Administratieve bepalingen

Keuringsverslagen EDTC

 • Autohefbrug - jaarlijks

 • Branddetectie - Waarschuwing- en alarminstallatie
  Jaarlijks

 • Hef-hijswerktuigen - 3maandelijks, jaarlijks grondig

 • Hoogspanning - jaarlijks

 • Kleine brandblusmiddelen - jaarlijks

 • Laagspanning - 5jaarlijks

 • Lift - 3 of 6maandelijks

 • Persluchthouder > 300I en P> 1 bar
  1ste x 3jaar, dan 5jaarlijks

 • Stookoliereservoirs conformiteitsattest

 • Veiligheidsverlichting - jaarlijks

 • 2 laatste verwarmingingsinstallatie gas - 2jaarlijks

 • Verwarmingsinstallatie stookolie - jaarlijks

Keuringen en bevoegdpersoon

 • Ladders en/of stelling - jaarlijks

 • Lasposten elektrisch - niet bepaald

 • Rolluikpoorten - 3maandelijks, jaarlijks grondig

 • Turntoestellen (Janssens-Fritsen) - 3maand tot jaarlijks

 • Vorklift - jaarlijks

Verslagen

 • Brandpreventieverslag

 • 2 laatste EDPBW (arbeidsgeneesheer) - 2jaarlijks

 • 2 laatste preventieadviseurs PAC IDPBW - jaarlijks

Documenten voor te leggen

 • Asbestinventaris

 • Beheerplan legionella

 • Beleidsverklaring uithangen

 • EPC uithangen

 • GPP

 • Inventaris producten met gevaarlijke eigenschappen

 • JAP

 • Milieuvergunning

 • Toelating FAVV

 • Explosieveiligheidsdocument opstellen

Overdracht opmerkingen naar GPP en JAP

 • Uit keuringsverslagen EDTC

 • Uit keuringsverslagen bevoegdpersoon
  (Andere dan arbeidsgeneesheer en PAC)

 • Uit verslagen EDPBW (arbeidsgeneesheer)

 • Uit risicoanalyse

 • Uit checklists

 • Uit verslagen IDPBW

1. Organisatie van het beleid met betrekking tot de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiene

 • 1.1 De instelling beschikt over een geconcretiseerd globaal preventieplan (GPP) en een jaarlijks actieplan (JAP)

 • Eigenaar:

 • 1.2 De instelling voorziet in voldoende financiële middelen voor de realisatie van het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan

 • Eigenaar:

 • 1.3 De instelling informeert het personeel (vast en tijdelijk personeel, stagiairs,...) over de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiene

 • Eigenaar:

 • 1.4 De instelling beschikt over een preventief onderhoudsprogramma voor het instellingencomplex en de uitrusting

 • Eigenaar:

 • 1.5 De instelling verzamelt gegevens over de kwaliteit van de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiene te evalueren en bij te sturen

 • Eigenaar:

 • 1.6 Er is een reglementair samengesteld lokale werkgroep IDWP preventie en bescherming op het werk (of een ander overlegorgaan) dat de taken met betrekking tot het welzijnsbeleid behartigt, het beschikt over een huishoudelijk reglement en vergadert minimaal viermaal per schooljaar

 • Eigenaar:

 • 1.7 De PAC geeft advies bij het opstellen van het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan aan de hand van risicoanalyses

 • Eigenaar:

 • 1.8 De PAC doet een jaarlijkse rondgang en geeft de bevindingen weer in een verslag

 • Eigenaar:

 • 1.9 De PAC wordt betrokken bij de analyse van ongevallen en incidenten

 • Eigenaar:

 • 1.10 PAC/LPM/LPA heeft een aangepaste opleiding gevolgd en beschikt over voldoende tijd om zijn/haar opdracht uit te voeren

 • Eigenaar:

 • 1.11 De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk doet minimum om de twee jaar een rondgang en geeft de bevindingen weer in een verslag

 • Eigenaar:

 • 1.12 De instelling geeft gevolg aan de opmerkingen van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

 • Eigenaar:

 • 1.13 De betrokkenheid van de preventieadviseur in het aankoop- en indienststellingsbeleid is uitgeschreven in een procedure (vanaf bestelbon tot indienststelling)

 • Eigenaar:

 • 1.14 De bestelformulieren worden mee ondertekend door de PAC (conform de afspraken afgesloten binnen het convenant)

 • Eigenaar:

 • 1.15 Een systematische risicobeheersing blijkt uit het gebruik en de inhoud van hoger vermelde en andere voorgelegde documenten

 • Eigenaar:

2. De bewoonbaarheid en veiligheid van de leer- en werkomgeving

 • 2.1 In de leslokalen en de lokalen voor het ondersteunend personeel is er voldoende daglicht en voldoet de kunstverlichting

 • Eigenaar:

 • 2.2 De leslokalen en de lokalen voor het ondersteunend personeel kunnen verlucht worden (natuurlijk of geconditioneerd)

 • Eigenaar:

 • 2.3 De plafondhoogte van een leslokalen in de kelder ligt minimaal 1 meter boven het straat- of speelplaatsniveau

 • Eigenaar:

 • 2.4 In de leslokalen is er minimum 2m2 vloeroppervlakte per leerling beschikbaar

 • Eigenaar:

 • 2.5 Er is minimum 1m2 overdekte speelplaats per leerling beschikbaar

 • Eigenaar:

 • 2.6 Er is minimum 3m2 buitenspeelplaats per leerling beschikbaar

 • Eigenaar:

 • 2.7 De plafondhoogte van de leslokalen bedraagt minimum 2.5m

 • Eigenaar:

 • 2.8 De gebouwen en lokalen voldoen aan de bewoonbaarheids-, veiligheids- en hygiene-eisen

 • Eigenaar:

 • 2.9 De lokalen voldoen aan de minimale comfortvoorwaarden

 • Eigenaar:

 • 2.10 Het domein en de gebouwen zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit

 • Eigenaar:

 • 2.11 Het onderhoud van het domein, de gebouwen en de lokalen voldoet

 • Eigenaar:

 • 2.12 Gevaarlijke zones, hellingen, trappen of hoger gelegen vlakken zijn voldoende beveiligd

 • Eigenaar:

 • 2.13 Op het domein en in de gebouwen/lokalen zijn geen grote risico's op valgevaar

 • Eigenaar:

 • 2.14 Er is een brandpreventieverslag over de gebruikte gebouwen en het domein

 • Eigenaar:

 • 2.15 De instelling geeft gevolg aan de opmerkingen uit het brandpreventieverslag

 • Eigenaar:

 • 2.16 Er is en geldig keuringsverslag van de elektrische laag- en hoogspanningsinstallatie door een erkend organisme

 • Eigenaar:

 • 2.17 De instelling geeft gevolg aan de opmerkingen uit het keuringsverslag van de elektrische installaties(s)

 • Eigenaar:

 • 2.18 Er is geen elektrocutiegevaar

 • Eigenaar:

 • 2.19 Brandblustoestellen worden jaarlijks gecontroleerd

 • Eigenaar:

 • 2.20 Verwarmingsinstallaties op gas worden gekeurd bij indienstneming en daarna tweejaarlijks onderworpen aan een controle

 • Eigenaar:

 • 2.21 Verwarmingsinstallaties op stookolie worden jaarlijks onderworpen aan een controle

 • Eigenaar:

 • 2.22 De instelling beschikt voor alle stookoliereservoirs over een conformiteitsattest

 • Eigenaar:

 • 2.23 De instelling beschikt over en geldig keuringsverslag van alle toestellen/installaties/arbeidsmiddelen die vallen onder de keuring van een erkende dienst technische controle (EDTC)

 • Eigenaar:

 • 2.24 De instelling voert de controle uit van alle (andere) toestellen/installaties/arbeidsmiddelen die vallen onder de controle van een bevoegd persoon

 • Eigenaar:

 • 2.25 De instelling beschikt over een geactualiseerde asbestinventaris en een schriftelijk advies van de interne preventieadviseur en de preventieadviseur-arbeidsgeweekte rover de inventaris

 • Eigenaar:

 • 2.26 De instelling beschikt over een geactualiseerde inventaris van de producten met gevaarlijke eigenschappen

 • Eigenaar:

 • 2.27 Voor elk product met gevaarlijke eigenschappen of gevaarlijke stof/preparaat is er onmiddellijk een veiligheids- en gezondheidskaart (VIB, MSDS-fiche) beschikbaar

 • Eigenaar:

 • 2.28 De instelling slaat de producten met gevaarlijke eigenschappen of gevaarlijke stoffen veilig op

 • Eigenaar:

 • 2.29 De producten met gevaarlijke eigenschappen zijn voorzien van de voorgeschreven etikettering

 • Eigenaar:

 • 2.30 De instelling beschikt over de vereiste milieumelding of milieuvergunning

 • Eigenaar:

 • 2.31 De instelling beschikt over een toelating of erkenning afgeleverd door het FAVV

 • Eigenaar:

 • 2.32 De instelling past minimum de principes van de GHP (Goede Hygiene Praktijken) toe

 • Eigenaar:

 • 2.33 De bewaring en de opslag van de aanwezige levensmiddelen verlopen conform de regelgeving

 • Eigenaar:

 • 2.34 De instelling organiseert jaarlijks minstens één evacuatieoefening op basis van een uitgewerkt evacuatiescenario

 • Eigenaar:

 • 2.35 De instelling evalueert de evacuatieoefening en stuurt bij indien nodig

 • Eigenaar:

 • 2.36 Nooduitgangen, evacuatiewegen en uitgangen zijn vrij en onmiddellijk bruikbaar

 • Eigenaar:

 • 2.37 De instelling heeft de noodzakelijke instructies, pictogrammen en veiligheidsverlichting betreffende evacuaties aangebracht

 • Eigenaar:

 • 2.38 Voor nieuwe arbeidsmiddelen beschikt men over een gelijkvormigheidsattest of conformiteitsattest (conform de afspraken afgesloten binnen het convenant)

 • Eigenaar:

 • 2.39 De instelling beschikt voor elk toestel over een indienststellingsverslag (conform de afspraken afgesloten binnen het convenant)

 • Eigenaar:

 • 2.40 De noodzakelijke instructies voor het gebruik van toestellen, arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen zijn aanwezig

 • Eigenaar:

 • 2.41 De persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen zijn aanwezig en worden functioneel gebruikt

 • Eigenaar:

3. De gezondheid en hygiene van de leer- en werkomgeving

 • 3.1 De toiletten voor personeel (bezoekers) en leerlingen zijn gescheiden

 • Eigenaar:

 • 3.2 De toiletten voor mannen en vrouwen (personeel/bezoekers) zijn gescheiden

 • Eigenaar:

 • 3.3 De toiletten voor jongens (leerlingen) en meisjes zijn gescheiden

 • Eigenaar:

 • 3.4 Per 15 meisjes is er een toilet aanwezig

 • Eigenaar:

 • 3.5 Per 15 jongens is er een urinoir aanwezig

 • Eigenaar:

 • 3.6 Per 25 jongens is er een toilet aanwezig

 • Eigenaar:

 • 3.7 De sanitaire installaties zijn ingericht conform de regelgeving

 • Eigenaar:

 • 3.8 De sanitaire installaties zijn aangepast aan de leeftijd van de gebruikers

 • Eigenaar:

 • 3.9 Er is minstens één aangepast toegankelijk toilet voor mannen/jongens en vrouwen/meisjes of één uniseks toilet

 • Eigenaar:

 • 3.10 Het onderhoud van de sanitaire installaties voldoet

 • Eigenaar:

 • 3.11 De instelling beschikt over een beheerplan betreffende de preventie van legionella

 • Eigenaar:

 • 3.12 Er is altijd een gebrevetteerde hulpverlener (minimum 15 uur basisopleiding) aanwezig per vestigingsplaats

 • Eigenaar:

 • 3.13 Het verzorgingslokaal/de verzorgingsruimte is voorzien van een minimum aan noodzakelijke uitrusting en is ingericht na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het comité

 • Eigenaar:

 • 3.14 De instelling houdt het register met de interventies in het kader van de eerste hulp bij

 • Eigenaar:

4 Bevestiging directie van de school

 • Select date

 • Add signature

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.