Information

 • Rapport nr:

 • Rapport tittel:

 • Firmanavn/lokalitet

 • Flåtenavn/nummer:

 • Utført av:

 • Driftsleder/ansvarlig:

 • Dato gjennomført:

 • GPS lokasjon:

Oppsummering

Oppsummering av gjennomgangen

 • Oppsummering av besøket:

 • Link til video inspeksjon:

 • Total score seantralfôringsanlegg:

 • Bilder fra besøket:

 • Skrettings Service Team er en del av Skretting Norge AS, og jobber primert med opplysnings relatert til bruk og vedlikehold av sentralfôringsanlegg der våre fiskefôr produkter blir benyttet. Vi bistår våre kunder med gjennomføring av en enkel sjekk av utstyr og maskiner tilhørende utfôrings anlegg, med rapportering av eventuelle avvik eller forbedringspunkter.
  Skrettings service team bemerker at slike inspeksjoner er kun ment som ett tillegg i vårt opplysnings arbeid rundt utfôring av fiskefôr ved bruk av sentralfôringsanlegg. Vårt fokus er formiddling av kunnskap for at proaktivt vedlikehold og riktig bruk av utstyr kan bidra til redusert kostnader, økt driftsikkerhet og økt inntjening for våre kunder.

  Spørsmål til denne rapporten eller andre henvendelser til Skrettings Service team rettes til:

  Skretting AS
  Skretting Service Team
  V/Christian Hammernes
  Bjøra 6
  7070 Bosberg
  Tlf : +47 916 07 490
  christian.hammernes@skretting.com

  Erling Kyrre Sørseth
  Kristvik
  6530 Averøy
  Mob: +4791807146
  erling.kyrre.soerseth@skretting.com

  Geir Kalvøy
  Kristvik
  6530 Averøy
  Mob: +4791844162
  Geir.Kalvoey@skretting.com


 • Hjemmeside: www.skretting.no
  http://www.skretting.no/

Lokalitet

 • Lokalitetstype:

 • Generell info om lokaliteten:

 • Antall fisk:

 • Snittvekt:

 • Generasjon/ Utsetts tidspunkt:

 • Type fôr benyttet ved lokalitet.

 • Har kunde "Full service avtale"

 • Antall merder stk:

 • Noter størrelser på merd og/eller bur:

 • Konstruksjons materiale merd:

 • Dimensjon fôringsslanger:

 • Noter info om slangelengder:

 • Lokalitetsbilde:

FLÅTE/SITE

Flåte:

 • Generell info om flåte/landbase

 • Flåtetype

 • Byggeår:

 • Info om fôrsiloer og tilhørende utstyr:

 • Antall siloer

 • Silo størrelser

 • Total silo kapasitet

 • Har silo avstivnings bjelker, spant, kanter, sikkerhetsgitter eller lignende som potensielt kan forårsake forknus under lasting?

 • Bilder siloer:

 • Utstyrsleverandør seantralfôringsanlegg

 • Er det ekstra lagerplass på flåten for utstyr/fôr

 • Når var siste service på sentralfôringsanlegg utført av intern eller ekstern mekaniker?

 • Foto av flåte eller lokalitet

 • Oppsummering flåte / lokalitet:

Blåsekompressor

 • Blåsemaskiner er sentralfôringsanleggest viktigste komponent, og denne maskinens kjøreparameter og dens vedlikehold er i stor grad med på og legge grunnlaget for en lokalitets driftsresultat.
  Ugunstig innjustert og/eller dårlig vedlikeholdt blåsemaskin vil påvirke alt fôr i slanger og på silo i negativ rettning ved unødvendig temperaturøkning, høye hastigheter og økt støv & brudd dannelse mm.
  Fokus på drift og vedlikehold av blåsere er ett av de enkleste og viktigste punktene og følge opp i ett sentralfôringsanlegg.

Blåsekompressor:

 • Blåsemaskin produsent:

 • Antall blåsere

 • Bilder blåsere:

 • Størrelse i kilowatt:

 • Er dreie retning korrekt på blåsere?<br>

 • Virker kjølevifte på støykabinett?<br>Luft skal suges ut av blåser.

 • Har blåser støykabinett?

 • Gjennomsnitt driftstimer:

 • Noter driftstimer frekvensomformere: Noter eventuelle defekte display:

 • Service utført innenfor fabrikantens intervaller:

 • Finnes sjekkliste eller andre rutiner for oppfølging av blåsemaskinen?

 • Ble opplæring i vedlikehold gitt under gjennomgang?

 • Gjennomsnitts temperatur blåsere :

 • Noter temperaturer ved utløp blåsere:

 • Inspektørens vurdering av lufttemperatur i forhold til slangelengde, trykk påfôring i rør etc-

 • Blåsemaskin produserer en økt lufttemperatur som tilsvarer 9 grader celsius for hver 0,1bar.
  Dette kommer i tillegg til innluft/romtemperatur. Dette gjør at blåser i praksis kan produsere 90grader varm luft, i tillegg til romtemperatur.
  Eksempel: maskinrom med 25grader og blåsemaskin som leverer 0,9 bar trykk vil gi ca 105grader.
  Følger man anbefalingen for innjustering av blåsere, som sier at man bør ligge rundt 0,1 bar pr. 100 meter slange vil man oppnå tilnærmet optimal lufttemperatur ut fra blåsere. Det bemerkes at man alltid bør sørge for at romtemperatur er normal, dvs. Ikke for kald og fuktig eller for varm. I tillegg må kjølesløyfer være tilpasset,rengjort og vedlikeholdt for riktig kjøling av transportluften.
  Konsekvenser ved feil bruk og vedlikehold er ofte økt støv og brudd produksjon, fettslipp, økt påfôring i rør og slanger samt kondens i rørgater.
  VI minner også om at ved anlegg som har doserere fra AKVA group ASA vil produsert trykk og temperatur komme direkte opp i silo som følge av disse maskinenes oppbygging. Dette vil naturligvis kunne påvirke innholdet i fôrsiloer.

 • Luftfilter tilstand:

 • Bilde luftfilter

 • Oppsummering luftfilter

 • Drivreim tilstand

 • Bilder drivreimer:

 • Oppsummering drivreimer

 • Olje nivå og tilstand:

 • Sjekket for oljelekkasjer

 • Noter eventuelle bemerkninger for olje nivå og lekkasjer:

 • Bilder olje nivå og eventuelle lekasjer:

 • Sjekk av blåsere for luft lekkasjer

 • Noter eventuelle luftlekkasjer mellom blåser og kjølesløyfe:

 • Bilser lekkasjer blåsere

 • Noter trykk verdier aktive blåsere:

 • Tilleggs bilder blåsere:

 • Oppsumerings score blåse kompressor:

 • Oppsummering blåsekompressorer:

Rørgater flåte & fôrslanger

Rørgater & kjølesløyfer

 • Antall foringslinjer

 • Gjelder denne sjekklisten for alle kjølesløyfer og rørgater på flåten?

 • Type kjøler

 • Plassering

 • Noter materialvalg og om mulig dimensjoner i rørtrase fra blåser frem til tilkoblings punkt for fôrslanger:

 • Tilfredsstillende antall støtter og support for rørgater

 • Sjekk tilkoblinger og skjøte punkter for lekkasjer i rørtrase:

 • Grad av groe på kjølesløyfer

 • Noter eventuelle lekkasjer eller feil på kjølesløyfer, skjøter, koblinger eller slangeoverganger

 • Bilder av eventuelle utbedringspunkter:

 • Rutiner for jevnlig rengjøring etablert og i bruk?

 • Bilder kjølesløyer:

 • Oppsummering kjølesløyfer:

 • Er det montert vannutskiller på en eller flere av linjene? :

 • Er trykkmåling med visning i software montert?

 • Lufthastighetsmåling med visning montert eller beregnet i software montert ?

 • Temperaturmåling med visning i software montert?

 • Noter temperaturer etter kjøling

Video inspeksjon av rørgater:

 • Er video inspeksjon av foringslinjer gjennomført?

 • Rengjørings stasjon for kjøring av svamper ell. montert?

 • Grad av påforing i rørgater: Helt rent rør 0% -> Helt tett rør 100%

 • Er det observert skader eller feil på rørgater eller rørskjøter under inspeksjonen?

 • Bilder fra video inspeksjon av rørgater:

 • Oppsummering videoinspeksjon:

Trykktest av rørgate mellom blåser og doserings enhet:

 • Er differensial trykk måling av rørgater gjennomført? :

 • Bør det gjennomføres nærmere undersøkelser i forbindelse med trykktap i en eller flere av linjene? :

 • Oppsummering trykktest av rørgater:

Fôrslanger:

 • Dimensjon:

 • Er slanger av antistatisk type:

 • Har kunde rutiner og løsninger fôr rengjøring av fôrslanger?

 • Noter kort info om observasjoner av fôrslanger under besøksdagen. Forlegningsmåte, type, rengjøring, skjøter mm:

 • Bilder rørføringer og fôrslanger mm:

 • Total score rørføringer på flåte og fôr slanger:

 • Oppsummering fôringslinjer:

Doserere

Doserere

 • Doserere menes i denne sammenheng maskiner primært levert av AKVA group ASA.
  Dette er en stabil plattform som krever minimalt vedlikehold om de er riktig justert og følges opp med jevnlig rengjøring. Dette er allikevel ett punkt som SST opplever at ikke blir fulgt opp så tett som man skulle forvente fra våre kunders side. Resultatet av manglende oppfølging er ofte opphold i fôring grunnet driftsstans og unødvendig slitasje på tildels kostbare slitedeler som reelt sett har en lang levetid ved optimale forhold. Ofte fører manglende vedlikehold også til at kostandene og tidsforbruket ved en eventuell driftsstans eller servicejobb blir unødvendig høyt. SST anbefaler derfor at produsentens rutiner for rengjøring innvendig og for øvrig alle andre anbefalte sjekkliste punkt fra produsent også innføres i våre kunders rutiner.

 • Antall doserere

 • Type doserer

 • Kommentar type/alder :

 • Er det luft/støvlekkasje mellom stålplater og pakkninger?

 • Bilder eventuelle lekkasjer:

 • Oppsummering luft og støvlekkasjer:

 • Er pakninger skadet?

 • Er det skader eller slitasje i bunnplate som vil gjøre det vanskelig å justere dosereren tett?<br>Forekommer oftest på eldre stålplater med lakk. Rustfriplater er dette sjeldent.

 • Bilder skader:

 • Noter strømtrekk Strømtrekk: Nedre motor 4000 = Max 3.2A 1500 vari= Max 1,8A

 • Bilde strømtrekk frekvensomformere:

 • Er det skader innvendig i doserer på nedmater eller doseringskammer

 • Bilde innvendig doserere:

 • Er dreierettning korrekt nedre motor

 • Er dreierettning korrekt øvre motor (Vari 1500)

 • Er det ulyd i motor/lager?

 • Er det skader på motorens vifteblader eller viftedeksel?

 • Bilde elektromotor doserer:

 • Har kunde rutiner for rengjøring, oppfølging og vedlikehold av doserere?

 • Er inspeksjonsluke i toppplate festet til doserer?

 • Er beskyttelses deksel montert på doserer?

 • Er doserer rengjort utvendig?

 • Bilde utvendig doserere:

 • Er nedmater og doseringskammer sentrert ovenfor hverandre ?<br>

 • Bilde sentrering nedmater:

 • Er doserer rengjort innvendig?

 • Er nedløpsrenne rengjort, sjekkes med video inspeksjon:

 • Bilde nedløprenne:

 • Total score AKVA doserere :

 • Oppsummering doserere:

Velgerventiler

Slangevelgere

 • Kort om slangevelgere:
  Velger/selector er erfaringsmessig den komponenten det oftest registreres avvik på. Avvikene er i hovedsak feil i treffpunkt, og utgjør i praksis en potensiell knuskant på alt fra 0,1mm til 30mm. Manglende vedlikehold og service på disse maskinene gir følgefeil som ofte fører direkte til at treffpunkt forskyves og gir økt støv & brudd dannelse i fôringslinje.
  Den største faren ved manglende service og vedlikehold er derimot at feil ved velgere ofte fører til feilmelding i fôringsystemet, og derfor stans i utfôring frem til feilen utbedres.
  SST anbefaler at kunde følger produsentens vedlikeholdsrutiner og fører dem direkte inn i sine prosedyrer.
  SST kan ved behov bidra med veiledning i forhold til spørsmål vedrørende rutiner, intervaller sjekklister ol.

 • Er det montert velgere på flåten?

 • Antall velgere

 • Produsent / Leverandør:

 • Antall utganger

 • Noter antall utganger alle velgere om det er installert forskjellige typer.

 • Er treffpunkt sjekket

 • Bilde av treffpunkt

 • Er treffpunkt i senter for valgt hull?

 • Er strekkavlaster montert og i funksjonibel stand

 • Registreres det unormal hullslitasje på slager rett etter velger?

 • Registreres det lekasjer i koblinger eller ved glideplate for S-rør?

 • Er motor/gir sjekket

 • Er velger rengjort

 • Bilder fra velger inspeksjon:

 • Total score fôrslange velgere:

 • Oppsummering velgere:

Forspreder

Forspredere

 • Antall

 • Leverandør / Produsent:

 • Eventuelt annen fabrikat / Kommentar

 • Kommentar tilstand :Lager,kobling enderør

 • Bilder spredere:

 • Total score fôrspredere:

 • Oppsumering spredere:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.