Housekeeping & Storage of materials / Upratovanie a skladovanie materiálov

 • Are safety data sheets available for all hazardous substances?
  Sú všetky karty bezpečnostných údajov dostupné pre všetky nebezpečné látky?

 • Are the correct controls in place for substances use according to the MSDS Sheet?
  Sú vykonávané kontroly na mieste s nebezpečnými látkami podľa karty bezpečnostných údajov?

 • Are all substances stored in a locked cabinet, away from any ignition sources with signage in place?
  Sú veľmi horľavé látky skladované v uzamknutej skrinke, stále oddelené od akéhokoľvek zdroja vznietenia s vhodným označením?

 • Are highly flammable gas cylinders stored externally in a locked cage, away from ignition sources with signage in place.
  Sú vysoko horľavé plynové fľaše skladované externe v uzamknutej klietke, ďaleko od zdrojov vznietenia s označením na mieste.
  Acetylene gas cylinders are prohibited from site.
  Acetylénové tlakové fľaše sú na stavbe zakázané.

 • Are all areas free from slip, trip and falls?
  Sú všetky oblasti bez rizika pošmyknutia, zakopnutia a pádu?

 • Is storage of materials adequate and routes free from congestion?
  Je skladovanie materiálov adekvátne a sú cesty bez zátarasy?

 • Are waste materials well controlled, bins and skips not overflowing, pallets stacked correctly etc.?
  Sú odpadové materiály kontrolované, odpadkové koše a kontajnery nie sú preplnené a palety sú správne poskladané?

 • Are there protruding materials i.e. rebar sticking out of ground likely to cause injury?
  Vyskytujú sa vyčnievajúce materiály, ako napr. trčiace roxory zo zeme, ktoré môžu spôsobiť zranenie?

Working at Height & Temporary Works / Práca vo výškach & dočasné práce

 • Staging and towers, condition and inspection, tags in place.
  Lešenie a stožiare, stav a kontrola, scafftag na lešení.

 • Tubular scaffold, SG4, inspection, records and tags. Edge protection and nets in place.
  Trubkové lešenie, SG4, kontrola, záznamy a označenia. Ochrana hrany pádu a používanie sietí.

 • Temporary works, design, and inspection e.g. excavated areas/ drop in floor height, sufficient barrier protection in place.
  Dočasné práce, plánovanie a kontrola, napr. výkopové plochy/ pád z výšky, dostatočná ochrana pevnou zábranou.

 • MEWP / Telehandlers / FLT / crains daily check sheets conducted and recorded and within the plant., daily recorded checks, lifting plans, competence certification,
  Mobilné pracovné plošiny, teleskopické nakladače, FLT, žeriavy, vedenie a záznam denných kontrol v prevádzkovom denníku zariadenia, plán zdvíhania, osvedčenia obsluhy.

 • Thorough examination certificate in date and held within the plant.
  Platné osvedčenia obsluhy a ich prítomnosť na pracovisku ( v zariadení).

 • Are keys removed from plant whilst not in use?
  Sú kľúče odstránené z pracovného stroja, kým sa nepoužíva?

 • Are daily recorded checks conducted, recorded and held within the plant.
  Sú vedené kontroly zariadení (mechanizmov) a je ich záznam (prevádzkový denník) v zariadení

 • Are all operatives trained and certified to use the plant.
  Sú všetci pracovníci vyškolení a majú preukazy obsluhy na prácu v zariadení (v mechanizmoch)?

 • Is equipment in use, cordoned off with a certified banksman in place at ground level.
  Používa sa zariadenie (mechanizmus) a je doprevádzaný banskmanom zo zeme.

 • Are pre- use checks conducted on all lifting accessories i.e. lifting slings chains etc. and is there evidence of certification?
  Kontrolujú sa pred použitím všetky zdvíhacie zariadenia, napr. viazacie prostriedky, atď. a sú pravidelne revidované s platnou revíziou?

Condition of all Plant equipment, power tools, cable use and storage / Stav elektrického náradia a káblov

 • Are electrical cable routed to avoid, trip hazards and away from heavy plant vehicles, that is RCD protected.
  Sú káble vedené tak, aby sa predišlo nebezpečenstvu zakopnutia a sú chránené zemnením a taktiež chránené pred ťažkými vozidlami?

 • Are all cables coiled when not in use and stored off ground in a suitable location?
  Sú káble zrolované keď sa nepoužívajú a skladované v sklade?

 • Are all persons who operate plant equipment certified to do so?
  Sú všetky osoby obsluhujúce pracovný stroj oprávnené na jeho použitie?

 • Is there a preventative maintenance for all power tools e.g. PAT testing with correct coloured tag and logged within a register.
  Sú všetky elektrické náradia a napájacie káble chránené zemnením a existuje program preventívnej údržby, napr. Vhodné testovanie so správnym farebným označením a záznamom.

 • Are power tools in use in good condition and free from defects?
  Je používané elektrické náradie vo vyhovujúcom stave bez poškodení?

 • Is there thorough examination testing certification for all lifting equipment and in date for MEWPS and telehandlers?
  Existuje dôkladná skúška pre všetky zdvíhacie zariadenia s platným dátumom revízií pre zdvižné pracovné plošiny a teleskopické plošiny?

 • Are pre-use daily checks conducted and recorded for MEWPS and telehandlers?
  Sú vykonané a zaznamenané kontroly zdvižných pracovných plošín a teleskopických plošín pred ich použitím?

 • Is there evidence of preventative maintenance conducted on plant equipment i.e. diggers etc.?
  Existuje evidencia preventívnej údržby (denník) pracovného stroja?

 • Are pre-use checks conducted and recorded on all plant equipment.
  Sú vykonané a zaznamenané kontroly stroja pred prvým použitím?

Lifting Activities / Zdvíhacie činnosti

 • Is lifting activity control signature sheet in place with appropriate signatures for all the lifting requirements i.e. lifting plan and RAMS signed off by the appropriate competent contract Engineer etc.
  Je prezenčná listina o oboznámení zamestnancov s postupom zdvíhacích prác a všetkými požiadavkami na zdvíhacie práce k dispozícii na pracovisku? Napr. plán zdvíhacích prác podpísaný zodpovednou osobou dodávateľa atď.

 • Is the lift being supervised by competent persons
  Sú zdvíhacie práce kontrolované kompetentnou osobou?

 • Do all involved have full access to and understand the RAMS and lifting plan
  Sú všetci zainteresovaní oboznámení o technologickom postupe, analýze rizík a pláne zdvihu?

 • Is the lifting area cordoned off with sufficient number of bankman in place. Also is there a banker / slinger in place demonstrating good communication with the operator
  Je miesto zdvíhacích prác riadne označené a je dostatočný počet navigátorov, je viazač bremien k dispozícii a má dobre podmienky na navigovanie žeriavnika.

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.