατάστασης εξοπλισμού

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

4.0. Ηλεκτρικοί κίνδυνοι

 • 4.1. Οι μηχανές έχουν την κατάληλη γείωση

 • 4.2. Οι πίνακες παροχών έχουν κλειστές τις πόρτες και τα καπάκια

 • 4.3. Τα καλώδια είναι προστατευμένα και τακτοποιημένα

 • 4.4. Οι προεκτάσεις είναι κατάλληλες και σε καλή κατάσταση

 • 4.5. Υπάρχουν παροχές και καλώδια στο δάπεδο

 • 4.6. Οι παροχές των εργαλείων ισχύος είναι σε καλή κατάσταση

 • 4.7. Υπάρχουν εναέρια καλώδια

 • 4.8. Υπάρχει σύστημα προστασίας απο ηλεκτροπληξία

 • Εκτίμηση κατάστασης ηλεκτρικών κιδνύνων

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

5.0. Μέσα Ατομικής Προστασίας

 • 5.1. Διατίθενται τα απαραίτητα ΜΑΠ στους εργαζόμενους

 • 5.2. Τα ΜΑΠ είναι τα κατάλληλα

 • 5.3. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ποιά είναι τα απαραίτητα ΜΑΠ για την εργασία που εκτελούν

 • 5.4. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πως να τα χρησιμοποιούν

 • 5.5. Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τα απαραίτητα ΜΑΠ

 • 5.6. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πότε έχουν φθαρεί τα ΜΑΠ για να τα αντικαταστήσουν

 • 5.7. Τηρείται το βιβλίο χορήγησης ΜΑΠ

 • 5.8. Ποιά είναι τα απαραίτητα ΜΑΠ για την συγκεκριμένη θέση εργασίας

 • Εκτίμηση χρήσης ΜΑΠ

ΚΤΙΡΙΑΚΑ

6.0. Κτιριακά

 • 6.1. Τα δάπεδα είναι σε καλή κατάσταση

 • 6.2. Τα παράθυρα ανοίγουν όταν απαιτηθεί

 • 6.3. Η επίχρηση είναι σε καλή κατάσταση

 • 6.4. Υπάρχουν οι απαιτούμενες είσοδοι και έξοδοι

 • 6.5. Τυχών οπές ή κενά στο δάπεδο ή μεταξύ των διαχωριστικών, επισκευάζονται αμέσως

 • Εκτίμηση κατάστασης κτιριακών

ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

7.0. Φυσικοί κίνδυνοι

 • 7.1. Ο θόρυβος είναι κάτω από 83 db

 • 7.1.1 Απαιτείται λήψη μέτρων

 • 7.2. Υπάρχουν δονήσεις

 • 7.3. Υπάρχουν ακτινοβολίες

 • 7.3.1. Ποιές είναι οι ακτινοβολίες

 • 7.4. Ο φωτισμός είναι στα επιτρεπτά επίπεδα

 • 7.5. Το μικροκλίμα ( θερμοκρασία - υγρασία ) είναι σε επιτρεπτά επίπεδα

 • Εκτίμηση κατάστασης φυσικών κινδύνων

ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

8.0. Χημικοί κίνδυνοι

 • 8.1. Υπάρχουν σκόνες

 • 8.2. Υπάρχουν διαλυτικα αν ναι ποιά<br>

 • 8.3. Υπάρχουν σκόνες ή νέφη βαφείου

 • 8.4. Χρησημοποιούνται χημικά αν ναι ποιά

 • 8.5. Υπάρχουν τα M.S.D.S.

 • 8.6. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τους κινδύνους απο τη χρήση χημικών

 • Εκτίμηση κατάστασης χημικών κινδύνων

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

9.0. Πρώτες βοήθειες

 • 9.1. Υπάρχει κυτίο πρώτων βοηθειών

 • 9.2. Το κυτίο πρώτων βοηθειών είναι ενημερωμένο

 • 9.3. Υπάρχει σήμανση

 • 9.4. Στη θέση εργασίας απαιτείται συσκευή πλήσης ματιών <br>Η σώματος αν ναι υπάρχει

 • 9.5. Υπάρχουν ακπαιδευμένοι εργαζόμενοι στη χρήση Α' βοηθειών αν ναι σε ποιό επίπεδο

 • Εκτίμηση κατάστασης Α' βοηθειών

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ

10.0. Περονοφόρα

 • 10.1. Οι χειριστές έχουν την ανάλογη άδεια χειρισμού

 • 10.2. Οι βοηθοί χειριστές είναι δηλωμένοι στην επιθεώρηση εργασίας

 • 10.3. Τα περονοφόρα είναι σε καλή κατάσταση

 • 10.4. Συντηρούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα προληπτικών συντηρήσεων

 • 10.5. Το βιβλίο ελέγχων του χειριστή είναι συμπληρωμένο

 • 10.6. Το όχημα κινείται σε χώρους με κλίση

 • 10.7. Τηρούνται τα όρια ταχύτητας ( 5 - 10 Χ/Ω )

 • 10.8. Οι χειριστές γνωρίζουν τα ανυψωτικά όρια των οχημάτων τους

 • 10.9. Τα οχήματα χρησημοποιούνται για να τραβήξουν ή να σπρώξουν

 • 10.10. Ο χειρισμός γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλούς εργασίας

 • Εκτίμηση κατάστασης χρήσης περονοφόρων

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

11.0. Διακίνηση φορτίου

 • 11.1. Υπάρχει αρκετός χώρος για την μεταφορά υλικών και φορτίων

 • 11.2. Η αποθήκευση είναι σταθερή και ταξινομημένη

 • 11.3. Υπάρχουν εμπόδια στο δάπεδο που να εμποδίζουν τη μεταφορά

 • 11.4. Υπάρχουν εναέρια εμπόδια

 • 11.5. Υπάρχει μηχανική βοήθεια αν το βάρος και ο όγκος του φορτίου είναι μεγάλος

 • 11.6. Υπάρχουν τα κατάλληλα υλικά πρόσδεσης και μεταφοράς ( ιμάντες - συρματόσχοινα )

 • 11.7. Ελέγχονται πρίν απο τη χρήση τους

 • 11.8. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν την ανυψωτική ικανότητα των μέσων πρόσδεσης

 • 11.9. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν το βάρος των φορτίων που μεταφέρουν

 • 11.10. Τα άγκιστρα , οι μπασδέκες, οι ασφάλειες είναι σε καλή κατάσταση

 • 11.11. Οι παλέτες είναι σε καλή κατάσταση

 • 11.12. Υπάρχει ταυτόχρονη κίνηση περονοφόρων στον ίδιο χώρο

 • Εκτίμηση κατάστασης διακίνησης φορτίου

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12.0. Αποθήκευση

 • 12.1. Τα υλικά αποθηκεύονται σε ράφια

 • 12.2. Τα ράφια είναι σε καλή κατάσταση

 • 12.3. Τα βαριά υλικά κάτω, τα ελαφριά επάνω

 • 12.4. Υπάρχουν υλικά στο δάπεδο ή όρθιααποθηκευμένα

 • 12.5. Οι παλέτες και τα ξυλοκιβώτια είναι σε καλή κατάσταση

 • 12.6. Τα υλικά είναι δεμένα και συσκευασμένα

 • Εκτίμηση κατάστασης αποθήκευσης

ΓΛΥΣΤΡΙΜΑ ΠΑΡΑΠΑΤΗΜΑ

13.0. Γλύστριμα - Παραπάτημα

 • 13.1. Υπάρχουν υγρά στο δάπεδο

 • 13.2. Υπάρχουν επίπεδα

 • 13.3. Υπάρχουν κλίμακες ή σκάλες

 • 13.4. Εκτελούνται εργασίες σε ύψος

 • 13.5. Υπάρχουν υλικά στο δάπεδο

 • 13.6. Υπάρχει ο απαραίτητος χώρος κίνησης

 • Εκτίμηση κατάστασης για γλύστριμα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Συνολική εκτίμηση κατάστασης

 • Εκτίμηση της συνολικής κατάστασης

 • Ημερομηνία, Ώρα περάτωσης της επιθεώρησης

 • Σχόλια

 • Υπογραφή συνοδού

 • Υπογραφή υπεύθυνου σύνταξης

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.