Title Page

Bedrijfsgegevens

 • Bedrijfsnaam

 • Adres
 • postadres
 • Contactpersoon

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • Controle datum

 • De controle is uitgevoerd voor

 • Bevoegd gezag

 • Naam Omgevingsdienst

 • Bevoegd Gezag

 • Controle uitgevoerd door

 • Ondertekening:

Algemene informatie

Energie Algemeen

 • Het energieverbruik is:

 • De energiemaatregelen uit het Activiteitenbesluit zijn niet verplicht, echter kunnen nog steeds een besparing realiseren die binnen 5 jaar terug te verdienen is.

 • Voor informatie over subsidie voor een energieadvies (maximaal 80%) zie https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svm

 • Activiteitenbesluit Milieubeheer artikel 2.15: Bij een verbruik van meer dan 25.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit dienen alle besparingen die binnen 5 jaar zijn terug te verdienen (EML) worden uitgevoerd.

 • Het bedrijf is verplicht te rapporteren welke Energiemaatregelen er reeds zijn uitgevoerd en welke nog uitgevoerd gaan worden. Rapporteren via het e-loket van RvO.nl
  http://www.rvo.nl/informatieplicht

 • Heeft het bedrijf voldaan aan de informatieplicht?

 • Er zal gecontroleerd worden of de informatieplicht correct is ingevuld.

 • Uiterlijk 1 dec 2023 dient er aan de informatieplicht worden voldaan. Via https://mijn.rvo.nl/informatieplicht-energiebesparing

 • Indien een verbruik van meer dan 10.000.000 kWh elektriciteit of 170.000 m3 gas is het bedrijf verplicht een energieonderzoek uit te voeren. Meer informatie hierover is te vinden op:
  https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiebesparingsplicht-2023/onderzoeksplicht

 • Voert het bedrijf activiteiten uit die zijn opgenomen in Paragraaf 3.3 t/m 3.11 van het BAL?<br>https://wetten.overheid.nl/BWBR0041330/2024-01-01/0#Hoofdstuk3_Afdeling3.3

 • Het bedrijf dient een energieonderzoek uit te voeren. Voor meer informatie zie: https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiebesparingsplicht/onderzoeksplicht

 • Heeft het bedrijf al een energieonderzoek ingediend?

 • Het bedrijf dient uiterlijk 1 dec 2023 een energieonderzoek hebben ingediend: https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiebesparingsplicht-2023/onderzoeksplicht

 • Het bedrijf mag gebruik maken van de EML van het gebouw en dit melden voor de informatieplicht.

 • Indien de EML niet gevolgd wordt voor het gebouw, dan dient het bedrijf alle energiebesparende maatregelen in kaart te brengen en kan hiervoor de checklist gebruiken. In het energieonderzoek dient dan voor iedere nog niet uitgevoerde maatregelen een terugverdientijd berekend te worden aan de hand van eigen energieprijzen.

 • Voor de energiebesparende maatregelen van de processen en faciliteiten moet in het energieonderzoek een terug verdientijd worden berekend. Als leidraad mag gebruikt gemaakt worden van de EML

 • Het bedrijf is vrijgesteld van de energieonderzoeksplicht. Echter op basis van maatwerkvoorschriften kan het Bevoegd gezag alsnog vragen om een energiebesparingsonderzoek te laten opstellen. (bijvoorbeeld als er activiteiten plaatsvinden die niet in de EML zijn opgenomen)

 • De energiegegevens zijn overlegd van:

 • Elektriciteitsverbruik (kWh - hoog) 2019

 • Elektriciteitsverbruik (kWh - laag) 2019

 • Gasverbruik (m3) 2019

 • Elektriciteitsverbruik (kWh - hoog) 2020

 • Elektriciteitsverbruik (kWh - laag) 2020

 • Gasverbruik (m3) 2020

 • Elektriciteitsverbruik (kWh - hoog) 2021

 • Elektriciteitsverbruik (kWh - laag) 2021

 • Gasverbruik (m3) 2021

 • Elektriciteitsverbruik (kWh - hoog) 2022

 • Elektriciteitsverbruik (kWh - laag) 2022

 • Gasverbruik (m3) 2022

 • Elektriciteitsverbruik (kWh - hoog) 2023

 • Elektriciteitsverbruik (kWh - laag) 2023

 • Gasverbruik (m3) 2023

 • Van welke periode is de energierekening? (maand jaar tot en met maand jaar)

 • Worden er nog andere brandstoffen gebruikt?

 • Activiteitenregeling Milieubeheer Art 2.16 d
  1. Bij het berekenen van de hoeveelheid aardgasequivalenten, bedoeld in artikel 2.15, vijfde en zevende lid, van het besluit worden de volgende waarden gehanteerd:
  a) 1 liter huisbrandolie komt overeen met 1,2 Nm3 aardgasequivalent;
  b) 1 ton stookolie komt overeen met 1300 Nm3 aardgasequivalent;
  c) 1 ton steenkool komt overeen met 925 Nm3 aardgasequivalent;
  d) 1 liter vloeibaar propaan komt overeen met 0,73 Nm3 aardgasequivalent;
  e) 1 m3 niet-Gronings aardgas komt overeen met X m3 aardgasequivalenten. Hierbij wordt X berekend door de onderste verbrandingswaarde in MJ/m3 van het ingezette aardgas te delen door 31,65 MJ/m3 ;
  f) 1 GJ warmte komt overeen met 31,6 Nm3 aardgasequivalenten;
  g) 1 liter diesel komt overeen met 1,13 Nm3 aardgasequivalenten;
  h) 1 liter benzine voor wegvervoer komt overeen met 1,04 Nm3 aardgasequivalenten;
  2. Indien een brandstof wordt gebruikt die niet is opgenomen in de het eerste lid, wordt de omrekenfactor om te komen tot de hoeveelheid aardgasequivalenten bepaald door de onderste verbrandingswaarde van deze stof in MJ per eenheid gewicht of volume te delen door 31,65 MJ/Nm3 .

 • De naar Aardgas Equivalenten omgerekende brandstoffen, moeten bij het gasverbruik worden geteld.

 • Omrekenfactor houtpellets naar a.e. (aardgas equivalenten)
  1 m3 gas = 10 kW/u = 1,8 kg pellets
  1 m3 pellets = 653 kg = 363 m3 aardgasequivalent

 • Welke overige brandstof wordt toegepast? En hoeveel (kg/m3/liters) per jaar?

 • Wekt het bedrijf zelf duurzame energie op?

 • Hoeveel zonnepanelen zijn er geplaatst?

 • Wat is het vermogen (Wp) van de installatie? Of wat heeft de installatie het laatste jaar opgewekt (kWh/jr)?

 • Teruglevering (kWh - Laag) laatste rekening

 • Teruglevering (kWh - Hoog) Laatste rekening

 • Tel de opgewekte energie bij de in rekening gebrachte kWh/jr (als vermeld op de jaarafrekening).
  Duurzame opwekking geldt niet als energiebesparingsmaatregel.

 • Heeft het bedrijf (interesse in) duurzame opwekking van energie?

 • op www.zonnekaart.nl kan voor het gebouw gekeken worden hoeveel panelen mogelijk zijn op het dak, hoe de ligging is en wat de terugverdientijd is.
  http://www.zonnekaart.nl

 • Hoeveel zonnepanelen kunnen / zullen er geplaatst worden?

 • Aan welk soort water- of windenergie wordt gedacht?

 • Denk aan kleine windturbines (< 2m doorsnee) of verticale windturbines. Verder is een windturbine altijd omgevingsvergunningsplichtig.
  http://www.duurzame-energiebronnen.nl/kleine-windturbines.php

 • Bij waterenergie uit oppervlakte water is altijd een vergunning nodig op basis van de Waterwet. Voor meer informatie neem contact op met uw Waterschap of Rijkswaterstaat.

 • Wat is de reden dat er geen interesse is in duurzame opwekking van energie?

Gebouwinformatie

 • Bent u eigenaar van het gebouw?

 • De gebouweigenaar dient te voldoen aan de EML voor de gebouwen, de huurder dient te voldoen aan de EML voor de faciliteiten en processen. Het is aan te bevelen dit samen in te vullen, maar er kan ook voor gekozen worden dat de eigenaar of de huurder zorgt voor het voldoen aan de informatieplicht.

 • Uw verhuurder heeft ook een plicht om alle energiebesparende maatregelen uit te voeren die binnen 5 jaar zijn terug te verdienen (indien er meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gebruikt wordt)

 • Wat is de naam van de (mede)eigenaar?

 • Wat is het postadres van de (mede)eigenaar?

 • Wat is het telefoonnummer van de (mede)eigenaar?

 • Wat is het e-mailadres van de (mede)eigenaar?

 • Wat is het Energielabel voor het gebouw?

 • Energielabel voor utiliteitsbouw is verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen
  Sinds 1 januari 2008 is een geldig energielabel verplicht. Het geldt voor gebouwen met de volgende functies (dit kan één functie zijn, maar ook een combinatie van meerdere functies):
  •Kantoor;
  •Onderwijs;
  •Publieke Gebouwen;
  •Gezondheidszorg;
  •Horeca en logies;
  •Sport en recreactie;
  •Detailhandel
  Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Let dus op de verloopdatum van het energielabel.

 • Voor bedrijfshallen, agrarische gebouwen of onverwarmde gebouwen is er (nog) geen Energielabel verplicht. Echter dit wordt binnenkort wel verplicht! (EPBD IV)

 • U dient voor de gebouwen, faciliteiten en processen in te vullen of u voldoet aan de EML.

 • Aantal medewerkers

 • Bij meer dan 100 medewerkers dient het bedrijf voor al de werkgebonden personenmobiliteit de CO2 emissie bij te houden vanaf 1 jan 2024 en uiterlijk 1 april 2025 jaarlijks te rapporteren vie het e-loket van RvO.

 • Bij meer dan 250 mdw heeft het bedrijf een EED-plicht. Uiterlijk 1 dec 2024 dient er opnieuw een EED-audit te worden ingediend. https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiebesparingsplicht-2023/eed-auditplicht

 • Wat is het bruto vloeroppervlak van het kantoor?

 • Is het oppervlakte van het kantoor > 50% van het totale gebouw?

 • Is 1 van de volgende uitzonderingen van toepassing?<br>* het kantoor is een monument als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;<br>* het kantoorgebouw wordt ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;<br>* het kantoorgebouw wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;<br>* het kantoorgebouw gebruikt geen energie om het binnenklimaat te regelen;

 • Dan is er geen energielabel verplichting voor het gebouw? Neem altijd contact op met uw gemeente om dit per brief te laten bevestigen.

 • Er is minimaal een geldig energielabel C voor dit kantoor noodzakelijk. https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-c-kantoren

 • Heeft het gebouw een monumentale status of is het gelegen in een beschermd stad of dorpsgezicht?

 • Veel aanpassingen aan het pand, of plaatsingen op of aan het pand, kunnen Omgevingsvergunningsplichtig zijn. Vraag daarom altijd - voordat de werkzaamheden uitgevoerd worden - voor advies bij uw Gemeente.

 • Extra informatie over het bedrijf en het gebouw:

 • Werkdagen en bedrijfstijden

 • Bruto Vloeroppervlak - Totaal

 • Bouwjaar

 • Is de jaaromzet van de onderneming, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen, meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen?

 • Bij een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen heeft het bedrijf een EED-plicht. Uiterlijk 1 dec 2024 dient er opnieuw een EED-audit te worden ingediend. https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiebesparingsplicht-2023/eed-auditplicht

Gebouw (G)

 • Wilt u ook de lijst met energiebesparende maatregelen voor het gebouw doorlopen?

De gebouwmaatregelen dienen allemaal te worden doorlopen.

GA - Energiebeheersysteem

 • GA1 - Is een automatisch energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie toegepast, waarbij gas- en warmte- (per uur) en elektragebruik (per kwartier) van het gebouw wordt geregistreerd?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

GB - Isoleren van de gebouwschil

 • GB1 - Zijn spouwmuren van gebouwen geïsoleerd? (mits spouw > 5 cm en ruimte > 18° C verwarmd)

 • Economische randvoorwaarden: <br>Is het gasgebruik < 170.000 m3?

 • Technische randvoorwaarden:<br>Wordt er voor het toepassen voldaan aan de volgende voorwaarden?<br>* Geen steiger nodig<br>* Geen (nieuw) onderzoek Wet Natuurbescherming (bijv Vleermuizen)<br>* Geen processen waar veel warmte vrijkomt

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Let op! Onderzoek altijd of de spouwmuur gebruikt wordt als verblijf of kraamkamer voor vleermuizen.

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen op Natuurlijk Moment)

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (meenemen op Natuurlijk moment)

 • Voorschrift niet van toepassing voor glastuinbouw.

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GB2 - Zijn platte daken geïsoleerd (bovenop de dakbedekking)? (ruimte > 18°C verwarmd)

 • Economische randvoorwaarden: <br>Is het gasgebruik < 170.000 m3?

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Voorschrift niet van toepassing voor glastuinbouw.

 • Technische randvoorwaarden:<br>Is de draagkracht dak voldoende voor de Isolatie?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (meenemen op Natuurlijk moment)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GB3 - Zijn automatische sluitmechanisme toegepast bij overheaddeuren? (ruimte > 15°C verwarmd)

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GB4 - Zijn de platte daken geïsoleerd (aan de onderzijde)? (ruimte > 18°C verwarmd)

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen op Natuurlijk Moment)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GB5 - Zijn ramen voorzien van Dubbelglas of beter?

 • Technische Randvoorwaarden:<br>Kan HR++ glas worden toegepast in bestaande kozijnen?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen op Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GB6 - Zijn ramen voorzien van HR+ glas of beter? (ruimte > 18°C verwarmd)

 • Economische randvoorwaarden:<br>Is het gasgebruik < 170.000 m3?

 • Technische Randvoorwaarde:<br>Kan HR++ glas worden toegepast in bestaand kozijn?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen op Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Voorschrift niet van toepassing voor glastuinbouw.

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GB7 - Worden er opblaasbare luchtkussen bij een vrachtwagendocking gebruikt?

 • Technische randvoorwaarde:<br>Wordt de ruimte meer dan 15°C verwarmd?

 • Is er sprake van glastuinbouw?

 • Economische randvoorwaarde:<br>Wordt de docking gemiddeld meer dan 4 uur per dag gebruikt?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd (mogelijk) meer dan 5 jaar.

 • Economische randvoorwaarde:<br>Wordt de docking gemiddeld meer dan 10 uur per week gebruikt?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd (mogelijk) meer dan 5 jaar.

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GB8 - Zijn er loopdeuren toegepast bij overheaddeuren?

 • Technische randvoorwaarde:<br>Wordt de ruimte > 15°C verwarmd?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)
  Loopdeur plaatsen in een overheaddeur.

 • Terugverdientijd (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Let Op! Bij Monumentale panden mag het aanzicht door isolerende maatregelen niet worden aangetast en er dient altijd vooraf bij het bevoegd gezag een vergunning aangevraagd worden.

GC - Ruimteverwarming

 • GC1 - Is er een klokregeling toegepast en ingeregeld?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GC2 - Is er naast de bestaande CV-ketel een warmtepomp toegepast (hybride Warmtepomp aanwezig)?

 • Wordt het gebouw verwarmd > 18°C?

 • Is het gebouw voldoende geïsoleerd? (dubbelglas en gevel en dak RC-waarde > 2,5 m2K/W = minimaal energielabel C)

 • Is de elektriciteitsaansluiting voorzien van voldoende capaciteit?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Voorschrift niet van toepassing voor glastuinbouw.

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Voorschrift niet van toepassing voor glastuinbouw.

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Voorschrift niet van toepassing voor glastuinbouw.

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Voorschrift niet van toepassing voor glastuinbouw.

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GC3 - Is er een weersafhankelijke regeling toegepast?

 • Wordt het gebouw verwarmd > 18°C?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GC4 - Zijn verwarmingsleidingen en appendages in onverwarmde ruimtes (<14°C) geïsoleerd?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GC5 - Zijn ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes (<14°C) geïsoleerd?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GC6 - Zijn er individuele regelingen van de temperatuur per ruimte toegepast?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GC7 - Zijn er frequentiegeregelde circulatiepompen toegepast?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GC8 - Zijn directgestookte gasheaters in bedrijfshallen door directgestookte HR-gasheaters vervangen?

 • Wordt de bedrijfshal verwarmd > 15°C?

 • Er wordt minder dan 1.000.000 m3 gas gebruikt?

 • Is een rioolaansluiting voor afvoer van condenswater mogelijk?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Voorschrift niet van toepassing voor glastuinbouw.

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Voorschrift niet van toepassing voor glastuinbouw.

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Voorschrift niet van toepassing voor glastuinbouw.

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

GD - Ruimteventilatie

 • GD1 - Is er een klokregeling op het ventilatiesysteem toegepast?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GD2 - Is er warmteterugwinning op een balansventilatiesysteem toegepast?

 • Is het technisch mogelijk om een twincoilsysteem in de luchtbehandelingskast te plaatsen?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GD3 - Zijn ventilatoren van klasse IE1 (of lager) door ventilatoren van klasse IE4 of hoger vervangen?

 • Is het vermogen van de ventilatoren minimaal 5,5 kW?

 • Is het aantal draaiuren meer dan 3700 uur?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GD4 - Zijn indirect gedreven IE1-slakkehuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren vervangen?

 • Is het vermogen van de ventilatoren minimaal 5,5 kW?

 • Is het aantal draaiuren meer dan 2900 uur?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GD5 - Zijn indirect gedreven IE2-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren vervangen?

 • Is het vermogen van de ventilatoren minimaal 5,5 kW?

 • Is het aantal draaiuren meer dan 3300 uur?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GD6 - Zijn indirect gedreven IE3 slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren vervangen?

 • Is het vermogen van de ventilatoren minimaal 5,5 kW?

 • Is het aantal draaiuren meer dan 3600 uur?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GD7 - Zijn ventilatoren van klasse IE2 of IE3 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger vervangen?

 • Is het aantal draaiuren meer dan 1000 uur?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

GE - Warm Tapwater

 • GE1 - Zijn warmwaterleidingen en appendages geïsoleerd?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GE2 - Zijn er waterbesparende douchekoppen toegepast?

 • Is er sprake van glastuinbouw?

 • Wordt er gemiddeld 9 maal per week gedoucht?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Wordt er gemiddeld 6 maal per week gedoucht?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GE3 - Is bij een indirect verwarmd voorraadvat de bestaande ketel door een HR-ketel vervangen?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

GF - Binnenverlichting

 • GF1 - Wordt voorkomen dat verlichting (buiten gebruikstijden) onnodig brandt?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GF2 - Zijn TL-8 Buizen (met of zonder starter) in bestaande armaturen door LED-buizen vervangen?

 • Is het aantal Branduren meer dan 1.600 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GF3 - Zijn T5-fluorescentiebuizen door LED-buizen vervangen?

 • Is het aantal Branduren meer dan 6.100 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GF4 - Zijn gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen vervangen?

 • Is het aantal Branduren meer dan 600 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GF5 - Zijn gasontladingslampen (kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI) door LED-lampen vervangen?

 • Is het aantal Branduren meer dan 1.000 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GF6 - Zijn montagebalken en lichtlijnen met TL8-buizen door LED-armaturen vervangen?

 • Is het aantal Branduren meer dan 3.100 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GF7 - Zijn plafondspots met spaarlampen door LED-spots vervangen?

 • Is het aantal Branduren meer dan 3.300 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GF8 - Zijn wandarmaturen met spaarlampen door LED-wandarmaturen vervangen?

 • Is het aantal Branduren meer dan 3.600 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GF9 - Zijn wandarmaturen met halogeenlampen door LED-wandarmaturen vervangen?

 • Is het aantal Branduren meer dan 1.100 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GF10 - Zijn spots met halogeenlampen door LED-spots vervangen?

 • Is het aantal Branduren meer dan 2.400 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GF11 - Zijn railspots met halogeenlampen door LED-railspots vervangen?

 • Is er sprake van glastuinbouw?

 • Is het aantal Branduren meer dan 3.200 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Is het aantal Branduren meer dan 4.200 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GF12 - Zijn railspots met gasontladingslampen (kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI) door LED-railspots vervangen?

 • Is de bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots?

 • Is het aantal branduren meer dan 5.200 uur per jaar

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Is het aantal Branduren meer dan 2.000 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GF13 - Zijn pendelarmaturen (hanglampen) en opbouwarmaturen met gasontladingslampen (kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI) door LED-armaturen vervangen?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GF14 - Zijn ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen door LED-armaturen vervangen?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GF15 - Zijn vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of spaarlampen door LED-armaturen vervangen?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

GG - Buitenverlichting

 • GG1 - Zijn armaturen met TL8-buizen door LED-armaturen vervangen?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GG2 - Zijn wandarmaturen met halogeenlampen door LED-armaturen vervangen?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GG3 - Zijn wandarmaturen met spaarlampen door LED- armaturen vervangen?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GG4 - Zijn armaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen vervangen?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

GH - Zonnepanelen

 • GH1 - Zijn er Zonnepanelen op het dak geplaatst?

 • Is er minimaal 2.000 m2 geschikt dakoppervlakte aanwezig?

 • Is er sprake van een grootverbruik aansluiting aanwezig (3 x 80 A)?

 • Is het dak in goede staat van onderhoud en hoeft het de komende 10 jaar niet te worden vervangen?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Controleer voor aanvang altijd bij uw verzekeringsmaatschappij wat de voorwaarden zijn voor plaatsing van zonnepanelen

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

GK - Tuinbouwkassen

 • Is er tuinbouwkas aanwezig?

 • GK1 - Zijn beweegbare gevelschermen aangebracht, aan de binnenzijde van de lichtdoorlatende tuinbouwkas?

 • Wordt de kas verwarmd door middel van een verwarmingsketel?

 • Is er sprake van een gasgebruik van ten minste 21 m³ per m² kasoppervlak per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Is er sprake van een gasgebruik van ten minste 11 m³ per m² kasoppervlak per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Terugverdientijd mogelijk langer dan 5 jaar

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GK2 - Is de kasgevel met enkel glas door een gevel met kanaalplaten vervangen?

 • Wordt de kas verwarmd door middel van een verwarmingsketel?

 • Is het door de lichtplaten doorgelaten lichtspectrum geschikt voor de beoogde teelt en heeft de kasgevelconstructie voldoende draagkracht voor de isolerende beplating ?

 • Is er sprake van een gasgebruik van ten minste 19 m³ per m² kasoppervlak per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Is er sprake van een gasgebruik van ten minste 11 m³ per m² kasoppervlak per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Terugverdientijd mogelijk langer dan 5 jaar

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GK3 - Wordt er gebruik gemaakt van een extern CO2-netwerk voor CO2-dosering in de kas?

 • Is er een CO2-netwerk zodanig in de buurt van het bedrijf gelegen zijn, dat het bedrijf tegen standaardtarief hierop kan aansluiten?

 • Is er een gebruik van ten minste 6.500 kg CO2 uit de gasketel per jaar, op momenten dat de warmte niet nuttig kan worden ingezet?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Is er een gebruik van ten minste 5.400 kg CO2 uit de gasketel per jaar, op momenten dat de warmte niet nuttig kan worden ingezet?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Terugverdientijd mogelijk langer dan 5 jaar

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • GK4 - Is de een tweede warmtewisselaar in het rookgaskanaal van de verwarmingsketel?

 • Is het gasgebruik van de van de betreffende gasketel van ten minste 120.000 m³ per jaar?

 • Is de afgastemperatuur van de ketel hoger dan 50 °C?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Terugverdientijd mogelijk langer dan 5 jaar

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Algemene opmerkingen m.b.t. Gebouwmaatregelen:

Faciliteiten (F)

 • Welke Faciliteiten zijn er van toepassing?

FA - Perslucht

 • FA1 - Is de persluchtbuffer vergroot?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Heeft de persluchtcompressor een vermogen van > 10 kW?

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Zijn de bedrijfsuren van het persluchtnet > 4.100 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Zijn de bedrijfsuren van het persluchnet > 3.400 uur per jaar?

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • FA2 - Is er een afsluiter met tijdschakelaar geplaatst, om verlies van perslucht buiten bedrijfstijden te beperken?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Zijn aangesloten machines en apparaten geschikt om zonder persluchtdruk stil te staan?

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FA3 - Is er een flow-drukregelaar in het persluchtnet toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Heeft de persluchtcompressor een vermogen van < 45 kW en < 7 m3/min?

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Zijn de bedrijfsuren van het persluchtnet > 3.700 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • FA4 - Is er een luchtkanaal geplaatst, zodat de persluchtcompressor (koude) buitenlucht aanzuigt?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is de afstand van persluchtcompersor tot de buitenmuur (of onverwarmde ruimte) < 5 meter?

 • Zijn de bedrijfsuren van het persluchtnet > 3.000 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • FA5 - Worden er zuinige persluchtgereedschappen gebruikt?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Zijn de bedrijfsuren van het persluchtnet > 1.800 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • FA6 - Wordt er elektrisch handgereedschap als vervanging voor pneumatisch aangedreven gereedschap toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Wordt het gereedschap > 6 uur per week gebruikt?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FA7 - Wordt er voor het schoonblazen een blower gebruikt in plaats van perslucht?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Wordt het gereedschap > 6 uur per week gebruikt?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FA8 - Is de regelklepbediening op basis van perslucht vervangen door elektrische aandrijvingen?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het proces continue in bedrijf?

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Is de elektrische voedingskast op < 10 meter aanwezig?

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Bevindt de regelklep zich in een ATEX ruimte?

 • Dan is toepassing niet mogelijk.

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

FB - Stoom

 • FB1 - Is de stoomdruk van het centrale stoomnet verlaagd?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is er sprake van glastuinbouw

 • Wordt het stoomnet op druk gehouden > 3.700 uur per jaar?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Is de stoomdruk > 4 bar en kan de druk > 10% worden verlaagd?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Kan het stoomnet zonder veranderingen functioneren met de verlaagde druk en hogere stromingssnelheden?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Wordt het stoomnet op druk gehouden > 2.300 uur per jaar?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Is de stoomdruk > 4 bar en kan de druk > 10% worden verlaagd?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Kan het stoomnet zonder veranderingen functioneren met de verlaagde druk en hogere stromingssnelheden?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FB2 - Wordt er een economiser toegepast om warmte uit de rookgassen van de stoomketel nuttig te hergebruiken?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is er sprake van glastuinbouw?

 • Zijn de vollasturen van de stoomketel > 4.600 uur per jaar?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Is de klep voor het ketelvoedingswater modulerend uitgevoerd om een constante flow voor de economiser te garanderen?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Zijn de vollasturen van de stoomketel > 2.100 uur per jaar?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Is de klep voor het ketelvoedingswater modulerend uitgevoerd om een constante flow voor de economiser te garanderen?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FB3 - Wordt er bij een stoomketel met een economiser een rookgascondensor toegepast, om warmte uit de rookgassen van de stoomketel nuttig te hergebruiken?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is de temperatuur van de rookgassen bij het verlaten van de schoorsteen > 130°C?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Is het aanwezig suppletiewater redelijk koud (10°C - 20°C) en is het suppletiewaterdebiet relatief hoog (> 80% van de massastraat stoom)?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouwsector

 • FB4 - Is stoom als middel voor ruimteverwarming vervangen door een efficiënter alternatief? (Indirect gestookte heater, direct gestookte HR-heater of Donker stralers)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is aansluiten van een efficienter alternatief relatief makkelijk te realiseren? (aansluitpunt voor gas < 50 meter, rookgasafvoer kan door het dak of gevel, elektrische aansluiting geschikt en ophanging geschikt)

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FB5 - Zijn alle warme delen van de stoomketel geïsoleerd? (> 1,0 m2 K/W)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FB6 - Zijn alle stoomleidingen en appendages geïsoleerd? (> 2,5 m2 K/W)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FB7 - Is er een omgekeerde osmose (RO)-installatie toegepast, om de ketelwaterkwaliteit te verbeteren?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FB8 - Is er een warmtewisselaar bij de uitgang van een heetwaterproces geplaatst, om het suppletiewater voor te verwarmen met warmte uit te lozen water?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is er sprake van glastuinbouw?

 • Zijn de bedrijfsuren van het heetwaterproces > 2.400 uur per jaar?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Wordt er bij het heetwaterproces > 500 m3 water per jaar gebruikt?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Zijn de bedrijfsuren van het heetwaterproces > 1.500 uur per jaar?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Wordt er bij het heetwaterproces > 500 m3 water per jaar gebruikt?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: JA

FC - Aandrijvingen

 • FC1 - Is er een frequentieregeling op elektromotoren van machines toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is de efficiency klasse van de elektromotor IE2 of beter?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Is het vermogen van de elektromotoren > 8 kW?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Is het aantal draaiuren > 1.300 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Is het aantal gebruiksuren > 800 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • FC2 - Is er een frequentieregeling op elektromotoren van pompen toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is de efficiency klasse van de elektromotor IE2 of beter?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Is het vermogen van de elektromotoren > 4 kW?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Is het aantal draaiuren > 4.100 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Is het aantal gebruiksuren > 3.000 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • FC3 - Is er een frequentieregeling op compressoren van onder andere de koel-, vries- en persluchtinstallaties toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is de efficiency klasse van de elektromotor IE2 of beter?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Is het vermogen van de elektromotoren > 8 kW?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Is het aantal draaiuren > 1.300 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Is het aantal gebruiksuren > 1.000 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • FC4 - Zijn elektromotoren met efficiëntieklasse IE2 of lager door een motor met efficiëntieklasse IE4 of hoger vervangen

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het vermogen van de elektromotoren > 0,75 kW?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Is het aantal draaiuren > 1.000 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • DBO: Test en controleer regelmatig de lagers en de weerstand van de wikkelingen volgens leveranciersvoorschriften.

 • FC5 - Zijn IE3-elektromotoren door efficiëntieklasse IE4 of hoger vervangen?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het vermogen van de elektromotoren > 0,75 kW?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Is het aantal draaiuren > 1.900 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • DBO: Test en controleer regelmatig de lagers en de weerstand van de wikkelingen volgens leveranciersvoorschriften.

FD - Productkoeling

 • FD1 - Is er een alternatief voor elektrische verwarming (anti-condensfolie of een coating) aan de binnenzijde van de glazen deur van een verticaal vriesmeubel toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het vriesmeubel > 1.800 uur per jaar in gebruik?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouwsector

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • FD2 - Zijn er deuren voor verticale koelmeubels geplaatst?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het koelmeubel > 4.400 uur per jaar in gebruik?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouwsector

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • FD3 - Wordt er nachtafdekking bij semi-verticale koelmeubels toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het koelmeubel > 2.100 uur per jaar in gebruik?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouwsector

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouwsector

 • FD4 - Is er een dagafdekking op horizontale vriesmeubels toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouwsector

 • undefined

 • FD5 - Zijn koel- en vriesleidingen geïsoleerd?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FD6 - Wordt de verdamperventilator d.m.v. de vriesceldeur geschakeld?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FD7 - Zijn de wanden van koelcellen voldoende geïsoleerd (> 15 mm of Rd-waarde > 0,5 m2K/W) om warmte buiten te houden?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Direct Uitvoerbaar: JA (minimaal isoleren met Rd-waarde > 6 m2K/W)

 • FD8 - Worden de verdamperventilatoren van koelcellen op basis van meerdere temperatuursensoren geregeld?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is de oppervlakte van de koelcel > 100 m2?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • Is de koelcel > 4.800 uur per jaar in gebruik?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • Er worden geen groenten en/of fruit opgeslagen in de koelcel (ivm ethyleenophoping)?

 • Dan is uitvoeren van de maatregel niet aan te bevelen.

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FD9 - Is er een frequentieregelaar toegepast, om het circulatievoud in te regelen bij gekoelde opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten (levend product)? (sturen op ethyleenconcentratie)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het aantal draaiuren van de circulatieventilatoren > 4.500 uur per jaar?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FD10 - Is de luchttoevoer naar de koelinstallatie gescheiden van de warme lucht uit de koelinstallatie?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Staat de condensor binnen en kan de buitenlucht worden aangezogen met een aanzuigkanaal < 5 meter?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FD11 - Is er een condensordrukregeling op buitenluchttemperatuur op de koelinstallatie toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het vermogen van de koelinstallatie > 20 kWth?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • Is de koelinstallatie voorzien van een elektronisch expansieventiel?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • Werkt de koelinstallatie het gehele jaar met een vaste condensordruk?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FD12 - Wordt de restwarmte van de condensors van de koelinstallatie nuttig hergebruikt?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is er de beschikbare warmte aan de condensor > 50 kWth?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • Is er sprake van glastuinbouw?

 • Kan de beschikbare warmte > 1.700 uur per jaar nuttig worden ingezet?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Kan de beschikbare warmte > 1.000 uur per jaar nuttig worden ingezet?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FD13 - Wordt er dagafdekking bij semi-verticale koelmeubels toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het koelmeubel > 7.200 uur per jaar in gebruik?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen op Natuurlijk Moment)

 • FD14 - Zijn TL5- of TL8-armaturen in gekoelde cellen vervangen door LED-armaturen?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen op Natuurlijk Moment)

 • FD15 - Wordt er heetgasontdooiing toe op de vriesinstallatie toegepast, om ijsvorming te voorkomen?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen op Natuurlijk Moment)

FE - Grootkeukenapparatuur

 • FE1 - Is de infrarood-salamander door een salamander met automatische pan/bord detectie?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Zijn de gebruiksuren van de salamander > 1.700 uur per jaar?

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FE2 - Wordt er een hot-fill bij bestaande vaatwasapparatuur in grootkeukens toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Wordt het tapwater op een efficiënte manier verwarmd? (restwarmte van een koeling, zonneboiler of warmtepomp)

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Zijn de gebruiksuren van de vaatwasser > 400 uur per jaar?

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FE3 - Is er een dubbelwandige vaatwasser in grootkeukens toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Zijn de gebruiksuren van de vaatwasser > 400 uur per jaar?

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • FE4 - Is er een laagdebiet afzuigkap bij grootkeukens toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Zijn de draaiuren van de afzuigkap > 3.200 uur per jaar?

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • FE5 - Is er een elektrisch frituurtoestel in plaats van een gasgestookt toestel toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het energiegebruik > 50.000 kWh per jaar en < 170.000 m3 per jaar?

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouwsector

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouwsector

 • FE6 - Is er een elektrische combisteamer in plaats van een gasgestookte combisteamer toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Kan de elektrische combisteamer zonder aanpassingen worden aangesloten op de bestaande elektrische installatie?

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Is het elektriciteitsgebruik > 50.000 kWh en aardgasgebruik < 170.000 m3?

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

FF - Ovens

 • FF1 - Wordt er een rookgasklep in het rookgaskanaal van de gasgestookte oven toegepast, om warmteverlies te beperken?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het thermisch vermogen van de oven > 40 kW?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouwsector

 • Zijn de gebruiksuren van de oven > 1.900 uur per jaar?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Is het aardgasgebruik < 170.000 m3 per jaar?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouwsector

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouwsector

 • FF2 - Zijn er modulerende branders in gasgestookte ovens toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Heeft de gasgestookte oven een brandervermogen van > 100 kW?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouwsector

 • Zijn de gebruiksuren van de oven > 2.100 uur per jaar?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouwsector

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouwsector

FG - Terreinverlichting

 • FG1 - Wordt er een tijdklok samen met een daglichtregeling toegepast, als de verlichting op vaste tijden moet branden terwijl het donker is?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FG2 - Wordt er een bewegingssensor toegepast, op plaatsen waar de lampen niet altijd aan hoeven te zijn?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Zijn het aantal onnodige branduren > 3.100 uur per jaar?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FG3 - Zijn er extra schakelaars voor de veldverlichting per veld geplaatst?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Heeft de verlichting per veld een vermogen van > 11 kW ?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FG4 - Zijn op een lichtmast de armaturen met spaarlampen of gasontladingslampen door LED-armaturen vervangen?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Kan het armatuur worden vervangen op de bestaande lichtmast?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • FG5 - Zijn bij terreinverlichting zonder mast de armaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen vervangen?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

FH - Zwembad

 • Paragraaf geldt niet voor glastuinbouw

 • FH1 - Zijn in bestaande kozijnen en ramen in de zwembadruimte het enkelglas door HR++ glas vervangen?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Kan HR++ glas worden toegepast in het bestaande kozijn?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FH2 - Zijn de zwembadwaterleidingen en appendages in een zwembad geïsoleerd? (in ruimten waar de gemiddelde temperatuur van het water in de leiding hoger is dan de omgevingstemperatuur)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FH3 - Wordt het zwembad met zwembadafdekking buiten de openingstijden afgedekt?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FH4 - Is een glijbaanafsluiter op de uitgang van de waterglijbaan, die deels buiten de gebouwschil loopt, geplaatst?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het aardgasgebruik < 170.000 m3?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FH5 - Zijn de wanden van het zwembassin geïsoleerd?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Zijn de wanden van het zwembassin goed bereikbaar?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FH6 - Wordt de warmte uit het spoelwater teruggewonnen, door gebruik te maken van een spoelwaterbuffer?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is er voldoende ruimte om een spoelwaterbuffer van > 5 m3 te plaasten?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FH7 - Wordt er een HR-ketel (of efficiënter) voor zwembadwaterverwarming toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Zijn de bedrijfuren van het zwembad > 2.300 uur per jaar?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FH8 - Is het dak van het zwembad geïsoleerd? (Rd-waarde > 2,0 m2 K/W)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • LET OP! Is het gebouw eigendom van een overheidsinstelling, dan dienen alle aanbevelingen uit het energielabel binnen de looptijd van het energielabel worden uitgevoerd.

 • FH9 - Wordt er een efficiënte warmtewisselaar op de balansventilatie van het zwembad toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

FI - Serverruimte

 • FI1 - Is er virtualisatie en consolidatie bij servers toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het opgesteld vermogen van de fysieke servers > 5 kW?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FI2 - Is er geautomatiseerd energiebeheer in op servers ingesteld?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het opgesteld vermogen van de fysieke servers > 5 kW en is er sprake van een gemiddelde CPU-belasting < 80%?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FI3 - Zijn de laagbelaste Uninterrupted Power Supply (UPS) uit bedrijf genomen?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het opgesteld vermogen van de fysieke servers > 5 kW?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Zijn er meerdere UPS-en aangesloten, waarvan 1 er minder dan 30% is belast?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FI4 - Is er een buitenluchtklep voor koeling van de serverruimte toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het opgesteld vermogen van de fysieke servers > 5 kW?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Grenst de serverruimte aan de buitengevel om een gestuurde buitenluchtklep te kunnen installeren?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • FI5 - Is er een energiezuinige koelinstallatie voor de koeling van serverruimten toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het opgesteld vermogen van de fysieke servers > 5 kW?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Is de COP van de huidige koelinstallatie < 3,5?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • FI6 - Wordt de koude aanvoerlucht en de warme afvoerlucht in de datazaal gescheiden?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Direct Uitvoerbaar: JA

FJ - Roltrap

 • Paragraaf geldt niet voor glastuinbouw

 • FJ1 - Wordt een aanbodafhankelijke regeling met twee snelheden of met onderbrekende roltrapbesturing toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het aantal bedrijfsuren van de roltrap > 3.600 uur?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: JA

FK - Zonnepanelen

 • FK1 - Zijn er Zonnepanelen op het dak geplaatst?

 • Is er minimaal 2.000 m2 geschikt dakoppervlakte aanwezig?

 • Is er sprake van een grootverbruik aansluiting aanwezig (3 x 80 A)?

 • Is het dak in goede staat van onderhoud en hoeft het de komende 10 jaar niet te worden vervangen?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Beschrijf de overige faciliteiten en benoem per faciliteit welke energiebesparende maatregelen er zijn genomen.

 • Algemene opmerkingen m.b.t. Facilitaire Maatregelen:

Processen (P)

 • Welke Processen worden er uitgevoerd?

PA - Natlakspuitcabines

 • Paragraaf geldt niet voor glastuinbouw

 • PA1 - Is er een omschakelmodule toegepast, om de ventilatiestand van de spuitcabine automatisch van ventilatie- naar circulatie te schakelen? (Spuitstand - droogstand)

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is de spuitcabine > 10 m3?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (meenemen op Natuurlijk moment)

 • Is recirculatie met de huidige luchtbehandeling mogelijk?

 • Is het aantal gebruiksuren > 600 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • PA2 - Is er een warmteterugwinning (kruisstroomwisselaar of Twincoilsysteem) op de ventilatielucht uit de spuitcabine toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is de spuitcabine > 10 m3?

 • Is het aantal gebruiksuren > 800 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • PA3 - Is er een open brandersysteem toe voor de verwarming van de spuitcabine toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is de spuitcabine > 10 m3?

 • Is het aantal gebruiksuren > 800 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Is het aantal gebruiksuren > 600 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • PA4 - Worden er hangschakelaars voor het spuitpistool toegepast, om de afzuiging van de spuitcabine te beperken?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is de spuitcabine > 10 m3?

 • Is het aantal gebruiksuren > 1000 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Is het aantal gebruiksuren > 700 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • PA5 - Worden er infrarooddrogers toe als droogsysteem voor spotreparaties toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is de spuitcabine > 10 m3?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • Direct Uitvoerbaar: JA

PB - Drogen

 • PB1 - Worden er vermogensregeling op de ventilatietoevoer naar de droogkamer toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is er sprake van glastuinbouw?

 • Is het aantal gebruiksuren > 2.500 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Is het aantal gebruiksuren > 1.500 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • PB2 - Wordt er een vochtsensor inclusief regeling in de uittredelucht van droogprocessen toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het thermisch vermogen van de luchverhitter > 50 kW th?

 • Is het aantal gebruiksuren > 2.000 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

PC - Procesbaden

 • Paragraaf geldt niet voor glastuinbouw

 • PC1 - Wordt er een warmtepomp voor de verwarming van een procesbad toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het aantal gebruiksuren > 5.000 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • PC2 - Zijn de wanden van de procesbaden voldoende (> 1,5 m2 K?W) geïsoleerd?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het warmteverschil tussen het bad en de omgeving > 20°C?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • PC3 - Worden de warme procesbaden afgedekt om het warmteverlies te beperken?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het badwater ± 80°C?

 • Is het aantal gebruiksuren > 900 uur per jaar?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

PD - Procesapparatuur

 • PD1 - Zijn de procesparameters (opwarmtijd, koeltijd, draaiuren, druk en temperatuur) van procesapparatuur geoptimaliseerd?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het vermogen van de procesapparatuur > 100 kW?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Is het aantal gebruiksuren > 3.800 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • PD2 - Wordt er warme lucht afgezogen bij grote warmteproducerende apparaten, zodat de ruimte minder hoeft te worden gekoeld?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Hebben de warmte producerende installaties een (gezamenlijk) vermogen van > 10 kW?

 • Is het aantal gebruiksuren per apparaat > 1.200 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • PD3 - Wordt het luchtafzuigdebiet bij droog- en moffelovens op basis van de bezettingsgraad geregeld?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • PD4 - Wordt er een hoogfrequente HR-lader voor het opladen van tractiebatterijen toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het aantal laadcycli > 400 per jaar?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • PD5 - Wordt er een filter op de afvoerlucht van de snipperafzuiger en wordt de afgezogen lucht terug de ruimte in geblazen?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het aantal draaiuren van de snipperafzuiging > 1.000 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Houd rekening met de geldende arbowetgeving.

 • Paragraaf geldt niet voor glastuinbouw

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • Paragraaf geldt niet voor glastuinbouw

 • PD6 - Is er een frequentieregelaar op de ventilator van de centrale stofafzuiging toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Heeft de ventilator van de centrale stofafzuiging een efficiencyklasse IE2 of hoger?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • Paragraaf geldt niet voor glastuinbouw

 • Is het aantal gebruiksuren van de centrale afzuiging > 1.600 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Paragraaf geldt niet voor glastuinbouw

 • Is het aantal gebruiksuren van de centrale afzuiging > 1.000 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Paragraaf geldt niet voor glastuinbouw

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • Paragraaf geldt niet voor glastuinbouw

 • PD7 - Is er een stopknop geplaatst om het onnodig aanstaan van het centraal stofzuigersysteem te voorkomen?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het aantal gebruiksuren van de centrale afzuiging > 1.900 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Paragraaf geldt niet voor glastuinbouw

 • Is het aantal gebruiksuren van de centrale afzuiging > 1.300 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Paragraaf geldt niet voor glastuinbouw

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • Paragraaf geldt niet voor glastuinbouw

 • PD8 - Is er een frequentieregelaar geplaatst, om het opgenomen vermogen van het centrale vacuümsysteem te beperken?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Heeft de ventilator van de centrale vacuümsysteem een efficiencyklasse IE2 of hoger?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • Paragraaf geldt niet voor glastuinbouw

 • Is het aantal gebruiksuren van de centrale vacuümsysteem > 700 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Paragraaf geldt niet voor glastuinbouw

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • Paragraaf geldt niet voor glastuinbouw

 • PD9 - Is de aanwezige verlichting (TL8, spaarlamp, halogeenlamp of gasontladingslamp) op of nabij procesapparatuur door LED-verlichting vervangen?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het aantal Branduren meer dan 1.300 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

PE - Proceswarmte

 • PE1 - Zijn er aanvullende platen in de platenwarmtewisselaar geplaatst, om de warmteoverdracht te vergroten?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Heeft de platenwarmtewisselaar een thermisch vermogen > 100 kW?

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouw

 • Is het termperatuur verschil in de warmtewisselaar > 6°C?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouw

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouw

 • PE2 - Zijn de verwarmde productleidingen en appendages voldoende (Rd-waarde > 1,5 m2 K/W) geïsoleerd?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • PE3 - Zijn de wanden van hoge temperatuur procesvaten om warmteverlies te beperken voldoende (>5 mm of > rd-waarde > 0,7 m2 K/W) geïsoleerd?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het aantal gebruiksuren > 2.200 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouw

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouw

 • PE4 - Zijn de wanden van verwarmde opslagtanks voldoende (Rd-waarde > 1,5 m2 K/W) geïsoleerd?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Wordt de tank verwarmd > 20°C?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Paragraaf geldt niet voor glastuinbouw

 • Wordt de tank verwarmd > 500 uur per jaar?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouw

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouw

 • PE5 - Zijn de elektrische straalkachels voor IBC-containers vervangen door een elektrische verwarmingsmantel?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Worden de IBC's verwarmd > 1.300 uur per jaar?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouw

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouw

 • PE6 - Wordt het warme en koude water uit de sterilisatiecyclus van producten of goederen voor verwarming en koeling van het sterilisatiewater gebruikt?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is de inhoud van het sterilisatievat > 100 liter?

 • Is het aantal batches > 3.500 batches per jaar?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouw

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouw

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouw

 • PE7 - Wordt de restwarmte uit het blancheerproces hergebruikt door het plaatsen van een warmtewisselaar?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Zijn de gebruiksuren van de blanchproces > 500 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouw

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouw

 • PE8 - Wordt de warmte van folieblazen (folieblazer voorzien van Internal Bubble Cooling) nuttig gebruikt voor de verwarming van een dichtbijgelegen ruimte?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Heeft de naast gelegen ruimte een warmtevraag van > 2.400 uur per jaar?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouw

 • Is het aan te leggen leidingwerk < 50 meter?

 • Terugverdientijd is (mogelijk) meer dan 5 jaar

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouw

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Voorschrift geldt niet voor glastuinbouw

PF - Proceskoeling

 • Paragraaf geldt niet voor glastuinbouw

 • PF1 - Is er een warmtewisselaar om de restwarmte in koelwater nuttig te hergebruiken geplaatst?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het aantal gebruiksuren > 2.800 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Is het aantal gebruiksuren > 2.200 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • PF2 - Wordt er een drycooler voor de koeling van procesapparatuur toegepast ?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het aantal gebruiksuren > 1.300

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • PF3 - Wordt er voorkoeling met (leiding)water in een proces met ijswaterkoeling toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het aantal gebruiksuren > 3.400

 • Terugverdientijd is (mogelijk) langer dan 5 jaar.

 • Direct Uitvoerbaar: JA

PG - Veehouderijen

 • Paragraaf geldt niet voor glastuinbouw

 • PG1 - Wordt er een voorkoeler met koud (leiding)water bij het koelen van melk toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Kan de vrijgekomen warmte nuttig gebruikt worden?

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • PG2 - Wordt er een frequentieregelaar om het vermogen van de vacuümpomp van de melkinstallatie te beperken toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het aantal bedrijfsuren van de vacuümpomp van de melkinstallatie > 1.900 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • PG3 - Wordt er een energiezuinige regeling op infrarood warmtelampen toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het aantal branduren van de warmtelampen > 800 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

PH - Datacentrum

 • Paragraaf geldt niet voor glastuinbouw

 • PH1 - Is er een hogere koeltemperatuur in voor de koeling van servers ingesteld?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • PH2 - Is er een frequentieregelaar om het vermogen van de zaalkoelers te beperken toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • PH3 - Wordt er vrije koeling bij de koelinstallatie in het datacentrum toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

PT - Glastuinbouw

 • PT1 - Zijn er meerdere schakelgroepen toegepast bij de groeibelichting in de kas?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is de route van de bekabeling in de kas geschikt zijn om meerdere schakelgroepen toe te passen?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Kan 10% van de verlichting ten minste 700 uur per jaar worden uitgeschakeld?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • PT2 - Is er een set van meerdere en specifieke sensoren toegepast in een kasafdeling voor een betere beheersing van het binnenklimaat?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Kan de temperatuur binnen de kasafdeling in meerdere groepen worden geregeld?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Terugverdientijd mogelijk langer dan 5 jaar.

 • PT3 - Is er een frequentieregeling toe op de transportpompen van de CV-installatie van de kas toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is de aanwezige pomp minimaal 3 kW?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Is er voldoende ruimte om de frequentieregelaar te plaatsen in de regelkast of nabij de pomp?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Is het aantal draaiuren van de pomp ten minst 3.000 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • PT4 - Is een horizontaal transparant beweegbaar energiescherm in de kas aan als tweede scherm aangebracht?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is er voldoende ruimte om het scherm te plaatsen en is de draagkracht van de kasconstructie voldoende?

 • Is een gasgebruik ten minste 18 m³ per m² kasoppervlak per jaar?

 • Is een gasgebruik ten minste 14 m³ per m² kasoppervlak per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd mogelijk langer dan 5 jaar.

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Terugverdientijd is mogelijk meer dan 5 jaar

 • PT5 - Zijn de verwarmingsleidingen en appendages in de kas op plekken waar warmte niet nodig is geïsoleerd?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • PT6 - Zijn SON-T armaturen bij de groeibelichting door LED-armaturen vervangen?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is het aantal belichtingsuren ten minste 2.000 uur per jaar?

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Terugverdientijd mogelijk langer dan 5 jaar.

 • PT7 - Zijn circulatieventilatoren in de kas van klasse IE2 of lager door gelijkstroom circulatieventilatoren vervangen?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • ??? - Is er een warmtepomp toe als ontvochtigingssysteem in de kas voor een betere beheersing van de relatieve luchtvochtigheid toegepast?

 • Beschrijf alternatieve maatregel:

 • Is de constructie van de kas geschikt voor het plaatsen van het ontvochtigingssysteem?

 • Direct Uitvoerbaar: JA

 • Direct Uitvoerbaar: NEE (Meenemen bij Natuurlijk Moment)

 • Beschrijf de overige processen en benoem per proces welke energiebesparende maatregelen er zijn genomen.

 • Algemene opmerkingen m.b.t. Proces Maatregelen:

Informatie

Subsidies

 • Naat ondergenoemde regelingen kunnen er meer subsidies voor een bedrijf van toepassing zijn. Vraag uw accountant of kijk op: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering

  RvO.png

MIA en Vamil

 • Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
  •Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.
  •Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.
  http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil

EIA

 • Wilt u als bedrijf fiscaal voordeel behalen? Dat kan als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening. Voor 2019 is het budget van € 147 miljoen.

 • Fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) én voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. U kunt 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving. Deze investeringen staan omschreven als 'bedrijfsmiddelen' op de Energielijst 2019. (https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia/energielijst/energielijst-2019)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) .

 • Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+.
  De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.
  http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers

 • Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor de aanschaf van een warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen of een kleinschalige windturbine. Meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/zakelijke-gebruikers

Financieringen

 • Vraag voor een duurzaamheidsfinanciering bij uw eigen bank of..

Limburgs Energie Fonds (LEF)

 • Het Limburgs Energie Fonds (LEF) B.V. is opgericht door de Provincie Limburg met als doel met leningen, garanties en participaties investeringen te stimuleren op het gebied van energiebesparing en opwekking van duurzame energie, het bijdrage aan de circulaire economie of asbest saneren in de Provincie Limburg.
  Het fonds is bedoeld voor projecten voor of in de provincie Limburg. Het gaat daarbij om kansrijke projecten die aantoonbaar en kosteneffectief bijdragen aan CO2-reductie door energiebesparing of duurzame energieopwekking, het verminderen van afval tonnages of het verminderen van het aantal vierkante meters asbest.. Het LEF beoogt een aanjagende rol te vervullen door dergelijke projecten op revolverende wijze financieel te ondersteunen.
  https://www.limburgsenergiefonds.nl/

LIOF

 • Midden- en klein-ondernemers, die willen verduurzamen of innoveren, kunnen vanaf nu daarvoor een speciale lening aanvragen via LIOF.
  In de praktijk blijkt dat MKB’ers graag aan de slag willen met een of meerdere grotere investeringen, maar dat zij daarvoor niet altijd de juiste financiering krijgen vanuit hun bank of andere financiers.

  Met de nieuwe MKB Transitie Lening kunnen zij toch die stappen maken. Zo investeren we in een concurrerend en toekomstbestendig Limburg.
  Lees meer ➡ https://bit.ly/3HCdmOJ of https://liof.nl/mkbtl

Hulp bij verduurzamen

Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

 • Er is een mogelijkheid voor subsidie en hulp bij verduurzamen. Kijk op: https://www.limburg.nl/onderwerpen/energie-duurzaamheid/@6320/ontzorgingsprogramma/

Ontzorgingsprogramma MKB

 • Dit programma is nog in ontwikkeling: voor meer informatie zie https://www.limburg.nl/onderwerpen/energie-duurzaamheid/

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.