Audit

Beleid en organisatie

Kwaliteitsjaarverslag en jaarplan zijn aantoonbaar. Continu verbeteren (PDCA) is aantoonbaar. Er wordt gewerkt met verbeterplannen.

Er is een prospectieve risicoanalyse gedaan. Risico's zijn benoemd en verbeteringen voorgesteld.

Tekortkomingen van vorige interne en externe audits zijn opgevolgd.

Er vindt een actieve registratie van klachten, fouten en medicatieincidenten plaats in het Smile meldingensysteem

Nazorg en evaluatie

Er is een aantoonbaar klanttevredenheidsonderzoek (tenminste 180 in drie jaar). Er zijn tenminste twee verbeterpunten benoemd en verbetervoorstellen geformuleerd.

Er is verdiepend clientonderzoek gedaan en gedocumenteerd.

Onderzoek naar de tevredenheid van ketenpartners gedaan en gedocumenteerd.

Primair proces

Receptrouting verloopt in een logische volgorde waarbij ook gebruik wordt gemaakt van barcodeeindcontrole. Er vindt dubbele controle plaats van recepten en voor deze controle wordt geparafeerd. Een parafenlijst is beschikbaar.

Er is een procedure voor naleveringen. Het eerst uitgegeven recept wordt op de dag van aflevering gecontroleerd.

Het GDS-systeem is geborgd. Er is een procedure voor het afhandelen van mutaties.

Omgeving en materiaal

Er is een gesloten vervaldatumsysteem. Tijdens de audit blijkt bij tenminste tien presentaties dat de vervaldatum niet overschreden is.

Er is een gedocumenteerde recallprocedure.

De Opiumwetboekhouding is sluitend. Recepten worden gecontroleerd en voorraden worden tenminste eenmaal per kwartaal geteld.

Koelingen worden structureel bewaakt met een Icespy of ander elektronisch medium. Tenminste eenmaal per week worden de Icespy uitgelezen en iedere dag wordt gecontroleerd of het rode lampje brandt. Er is ook een gekoeld transport t.b.v. klanten.

BHV-plan is actueel. Aan alle wettelijke aspecten is voldaan,

Medicatiebegeleiding

Recepten worden door de apotheker binnen 24 uur na aflevering gecontroleerd en geparafeerd.

Iedere dag wordt de medicatiebewakingslijst gecontroleerd en afwijkingen worden vastgelegd in BOS/MBJ of ZRS.

Er is een procedure voor risicorecepten. Risicogeneesmiddelen zijn benoemd en vastgelegd.

De instellingen van de medicatiebewaking worden tenminste eenmaal per jaar gecontroleerd volgens de vigerende richtlijnen.

Er is een procedure een eerste en tweede uitgiftebegeleiding, ook voor bezorgklanten.

Leveringen door derden

Leveringen door derden worden gecontroleerd (bijvoorbeeld weegverslagen Pharmaline). Afwijkingen worden vastgelegd.

Van lokale kritische leveranciers is er een gedocumenteerde leveranciersbeoordeling.

Personeel

Er zijn verslagen van werkoverleg. Actielijst is aanwezig en wordt bewaakt.

De apotheker is geregistreerd en volgt actief nascholing.

Er is een actueel opleidingsplan. Medewerkers volgen nascholing.

Er worden functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken gehouden.

Er is een RI & E gehouden. De geconstateerde afwijkingen zijn opgevolgd.

Documenten

Het vigerende kwaliteitshandboek is in gebruik. Eigen werkinstructies sluiten aan op het handboek. Er is een adequaat versiebeheer

Informatiebeveiliging en privacy

Er worden backups gemaakt van essentiële bestanden. Backups worden op een veilige wijze bewaard.

Essentiële programma's zijn beveiligd.

Privacygevoelige materialen worden op adequate en veilige wijze afgevoerd.

Overig

Overig

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.