Information

 • Integrale horeca controle

 • Opgesteld door

 • Datum/tijd

Drank- en Horecawet

Zaak

 • Wat voor bedrijf betreft het?

 • Wat is de naam van het bedrijf?

 • Locatie

Algemeen

 • Gemeente

 • Artikel 20, lid 4:
  Bij de voor het publiek bestemde toegang tot een horecalokaliteit, een slijtlokaliteit, een ruimte als bedoeld in artikel 18, tweede lid, of een vervoermiddel waarin bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank wordt verstrekt, dient duidelijk zichtbaar en goed leesbaar te worden aangegeven welke leeftijdsgrens of leeftijdsgrenzen gelden. Bij regeling van Onze Minister kunnen daaromtrent nadere regels worden gesteld of modellen worden vastgesteld.

 • Zijn er bij de publiekstoegang leeftijdsgrenzen aangegeven?

Vergunningen

 • Artikel 29, lid 3:
  De vergunning en het daarbij behorende aanhangsel, of afschriften daarvan, en in voorkomende gevallen een afschrift van de aanvraag, bedoeld in artikel 30a, eerste lid, en de ontvangstbevestiging, bedoeld in artikel 30a, vierde lid, of een afschrift daarvan, zijn in de inrichting aanwezig.

 • Is er geldige de Alcoholwet- en/of exploitatievergunning aanwezig?

 • Staan alle ruimtes op de vergunning vermeld? (Loop alle ruimtes even na)

 • Is de inschrijving KvK nog actueel? Conform afgegeven vergunning.

 • Artikel 24:
  1. Het is verboden een horecalokaliteit of een slijtlokaliteit voor het publiek geopend te houden indien in de inrichting niet aanwezig is:
  a. een leidinggevende die vermeld staat op het aanhangsel bij de vergunning, bedoeld in artikel 29, tweede lid, met betrekking tot die inrichting of een andere vergunning van dezelfde vergunninghouder of
  b. een persoon wiens bijschrijving op grond van artikel 30a, eerste lid, is gevraagd, mits de ontvangst van die aanvraag is bevestigd, zolang nog niet op die aanvraag is beslist.
  2. In afwijking van het eerste lid is het een paracommerciële rechtspersoon verboden een horecalokaliteit, gedurende de tijd dat daar alcoholhoudende drank wordt verstrekt, geopend te houden, indien in de inrichting niet aanwezig is:
  a. een leidinggevende die vermeld staat op het aanhangsel bij de vergunning, bedoeld in artikel 29, tweede lid, met betrekking tot die inrichting of een andere vergunning van dezelfde vergunninghouder of
  b. een persoon wiens bijschrijving op grond van artikel 30a, eerste lid, is gevraagd, mits de ontvangst van die aanvraag is bevestigd, zolang nog niet op die aanvraag is beslist of
  c. een barvrijwilliger die een voorlichtingsinstructie als bedoeld in artikel 9, tweede lid, heeft gekregen.

 • Is er een leidinggevende die vermeld staat op het aanhangsel behorende bij de vergunning of wie de bijschrijving is aangevraagd/gemeld aanwezig?

 • Welke maatregel wil je nemen?

Terras

 • Is er een terras aanwezig?

 • Staat het terras vermeld op Alcohol- en Horeca of Exploitatievergunning?

 • Komt het terras overeen met de Alcoholwet Vergunning?

Brandveiligheid

 • Zijn er brandblusmiddelen aanwezig?

 • Zijn de aanwezige blusmiddelen vrij toegankelijk?

 • Zijn de aanwezige blusmiddelen goedgekeurd?

 • Is er (nood- en) transparantverlichting werkend aanwezig?

 • Is de aanwezige nood- danwel transparantverlichting duidelijk zichtbaar vanaf elke plaats in de lokaliteit?

 • Zijn de aanwezige nooduitgangen in 1 handeling te openen?

 • Zijn de aanwezige nooduitgangen en vluchtwegen vrij van obstakels?

Kansspelautomaten

 • Artikel 30:
  In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  a. speelautomaat: een toestel, ingericht voor de beoefening van een spel, dat bestaat uit een door de speler in werking gesteld mechanisch, elektrisch of elektronisch proces, waarbij het resultaat kan leiden tot de middellijke of onmiddellijke uitkering van prijzen of premies, daaronder begrepen het recht om gratis verder te spelen;
  b. behendigheidsautomaat: een speelautomaat waarvan het spelresultaat uitsluitend kan leiden tot een verlengde speelduur of het recht op gratis spellen en het proces, ook nadat het in werking is gesteld, door de speler kan worden beïnvloed en het geheel of vrijwel geheel van zijn inzicht en behendigheid bij het gebruik van de daartoe geboden middelen afhangt of en in welke mate de spelduur verlengd of het recht op gratis spelen verkregen wordt;
  c. kansspelautomaat: een speelautomaat, die geen behendigheidsautomaat is;
  d. hoogdrempelige inrichting: een inrichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet, waarin rechtmatig het horecabedrijf als bedoeld in dat artikellid wordt uitgeoefend:
  1°. waar het café en het restaurantbezoek op zichzelf staat en waar geen andere activiteiten plaatsvinden, waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend en
  2°. waarvan de activiteiten in belangrijke mate gericht zijn op personen van 18 jaar en ouder.
  e. laagdrempelige inrichting: een inrichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet, waarin rechtmatig het horecabedrijf als bedoeld in dat artikellid wordt uitgeoefend, die geen hoogdrempelige inrichting is, of een inrichting waarin horeca-activiteiten worden verricht en waarvan de ondernemer inschrijfplichtig is en ingeschreven is bij het Bedrijfschap Horeca.

 • Zijn er kansspelautomaten opgesteld in de inrichting?

 • Is er een aanwezigheids-vergunning voor kansspelautomaten?

Inrichtingseisen

 • Voldoet de inrichting aan het besluit inrichtingseisen?

Paracommercieel

 • Is er een bestuursreglement aanwezig?

 • Zijn er barvrijwilligers aanwezig?

 • Is er een actuele lijst met barvrijwilligers?

Ondertekening

 • Add signature

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.