Algemeen gegevens EVENEMENT

 • Beschikkingsnummer

 • Locatie

 • Plaats en gemeente

 • Naam inspecteur

 • Tijdstip aanwezig op locatie

 • Tijdstip vertrokken

 • Evt ook andere tijdstippen

Gegevens TOEPASSER & assistenten

 • Kenmerk toepassingsvergunning

 • Telefoon toepasser

Gegevens aanwezige BEZIGER

 • Naam aanwezige Beziger

 • KIWA certificaatnummer

 • Identiteitsnummer

 • Kenteken auto

Overige assistenten

 • Naam

 • Identiteitsbewijs

 • KIWA certificaat

1. VERGUNNING SITUATIE. algemeen: aanwezig op locatie?

 • (MR art. 2.2 lid 1) Afsteker aanwezig die de Nederlandse taal beheerst

 • (MR art. 2.2 lid 3a) Een afschrift van de ontbrandingstoestemming (OT) <br>Of digitaal aanwezig

 • (MR art. 2.2 lid 3a) Ontbrandingsmelding

 • (MR art. 2.2 lid 3b) Bewijs geldige verzekering

 • (MR art. 2.2 lid 3c) Certificaat van vakbekwaamheid

 • (MR art. 2.4) Schietlijst

 • (5:16a Awb) Geldig identiteitsbewijs assistenten toepasser

2. WEERSCHEMA weer & wind voorspelling

 • Tel.nr KNMI 030-2206791 , 0900-9337 weathernews

 • Tabel windkracht

 • Geef hier de windrichting aan

 • (MR art. 3.7a) Is er sprake van extreme weersomstandigheden (bv extreme droogte)

 • Indien ja, heeft de toepassen extra maatregelen genomen/ laten nemen<br>(bv veiligheidszone gemaaid of natgemaakt, brandweer aanwezig)

 • (MR art. 3.7b) Windkracht < 9 m/s (5 Beaufort)<br>

 • (MR art. 3.7c) Mist of rook zodanig dat de veiligheidszone niet is te overzien, danwel het zicht minder dan 200 meter

 • (MR art. 3.8) Bij onweer tussen bliksem en donder kleiner dan 10 seconden geen elektrische ontstekingsdraden aangesloten

 • 4 m/s is 14,4 km/u is 3 Beaufort
  5 m/s is 18 km/u is 3 Beaufort
  6 m/s is 21,6 km/u is 4 Beaufort
  7 m/s is 25,2 km/u is 4 Beaufort
  8 m/s is 28,8 km/u is 4 Beaufort
  9 m/s is 32,4 km/u is 5 Beaufort
  10 m/s is 36 km/u is 5 Beaufort

3. CONTROLE OPBOUW

 • (MR art. 2.1a en 2.9 lid 2) Afstand tot publiek tijdens opbouw > 10 meter bij consumentenvuurwerk / afgezet

 • (MR art. 2.1b en 2.9 lid 2) Afstand tot publiek tijdens opbouw > 25 meter bij prof. Vuurwerk / afgezet.

 • (MR art. 2.2 lid 2) Afsteker zicht op vuurwerk, afsteekplaats en de veiligheidszone

 • (MR art. 2.2 lid 2) Afsteker beschikt over goede communicatiemiddelen

 • (MR art. 2.5 lid 1) Wordt alleen onbeschadigd en ongebruikt vuurwerk tot ontbranding gebracht

 • (MR art. 2.5 lid 2) Is vuurwerk beschermd tegen vocht

 • (MR art. 2.5 lid 3) Zijn handelingen met vuurwerk die leiden tot statische elektriciteit, brand, brandgevaar of onbedoelde ontsteking voorkomen

 • (MR art. 2.6 lid 1) Vuurwerk stabiel opgesteld <br>(stabiele constructie, voldoende grondvlak, controle opstelling)

 • (MR art. 2.6 lid 3) Schuin opgesteld vuurwerk minimaal 60 graden met horizontale vlak

 • (MR art. 2.6 lid 4) Romeinse kaarsen direct op de ondergrond of in daarvoor geschikte constructie

 • (MR art. 2.6 lid 5) Constructies en ondergrond die worden gebruikt voor het opstellen van vuurwerk zijn brandveilig

 • (MR art. 2.8 lid 1) Vuur dat onderdeel is van evenement geen invloed op opgesteld vuurwerk

 • (MR art. 2.8 lid 2a) Op afsteekterrein 2 brandblussers van ten minste 6 kg ABS of 9 kg schuim

 • (MR art. 2.8 lid 2b) Bij een binnenevenement is ten minste 1 brandblusser van 5 kg koolzuur opgesteld

 • (MR art. 2.8 lid 3) De handblusapparaten zijn voor onmiddellijk gebruik gereed en opgesteld op een zichtbare en <br>bereikbare plaats binnen afsteeklterrein

 • (MR art. 2.8 lid 3) Brandblusmiddelen zijn goed werkend en onderhouden

 • (MR art. 2.9 lid 1) Op afsteekterrein wordt niet gerookt en is er geen open vuur aanwezig,<br>behoudens het vuur dat benodigd is voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk<br>of vuur dat onderdeel is van het vuurwerkevenement.

 • (MR art. 3.5) Binnen 100 meter is geen hoogspanningsleidingen aanwezig

 • (MR art. 3.9 lid 2) Bij gebruik van stalen mortierbuizen zijn deze naadloos getrokken en onbehandeld

 • (MR art. 3.9 lid 3) Zijn voorzieningen getroffen bij het toepassen van stalen mortierbuizen van 3 inch en groter om wegspatten<br>van scherven bij een mogelijke explosie te voorkomen

 • (MR art. 3.9 lid 4) Worden mortierbuizen en houders voor Romeinse kaarsen niet herladen

4. VUURWERK vanaf PONTON (MR art. 3.11) (indien van toepassing: vul de rest van dit blok in)

 • (MR art. 3.11 lid 2a) Samenstel ( ponton& sleep/duwboot) in stand gehouden tijdens verplaatsing en ontbranding

 • (MR art. 3.11 lid 2c) Afstand ten minste 25 meter tot personen en andere vaartuigen

 • (MR 3.11 lid 2d) Vuurwerk doelmatig afgedekt (brandwerend materiaal en tegen vocht) tijdens verplaatsing kade en plaats ontbranding

 • (MR art. 3.11 lid 3) Toepasser / beziger informeert (min. 10 minuten voor vertrek) autoriteiten mbt vertrektijd

 • (MR art. 3.11 lid 4) Geen andere gevaarlijke stoffen aanwezig dan vuurwerk m.u.v. brandstof voor vaartuig

 • Extra info, Samenstel, Begeleid door Aantal duw/sleepboten aan ponton

5. CONTROLE ontbranden

 • (Vwb art. 3b.3a lid 2a) Starttijd ontbranden conform melding / aanvraag

 • (MR art. 3.10) Is 30 min. voor aanvang van ontbranding contact opgenomen met de luchtverkeersdienst indien de <br>ontbranding binnen 15 kilometer afstand van een luchthaven is

 • (MR art. 3.2 tot 3.3) Wordt minimum veiligheidsafstand volgens OT/melding aangehouden <br>(zie bijlage 2)

 • (MR art.m3.6 lid 1) minimale veiligheidsafstand vermeerderd met + 50% wanneer er bedrijfsmatig dieren worden gehouden <br>( tenzij toepasser schriftelijke toestemming)

 • (MR art. 3.6 lid2a) binnen de veiligheidszone geen brandbare objecten

 • (MR art. 3.6 lid 2b) geen voer- of vaartuigen binnen veiligheidszone aanwezig behoudens voer- of vaartuig waar vanaf het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht, waarmee is vervoerd en hulpverleningsdienst<br>

 • (MR art. 3.6 lid 3a t/m b) Liggen tijdens het afsteken GEEN Provinciale wegen of rijkswegen water- en spoorwegen binnen de veiligheidszone

 • (MR art. 3.6 lid 3c) Liggen tijdens het afsteken binnen de veiligheidszone GEEN gebouwen, behoudens voor zover is gewaarborgd dat er geen personen in of uit gaan

 • (MR art. 3.6 lid 5) Zijn de eventueel in de veiligheidszone aanwezige gemeentelijke wegen, wandel- en fietspaden of eigen wegen 15 min. voor ontbranding afgezet

 • (MR art. 3.6 lid 4) AFSTEKEN VANAF DAK: gewaarborgd dat er geen personen in en uit object gaan

 • (MR art. 3.6 lid 4) AFSTEKEN VANAF DAK: De aanwezige installatie leiden niet tot gevaarlijke situaties

 • (MR art. 3.6 lid 4) AFSTEKEN VANAF DAK: veiligheidsafstand is gelijk aan de horizontale projectie van de veiligheidsafstand ter hoogte van de afsteekplaats

 • (MR art 2.7 lid 1) elektrisch afsteeksysteem voorzien van een sleutelbeveiliging

 • (MR art. 2.7 lid 2) elektrisch afsteeksysteem voorzien van een noodstop

 • (MR art. 2.10 lid 2) veiligheidszone afgezet dat het duidelijk verboden is voor onbevoegden

 • (MR art. 2.10 lid 1) Tijdens ontbranding mag de veilgheidszone uitsluitend worden betreden door toezichthouders, toepasser, de afsteker en assistenten en de artiesten die deelnemen aan het vuurwerk evenement

6. CONTROLE afbreken/afvoer

 • (MR art. 2.10 lid 3) Werd terreincontrole gedaan (weigeraars, doelmatige afvoer blindgangers)

 • (MR art. 2.10 lid 3) Afstand tot het publiek en afzetting tijdens afbreken voldoende

 • (MR art. 2.9 lid 3) Afsteekterrein schoon opgeleverd

 • (MR art. 5.2 lid 1) Nagloeiend vuurwerk met doelmatige middelen gedoofd

 • (MR art. 5.2 lid 2) Is een aangetroffen weigeraar of blindganger met doelmatige middelen onschadelijk gemaakt

 • (MR art. 5.3 lid 1) Is bij vermoeden van blindganger naar blindganger gezocht

 • overgebleven vuurwerk is weer verpakt en ge√ętiketteerd (vervoersdocument ingevuld)

7. CONTROLE vuurwerkevenement in een binnenruimte ( indien van toepassing: vul rest van dit blok in)

 • (MR art. 4.2) Wordt uitsluitend gebruik gemaakt van theatervuurwerk en/of consumentenvuurwerk dat in de betreffende binnenruimte veilig kan worden gebruikt

 • (MR 4.3 lid 1) Is boven de afsteekplaats een vrije ruimte aanwezig van ten minste anderhalf maal de maximale hoogte van het effect (gebruiksaanwijzing en/of veiligheidsinformatieblad)

 • (MR art. 4.3 lid 2) Is de opstelling en ondergrond ter plaatse van de afsteekplaats bestand tegen de gevolgen en eventuele voortplanting van warmtestraling en druk die kunnen vrijkomen door het tot ontbranding brengen van vuurwerk

 • (MR art. 4.3 lid 2) De boven de afsteekplaats aanwezige installaties, voorzieningen en voorwerpen zijn bestand tegen de gevolgen en eventuele voortplanting van warmtestraling en druk die kunnen vrijkomen door het tot ontbranding brengen van het vuurwerk

 • (MR art. 4.4) De veiligheidsafstanden zijn ten minste gelijk aan de afstanden, vermeld in de gebruiksaanwijzing en/of veiligheidinformatieblad

8. VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE OT BESCHIKKING

 • Wordt voldaan aan de voorschriften uit de OT beschikking (indien nee: noem nummer vs met korte omschrijving)

9. t.b.v. REGISTRATIE in FLiTS

 • Was gecertificeerde afsteker aanwezig

 • Voldeed de locatie aan de voorwaarden van het afsteekterrein

 • Was het afsteekterrein voldoende afgezet

 • Werd voldaan aan de criteria van de weersomstandigheden

 • Was de opstelling conform melding of aanvraag

 • Werden de veiligheidsafstanden in acht genomen

 • Werd het terrein na afloop gecontroleerd

 • Heeft zich een bijzonder voorval voorgedaan?<br>(indien ja: onderdeel 'ongewoon voorval / incident ' volledig invullen)

 • Werd de PBM gebruikt

 • Algemeen oordeel: gang van zaken tijden evenement acceptabel

10. ONGEWONE VOORVALLEN / INCIDENTEN

 • Hebben zich bij de opbouw/ ontbranding/ afbreken ongewone voorvallen of incidenten voorgedaan (indien JA vul de rest van blok in)

Beoordeling situatie

 • (MR art. 5.1 lid 1) Heeft het vuurwerk tijdens de ontbranding afwijkend gedrag vertoond en gevaar opgeleverd voor de omgeving

 • Is het resterende vuurwerk met hetzelfde artikelnummer niet meer tot ontbranding gebracht?

 • Is een weigeraar ten minste 15 min. onaangeroerd en niet opnieuw afgestoken

 • Waren er omstandigheden in de omgeving (bv brandbare objecten) waarmee bij verlenen van de toestemming onvoldoende rekening is gehouden (zo ja, welke & toelichten)

 • Het vuurwerk werd afgestoken op een wijze die gevaar oplevert voor mens of milieu

 • Is er brand ontstaan<br>

 • Brand geblust door toepasser

 • Brand geblust door brandweer

 • Werden vluchtwegen bedreigd

 • Kwam er restmateriaal van vuurwerk in het publiek (indien ja: welke en toelichten)

 • Waren er gewonden of doden (indien ja: toelichten)

 • Was er schade in de omgeving aan gebouwen / kleding / auto's /.......

 • Is er sprake van andere schade of onvoorziene hinder ( indien ja: toelichten)

Gegevens MELDEN BIJZONDER VOORVAL binnen 48 uur (MR art 5.1 lid 3 en 5.4)

 • Plaats en datum vuurwerkevenement

 • Artikelnummer

 • Batchnummer

 • Soort vuurwerk: consumenten / professioneel / theater

 • Type vuurwerk

 • ADR klasse: 1.1G / 1.2G / 1.3G / 1.4G / 1.4S

 • Importeur / producent / leverancier

 • Omschrijving van het voorval

 • Omschrijving van de maatregel

11. Bestuurs-/ strafrechtelijke handhaving

 • Is doordrukformulier of digitaalformulier doorgestuurd of afgegeven aan beziger

 • Is een exemplaar van doordrukformulier of digitaalformulier doorgestuurd verstuurd naar I&M <br>e-mail vuurwerk.ienm@dcmr.nl

 • Bestaat er aanleiding voor bestuurlijke en/of strafrechtelijke actie? <br>(Zo ja: vul de rest van dit blok in, zo nee: eind checklist)

 • Is de ontbranding (tijdelijk) stilgelegd (indien ja: reden, hoelang en door wie)

 • Heb je gebruik gemaakt van het 'MANDAAT'

 • Wordt aanschrijvingsbrief gestuurd

 • Wordt zienswijze brief gestuurd

 • Dwangsom beschikking

 • Wordt bsbm toegepast

 • Is / wordt er proces-verbaal opgemaakt

 • Heeft een andere instantie PV opgemaakt ( zo ja: welke en voor wat)

ONDERTEKENING

 • Toezichthouder Peter van Dongen

 • Toepasser / Beziger

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.