Titelpagina

 • Document Nr.

 • Uitgevoerd op

 • Uitgevoerd door

 • Locatie
 • Dit formulier is bedoeld voor I - Auditor interview vragen.

 • 1. Worden Justitiabelen, die na afloop van de strafplaatsing naar een andere inrichting worden overgeplaatst, voor of ten tijde van het aflopen van de strafduur overgeplaatst, zodat er geen noodzaak is om het verblijf in afzondering op grond van een maatregel te verlengen?

 • 2.Wordt er bij samenloop van strafwaardige handelingen een aaneengesloten strafplaatsing van meer dan 14 dagen opgelegd? Voor kom dat een justitiabele op grond van nieuwe strafwaardige handelingen tijdens de strafplaatsing in totaal langer dan 14 dagen achtereen een strafplaatsing ondergaat?

 • 3.Wordt een justitiabele die een meerpersoonscel weigert langer dan 14 Dagen aaneengesloten in een strafcel ingesloten?

 • 4. Wordt bij weigering van een meerpersoonscel plaatsing, afzondering, uitsluitend bij wizzed van disciplinary straf toegepast?

 • 5. Wordt er bij de verlenging van de afzonderingsmaatregel in overeenstemming de hoorplicht gehandeld?

 • 6. Wordt de justitiabele zo nosing met bijstand van een Tolk gehoord?

 • 7. Wordt in de beschikking de beslissing tot afzonderingsmaatregel, strafplaatsing of toepassing van mechanische middelen altijd gemotiveerd?

 • 8. Wordt bij deze beschikking vastgelegd in however respects de inhoud van het horen is meegewogen in deze beslissing?

 • 9. Wordt de arts ok in het weekend die arts in kennis gesteld van een plaatsing in een strafcel - of afzonderingscel

 • 10. Wordt er aan de justitiabele altijd onverwijld en dus binnen 24 uur schriftelijk een mededeling van afzonderingsmaatregel, van de verlenging hiervan en van de strafplaatsing gedaan?

 • 11. Is de registratie van beschikking op orde?

 • 12. Wordt in de beschikking altijd de functie van de besluitnemer vermeld?

 • 13. Wordt de beschikking opgesteld in een voor de justitiabele begrijpelijke taal?

 • 14. Wordt- voor zover dit vanuit veiligheidsoogpunt acceptabel is - in ieder geval lectuur aan justitiabele, die meer dan enkele dagen achtereen op een isolatieafdeling verblijven, verschaft?

 • 15. Beperkt deze lectuur zich niet tot de bijbel en Koran?

 • 16. Wordt ten aanzien van justitiabelen aan wie een afzonderingsmaatregel of strafplaatsing is opgelegd, conform de wettelijke voorschriften,uitvoering aan het recht om te telefoneren gegeven?

 • 17. Worden justitiabelen zo spoedig mogelijk in de gelegenheid om het thuisfront telefonisch ie informeren over de gewijzigde omstandigheid.

 • 18. Wordt er zorg voor gedragen dat de justitiabelen niet in kleding van de isolatie - afdeling dienen te nemen aan het (groeps)bezoek?

 • 19. Zijn alle specifieke rechten die onverkort gelden voor justitiabelen aan wie een afzonderingsmaatregel of strafplaatsing is opgelegd, beschreven zijn in de huisregels?

 • 20. Is er een werkinstructie opgesteld voor het personeel voor wat betreft de procedure ISO?

 • 21. Is de procedure aangepast aan de wet en regelgeving?

 • 22. Worden alle activiteiten geregistreerd, die aangeboden worden aan justitiabelen aan wie een afzonderingsmaatregel of strafplaatsing is opgelegd?

 • 23. Zijn de strafcellen overdag voorzien van zitelementen?

 • 24. Voldoet het raamoppervlak aan de norm?

 • 25. Is er in de afzondercellen een goede daglichtinval?

 • 26. Is er in de afzondercellen vrij uitzicht naar buiten?

 • 27. Krijgen justitiabelen die er meer dan enkele dagen achtereen op een isolatie-afdeling verblijven de nodige afleiding aangeboden ( b.v. In de gelegenheid om naar de radio te luisteren?

 • 28. Is er een goede internetcom kwalitiet?

 • 29.Wordt, indien een justitiabele niet onder (camera) toezicht staat, de nachtverlichting uitgeschakeld?

 • 30. Zijn de luchtvoorzieningen dusdading ingericht dat justitiabelen er in de buitenlucht kunnen verblijven met verticaal zicht op de open lucht?

 • 31. Kunnen de justitiabelen zich schuilen tegen de regen?

 • 32. Is er een functionaris verantwoordelijk voor de periodieke controle van de staat van de mechanische middelen?

 • 33. Zijn de medewerkers voldoende op de hoogte (getraind). Met het aanleggen van mechanische middelen?

 • 34. Wordt periodiek de functionaliteit van de mechanische middelen geevalueerd? Bezie of de handboeien vervangen kunnen worden door handboeien die minder ongemak veroorzaken en elders binnen de overheid reeds in gebruik zijn? Bezie of de valhelmen vervangen dienen te worden, zijn de werkinstructies nog actueel?

 • 35. Wordt het contact tussen personeel en de justitiabele in een straf- of afzonderingscel naar aard en frequentie op de situatie van de justitiabele afgestemd?

 • 36. Is dit in instructies vastgelegd voor personeel?

 • 37. Ziet de leidinggevende er ompoten, dat overeenkomstigheden instructies gehandeld wordt?

 • 38. Wordt het geluidssignaal van de intercom ook zonder besluit van de directeur uitgezet?

 • 39. Wordt aan de justitiabelen die op de isolatieafdeling verblijven drie keer per dag, redelijk gespreid over de dag , een maaltijd aangeboden?

 • 40. Wordt er zorg voorgedragen dat er ook regelmatig contactmoment zijn waarop drinken wordt aangeboden?

 • 41. Worden de justitiabelen, zeker wanneer zij op grond van een afzonderingsmaatregel geplaatst zijn, ook in het weekend gezien door personeel van de afdeling zorg/medische dienst?

 • 42. Wordt door de directie ook in het weekend ge├»nformeerd over de toestand van deze kwetsbare groep justitiabelen?

 • 43. Indien een justitiabele onder cameratoezicht staat is de beeldkwaliteit goed?

 • 44. Indien een justitiabele onder cameratoezicht staat is er zicht op de gehele cel?

 • 45. Wordt er zorg voor gedragen dat er continue camera toezicht continue plaats vondt?

 • 46. Wordt er indie er personeel dat belast is met cameratoezicht, tijdelijk de post verlaat, het cameratoezicht overgenomen wordt door ander personeel?

 • 47.Wordt ten alle tijden voorkomendst camera,s aan staan, of aangezet worden, zonder formele aanwijzing van de directeur?

 • 48. Wordt bij de plaatsing onder cameratoezicht altijd schriftelijk vastgelegd dat de gedragsdeskundige of de inrichtingsarts om advies is gevraagd?

 • 49. Wordt ook vastgelegd wat dit advies behelst?

 • 50. Waar wordt dit advies vastgelegd ( D&R plan) open? Opmerking beperk de verblijfsduur in een straf- en afzonderingscel tot een absoluut minimum? Maak indien terugplaatsing naar de eigen cel nog niet mogelijk, is zoveel mogelijk gebruik van alternatieve voorzieningen die een minder ingrijpend karakter hebben, maar wel de veiligheid van de justitiabele en diens omgeving waarborgen.

 • 51. Wordt buiten de opgelegde duur ook de daadwerkelijke duur van afzonderingsmaatregel en strafplaatsing vastgelegd?

 • 52. Wordt door de verschillende directieleden voor vergelijkbare overtredingen standaard eenzelfde strafmaat gehanteerd?

 • 53. Wordt periodiek de effectiviteit van het straf- en maatregelenbeleid geevaluleerd?

 • 54. Zo ja, wordt daarbij aandacht voor de vraag of de mogelijkheden van preventieve maatregelen, geschillenbeslechting en het op leggen van minder ingrijpende dan wel alternatieve straffen en maatregelen ten volle wordt benut?

 • 55. Is in de P.I. Zuid-Oost uitsluitend de directie beslissingsbevoegd ten aanzien van een strafplaatsing, een afzonderingsmaatregel of het aanbrengen van mechanische middelen?

Aanbeveling voor commissie toezicht.

 • Heb specifieke aandacht voor kwetsbare groep justitiabelen, die op isolatieafdeling verblijven. Bezoek deze afdeling en de justitiabelen die aldaar verblijven regelmatig. Zie erop toe dat hun rechten volledig worden gerespecteerd.

 • Uitgevoerd door:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.