Title Page

 • Захиалга дугаар

 • Огноо

 • Байршил
 • Ажилтан

Аюулгүй байдлыг нягтлах асуулт

 • 1.Хийгдэх ажлын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авсан уу?

 • 2. Ажил хийгдэх газрын байршлын мэдээллийг тодорхойлсон уу?<br><br><br><br>

 • 3. Цаг агаарын нөхцөл тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд тохиромжтой байна уу?

 • 4. Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл болон ажлын багаж бүрэн, найдвартай эсэхийг шалгасан уу?

 • 5. Эрүүл мэндийн хувьд өгөгдсөн даалгаврыг гүйцэтгэх чадвартай байна уу?

 • 6. Өндөр, хязгаарлагдмал орчин(шатан дээр, цамхагт, дээвэр, багана, худагт) ажиллах сургалт дадлаганд хамрагдсан уу?

 • 7. Тухайн ажлыг хийхэд шаардлагатай завшөөрлүүд бүрэн авагдсан уу?

 • 8. Аюулгүй ажилагааны зааварчилгаа, удирдамжаа авсан уу?

 • Бусад

 • Гарын үсэг

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.