Audit

Afgrænsning af pladsen og skiltning

Hegn omkring pladsen til at holde uvedkommende ude.

Porte, er de tydeligt markeret.

Pabudsskiltning

Færdselsskiltning

Skurby

Opfylder skurene regulativet?

Skoveje til skurby.

Orden og rengøring i skurene.

Installationer til skurby - el, vand og kloak.

Adgangsveje

Orienteringsbelysning.

Adskillelse af gang- og køreveje.

Gangveje paa omraadet - stand og ryddelighed (herunder ryddet for sne og mudder).

Trapper/gangbroer - udførelse, stand og ryddelighed.

Adgangsveje til arbejdsområdet (fra veje til fx bygning).

Gangveje i arbejdsområdet (herunder adgangsforhold over stritter).

Køreveje - stand og ryddelighed (herunder ryddet for sne og mudder).

Belysning

Orienteringsbelysning paa pladsen - 25 lux.

Arbejdsbelysning paa arbejdsomraaderne - 50-100 lux.

Skygger og mørke omraader.

Kabler, tavler og ledninger

Er der tavler nok og er deres placering god?

Kan der nås overalt paa pladsen m. 1 forlængerledning på 30 m?

Er kabler til tavler og belysning sikret tilstrækkeligt (nedgravning og ophængning)?

Er ledninger og kabler anbragt saaledes, at de ikke er til fare for arbejde eller færdsel

Oplagspladser

Er underlaget stabilt. Er pladsen stor nok. Staar materialer sikkert og tørt. Orden og ryddelighed.

Er det muligt af køre materialer fra oplag til arbejdsplads?

Blandeplads

Stabilt underlag. Er pladsen stor nok.

Strøm, lys og vand

Transportveje til og fra pladsen.

Er blander i forskriftsmæssig stand?

Er siloanlæg i forskriftsmæssig stand?

Kraner og anhugningsgrej

Er der kranjournal?

Er kranen i forskriftsmæssig stand? Er anhugningsgrej i forskriftsmæssig stand (kæder, mærker og stroppe)?

Er kranen placeret sikkert - underlag og plads?

Stillads

Er stilladstypen korrekt til det pågældende arbejde?

Er stilladset opstillet korrekt og er der adgangsskilt paa?

Adgangsveje til stillads - trapper - trappetaarne.

Er der haand-, knæ- og fodlister?

Ligger der løse stilladsdele paa jorden?

Rullestilladser og platforme - stand og anvendelse.

Materialehejs - type.

Inddækning.

Orienteringslys og arbejdslys.

Orden og ryddelighed.

Stiger

Er stiger efterset. Er stigen intakt. Fastgørelse af stigen. Har stigen den rette længde?

Arbejdsplatform/ lift

Afspærring - arbejde i afspærret omraade

Faldsikringsudstyr

Underlag - Støtteben ude (fikseret m. split/bolt)

Instruktionsbog

Afspærringer og afdækningers

Afspærringer/rækværker uden om udgravninger.

Rækværker paa elementer.

Rækværker omkring huller og huller i mur. Afdækning over huller.

Udgravninger

Anlæg - fx 1:2. Spuns - gravekasser mv.

Adgangsveje til udgravning.

Renholdelse af hullet for mudder og sne. Bortledning af vand.

Oprydning og rengøring

Er arbejdsomraaderne ryddet?

Er adgangsvejene ryddet?

Er der affaldscontainere?

Affaldssorteringsregler.

Er adgangen til containere god?

Materielcontainer

løftegrej/faldsikring

el-tjek

ildslukkere

øjenskyl

kemikalie APB'ere

Nedrivning

Bortskaffelse af bygningsdele/affald

Afdækning af huller

Afspærringer og faldsikring.

Støjdæmpning, Støvbegrænsning.

Oprydning og rengøring.

Jord og kloak

Afspærring af udgravninger

Afstivning af udgravningstracéer

Kontrol af anlæg

Oprydning.

Beton

Armering/farlige stritter

Kontrol af støbestilladser

Støvbegrænsning/ Støjdæmpning

Blanding af beton.

Opmuringen

Murer

Opsætning/nedtagning stillads

Oplagring af materialer

Blanding af mørtel

Transport af materialer

Opmuringen, Isolering, Fugning, Pudsearbejde og Afsyring

Tømrer

Tagarbejde.

Opbygning af karnapper.

Isolering

Montage af facadeplader.

Gipsvægge.

Beklædning og isolering af gavle.

Transport af materialer.

Fugning.

Træimprægnering.

Oprydning.

Ventilation

Montering af ventilationsrør.

Vibrerende værktøj.

Isolering.

Transport af materialer.

Oprydning.

Støv.

VVS

Rørarbejde.

Opsætning af radiatorer.

Faldstammer.

Montering af sanitet og Tilslutning til kloak.

Transport af materialer.

Oprydning.

El

Trækning af kabler.

Rilleskæring.

Montering af afbrydere og kontakter mv.

Transport af materialer.

Oprydning.

Maler

Afdampning af tapet.

Spartling af gipsvægge.

Tapetsering.

Maling.

Oprydning.

Trivsel

Kendskab til opgaven

Tidsmæssig belastning

Samarbejde på pladsen

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.