Grunnupplýsingar

 • Tegund eftirlits:

 • Málsnúmer:

 • Heilbrigðisfulltrúi:

 • Heiti starfsstöðvar:

 • Heimilisfang starfsstöðvar:
 • Ísat nr. starfsstöðvar:

 • Fulltrúi/fulltrúar fyrirtækis:

 • Eftirlit byrjar:

Ýmsar upplýsingar

Skýringar á hugtökum sem notuð eru við mat á athugasemdum.

 • Ábending. Ekki er skýrt að um frávik sé að ræða en um er að ræða ástand sem heilbrigðisfulltrúi telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis. Minniháttar athugasemdir falla hér undir.
  Lagfært á staðnum. Þegar gerð er athugasemd við starfsemi sem víkur frá ákvæðum laga eða reglugerða, sem hægt er að lagfæra á meðan skoðun fer fram eða tilvikið það lítilfjörlegt að það verður augljóslega lagfært strax að lokinni skoðun.
  Frávik. Þegar gerð er athugasemd við starfsemi sem víkur frá ákvæðum laga eða reglugerða, sem með óbeinum hætti getur leitt til framleiðslu matvæla sem ekki eru örugg, en það eru matvæli sem eru álitin heilsuspillandi og/eða óhæf til neyslu. Úrbótum vegna fráviks skal ljúka eins fljótt og hægt er og eigi síðar en 3 mánuðum eftir eftirlit. Það skal skráð á úrbótaáætlun hvenær frávik var lagfært. Ef ekki er hægt að lagfæra frávik innan 3. mánaða skal skrá áætluð lok úrbóta á úrbótaáætlun. Úrbætur verða metnar í næsta reglubundna eftirliti. Athugasemdin leiðir að öllu jöfnu ekki til sérstakrar eftirfylgni en skoðað er í næsta reglubundna eftirliti hvort úrbætur vegna fráviks hafa verið/séu í samræmi við það sem kemur fram á úrbótaáætluninni.
  Alvarlegt frávik. Þegar gerð er athugasemd við starfsemi sem víkur frá ákvæðum laga eða reglugerða, sem með beinum hætti getur leitt til framleiðslu matvæla sem eru álitin heilsuspillandi. Úrbótum skal ljúka innan 7 virkra daga eða innan raunhæfs tímafrests skv. mati heilbrigðisfulltrúa. Ef athugasemdin er þess eðlis að þörf sé á að stöðva starfsemi er gripið til þvingunarúrræða strax. Athugasemdin krefst að jafnaði skjótrar eftirfylgni.
  Úrbótaáætlun. Þegar athugasemd sem er fyrir á skýrslu og búið er að setja á úrbóta- og eða viðhaldsáætlun er merkt við "úrbótaáætlun", auk þess er sett inn dagsetning á hvenær fyrirhuguðum úrbótum eða viðhaldi verði lokið.

Tilvísanir í lög og reglur.

 • Vísað er til reglugerðar (EB) nr. 852/2004 um hollustuhætti sem varða matvæli, með síðari breytingum, nema annað sé tilgreint. Reglugerðin var innleidd í íslenskan rétt með reglugerð nr. 103/2010.

Niðurstöður heilbrigðiseftirlits.

 • Mat Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur á starfsstöðinni verður birt á vefsíðu Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur að loknum fresti til andmæla.
  Matið er gert að loknu reglubundnu eftirliti og fylgir eftirlitsskýrslu. Metnir eru þrír þættir, eftir því sem við á hverju sinni; matvæli, hollustuhættir og mengunarvarnir á skalanum 0-5 þar sem 0 er versta einkunn. Einnig er gefin heildareinkunn. Frammistöðumatið byggir á niðurstöðum eftirlits og er mat heilbrigðisfulltrúa. Auk þess að sjá frammistöðumat einstakra fyrirtækja getur sá sem skoðar það á vefsíðu Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur óskað eftir eftirlitsskýrslu sem frammistöðumatið byggir á. Eftirlitsskýrslur eru og hafa verið opinber gögn.

Myndataka.

 • Heilbrigðisfulltrúi hefur heimild til myndatöku í eftirliti í fyrirtækjum sem lög nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum, og stjórnvaldsreglur ná yfir, sbr. 1. mgr. b-liðar 30. gr. laga nr. 93/1995.

Fyrirvari.

 • Þessi skýrsla tekur aðeins til þeirra atriða sem skoðuð voru þann dag sem eftirlit fór fram. Það er alltaf á ábyrgð matvælafyrirtækisins að sjá til þess að starfsemin uppfylli kröfur matvælalaga nr. 93/1995, með síðari breytingum, og reglugerða sem settar eru með stoð í lögunum, en einnig annarra laga og reglugerða sem við eiga hverju sinni.

Upplýsingar um eftirlit, starfsstöð og leyfi

Upplýsingar um eftirlit.

 • Var eftirlit tilkynnt með fyrirvara?

 • Hvað mun heilbrigðisfulltrúi hafa til hliðsjónar við eftirlitið?

 • Ef annað er valið, vinsamlega skráð hvað heilbrigðisfulltrúi hefur til hliðsjónar við eftirlitið.

 • Hvað mun heilbrigðisfulltrúi skoða?

 • Sjá niðurstöður í meðfylgjandi gátlista /-um varðandi sölu tóbaksvara og/eða sölu matvæla í sjálfsafgreiðslu.

 • Ef annað, vinsamlega skráð hvað ætlunin er að skoða í eftirlitinu.

 • Nánari upplýsingar um eftirlitið.

Lýsing á starfsstöð og starfsemi.

 • Skráið lýsingu á starfsstöðinni og starfsemi, s.s. húsnæði, búnaði, hvaða matvæli á að framleiða o.fl.

Kvartanir.

 • Hafa komið kvartanir til heilbrigðiseftirlits vegna starfsstöðvarinnar frá síðasta reglubundna eftirliti?

 • Skráið upplýsingar um kvartanir sem hafa borist.

 • Hvernig hefur fyrirtækið brugðist við athugasemdum? Skráið svör fyrirtækisins.

Sýnataka.

 • Eru sýni tekin í eftirlitinu?

 • Hvaða sýni eru tekin?

 • Skráið upplýsingar um sýnatöku.

 • Ef annað, skráið hvaða sýni voru tekin og upplýsingar um sýnatöku.

Athafnasvæði matvælafyrirtækja.

 • Húsakynni matvælafyrirtækja skulu vera í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar um atvinnuhúsnæði og hafa hlotið samþykki byggingarnefndar fyrir starfseminni. 1. mgr. b-liðar 2. gr. reglugerðar nr. 103/2010.

 • Er matvælafyrirtækið í beinu sambandi við óskyldan atvinnurekstur eða íbúð? 2. mgr. b-liðar 2. gr. reglugerðar nr. 103/2010.

Leyfi - krafa.

 • Öll matvælafyrirtæki skulu hafa starfsleyfi skv. 9. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum. Endurskoða skal starfsleyfi vegna breyttra forsendna, svo sem ef breytingar verða á rekstrinum, vegna tækniþróunar, eða vegna breytinga á reglum um öryggi matvæla eða framkvæmd matvælaeftirlits. Með breytingu á rekstri er átt við breytingu á eignaraðild, breytingu á starfsemi fyrirtækisins (s.s. nýjar framleiðsluaðferðir, ný framleiðsla) og breytingu á dreifingu.

Starfsleyfi frá Heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga (HES).

 • Er starfsleyfi í gildi?

 • Er kennitala rekstraraðila rétt?

 • Hangir starfsleyfi á áberandi stað þannig að viðskiptavinir sjái það?

 • Endurspeglar starfsleyfi þá starfsemi sem er í starfsstöðinni?

 • Eru sérstök skilyrði haldin (takmörkun á starfsemi) ef þau eru til staðar í leyfinu?

Önnur leyfi.

 • Eiga önnur leyfi að vera til staðar?

 • Hvaða leyfi eiga að vera til staðar?

 • Ef annað, skráið hvaða leyfi eiga að vera til staðar í fyrirtækinu.

 • Í hvaða flokki er veitingastaðurinn, sbr. 17. gr. reglugerðar nr. 1277/2016?

 • Af hvaða tegund er veitingastaðurinn, sbr. 18. gr. reglugerðar nr. 1277/2016?

 • Eru leyfin til staðar?

Undirbúningseldhús.

 • Er undirbúningseldhús til staðar?

 • Hvar er það staðsett?

 • Er gilt starfsleyfi til staðar?

Áhættumat

Niðurstaða áhættumats fyrir starfsstöðina.

 • Á hvaða forsendum er áhættumat byggt?

 • Skráið fjölda stöðugilda á ársgrundvelli.

 • Skráið áhættustig starfsstöðvarinnar:

 • Starfsstöðin er í áhættuflokki 8.
  Eftirlitstímabil er 3 ár.

 • Starfsstöðin er í áhættuflokki 7.
  Eftirlitstímabil er 2 ár.

 • Starfsstöðin er í áhættuflokki 6.
  Eftirlitstímabil er 1 ár.

 • Starfsstöðin er í áhættuflokki 5.
  Eftirlitstímabil er 1 ár.

 • Starfsstöðin er í áhættuflokki 4.
  Eftirlitstímabil er 1 ár.

 • Starfsstöðin er í áhættuflokki 3.
  Eftirlitstímabil er 1 ár.

 • Starfsstöðin er í áhættuflokki 2.
  Eftirlitstímabil er 1 ár.

 • Starfsstöðin er í áhættuflokki 1.
  Eftirlitstímabil er 1 ár.

 • Skráðið áætlað framleiðslumagn á ári (tonn) / fjölda neysluskammta á dag

 • Skráið áhættustig starfsstöðvarinnar:

 • Starfsstöðin er í áhættuflokki 8.
  Eftirlitstímabil er 3 ár.

 • Starfsstöðin er í áhættuflokki 7.
  Eftirlitstímabil er 2 ár.

 • Starfsstöðin er í áhættuflokki 6.
  Eftirlitstímabil er 1 ár.

 • Starfsstöðin er í áhættuflokki 5.
  Eftirlitstímabil er 1 ár.

 • Starfsstöðin er í áhættuflokki 4.
  Eftirlitstímabil er 1 ár.

 • Starfsstöðin er í áhættuflokki 3.
  Eftirlitstímabil er 1 ár.

 • Starfsstöðin er í áhættuflokki 2.
  Eftirlitstímabil er 1 ár.

 • Starfsstöðin er í áhættuflokki 1.
  Eftirlitstímabil er 1 ár.

 • Áhættumat vantar.

Hollustuhættir

Rými sem almenningur hefur aðgang að.

 • Er ræstiaðstaða og önnur geymsla á hættulegum efnum í rýmum sem almenningur hefur aðgang að höfð læst? 1. mgr. 14. gr. reglugerðar nr. 941/2002, með síðari breytingum.

 • Er ræstiaðstaða loftræst og með ræstivaski? Upphengjur fyrir ræstiöld og eru ræstiáhöld upphengd? Eru hillur til staðar fyrir efnavörur og annað sem tengist þrifum? Er ræstiaðstaða hrein og snyrtileg?

 • Hafa viðskiptavinir/gestir veitingastaðarins greiðan aðgang að salerni? 1. mgr. 31. gr. reglugerðar nr. 941/2002.

 • Er veitingarými hreint, snyrtilegt og í góðu standi? 4. mgr. 14. gr. reglugerðar nr. 941/2002.

 • Eru snyrtingar fyrir viðskiptavini/gesti hreinar, snyrtilegar og í góðu standi? 4. mgr. 14. gr. reglugerðar nr. 941/2002.

 • Opnast snyrtingar fyrir viðskiptavini/gesti beint inn í veitingasal? 4. mgr. 15. gr. reglugerðar nr. 941/2002.

 • Er hundum og köttum hleypt inn í veitingarými?

 • Hefur rekstraraðili tilkynnt til heilbrigðisnefndar með sannanlegum hætti að hann leyfi að hundar og kettir komi inn á veitingastaðinn? 6. tl. 1. mgr. 19. gr. reglugerðar nr. 941/2002.

 • Er upplýst á áberandi hátt á húsnæðinu sjálfu áður en gengið er inn á veitingastaðinn, utan dyra sem að innan, og á vef fyrirtækisins að heimilt sé að koma með hunda og ketti inn á veitingastaðinn? b-liður 6. tl. 1. mgr. 19. gr. reglugerðar nr. 941/2002.

 • Er tryggt að hundar og kettir séu einungis í veitingasölum og ekki þar sem matvæli eru tilreidd, meðhöndluð eða geymd, sbr. leiðbeiningar Matvælastofnunar? c-liður, 6. tl. 1. mgr. 19. gr. reglugerðar nr. 941/2002.

Tóbak.

 • Er tóbak selt í fyrirtækinu?

 • Er tóbakssöluleyfi í gildi?

 • Er tóbakssöluleyfi aðgengilegt á staðnum?

 • Eru upplýsingar um aldurstakmark kaupenda til staðar?

 • Er tóbak sýnilegt viðskiptavinum?

 • Er nikótín lyfjatyggigúmmí selt á staðnum?

 • Er nikótín lyfjatyggigúmmí selt í sjálfsafgreiðslu?

 • Er afgreiðslufólk orðið 18 ára?

 • Hefur afgreiðslufólk sem er yngra en 18 ára undanþágu skv. reglugerð?

Húsnæði, búnaður, viðhald og meðhöndlun matvæla

Umhverfi.

 • Er fyrirtækið staðsett nálægt atvinnurekstri sem getur haft mengandi áhrif á starfsemina? Viðauki II, kafli I, 1. og 2. mgr.

 • Er umhverfi fyrirtækisins haldið snyrtilegu og er bundið slitlag við alla innganga? Viðauki II, kafli I, 2. mgr., b) og c)

Fyrirkomulag starfsemi og hönnun húsnæðis.

 • Er stærð rýmis og/eða fyrirkomulag þar sem matvæli eru framleidd nægilegt þannig að hægt sé að koma starfseminni fyrir og komast hjá mengun matvæla? Er krossmengunarhætta? Er hætta á að hrá matvæli mengi matvæli tilbúin til neyslu? Viðauki II, kafli I, 2. mgr., a), c), kafli II, 1. mgr.

 • Er skipulag og hönnun húsnæðis þar sem matvæli eru meðhöndluð þannig að ekki myndast afdrep fyrir skaðvalda? Viðauki II, kafli I, 2. mgr., c)

 • Opnast útidyr beint inn í rými þar sem matvæli eru framleidd? Viðauki II, kafli I, 2. mgr., a), c), kafli II, 1. mgr.

 • Liggja frárennslislagnir frá vöskum, handlaugum og eftir því sem við á búnaði í niðurföll? Viðauki II, kafli I, 8. mgr., viðauki II, kafli I, 2. mgr., c)

 • Er loftræsing við hæfi og nægileg, annaðhvort náttúruleg eða vélræn? Forðast skal vélrænt streymi lofts frá menguðu svæði inn á hreint svæði. Loftræsikerfi skulu þannig byggð að auðvelt sé að komast að síum og öðrum hlutum sem þarf að hreinsa eða skipta um. Viðauki II, kafli I, 5. mgr.

 • Er loftræsikerfi haldið hreinu og er því vel viðhaldið? Eru kvittanir til staðar um þrif og viðhald? Viðauki II, kafli I, 5. mgr.

Gólf.

 • Eru gólf í góðu ástandi og er auðvelt að þrífa þau og sótthreinsa? Viðauki II, kafli I, 1. mgr., kafli II, 1. mgr., a)

 • Er afrennsli af gólfum fullnægjandi, eftir því sem við á? Viðauki II, kafli II, 1. mgr., a)

 • Eru ristar á niðurföllum? Viðauki II, kafli I, 2. mgr., c)

Veggir.

 • Eru veggir í góðu standi og er auðvelt að þrífa þá og sótthreinsa? Viðauki II, kafli I, 1. mgr., kafli II, 1. mgr., b)

Loft.

 • Er loft og festingar í lofti þannig byggðar og frá þeim gengið að ekki safnist þar óhreinindi og að þétting raka, óæskilegur mygluvöxtur og losun agna verði sem minnstur? Viðauki II, kafli I, 1. mgr., kafli II, 1. mgr., c)

Gluggar og önnur op.

 • Eru gluggar og önnur op þannig byggð að ekki safnist þar óhreinindi? Viðauki II, kafli I, 1. mgr., kafli II, 1. mgr., d)

 • Eru gluggar sem opnast út með heilu skordýraneti sem auðvelt er að taka úr við þrif? Er möskvastærð skordýranets viðunandi? Viðauki II, kafli II, 1. mgr., d)

 • Eru gluggar sem opnast út hafðir lokaðir á meðan á framleiðslu matvæla stendur ef hætta er á að matvæli verði fyrir mengun? Viðauki II, kafli II, 1. mgr., d)

Dyr.

 • Eru dyr þéttar þar sem við á, t.d. dyr kæla og frysta? Viðauki II, kafli I, 2. mgr., c), d)

 • Er auðvelt að þrífa dyr (þ.m.t. hurðir / strimla) og sótthreinsa þær, ef við á? Viðauki II, kafli II, 1. mgr., e)

Lýsing.

 • Eru ljós búin ljósahlífum, þar sem við á? Viðauki II, kafli I, 2. mgr., c)

 • Er nægileg lýsing til staðar, náttúruleg eða gervilýsing, þannig að hægt sé að hafa eftirlit t.d. með þrifum og skaðvöldum? Viðauki II, kafli I, 7. mgr.

Vatn, ís og klaki.

 • Ís og klaki sem kemst í snertingu við matvæli, er notaður í matvæli eða sem getur mengað matvæli skal búinn til úr neysluvatni. Hann skal búinn til, meðhöndlaður og geymdur við skilyrði þar sem hann er varinn gegn hvers konar mengun. Viðauki II, kafli VII, 4. mgr.

 • Er klakavél til staðar?

 • Er klakavél geymd á viðunandi stað og er umhverfi hennar hreint og snyrtilegt?

 • Er áhald geymt á viðeigandi stað?

 • Áhald má ekki geyma í klakanum.

 • Er klakavél og áhald á þrifaáætlun?

 • Hversu oft er klakavélin og áhald þrifið

 • Eru þrif á klakavél og áhaldi í lagi?

Búnaður og fletir.

 • Eru fletir (þ.m.t. yfirborðsfletir búnaðar) þar sem matvæli eru meðhöndluð og einkum ef matvæli eru í snertingu við þá, í góðu standi, og er auðvelt að þrífa þá og sótthreinsa? Eru rispur og göt á yfirborðsflötum sem hætta er á að bakteríur geti hreiðrað um sig í? Viðauki II, kafli II, 1. mgr.

 • Eru hlutir, fylgihlutir og búnaður, sem kemst í snertingu við matvæli: a. Vel þrifnir og sótthreinsaðir? Viðauki II, kafli V, 1 mgr., a) b. Byggðir á þann hátt , úr þannig efnum, vel við haldið og í þannig standi að hvers kyns hættu á mengun sé haldið í lágmarki? Eru smurefni fyrir tæki og búnað ætluð til nota í matvælaiðnaði? Viðauki II, kafli V, 1 mgr., b) c. Að undanskildum einnota ílátum og ytri umbúðum, þannig byggðir og þannig við haldið og í þannig standi að unnt sé að halda þeim hreinum og sótthreinsa þá? Viðauki II, kafli V, 1 mgr., c) d. Upp settir á þann hátt að unnt sé að þrífa búnaðinn og svæðið umhverfis hann nægilega vel? Viðauki II, kafli V, 1 mgr., d)

 • Eru fletir og búnaður sem er í beinni snertingu við matvæli ætlaðir til snertingar við matvæli? 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (EB) nr. 1935/2004.

Aðstaða til að þrífa og sótthreinsa tæki og búnað og skola matvæli - vaskar.

 • Er til staðar fullnægjandi aðstaða til að skola matvæli eftir því sem nauðsyn krefur? Í öllum vöskum og annarri aðstöðu sem er ætluð fyrir skolun á matvælum skal vera nægilegt heitt og/eða kalt vatn og skal halda þeim hreinum og sótthreinsa. Viðauki II, kafli II, 3. mgr.

 • Er til staðar fullnægjandi aðstaða til að þrífa og sótthreinsa áhöld og búnað? Þessi aðstaða skal byggð úr tæringarþolnum efnum sem auðvelt er að þrífa og þar skal vera nægilegt heitt og kalt vatn. Viðauki II, kafli II, 2. mgr.

 • Er uppþvottavél til staðar?

 • Skráið fjölda

 • Þarf uppþvottavél að vera til staðar?

 • Hefur verið gerður samningur við þjónustuaðila um viðhald og eftirlit uppþvottavélar?

 • Skráið heiti þjónustuaðila

 • Skilar þjónustuaðili skýrslu vegna eftirlits með uppþvottavél og er hún aðgengileg?

 • Er fylgst með hitastigi og er það fullnægjandi? Forskol: 30-40°C; Þvottur: 50-70°C; Lokaskol: 80-90°C.

 • Er fylgst með hitastigi og er það fullnægjandi? Forskol: 30-40°C; Þvottur: 50-70°C; Lokaskol: 80-90°C.

 • Er uppþvottavélin á þrifaáætlun?

 • Er fjöldi og tegund vaska fullnægjandi?

 • Hvaða vaskar eru til staðar?

 • Eru vaskar merktir? 2. mgr. c-liðar 2. gr. reglugerðar nr. 103/2010.

Handþvottaaðstaða.

 • Er greiður aðgangur að handþvottaaðstöðu? Viðauki II, kafli I, 4. mgr

 • Eru frístandandi handlaugar við innganga og, ef við á, á fleiri stöðum þar sem matvæli eru framleidd/framreidd og eru þær virkar? Viðauki II, kafli I, 4. mgr.

 • Eru handlaugar búnar handfrjálsum blöndunartækjum? Viðauki II, kafli I, 4. mgr.

 • Eru veggfastir skammtarar fyrir fljótandi og lyktarlausa handsápu, gerileyði og einnota pappírsþurrkur við handlaugar? Viðauki II, kafli I, 4. mgr.

 • Kemur nægilega heitt vatn úr blöndunartækjum til að tryggja árangursríkan handþvott? Viðauki II, kafli I, 4. mgr.

 • Eru handlaugar merktar sérstaklega, s.s. „Eingöngu fyrir handþvott“? Viðauki II, kafli I, 4. mgr.

 • Er vísbending um að handlaugar í rýmum þar sem matvæli eru framleidd/framreidd séu notaðar af starfsfólki til handþvotta?

Geymslur, þ.m.t. fyrir hráefni og umbúðir; notkun umbúða. Ræstiklefar.

 • Er nægjanlegt geymslurými til staðar fyrir þurrvöru og önnur matvæli sem ekki þarfnast hitastigsstýringar? Viðauki II, kafli I, 2. mgr., a).

 • Eru matvæli geymd þannig á öllum stigum framleiðslu og dreifingar að þau mengist ekki eða spillist? Viðauki II, kafli IX, 2. mgr., 3. mgr.

 • Er nægilegt kælirými til staðar svo hægt sé að tryggja nægjanlegan aðskilnað milli óskyldra vara, s.s. grænmetis og kjöts/fisks, milli hrárra og soðinna matvæla? Viðauki II, kafli IX, 2., 3. og 5. mgr.

 • Er hætta á að matvæli mengist við pökkun í ytri og/eða innri umbúðir? Viðauki II, kafli X, 3. mgr.

 • Eru innri umbúðir geymdar þannig að þær mengist ekki eða spillist á annan hátt? Viðauki II, kafli X, 2. mgr.

 • Eru umbúðir endurnotaðar? Auðvelt skal vera að þrífa og, ef nauðsyn krefur, sótthreinsa innri og ytri umbúðir ef þær eru endurnotaðar fyrir matvæli. Umbúðir þurfa að vera ætlaðar til endurnotkunar. Viðauki II, kafli X, 4. mgr.

 • Eru til samræmisyfirlýsingar fyrir matvælasnertiefni úr plasti? Upplýsingar um samræmisyfirlýsingar fyrir matvælasnertiefni úr plasti: https://reykjavik.is/sites/default/files/samraemisyfirlysing_uppfaert.pdf

 • Er til staðar aflokaður, loftræstur ræstiklefi með ræstivaski?

 • Ekki skal geyma hreinsiefni eða sótthreinsiefni á svæðum þar sem matvæli eru meðhöndluð. Viðauki II, kafli I, 10. mgr.

Eftirlit með húsnæði og búnaði.

 • Er til staðar verklag/verklagsregla um eftirlit með húsnæði og búnaði? Gefur ástand húsnæðis vísbendingu um að eftirlit með húsnæði og búnaði sé virkt? Viðauki II, kafli I, 2. mgr. kafli II, 1. mgr.

Þrif, sótthreinsun og umgengni

Verklag og framkvæmd þrifa.

 • Er þrifaáætlun til staðar og er hún fullnægjandi (hvað, hvenær, hvernig, hver)? Er samningur við þjónustuaðila um þrif á búnaði og húsnæði?

 • Eru húsnæði og búnaður hreinn?

 • Eru óviðkomandi hlutir, t.d. umbúðir, og hlutir á gólfi sem torvelda þrif? Umgengni í lagi?

 • Eru þrifaefni og annar búnaður til þrifa geymdur á réttum stöðum og eru þrifaáhöld upphengd?

 • Eru þrifaefni ætluð til nota í matvælafyrirtækjum?

 • Eru skráningar á þrifum og eftirlit með að þrif séu framkvæmd þar sem þörf er á þeim? Er gripið til úrbóta þegar þörf er á?

 • Þrif á bjórdælum/goskerfum/kaffivélum og skráningar á þrifum.

ATP mælingar á þrifum.

 • ATP mælingar gerðar?

 • Til að meta gæði þrifa og/eða ástand búnaðar eru tekin stroksýni og þau mæld með ljósmæli. Tækið mælir ATP (Adenosine Triphosphate) sem er orkusameind og finnst í öllum lifandi frumum. Eftir að ílát, tæki og áhöld hafa verið þrifin eiga allar leifar sem innihalda ATP að vera horfnar.

 • Hvað er skoðað?

 • Niðurstöður.
 • Hvað er skoðað?

 • Skráið niðurstöður (gildi eru gefin í RLU einingum (relative light units)).

 • Hreint.

 • Óhreint.

 • Gildi milli 11 RLU og 30 RLU teljast viðunandi.

 • Viðmiðunarmörk fyrir ATP mælingar miðast við Hygiene ATP tæki.

 • Eru ATP mælingar fullnægjandi?

 • Skráið hvað var skoðað og niðurstöður.

 • Viðmiðunargildi: 0-10 RLU hreint, 11-30 RLU er talið viðunandi en >30 RLU er óhreint. Viðmiðunargildi miðast við Hygiene ATP tæki.

Meindýravarnir

Verklag og framkvæmd meindýravarna.

 • Eru viðeigandi meindýravarnir til staðar og eru til staðar gögn um meindýraeftirlit og meindýravarnir sem innihalda, eftir því sem við á: Afrit af skýrslum meindýraeyðis, afrit af starfsleyfi meindýraeyðis, yfirlitsmynd sem sýnir staðsetningu meindýravarnabúnaðar, verklagsreglu/afrit af samningi við meindýraeyði, upplýsingar um eitur og móteitur, eigin skráningar á eftirliti með meindýravarnabúnaði? Viðauki II, kafli IX, 4. mgr.

 • Ef notað er eitur þá þarf að gera samning við meindýraeyði sem hefur leyfi frá opinberum eftirlitsaðilum. Eitur má ekki nota innandyra.

 • Eru ummerki um nagdýr, skordýr (s.s. flugur), önnur dýr?

 • Eru útidyr og gluggar þéttir, útidyr hafðar lokaðar og þétt og heilt skordýranet fyrir opnanlegum fögum, ef við á, til að koma í veg fyrir að skaðvaldar og óhreinindi komist inn í starfsstöðina? Viðauki II, kafli I, 2. mgr., c)

 • Eru nagdýragildrur og flugnaljós til staðar og er búnaðurinn virkur og þar sem hann á að vera?

 • Er meðferð úrgangs þannig að komið sé í veg fyrir að meindýr sæki í hann?

 • Er gripið til úrbóta þegar þörf er á?

 • Var heilbrigðiseftirliti tilkynnt ef skaðvaldar hafa fundist í starfsstöðinni sem geta haft áhrif á öryggi matvæla?

 • Til dæmis rottur, mýs, kakkalakkar, silfurskottur, flugnager.

Starfsfólk og aðbúnaður

Starfsfólk; fræðsla, þjálfun og eftirlit með heilsu.

 • Er til staðar verklag sem tryggir að haft sé eftirlit með þeim sem meðhöndla matvæli og þeir upplýstir og/eða þjálfaðir í þáttum er varða hollustuhætti í tengslum við matvæli í samræmi við þau störf sem þeir annast? Viðauki II, kafli XII, 1. mgr.

 • Er vinnufatnaður/hlífðarföt þvegin við fullnægjandi aðstæður? Óheimilt er að þvo hlífðarföt í heimahúsi. Reglugerð nr. 103/2010, 2. mgr., b-liður 2. gr.

 • Ef vinnufatnaður/hlífðarföt eru þvegin í viðurkenndu þvottahúsi, eru kvittanir til staðar?

 • Ef vinnufatnaður/hlífðarföt eru þvegin á staðnum. Er aðstaða til þvotta fullnægjandi og er þvottaefni geymt þannig að það mengi ekki matvæli?

 • Er starfsfólk í viðeigandi vinnufatnaði/hlífðarfötum og eru notuð hárnet/hattar sem hylja hárið? Viðauki II, kafli VIII, 1. mgr.

 • Eru til skriflegar umgengnisreglur fyrir starfsmenn og gesti/þjónustuaðila, eru þær sýnilegar og eru þær fullnægjandi? Viðauki II, kafli VIII, 1. mgr.

 • Fylgir starfsfólk og gestir/þjónustuaðilar umgengnisreglum, t.d. hvað varðar notkun hlífðarfata, neyslu matvæla á vinnusvæðum, handþvott, notkun síma? Viðauki II, kafli VIII, 1. mgr.

 • Hvernig kemur fyrirtækið í veg fyrir að starfsfólk sem haldið er smitnæmum sjúkdómum vinni við meðhöndlun matvæla, sérstaklega óvarinna matvæla? Er verklag fullnægjandi? Viðauki II, kafli VIII, 2. mgr.

 • Eru heilsufarsyfirlýsingar til staðar? Skráið hvað var skoðað.

 • EEf annað, skráið upplýsingar hér.

Starfsmannaaðstaða.

 • Er fataskiptaaðstaða til staðar og er hún fullnægjandi? Eru til staðar fataskápar fyrir starfsmenn og endurspeglar fjöldi þeirra fjölda starfsmanna? Viðauki II, kafli I, 9. mgr.

 • Er aðskilnaður milli persónulegs fatnaðar og hlífðarfata tryggður í fataskiptaaðstöðu? Viðauki II, kafli I, 9. mgr.

 • Er nægilegur fjöldi salerna til staðar fyrir starfsmenn og eru þau fullnægjandi? Viðauki II, kafli I, 3. mgr. Salernisaðstaða þarf að hafa loftræsingu, annað hvort náttúrulega eða vélræna. Viðauki II, kafli 1, 6. mgr.

 • Er fyrirkomulag þannig að starfsfólk sem vinnur við framleiðslu matvæla geti farið úr hlífðarfötum áður en farið er inn á salerni? Viðauki II, kafli I, 2. mgr., c)

 • Opnast salerni inn í rými þar sem matvæli eru framleidd? Slíkt má ekki. Viðauki II, kafli I, 3. mgr.

 • Er kaffistofa til staðar fyrir starfsmenn með kaffivaski og kæli?

Móttaka og móttökueftirlit

Móttaka og móttökueftirlit.

 • Er til staðar skriflegt verklag um vörumóttöku og hafa frávik og viðbrögð við frávikum verið skilgreind?

 • Er eftirlit með hitastigi í kæli- og frystivöru við móttöku?

 • Er eftirlit með að umbúðir séu heilar og órofnar, útliti þeirra (skynmat) og merkingum?

 • Eru til móttökuskráningar (t.d. hitastigseftirlit)?

 • Koma matvæli úr dýraafurðum frá samþykktum starfsstöðvum og koma önnur hráefni frá birgjum með starfsleyfi?

 • Fylgja nauðsynlegar upplýsingar vörusendingum, sbr. kafla I í viðauka G í skoðunarhandbók Heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga?

Hitastig matvæla

Eftirlit með hitastigi og verklag.

 • Eru heit matvæli kæld niður?

 • Er kæling heitra matvæla framkvæmd á réttan hátt?

 • Eru matvæli hituð upp?

 • Er upphitun matvæla framkvæmd á réttan hátt?

 • Eru frosin matvæli þídd?

 • Er þíðing matvæla framkvæmd á réttan hátt?

 • Hafa viðmiðunarmörk og viðbrögð við frávikum verið skilgreind (kælar, frystar, matreiðsla (kjarnhiti), hitaskápur/hitaborð)?

 • Eru til skráningar á hitastigseftirliti (kælar, frystar, matreiðsla (kjarnhiti), hitaskápur/hitaborð)?

 • Er mælibúnaður/hitamælar kvarðaður (prófaður) reglulega?

 • Er kælikeðjan órofin?

Hitamælingar heilbrigðisfulltrúa.

 • Viðmiðunarmörk fyrir hitastig (skv. reglugerð nr. 506/2010).

  Matvæli sem geyma á í kæli eða framreiða á köld, skal kæla svo fljótt sem auðið er og geyma við 0-4°C, þannig að hitastig kælivara haldist við 0-4°C.
  Hitastig frystra matvæla skal vera stöðugt -18°C og lægra.
  Heitum réttum skal haldið við a.m.k. 60°C.
  ----------------------------------------------------------------------
  Hitastig í vinnslurými þar sem unnið er með kjöt skal vera 12°C eða lægra, sbr. V. kafla reglugerðar (EB) nr. 853/2004.

 • Eru gerðar athugasemdir við hitastig í kæli- /um?

 • Kælar.

 • Kælir
 • Heiti kælis, staðsetning eða annað auðkenni.

 • Mælt hitastig.
 • Eru gerðar athugasemdir við hitastig í frysti- /um?

 • Frystir.

 • Frystir
 • Heiti frystis, staðsetning eða annað auðkenni.

 • Mælt hitastig.
 • Eru gerðar athugasemdir við hitastig í hitaskáp, hitaborði, súpupotti o.s.frv.?

 • Hitabúnaður.

 • Hitabúnaður
 • Heiti hitabúnaðar, staðsetning eða annað auðkenni.

 • Mælt hitastig.

Miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda

Miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda - verklag.

 • Er viðunandi verklag til staðar um miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda, sérstaklega hvað varðar ofnæmis- eða óþolsvalda? Gildir einnig um upplýsingar á heimasíðu. 6. gr. reglugerðar nr. 1294/2014.

 • Er skilti til staðar og það staðsett á áberandi stað sem leiðbeinir viðskiptavinum hvar nálgast má upplýsingar um innihaldsefni matvæla, sérstaklega ofnæmis- eða óþolsvalda? Eru þessar sömu upplýsingar tilgreindar á matseðlum? 6. gr. reglugerðar nr. 1294/2014.

 • Eru réttar upplýsingar gefnar um innihaldsefni matvæla, sérstaklega ofnæmis- eða óþolsvalda? Er samræmi milli upplýsinga á matseðlum við innihaldsefni í rétta? 6. gr. reglugerðar nr. 1294/2014, 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1169/2011.

 • Hefur starfsfólk fengið fræðslu og þjálfun í að veita upplýsingar um innihaldsefni matvæla, sérstaklega ofnæmis- eða óþolsvalda? Viðauki II, kafli XII, 1. mgr.

Rekjanleiki

Rekjanleiki.

 • Eru öll hráefni/matvæli merkt/auðkennd með fullnægjandi hætti?

 • Lágmarksupplýsingar eiga að fylgja matvælunum í geymslu, þ.e. vöruheiti, geymsluþol, geymsluskilyrði fyrir kæli- og frystivörur, ábyrgðaraðili og auðkennismerki þar sem við á. Aðrar upplýsingar mega vera á fylgiskjölum. 
  Matvæli sem útbúin eru á staðnum eiga að vera að lágmarki merkt með dagsetningu og heiti. Halda þarf utan um rekjanleika matvæla og tryggja rétta upplýsingagjöf um innihald.

 • Merkir starfsfólk hráefni með frystidagsetningu og er geymsluþol ákvarðað?

Hættur og hættugreining

 • Matvælafyrirtæki skulu innleiða, koma á og viðhalda fastri aðferð eða aðferðum sem byggjast á meginreglunum um greiningu hættu og mikilvæga stýristaði (HACCP) (reglugerð EB nr. 852/2004, 5. gr.).

  Mast og HES hafa í bæklingi um innra eftirlit skilgreint hvaða kröfur skuli gera til innra eftirlits fyrirtækja og hvaða fyrirtæki skuli framkvæma hættugreiningu. Tekið var mið af leiðbeiningum ESB um innleiðingu á HACCP við þessar skilgreiningar en í þeim er lýst hvernig lítil og einföld fyrirtæki geta nýtt sér þann sveigjanleika varðandi HACCP sem heimilaður er skv. löggjöfinni.

Hættur (17.1.1).

 • Hvers konar matvælaöryggiskerfi (innra eftirlit) á fyrirtækið að vera með?

 • Gerir ábyrgðarmaður sér grein fyrir mikilvægi góðra starfshátta og vöktunar á þeim til að takmarka eða stjórna hættum?

 • Er matvælaöryggiskerfi starfsstöðvarinnar fullnægjandi?

 • Gerir ábyrgðarmaður sér grein fyrir mikilvægi góðra starfshátta og vöktunar á þeim til að takmarka eða stjórna hættum?

 • Er matvælaöryggiskerfi starfsstöðvarinnar fullnægjandi?

17.1.2. Hættugreining (HACCP).

 • Skoðað skal í fyrirtækjum sem eru í flokki 3 hvort hættugreining (HACCP) hafi verið framkvæmd í samræmi við 7 grunnreglur HACCP. Einnig er skoðað hvort forsendur eins og skuldbinding stjórnenda, HACCP hópur og hvort umfang HACCP kerfisins hafi verið skilgreint. Við matið skal ávallt hafa eftirfarandi í huga:
  Er HACCP kerfið gott?
  Hefur HACCP kerfið verið innleitt?
  Hefur HACCP kerfinu verið viðhaldið?
  Hentar HACCP kerfið starfseminni eins og hún er í dag?

17.1.3. Undirbúningur HACCP.

 • Er vísbending um að stjórnendur styðji HACCP og skilji mikilvægi þess til að tryggja örugg matvæli?

 • Hefur HACCP hópur verið skilgreindur?

 • Hefur umfang (scope) HACCP verið skilgreint þ.e. sú starfsemi/ferlar sem kerfið nær til og hafa þær hættur verið skilgreindar sem kerfið nær til?

17.1.4. Lýsing á afurðum (grunnregla 1).

 • Hvað kemur fram í lýsingu á afurðum (veljið eitt eða fleiri atriði, eftir því sem við á)? Athuga að flokka má saman vörur með svipaða eiginleika og framleiðsluþrep.

 • Er lýsing á afurðum fullnægjandi?

17.1.5. Flæðirit (grunnregla 1).

 • Er til flæðirit sem sýnir öll þrep í framleiðsluferli vöru og er það fullnægjandi?

 • Hefur flæðirit verið staðfest að það sé rétt með undirskrift stjórnenda og dagsetningu?

 • Hefur verið skilgreint hvernig standa skuli að breytingum á framleiðsluferli, t.d. með nýjum tækjum, hráefni, vinnsluaðferðum, og hvaða áhrif breytingarnar hafa á hættugreiningu og þar með flæðirit?

17.1.6. Hættugreining (grunnregla 1).

 • Hefur hættugreining verið framkvæmd þar sem hættur (líffræðilegar, efnafræðilegar, eðlisfræðilegar og ofnæmis- og óþolsvaldar) hafa verið greindar?

17.1.7. Mikilvægir stýristaðir MSS (grunnregla 2).

 • Hefur hættugreining leitt í ljós að mikilvægir stýristaðir (MSS) eru til staðar?

 • Hvernig voru mikilvægir stýristaðir ákvarðaðir?

 • Ef annað er valið, skráið hvað var notað.

 • Kemur fram hvaða ákvörðunartré var notað? Var það notað rétt?

 • Hafa allir mikilvægir stýristaðir verið greindir með fullnægjandi hætti?

17.1.8. Setning viðmiðunarmarka (grunnregla 3) (17.51.8).

 • Hafa verið sett viðmiðunarmörk fyrir hvern mikilvægan stýristað og eru þau fullnægjandi?

17.1.9. Vöktun (grunnregla 4).

 • Hefur vöktunaráætlun fyrir mikilvæga stýristaði verið útbúin og er hún fullnægjandi?

 • Er vísbending um að starfsfólk fái viðeigandi þjálfun í vöktun á mikilvægum stýristöðum?

 • Eru mælitæki/búnaður sem er notaður við vöktun/mælingar kvarðaður/prófaður?

17.1.10. Úrbætur (grunnregla 5).

 • Hafa úrbætur verið skilgreindar þegar vöktun leiðir í ljós að viðmiðunarmörk hafa ekki verið haldin og eru þær fullnægjandi?

 • Er vísbending um að úrbætur séu rétt framkvæmdar þegar vöktun leiðir í ljós að viðmiðunarmörk hafi ekki verið haldin?

17.1.11. Gilding, sannprófun og rýni (grunnregla 6).

 • Hefur verklag varðandi fullgildingu (e. validation), sannprófun (e. verification) og rýni (e. review) á HACCP kerfinu verið skilgreint og er það fullnægjandi?

 • Er til skráningar á niðurstöðum sannprófunar?

 • Eru niðurstöður vöktunar/sannprófunar notaðar til að bæta kerfið?

 • Er tíðni rýnis í samræmi við verklag?

 • Eru til skráningar á niðurstöðum rýni?

 • Koma breytingar eða kvartanir af stað rýni?

 • Er haldið utan um kvartanir frá almenningi og öðrum?

 • Hafa komið kvartanir er varða matvælaöryggi frá síðasta eftirliti?

17.1.12. Skráningar/skjalavistun (grunnregla 7).

 • Eru til reglur um skjalastýringu þeirra skjala sem verða til við gerð og viðhald HACCP kerfisins og vegna vöktunar á góðum starfsháttum?

 • Er skjalastýring fullnægjandi?

Athugasemdir ekki lagfærðar

Athugasemdir ekki lagfærðar (úrbætur) (18.1.1).

 • Hefur verið brugðist við athugasemdum sem gerðar voru í síðasta eftirliti?

Mengunarvarnir

Meðferð úrgangs og fituskilja.

 • Er fyrirtækið með sorpflokkun? 1. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 737/2003.

 • Hvað er flokkað?

 • Eru kvittanir til staðar vegna skila á spilliefnum?

 • Ef annað, skráið hvað er flokkað.

 • Er sorp geymt á skilgreindum stað við starfsstöðina og er aðstaðan snyrtileg? Er auðvelt að þrífa aðstöðuna? Er komið í veg fyrir ágang skaðvalda? Eru sorpílát lokanleg? 1. mgr. 14. gr. reglugerðar nr. 941/2002. 3. mgr. 11. gr., 17. gr. reglugerðar nr. 737/2003.

 • Þarf fituskilja að vera á frárennsli (er starfsemin þannig að slíkt er nauðsynlegt)? 3. og 4. mgr. 5. gr reglugerðar nr. 798/1999.

 • Er fituskilja á frárennsli?

 • Hve oft er hún tæmd/hve oft á að tæma hana?

 • Hvenær var hún tæmd síðast?

 • Skráið "á ekki við" ef skiljan er ný.

 • Eru kvittanir fyrir tæmingu til staðar?

 • Hver sér um að tæma hana?

 • Er ákveðinn starfsmaður ábyrgur fyrir hreinsun?

 • Ef úrgangur er ekki fjarlægður strax, hvernig er hann þá geymdur?

 • Efni í skilju:

 • Stærð skilju (ca. m3):

 • Er lyktarvandamál?

 • Ástand við skoðun:

 • Annað:

Annað/athugasemdir

Annað/athugasemdir.

 • Skráið athugasemdir eða annað sem heilbrigðisfulltrúi vill koma á framfæri.

 • Annað.

Afhent gögn.

 • Hvaða gögn voru afhent í eftirliti?

 • Skráið hvaða gögn voru afhent.

Ítarefni.

 • Innra eftirlit – ýmsar upplýsingar á heimasíðu Matvælastofnunar
  https://www.mast.is/is/matvaelafyrirtaeki/innra-eftirlit-fyrirtaekja/almennt

 • Bæklingur um innra eftirlit
  https://www.mast.is/static/files/Uploads/document/Baeklingar/Innraeftirlit_A4breidur_vef.pdf

 • Sýnishorn af innra eftirliti
  https://www.mast.is/is/matvaelafyrirtaeki/innra-eftirlit-fyrirtaekja/almennt

 • Leiðbeiningar um meðferð umbúða í matvælafyrirtækjum
  https://www.mast.is/static/files/Uploads/document/leidbeiningar/LeidbeiningarUmbudir.pdf

 • Leiðbeiningar um eftirlit með heilsu starfsfólks
  https://www.mast.is/static/files/library/Lei%C3%B0beiningar/LeidbeiningarEftirlitmedheilsustarfsfolks130819.pdf

 • Heilsufarsskýrsla
  Íslenska: https://www.mast.is/static/files/eydublod/Af_vef/heilsufarsskyrsla_starfsmanna_is.pdf
  Enska: https://www.mast.is/static/files/eydublod/Af_vef/heilsufarsskyrsla_starfsmanna_en_ur.pdf
  Pólska: https://www.mast.is/static/files/eydublod/Af_vef/heilsufarsskyrsla_starfsmanna_pl_ur.pdf

 • Bæklingurinn með allt á hreinu
  Íslenska: https://reykjavik.is/sites/default/files/%C3%8Dsl.%20Me%C3%B0%20allt%20%C3%A1%20hreinu.pdf
  Enska: https://reykjavik.is/sites/default/files/Enska%20Me%C3%B0%20allt%20%C3%A1%20hreinu.pdf
  Pólska: https://reykjavik.is/sites/default/files/P%C3%B3lska.%20Me%C3%B0%20allt%20%C3%A1%20hreinu.pdf

 • Dæmi um skilti vegna ofnæmis- og óþolsvalda
  https://reykjavik.is/sites/default/files/ofnaemis_og_otholsvaldar_upplysingaskilti_daemi.pdf

 • Tafla fyrir ofnæmis- og óþolsvalda (til útfyllingar)
  https://reykjavik.is/sites/default/files/tafla_ofnaemis_og_otholsvaldar.doc

 • Leiðbeiningar um ofnæmis- og óþolsvalda í matvælum
  https://www.mast.is/static/files/library/Lei%C3%B0beiningar/LeidbeiningarOfnaemiothol022015JS.pdf

 • Um kælingu matvæla eftir eldun
  https://reykjavik.is/sites/default/files/kaeling_matvaela_16-8-2019.docx.pdf

 • Nokkur heilræði um klakavélar, þrif og umgengni
  https://reykjavik.is/sites/default/files/leidbeiningar_klakavelar_28032018.pdf

 • Sýnishorn af umgengnisreglum fyrir starfsfólk matvælafyrirtækja
  https://reykjavik.is/sites/default/files/umgengnisreglur_almennar_starfsmenn_matvaelafyrirtaeki.pdf

 • Gætum öryggis við meðferð hamborgara og hakkaðs kjöts
  https://reykjavik.is/sites/default/files/hakkad_kjot_lokaskjal.pdf

Niðurstaða eftirlits

Skýrsluskil.

 • Er skýrslu skilað á staðnum?

 • Skráið netfang

Niðurstaða eftirlits.

 • Á einungis við starfsleyfisskyld fyrirtæki í Reykjavík. Niðurstaða er birt á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur að loknum andmælarétti. Jafnframt er hægt að fá eftirlitsskýrslu senda.

 • Eru einkunnir gefnar á staðnum?

Hollustuhættir.

 • Skráið niðurstöðu eftirlits skv. mati heilbrigðisfulltrúa, ef við á.

 • Starfsemi stöðvuð.

 • Starfsemi takmörkuð / stöðvuð að hluta.

 • Aðkallandi frávik / ábendingar.

 • Frávik / ábendingar.

 • Fáein frávik / ábendingar.

 • Kröfur uppfylltar / fáeinar ábendingar.

Matvæli.

 • Skráið niðurstöðu eftirlits skv. mati heilbrigðisfulltrúa, ef við á.

 • Starfsemi stöðvuð.

 • Starfsemi takmörkuð / stöðvuð að hluta.

 • Aðkallandi frávik / ábendingar.

 • Frávik / ábendingar.

 • Fáein frávik / ábendingar.

 • Kröfur uppfylltar / fáeinar ábendingar.

Mengunarvarnir.

 • Skráið niðurstöðu eftirlits skv. mati heilbrigðisfulltrúa, ef við á.

 • Starfsemi stöðvuð.

 • Starfsemi takmörkuð / stöðvuð að hluta.

 • Aðkallandi frávik / ábendingar.

 • Frávik / ábendingar.

 • Fáein frávik / ábendingar.

 • Kröfur uppfylltar / fáeinar ábendingar.

Heildareinkunn.

 • Skráið heildarmat eftirlits skv. mati heilbrigðisfulltrúa.

 • Starfsemi stöðvuð.

 • Starfsemi takmörkuð / stöðvuð að hluta.

 • Aðkallandi frávik / ábendingar.

 • Frávik / ábendingar.

 • Fáein frávik / ábendingar.

 • Kröfur uppfylltar / fáeinar ábendingar.

 • Vill fyrirtækið fá eftirlitsskýrsluna ásamt fylgigögnum, ef við á, senda í bréfpósti og/eða tölvupósti?

 • Skráið netfang

 • Skráið tengilið

 • Skráið netfang og tengilið

Andmælaréttur

Réttur til að koma með athugasemdir og andmæli.

 • Fyrirtækinu gefst tækifæri á að koma með athugasemdir/andmæli við niðurstöður þessarar skýrslu innan tveggja vikna frá þeim degi sem hún er send fyrirtækinu með rafrænum hætti og/eða bréfi.

  Athugasemdum skal skilað skriflega til Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, Borgartúni 12, 105 Reykjavík eða rafrænt á netfangið heilbrigdiseftirlit@reykjavik.is.

  Berist athugasemdir/andmæli ekki innan gefins frests skal litið á skýrsluna sem ákvörðun.

Kæruheimild.

 • Vakin er athygli yðar á því að samkvæmt d-lið 30. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum, er yður heimilt að vísa þessu máli til æðra stjórnvalds (atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis) samkvæmt ákvæðum stjórnsýslulaga og öðrum reglum stjórnsýsluréttar, ef þér unið eigi ákvörðun Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. Frestur til að vísa málinu til æðra stjórnvalds er þrír mánuðir frá birtingu ákvörðunar skv. 1. mgr. 27. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Kæra frestar ekki réttaráhrifum.

Undirskriftir fulltrúa fyrirtækis og heilbrigðisfulltrúa

Undirskriftir.

 • Undirskrift heilbrigðisfulltrúa.

 • Undirskrift fulltrúa fyrirtækis.

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.