Audit

อนุศาสน์ :
โปรดเลือก -
✔ “สภาพดี/ การปฏิบัติดี ” หรือ “ใช่”
X “สภาพไม่ดี/ การปฏิบัติไม่ดี ” หรือ “ไม่ใช่”
P “สภาพดีเป็นบางส่วน / มีความเข้าใจบางส่วน”
NA ไม่เกี่ยวข้อง

✱ สำเนารายงานนี้ ควรส่งต่อให้กับผู้จัดการ SHE

A) การรายงานอุบัติเหตุ (SINA)

1(a) พนักงานมีบัตร “SINA” พกติดตัวและอยู่ในสภาพดี

1.JPG

1(b) ด้านหลังบัตร“SINA” มีการเขียนอย่างครบถ้วนและข้อมูลเป็นปัจจุบัน

2.JPG

1(c) สามารถอธิบายวัตถุประสงค์ของบัตร SINA ได้

1(d) มีความเข้าใจว่าจะรายงานใครเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น
(เหตุการณ์เกือบพลาด,บาดเจ็บรุนแรง,ไม่มีการบาดเจ็บ,ความเสียหายกับยานพาหนะและอัคคีภัย)

1(e) ได้เป็นพยาน/หรือเกิดเหตุการณ์ใดๆเช่นเหตุการณ์เกือบพลาด การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

B) นโยบายไม่ยอมรับพฤติกรรมเสี่ยง

1. พนักงานสามารถอธิบายนโยบายไม่ยอมรับพฤติกรรมเสี่ยงได้หรือไม่ ?

Capture.JPG

2. พนักงานมีความตระหนักถึงบทลงโทษของนโยบายไม่ยอมรับพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่
(ครั้งที่ 1 และ สอง –ใบเตือน ,ครั้งที่ 3 –พ้นสภาพการจ้างงาน)

3. พนักงานปฏิบัติตามนโยบายไม่ยอมรับพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่?

หมายเหตุ : ระบุ NA หากหัวข้อ 3(a) – 3 (h) ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้ตรวจสอบระหว่างจัดทำ MSOT

3(a) มีการทำงานการประเมินความเสี่ยงในไซต์หรือไม่? (ตรวจสอบใบประเมินความเสี่ยงที่พิมพ์บนเอกสารบริการ)

3(b) ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงมีการตรวจสอบจากพนักงาน (มีการประเมินความเสี่ยงในเอกสารบริการ หรือเป็นใบรายงานการประเมินความเสี่ยง )

3(c) สวมใส่รองเท้านิรภัย

3(d) คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

3(e) ไม่ใช้มือหยิบโทรศัพท์ขณะขับขี่

3(f) ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะทำงานกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์

3(g) สวมใส่หมวกนิรภัย,เสื้อแจ็คเก็ตและถุงมือ ขณะขี่รถจักรยานยนต์

3(h) สวมใส่หน้ากากป้องกันสารเคมี ระหว่างการพ่นสเปรย์/พ่นหมอกควัน /พ่นละอองฝอย

Capture.JPG
C) กฏทองของ SHE (SHE Golden Rules)

1. พนักงานมีคู่มือ “ กฏทองของ SHE “ ติดตัว ?

2. พนักงานทราบกฏทอง เรื่อง เริ่ม/หยุด หรือไม่?
พนักงานปฏิบัติตามกฏทองเมื่อทำงานหรือไม่?

คำตอบ :

➊ เริ่มปฏิบัติงานเมื่อคุณ :
a) ได้รับการอบรม และ ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน
b) พนักงานมีความพร้อมและไม่มีผลของแอลกอฮอล์และสารเสพติด
c) มีอุปกรณ์การทำงาน,อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล,และรองเท้านิรภัยที่เหมาะสม
d) เข้าใจอันตรายและปฏิบัติตามคำเตือน

➋ ไม่เริ่มงาน หากมีเหตุผลใดที่ทำให้ท่านรู้สึกไม่ปลอดภัย หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อผู้จัดการของท่าน

➌ หยุดงานทันที หากรู้สึกว่ามีความเสี่ยง/อันตรายต่อความปลอดภัยของท่าน และติดต่อผู้จัดการของท่าน

D) การทำงานบนที่สูงWORKING AT HEIGHT (WAH)

หมายเหตุ : ระบุ NA หากไม่เกี่ยวข้อง ในข้อ D1-D8 หรือ ไม่ได้ตรวจสอบในระหว่างการสำรวจ

1. พนักงานทราบกฏ 5 ข้อ ของ กฏทองเรื่อง “การทำงานบนที่สูง” หรือไม่ ?

คำตอบ :
➊ เป็นหนทางสุดท้าย ~ ทำการขึ้นที่สูงหากวิธีการอื่นๆไม่สามารถทำได้ เท่านั้น
➋ ใช้บันไดเมื่อสามารถรักษาจุดสัมผัสได้ 3 จุดเท่านั้น และ ทำงานโดยไม่เอื้อม
➌ การใช้อุปกรณ์ป้องกันการตก (เช่น ที่กั้น ) ต้องให้ความสำคัญมากกว่า อุปกรณ์ป้องกันร่วงหล่น (เช่นเข็มขัดรัดตัวและเข็มขัดช่วยชีวิต)
➍ ห้ามยื่นบนพื้นผิวที่เปราะบาง หรือ ใกล้ขอบที่ไม่มีที่ป้องกัน หรือ พื้นที่เปิด ที่ไม่มีที่กั้นกันตกอย่างเหมาะสม
➎ ใช้เฉพาะอุปกรณ์ขึ้นที่สูงที่เหมาะสม และ ปลอดภัย เช่น บันได , นั่งร้าน, บูมลิฟท์, กระดานคลาน

Capture.JPG

2. พนักงานต้องทำงานบนที่สูงในพื้นที่บริการหรือไม่?

เช่น เปลี่ยนกระดานกาวบนฝ้า, ตรวจสอบปลวกบนฝ้า, บริการเปลี่ยนสเปรย์ปรับอากาศ / เครื่องดักแมลง โดยใช้บันได

หากใช่ กรุณา ระบุชนิดของงานทีปฏิบัติ และ ความสูง :

3. พนักงานได้รับการอบรมเรื่องทำงานบนที่สูงหรือไม่

เช่น อบรมเรื่องการใช้บันได , ความปลอดภัยในการทำงานห้องใต้หลังคา , การใช้กระดานคลาน , การใช้บูมลิฟท์ , การใช้ลิฟท์กรรไกร ,การใช้เข็มขัดรัดตัวและเข็มขัดช่วยชีวิต

หากใช่ กรุณาระบุหัวข้อการอบรมด้านล่าง :

4. มีวิธีการอื่นที่ปลอดภัยกว่าการทำงานบนที่สูงหรือไม่ ? เช่น การใช้เสาติดกล้องยาว 3-4 เมตร , กล้องตรวจสอบ , กล้องส่องหนู หรือ การทำบริการจากพื้น

เช่น การใช้เสาติดกล้องยาว 3-4 เมตร , กล้องตรวจสอบ , กล้องส่องหนู หรือ การทำบริการจากพื้น

Capture.JPG

5. ชนิดอุปกรณ์ขึ้นที่สูงเหมาะสมและอยู่ในสภาพดีหรือไม่

E.g. เช่น บันได , กระดานคลาน , บูมลิฟท์ , ลิฟท์กรรไกร , ชั้นวาง , เข็มขัดรัดตัวและเข็มขัดช่วยชีวิต

➊ ความสูงของบันไดถูกต้อง = ไม่ใช้บันได 2 ขั้นบนสุด
➋ บันไดอยู่ในสภาพดี = มีฉลากกำหนดน้ำหนักสูงสุดที่รับได้ , พื้นยางกันลื่นไม่เสียหาย/สูญหาย , ที่จับ , ขั้นบันได
➌ สำหรับการเข้าพื้นที่ใต้หลังคา = เฉพาะบันไดที่มีความสูงเกินฝ้า 1 เมตรเท่านั้น ที่สามารถใช้ทำงานได้
➍ ห้าม ใช้ไม้เปล่า , โต๊ะ, ที่กั้นและ อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานบนที่สูง

Capture.JPG

6. พนักงานใช้บันไดอย่างถูกต้องหรือไม่ ?

➊ ท่าทางถูกต้อง = หัวหน้าเข้าหาบันได
➋ ไม่วางบันไดสำหรับปีนบนบันได/ทางชั้น / พื้นผิวชำรุด
➌ รักษาจุดสัมผัสบันได 3 จุด

2.JPG

7. สำหรับอุปกรณ์ขึ้นที่สูงอื่น พนักงานได้ใช้งานอย่างถูกต้องหรือไม่?

เช่น ล้อของนั่งร้านปลอดภัย , กระดานคลานใช้สำหรับความกว้างของขื่อ 0.6 เมตร เท่านั้น , กระดานคลานต้องใช้เป็นคู่ , ตะขอเข็มขัดรัดตัวของสายนิรภัย ถูกใช้เมื่อขึ้นหลังคา , มีกรงเมื่อขึ้นบูมลิฟท์ , สวมใส่เข็มขัดรัดตัวและสายนิรภัยเมื่อขึ้นบูมลิฟท์

8. การบริการเครื่องสเปรย์ปรับอากาศ Air-freshener (AF) :

• ติดตั้ง ไม่เกิน 2 เมตร จากพื้น เป็นความสูงที่สูงที่สุดที่สามารถทำได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงานบนที่สูง และเป็นความสูงที่พนักงานสามารถใช้อุปกรณ์ที่ RI จัดให้ได้

• เครื่องสเปรย์ปรับอากาศ ไม่ได้ถูกติดตั้งเหนือพื้นที่ที่มีผู้คนสัญจร
เช่น เหนือประตู , เหนือพื้นที่นั่ง , เหนือโถสุขภัณฑ์ , เหนือที่เปลี่ยนผ้าอ้อม ,เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกกระแทกเมื่อเครื่องตกลงมา

E) ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า

หมายเหตุ : กรุณาระบุ NA ในหัวข้อ E1 – E8 ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือ ไม่ได้ตรวจสอบระหว่างการสำรวจ

1. พนักงานทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือไม่ ?

เช่น สว่านไฟฟ้า , เครื่องดักแมลง , เครื่องพ่นละอองฝอย , เครื่องกระจายน้ำหอม Scenting , ติดตั้งหรือบริการเครื่องเป่ามือ

ถ้าใช้ กรุณาระบุประเภทอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง :

2. พนักงานจำเป็นต้องทำงานในบริเวณ / ใกล้กับบริเวณที่อุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งอยู่หรือไม่?

เช่น พนักงานต้องตรวจสอบบนฝ้า /ใต้หลังคา ที่มีสายไฟ/อุปกรณ์ส่องสว่าง หรือเข้าไปในห้องไฟฟ้าเพื่อวางกระดานกาว หรือ เปิดตู้ควบคุมไฟฟ้า / ฝาครอบสวิตซ์ เพื่อตรวจสอบตัวเรื่อด , หนู , ปลวก,การสเปรย์บนผนังที่มีปลั๊กไฟเป็นต้น

ถ้าใช้ กรุณาระบุ ประภทของการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและสถานที่ติดตั้ง :

3. พนักงานได้รับการอบรมตามหัวข้อ E1 , E2 ด้านบน หรือไม่

เช่น อบรมเรื่องการทำงานบนห้องใต้หลังคาอย่างปลอดภัย , การบริการติดตั้งและบริการเครื่องดักแมลง ,การตรวจสอบตัวเรือด , วิธีการใช้เครื่องตรวจสอบปลั๊กไฟ , ถุงมือกันไฟฟ้า

4. หากมีการติดตั้งในพื้นที่ทำงาน ต้องไม่มีงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับไฟฟ้าที่ RI ต้องทำ เช่นการต่อสายไฟ , การติดตั้งปลั๊กไฟ (หรืองานไฟฟ้าต้องทำโดยลูกค้า)

หากมีความจำเป็น งานนั้นต้องปฏิบัติงานพนักงาน RI ที่มีใบรับรองวุฒิไฟฟ้า

5. มีอุปกรณ์ไฟฟ้า,สายไฟ,ปลั๊กไฟและสวิตซ์ไฟฟ้า ใช้ในพื้นที่และในรถบริการ มีสภาพดีหรือไม่

6. ก่อนติดตั้งและทำบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าของแผนกสุขอนามัย (เช่น เครื่องเป่ามือ , เครื่องกระจายน้ำหอม Scenting ) พนักงานไม่ได้ทำการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่เครื่องหรือจากปลั๊กไฟ หรือ พนักงานได้แจ้งให้ลูกค้าทำการตัดไฟจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าหรือไม่ ?

7. ก่อนทำบริการเครื่องดักแมลงใดๆ พนักงานหรือลูกค้าได้ทำการตัดไฟจากเครื่องดักแมลงหรือไม่ ?

8. การติดตั้งกระดานกาว , กล่องหนู ในพื้นที่:

• มีความปลอดภัยในการเข้าไปในพื้นที่ หลีกเลี่ยง/ลด ความเสี่ยงต่อการลื่น , สะดุด ,หกล้ม หรือไม่?
เช่น หลีกเลี่ยงการติดตั้งบนทางลาดชัน , ใกล้กับท่อระบายน้ำ , พื้นที่แคบ หรือ ทางเข้าที่ไม่เหมาะสม.

• มีระยะที่ปลอดภัย จาก ยานพาหนะเคลื่อนที่ , หรือ วัตถุเคลื่อนที่อื่นๆ และอันตรายจากไฟฟ้า ?
เช่นห่างจากประตู เข้า-ออกรวมถึงหน้าต่างที่มีโอกาสเกิดอันตรายเหนือศีรษะขณะทำบริการกล่องหนู , มีระยะห่างอย่างปลอดภัยจาสายไฟ/ตู่ไฟ , มีระยะห่างอย่างปลอดภัยจากยานพาหนะเคลื่อนที่ เมือทำงานในลานจอดรถ , ห่างไกลจากส่วนของเครื่องจักนที่เคลื่อนที่

F) การแนะนำพนักงาน และ การปรึกษาหารือ

1. พนักงานได้รับการอบรมเรื่อง SHE เบื้องต้น จากหัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ SHE เมื่อพนักงานเข้ามาร่วมงานกับ RI หรือไม่ ?

2. การปรึกษาหารือกับพนักงาน มีข้อเกี่ยวข้องด้าน SHE ที่ต้องการให้ปรับปรุงในงานของท่านหรือไม่ ? กรุณาระบุด้านล่าง หากมีคำแนะนำจากพนักงาน : ระบุว่า “ไม่มี” หากไม่มีคำแนะนำใดๆจากพนักงาน

ลายเซ็น
ลายเซ็นต์ผู้นำ/ผู้ประเมิน :
ลายเซ็นต์พนักงาน :
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.