Audit

Administratieve bepalingen
Keuringsverslagen EDTC

Autohefbrug - jaarlijks

Branddetectie - Waarschuwing- en alarminstallatie
Jaarlijks

Hef-hijswerktuigen - 3maandelijks, jaarlijks grondig

Hoogspanning - jaarlijks

Kleine brandblusmiddelen - jaarlijks

Laagspanning - 5jaarlijks

Lift - 3 of 6maandelijks

Persluchthouder > 300I en P> 1 bar
1ste x 3jaar, dan 5jaarlijks

Stookoliereservoirs conformiteitsattest

Veiligheidsverlichting - jaarlijks

2 laatste verwarmingingsinstallatie gas - 2jaarlijks

Verwarmingsinstallatie stookolie - jaarlijks

Keuringen en bevoegdpersoon

Ladders en/of stelling - jaarlijks

Lasposten elektrisch - niet bepaald

Rolluikpoorten - 3maandelijks, jaarlijks grondig

Turntoestellen (Janssens-Fritsen) - 3maand tot jaarlijks

Vorklift - jaarlijks

Verslagen

Brandpreventieverslag

2 laatste EDPBW (arbeidsgeneesheer) - 2jaarlijks

2 laatste preventieadviseurs PAC IDPBW - jaarlijks

Documenten voor te leggen

Asbestinventaris

Beheerplan legionella

Beleidsverklaring uithangen

EPC uithangen

GPP

Inventaris producten met gevaarlijke eigenschappen

JAP

Milieuvergunning

Toelating FAVV

Explosieveiligheidsdocument opstellen

Overdracht opmerkingen naar GPP en JAP

Uit keuringsverslagen EDTC

Uit keuringsverslagen bevoegdpersoon
(Andere dan arbeidsgeneesheer en PAC)

Uit verslagen EDPBW (arbeidsgeneesheer)

Uit risicoanalyse

Uit checklists

Uit verslagen IDPBW

1. Organisatie van het beleid met betrekking tot de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiene

1.1 De instelling beschikt over een geconcretiseerd globaal preventieplan (GPP) en een jaarlijks actieplan (JAP)

Eigenaar:

1.2 De instelling voorziet in voldoende financiële middelen voor de realisatie van het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan

Eigenaar:

1.3 De instelling informeert het personeel (vast en tijdelijk personeel, stagiairs,...) over de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiene

Eigenaar:

1.4 De instelling beschikt over een preventief onderhoudsprogramma voor het instellingencomplex en de uitrusting

Eigenaar:

1.5 De instelling verzamelt gegevens over de kwaliteit van de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiene te evalueren en bij te sturen

Eigenaar:

1.6 Er is een reglementair samengesteld lokale werkgroep IDWP preventie en bescherming op het werk (of een ander overlegorgaan) dat de taken met betrekking tot het welzijnsbeleid behartigt, het beschikt over een huishoudelijk reglement en vergadert minimaal viermaal per schooljaar

Eigenaar:

1.7 De PAC geeft advies bij het opstellen van het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan aan de hand van risicoanalyses

Eigenaar:

1.8 De PAC doet een jaarlijkse rondgang en geeft de bevindingen weer in een verslag

Eigenaar:

1.9 De PAC wordt betrokken bij de analyse van ongevallen en incidenten

Eigenaar:

1.10 PAC/LPM/LPA heeft een aangepaste opleiding gevolgd en beschikt over voldoende tijd om zijn/haar opdracht uit te voeren

Eigenaar:

1.11 De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk doet minimum om de twee jaar een rondgang en geeft de bevindingen weer in een verslag

Eigenaar:

1.12 De instelling geeft gevolg aan de opmerkingen van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

Eigenaar:

1.13 De betrokkenheid van de preventieadviseur in het aankoop- en indienststellingsbeleid is uitgeschreven in een procedure (vanaf bestelbon tot indienststelling)

Eigenaar:

1.14 De bestelformulieren worden mee ondertekend door de PAC (conform de afspraken afgesloten binnen het convenant)

Eigenaar:

1.15 Een systematische risicobeheersing blijkt uit het gebruik en de inhoud van hoger vermelde en andere voorgelegde documenten

Eigenaar:

2. De bewoonbaarheid en veiligheid van de leer- en werkomgeving

2.1 In de leslokalen en de lokalen voor het ondersteunend personeel is er voldoende daglicht en voldoet de kunstverlichting

Eigenaar:

2.2 De leslokalen en de lokalen voor het ondersteunend personeel kunnen verlucht worden (natuurlijk of geconditioneerd)

Eigenaar:

2.3 De plafondhoogte van een leslokalen in de kelder ligt minimaal 1 meter boven het straat- of speelplaatsniveau

Eigenaar:

2.4 In de leslokalen is er minimum 2m2 vloeroppervlakte per leerling beschikbaar

Eigenaar:

2.5 Er is minimum 1m2 overdekte speelplaats per leerling beschikbaar

Eigenaar:

2.6 Er is minimum 3m2 buitenspeelplaats per leerling beschikbaar

Eigenaar:

2.7 De plafondhoogte van de leslokalen bedraagt minimum 2.5m

Eigenaar:

2.8 De gebouwen en lokalen voldoen aan de bewoonbaarheids-, veiligheids- en hygiene-eisen

Eigenaar:

2.9 De lokalen voldoen aan de minimale comfortvoorwaarden

Eigenaar:

2.10 Het domein en de gebouwen zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit

Eigenaar:

2.11 Het onderhoud van het domein, de gebouwen en de lokalen voldoet

Eigenaar:

2.12 Gevaarlijke zones, hellingen, trappen of hoger gelegen vlakken zijn voldoende beveiligd

Eigenaar:

2.13 Op het domein en in de gebouwen/lokalen zijn geen grote risico's op valgevaar

Eigenaar:

2.14 Er is een brandpreventieverslag over de gebruikte gebouwen en het domein

Eigenaar:

2.15 De instelling geeft gevolg aan de opmerkingen uit het brandpreventieverslag

Eigenaar:

2.16 Er is en geldig keuringsverslag van de elektrische laag- en hoogspanningsinstallatie door een erkend organisme

Eigenaar:

2.17 De instelling geeft gevolg aan de opmerkingen uit het keuringsverslag van de elektrische installaties(s)

Eigenaar:

2.18 Er is geen elektrocutiegevaar

Eigenaar:

2.19 Brandblustoestellen worden jaarlijks gecontroleerd

Eigenaar:

2.20 Verwarmingsinstallaties op gas worden gekeurd bij indienstneming en daarna tweejaarlijks onderworpen aan een controle

Eigenaar:

2.21 Verwarmingsinstallaties op stookolie worden jaarlijks onderworpen aan een controle

Eigenaar:

2.22 De instelling beschikt voor alle stookoliereservoirs over een conformiteitsattest

Eigenaar:

2.23 De instelling beschikt over en geldig keuringsverslag van alle toestellen/installaties/arbeidsmiddelen die vallen onder de keuring van een erkende dienst technische controle (EDTC)

Eigenaar:

2.24 De instelling voert de controle uit van alle (andere) toestellen/installaties/arbeidsmiddelen die vallen onder de controle van een bevoegd persoon

Eigenaar:

2.25 De instelling beschikt over een geactualiseerde asbestinventaris en een schriftelijk advies van de interne preventieadviseur en de preventieadviseur-arbeidsgeweekte rover de inventaris

Eigenaar:

2.26 De instelling beschikt over een geactualiseerde inventaris van de producten met gevaarlijke eigenschappen

Eigenaar:

2.27 Voor elk product met gevaarlijke eigenschappen of gevaarlijke stof/preparaat is er onmiddellijk een veiligheids- en gezondheidskaart (VIB, MSDS-fiche) beschikbaar

Eigenaar:

2.28 De instelling slaat de producten met gevaarlijke eigenschappen of gevaarlijke stoffen veilig op

Eigenaar:

2.29 De producten met gevaarlijke eigenschappen zijn voorzien van de voorgeschreven etikettering

Eigenaar:

2.30 De instelling beschikt over de vereiste milieumelding of milieuvergunning

Eigenaar:

2.31 De instelling beschikt over een toelating of erkenning afgeleverd door het FAVV

Eigenaar:

2.32 De instelling past minimum de principes van de GHP (Goede Hygiene Praktijken) toe

Eigenaar:

2.33 De bewaring en de opslag van de aanwezige levensmiddelen verlopen conform de regelgeving

Eigenaar:

2.34 De instelling organiseert jaarlijks minstens één evacuatieoefening op basis van een uitgewerkt evacuatiescenario

Eigenaar:

2.35 De instelling evalueert de evacuatieoefening en stuurt bij indien nodig

Eigenaar:

2.36 Nooduitgangen, evacuatiewegen en uitgangen zijn vrij en onmiddellijk bruikbaar

Eigenaar:

2.37 De instelling heeft de noodzakelijke instructies, pictogrammen en veiligheidsverlichting betreffende evacuaties aangebracht

Eigenaar:

2.38 Voor nieuwe arbeidsmiddelen beschikt men over een gelijkvormigheidsattest of conformiteitsattest (conform de afspraken afgesloten binnen het convenant)

Eigenaar:

2.39 De instelling beschikt voor elk toestel over een indienststellingsverslag (conform de afspraken afgesloten binnen het convenant)

Eigenaar:

2.40 De noodzakelijke instructies voor het gebruik van toestellen, arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen zijn aanwezig

Eigenaar:

2.41 De persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen zijn aanwezig en worden functioneel gebruikt

Eigenaar:

3. De gezondheid en hygiene van de leer- en werkomgeving

3.1 De toiletten voor personeel (bezoekers) en leerlingen zijn gescheiden

Eigenaar:

3.2 De toiletten voor mannen en vrouwen (personeel/bezoekers) zijn gescheiden

Eigenaar:

3.3 De toiletten voor jongens (leerlingen) en meisjes zijn gescheiden

Eigenaar:

3.4 Per 15 meisjes is er een toilet aanwezig

Eigenaar:

3.5 Per 15 jongens is er een urinoir aanwezig

Eigenaar:

3.6 Per 25 jongens is er een toilet aanwezig

Eigenaar:

3.7 De sanitaire installaties zijn ingericht conform de regelgeving

Eigenaar:

3.8 De sanitaire installaties zijn aangepast aan de leeftijd van de gebruikers

Eigenaar:

3.9 Er is minstens één aangepast toegankelijk toilet voor mannen/jongens en vrouwen/meisjes of één uniseks toilet

Eigenaar:

3.10 Het onderhoud van de sanitaire installaties voldoet

Eigenaar:

3.11 De instelling beschikt over een beheerplan betreffende de preventie van legionella

Eigenaar:

3.12 Er is altijd een gebrevetteerde hulpverlener (minimum 15 uur basisopleiding) aanwezig per vestigingsplaats

Eigenaar:

3.13 Het verzorgingslokaal/de verzorgingsruimte is voorzien van een minimum aan noodzakelijke uitrusting en is ingericht na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het comité

Eigenaar:

3.14 De instelling houdt het register met de interventies in het kader van de eerste hulp bij

Eigenaar:

4 Bevestiging directie van de school
Select date
Add signature
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.