1. ชุดการทดสอบวัสดุโครงสร้างวัสดุ

1. ชุดการทดสอบวัสดุโครงสร้างวัสดุ
รูปภาพ

1.1 Sieve Analysis Test Set

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

เครื่องเขย่าแบบมือหมุน

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

เครื่องเขย่าแบบไฟฟ้า

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ตะแกรง เบอร์ 2 1/2"

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ตะแกรง เบอร์ 2"

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ตะแกรง เบอร์ 1 1/2"

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ตะแกรง เบอร์ 1"

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ตะแกรง เบอร์ 3/4

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ตะแกรง เบอร์ 1/2"

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ตะแกรง เบอร์ 3/8"

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ตะแกรง เบอร์ 4

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ตะแกรง เบอร์ 10

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ตะแกรง เบอร์ 40

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ตะแกรง เบอร์ 100

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ตะแกรง เบอร์ 200

จำนวน
รูปภาพ

ตะแกรงล้าง เบอร์ 200

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ถาดลอง

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

1.2 Atterberg Limit Test Set

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

1.3 Standard Compaction Test Set

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

โมลด์ ขนาด 4"

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ฆ้อนหนัก 5.5 ปอนด์

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

1.4 Modified Compaction Test Set

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

โมลด์ ขนาด 6"

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ฆ้อนหนัก 10 ปอนด์

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

1.5 CBR Test Set

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

เครื่องกดแบบมือหมุน

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

เครื่องกดแบบไฟฟ้า

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

โมลด์ ขนาด 6"

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

Swelling Set

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

1.6 Abrasion Test Set

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ตะแกรง เบอร์ 12

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

1.7 Fieid Densily

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

1.8 Nuclear Moisture-Density Guage

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

1.9 Dynamic Cone Penetration Test Set (DCP)

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

1.10 Fieid CBR Test Set

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน

2. ชุดการทดสอบงานคอนกรีต

2.ชุดการทดสอบงานคอนกรีต
รูปภาพ

2.1 Agg Gradation Test (มวลหยาบ)

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

เครื่องเขย่าตะแกรง

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ตะแกรง เบอร์ 1 1/2

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ตะแกรง เบอร์ 3/8

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ตะแกรง เบอร์ 4

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

2.2 Agg Gradation Test (มวลละเอียด)

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ตะแกรง เบอร์ 1/2"

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ตะแกรง เบอร์ 3/8"

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ตะแกรง เบอร์ 2

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ตะแกรง เบอร์ 4

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ตะแกรง เบอร์ 8

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ตะแกรง เบอร์ 16

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ตะแกรง เบอร์ 30

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ตะแกรง เบอร์ 50

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

ตะแกรง เบอร์ 100

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

2.3 Specific Gravity Test (มวลละเอียด)

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

2.4 Specifi Gravity Test (มวลหยาบ)

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

2.5 Unit Weight Test Set

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

2.6 Organic Impurity Test Set

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

2.7 Compression Test Set

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

2.8 Slump Test Set

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

2.9 ชุดหล่อปิดหัว-ท้ายตัวอย่างทดสอบแบบ Cylinder

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

2.10 แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีตแบบ Cube

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

2.11 แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีตแบบ Cylinder

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

2.12 แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีตแบบ Beam

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

2.13 Core Drilling Machine

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

2.14 เครื่องตัดแต่งตัวอย่างคอนกรีต

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

2.15 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน

3. เครื่องชั่งน้ำหนัก

3. เครื่องชั่งน้ำหนัก
รูปภาพ

3.1 เครื่องชั่งแบบคาน ขนาด 20 Kg. x 1.0 gm.

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

3.2 เครื่องชั่งแบบคาน ขนาด 2.6 Kg. x 0.1 gm.

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

3.3 เครื่องชั่งแบบคาน ขนาด 311 gm. x 0.01 gm.

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

3.4 เครื่องชั่งไฟฟ้า ขนาด 4 Kg. x 0.02 gm.

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

3.5 เครื่องชั่งไฟฟ้า ขนาด 400 gm. x 0.01 gm.

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

3.6 เครื่องชั่งไฟฟ้าขนาด 30 Kg. x 1.0 gm.

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน

4. ตู้อบวัสดุ (Oven) และ Hot Plate

4. ตู้อบวัสดุ (Oven) และ Hot Plate
รูปภาพ

4.1 ตู้อบวัสดุขนาดความจุ มากกว่า 108 ลิตร

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

4.2 ตู้อบวัสดุขนาดความจุ น้อยกว่า 108 ลิตร

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

Hot Plate

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน

5. เครื่องแบ่งตัวอย่าง (Sample Spliter)

5. เครื่องแบ่งตัวอย่าง (Sample Spliter)
รูปภาพ

5.1 เครื่องแบ่งตัวอย่างขนาดใหญ่

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

5.2 เครื่องแบ่งตัวอย่างขนาดเล็ก

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน

6. ชุดทดสอบคุณภาพวัสดุยางแอสฟัสท์

6. ชุดทดสอบคุณภาพวัสดุยางแอสฟัลต์
รูปภาพ

6.1 Saybolt Furo Viscossity

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

6.2 Distillation Test

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

6.3 Emutsion Asphalt

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

6.4 Cut Back Asphalt

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

6.5 Penetration Test

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

6.6 Kinemetric Viscosity Test

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

6.7 Flash Point Test

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

6.8 Thin Flim Oven

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

6.9 Floated Test

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

6.10 Ductillity Test

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

6.11 Settlement Test

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

6.12 Sieve Test

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

6.13 Water Content

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

6.14 Solubility of Asphall Material in Trichloroethylene Test

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน

7. Surface Treatment

7. Surface Treatment
รูปภาพ

7.1 Stripping Test

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

7.2 Flakiness Index Test

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

7.3 Elongation Index Test

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน

8. Asphalt Concrete

8. Asphalt Concrete
รูปภาพ

8.1 Marshall Test Set

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

8.2 Sample Ejecter

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

8.3 Sample Ejecter

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

8.4 Temperature bath

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

8.5 Strength Index Test Set

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

8.6 Aggregate Absorbsion Test Set

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

8.7 Asphalt Concrete mixed Extraction

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน

9. Slury Seal

9. Slury Seal
รูปภาพ

9.1 Sand Equivalent Test

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

9.2 Centrituge Kerosene Equivalent

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

9.3 Consistency & Flow Test

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน

รูปภาพ

9.4 Set Time & Cure Time Test

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

9.5 Wet Track Abrasion Test

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

9.6 DIN Bowl Viscossity

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน

10. ชุดการทดสอบงานท่อระบายน้ำ คสล.

10. ชุดการทดสอบงานท่อระบายน้ำ คสล.
รูปภาพ

10.1 Three-Edge Bearing Test

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

10.2 Vernier Caliper

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน

11. ชุดการทดสอบวัสดุเหล็กเส้น/ลวดเหล็กเสริมคอนกรีต

11. ชุดการทดสอบวัสดุเหล็กเส้น/ลวดเหล็กเสริมคอนกรีต
รูปภาพ

11.1 Universal Testing Machine (600-2000 KN.)

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

11.2 เครื่องชั่งไฟฟ้าขนาด 4 Kg. x 0.02 gm.

จำนวน
รูปภาพ

11.3 Vernier Caliper

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

11.3 Vernier Caliper

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน

12. ชุดตรวจวัดคุณภาพทาง และประเมินอายุการใช้งาน

12. ชุดตรวจวัดคุณภาพทาง และประเมินอายุการใช้งาน
รูปภาพ

12.1 Benkelman Beam

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

12.2 Traffic Counter

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

12.3 Heavy Clegg Hammer

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

12.4 Geo Gauge

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

12.5 Retroreflectrometer for Traffic marking

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

12.6 Retroreflectrometer for Traffic Sign

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

12.7 ชุดเครื่องมือควบคุมคุณภาพตีเส้นจราจร

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

12.8 Skid Resistance Test

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

12.9 Falling Weighl Deflectometer

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

12.10 Travelling beam

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

12.11 Pave Tracker Test

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน

13. ชุดเครื่องมือสำรวจและทดสอบคุณสมบัติทางปฐพี

13. ชุดเครื่องมือสำรวจและทดสอบคุณสมบัติทางปฐพี
รูปภาพ

13.1 เครื่องเจาะดินแบบ Hand Auger

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

13.2 ชุดเครื่องเจาะดินแบบสามขา

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

13.3 ชุดเครื่องเจาะดินแบบ Rotary Drilling Machine

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

13.4 Unconfined Compression Test Set

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

13.5 Triaxial Test Set

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

13.6 Directed Shesr Test Set

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

13.7 Consolidation Test Set

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

13.8 Permeability Test Set

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

13.9 Hydrometer Test

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

13.10 Ceramic Test Set

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
Add media

13.11 Specific Gravity

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

13.12 Field Vane Shear Test Set

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

13.13 Plate Bearing Test Set

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน

14. ชุดตรวจสอบสะพานแบบไม่ทำลาย

14. ชุดตรวจสอบสะพานแบบไม่ทำลาย
รูปภาพ

14.1 Schmidt Hammer

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

14.2 Ultrasonic test

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

14.3 Coven Meter

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

14.4 Rebar Locater

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

14.5 Ground Penetration Radar

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

14.6 Digital Crack Measuring Gauge

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

14.7 Bridge Deflection Measurement Set

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

14.8 Chloride Field Test

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

14.9 Corrosion Rate Test

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

14.10 Echo Sounder

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

14.11 Open Channel Flow Meters

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน
รูปภาพ

14.12 Pile integrity Test (Seismic Test)

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน

สรุปจำนวนครุภัณฑ์แต่ละรายการ

สรุปจำนวนครุภัณฑ์แต่ละรายการ
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.