เกณฑ์

เกณฑ์ของหลักประกัน

 • รับเฉพาะเอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนด หรือเทียบเท่า

 • ไม่มีภาระผูกพันเช่น สัญญาเช่าระยาว และภาระจำยอม เป็นต้น

 • ความกว้างของถนนหน้าที่ดิน กรณีเป็นถนนสาธารณะ > 6 m กรณีเป็นภารจำยอม > 9 m

 • มีสาธารณูปโภคพื้นฐานเข้าถึงได้ เช่น ไฟฟ้า ประปา

 • ไม่รับที่ดินสูงกว่าระดับน้ำทะเล > 80m หรือ ลาดชันเกิน 30 องศา

 • ไม่อยู่ใกล้สุสาน / ใกล้เขตมลพิษ / โรงงาน / อยู่ในเขตน้ำท่วม

 • ไม่อยู่ในเขตห้ามก่อสร้าง / อยู่ในแนวเวนคืน / อยู่ในเขตป่าตาม DSI MAP

 • ไม่อยู่ระหว่างก่อสร้างค้าง หรือยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

 • ไม่มีผู้บุกรุก หรือข้อพิพาท

 • ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง หรือหากมีต้องมีใบอนุญาตก่อสร้าง , ใบรับรองการใช้อาคารครบถ้วน และ มีใบอนุญาตตามประเภทการใช้อาคารครบถ้วน

MBK-G Credit Scoring

1 Location

 • ตำแหน่งที่ตั้ง

 • ความกว้างถนนด้านหน้า

 • ระยะห่างถนนหลัก

 • สภาพพื้นที่ใกล้เคียง

 • พื้นที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ / ปริมณฑล

 • กรณีอยู่ใน กทม. ปริมณฑล ระยะห่างจาก BTS/MRT

2 กายภาพ

 • ระดับที่ดินเทียบกับถนน

3 ข้อจำกัดทางกฎหมาย

 • ข้อจำกัดทางกฎหมาย

4 ตลาด

 • ศักยภาพสูงสุด

 • สภาพคล่อง

 • ลักษณะที่ดิน

 • ราคาที่ดินเปล่า baht/sq.w

ประเภทสิ่งปลูกสร้าง

 • ประเภทสิ่งปลูกสร้าง

 • ราคา Condominium (บาท / ตารางเมตร)<br>

 • ราคาอาคารพาณิชย์& townhouse<br>

 • ราคาบ้านเดี่ยว

 • ค่าเช่า Apartment (บาท/เดือน)

 • ค่าเช่าโรงแรม (บาท/คืน)

 • ค่าเช่า Office (ตารางเมตร / เดือน)

 • ค่าเช่า Golf Course (บาท / รอบ)

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.