RHAN 1 - AMDANOCH CHI, Y BYSELLFWRDD a'r SGRIN SECTION 1 - ABOUT YOURSELF, THE KEYBOARD & SCREEN

 • Ers faint ydych chi wedi gweithio gyda Chyfarpar Sgrin Arddangos (CSA)?
  How long have you worked with Display Screen Equipment (DSE)?

 • Ydych chi'n cymryd seibiant rheolaidd oddi wrth y CSA?
  Do you take regular breaks from working with DSE?

 • Ydych chi wedi cael sgrinio'ch golwg yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf?
  Have you received vision screening within the last two years?

 • Ydych chi wedi cael poen neu chwydd yn eich llaw, eich arddwrn, blaen eich braich, eich gwar neu'ch ysgwydd wrth neu ar ol gweithio?
  Have you experienced pain or swelling in the hand, wrist, forearm, neck or shoulder during or after work?

 • Ydych chi wedi colli teimlad yn eich dwylo neu eich breichiau ac wedi cael pinnau bach ynddyn nhw?
  Have you experienced numbness or a "pins and needles" sensation in your hands or arms?

 • Ydych chi wedi profi anesmwythder mewn unrhyw rannau eraill o'ch corff? Os ydych chi, disgrifiwch isod.
  Have you experienced discomfort in any other areas of the body? If so, describe in the space below.

 • Ydych chi wedi bod yn gweld eich meddyg teulu ynglyn a'r cyflyrau hyn?
  Have you consulted your GP about any of these conditions?

 • Ydych chi wedi colli gwaith oherwydd y cyflyrau hyn?
  Have you been absent from work as a result of these complaints?

 • Ydych chi'n defnyddio bysellfwrdd/teipiadur neu'n chwarae offeryn cerdd gartref, neu a oes gennych hobi arall sy'n golygu symudiad eich dwylo neu'ch breichiau mewn modd ailadroddus?
  Do you use a keyboard, typewriter or play a musical instrument at home or have any other hobby that requires repetitive hand or arm movements?

 • Ydych chi'n gallu addasu ongl eich bysellfwrdd? A oes gan eich bysellfwrdd arwyneb mat, ac ydi'r holl symbolau i'w gweld yn glir?
  Can you adjust the angle of your keyboard? Does the keyboard have a matt surface and are all the symbols clearly legible?

 • Ydi'r ddelwedd ar y sgrin yn glir, yn sefydlog ac yn hawdd i'w darllen?
  Is the screen image clear, stable and easy to read?

 • Ydych chi'n gallu addasu disgleirdeb a chyferbynnedd eich sgrin?
  Are you able to adjust the brightness and contrast of your screen?

 • Ydi'r sgrin yn glir o adlewyrchiadau neu lacharedd sy'n tynnu sylw neu'n annifyr?
  Is the screen free from distracting or uncomfortable reflection or glare?

 • Ydych chi'n gallu troi a gwyro'r sgrin yn hawdd?
  Can you swivel and tilt the screen easily?

 • Ydi uchder y sgrin yn gyfforddus?
  Is the screen height comfortable?

RHAN 2 - TREFNU GWAITH A RHYNGWYNEB Y DEFNYDDIWR SECTION 2 - WORK ORGANISATION & USER INTERFACE

 • Ydych chi'n teimlo bod y meddalwedd yn hawdd i'w ddefnyddio ac yn addas i'ch tasgau?
  Do you find the software easy to use and suited to your tasks?

 • Ydych chi gorfod cyrraedd targedau afresymol er mwyn cwblhau'ch gwaith?
  Do you have to meet unreasonable deadlines to complete your work?

 • Oes rhywun wedi rhoi gwybod i chi am y risgiau posibl sy'n deillio o ddefnyddio CSA?
  Have you been made aware of the possible risks when using Display Screen Equipment?

 • Ydych chi'n edrych i ffwrdd oddi wrth y sgrin yn rheolaidd er mwyn i'ch llygaid ailffocysu ac i atal straen i'r llygaid (h.y. Bob 10/15 munud)?
  Do you look away from the screen periodically to refocus your eyes and avoid eye strain (i.e. Every 10/15 minutes of continuous use)?

RHAN 3 - EICH CADAIR SECTION 3 - YOUR CHAIR

 • Oes gan eich cadair waelod "5 seren"?
  Does your chair have a "5 star" base?

 • Ydi'ch cadair yn sefydlog, ac yn caniatau i chi symud fel y mynnwch wrth eistedd?
  Is your chair stable, allowing you to sit with full freedom of movement?

 • Oes modd addasu uchder eich sedd?
  Is the height of your seat adjustable?

 • Oes modd addasu cefn eich cadair (ei huchder a'i gogwydd) er mwyn cynnal y meingefn yn ddigonol?
  Can the back of your chair be adjusted in both height and tilt to give adequate lumbar support?

 • Pan fydd y gadair wedi'i haddasu i'r uchder cywir er mwyn i chi ddefnyddio'r bysellfwrdd, ydych chi'n gallu rhoi'ch traed yn fflat ar y llawr?
  When your chair has been adjusted to the correct height for a correct keying posture, can you place your feet flat on the floor?

RHAN 4 - ARWYNEB EICH GWEITHFAN a'r CYFARPAR CYSYLLTIEDIG SECTION 4 - YOUR WORK SURFACE & ASSOCIATED EQUIPMENT

 • Ydi'ch desg yn ddigon mawr i ganiatau i chi drefnu'ch sgrin, eich bysellfwrdd, y cyfarpar cysylltiedig a'ch gwaith papur mewn modd hyblyg?
  Is your desk sufficiently large to allow a flexible arrangement of the screen, keyboard, related equipment and paperwork?

 • Oes digon o le ar eich desg ac oddi tani i chi amrywio'ch symudiadau er mwyn i chi allu gweithio'n gyfforddus?
  Is there adequate space both on and beneath your desktop for you to vary your movements to find a comfortable working position?

 • Oes gennych chi ddaliwr dogfennau? Ydi o'n sefydlog ac yn hawdd ei addasu?
  Do you have access to a document holder? Is it stable and easily adjustable?

 • Oes gennych chi le i orffwys eich dwylo pan nad ydych yn teipio?
  Is there space for you to rest your hands when not keying?

 • Oes adlewyrchiadau oddi ar arwyneb y weithfan, neu oddi ar gyfarpar cysylltiedig, yn achosi anghysur i chi?
  Are there any reflections from the work surface or associated equipment which cause you discomfort?

RHAN 5 - YR AMGYLCHEDD SECTION 5 - ENVIRONMENT

 • Ydi ansawdd cyffredinol y goleuadau'n addas ar gyfer eich gwaith?
  Is the general level of lighting suitable for your work?

 • Oes bleinds/llenni addas ar y ffenestri? Ydyn nhw'n rheoli golau'r haul/llacharedd yn effeithiol?
  Are the windows fitted with suitable blinds? Are they effective in controlling sunlight/glare?

 • Oes yna unrhyw synau sy'n tynnu'ch sylw?
  Are there any distracting noises?

 • Oes unrhyw beryglon trydanol fel ceblau wedi'u difrodi neu socedau wedi'u gorlwytho?
  Are there any electrical hazards such as damaged cables or overloaded sockets?

 • Oes ceblau llac, ceblau sy'n llusgo neu bethau a allai wneud i chi ffaglu?
  Are there any loose, trailing cables or objects which may present a trip hazard?

 • Ydi'r gwres a'r lleithder wrth eich gweithfan yn gyfforddus?
  Is the temperature and humidity at your workstation comfortable?

 • Oes awyru digonol, heb ormod o wres neu ddrafft?
  Is ventilation adequate without too much heat or draught?

 • Oes risg y gwnewch gerdded ar draws neu symud cyfarpar sydd wedi'i osod yn wael?
  Is there a risk of walking into or dislodging badly positioned equipment?

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.