דרכי מילוט

 • מעברים ודלתות פנויים ממכשולים

ציוד חירום

 • משטפות עיניים ומקלחות חירום- תחזוקה ובדיקה תקופתית, שילוט, המשטפות נגישות.

 • ארונות חירום וציוד לטיפול בחירום- מצאי, זמינות, בדיקות תקופתיות

 • מטפים - בתוקף, אינם חסומים, משולטים וכו׳

 • ידיעת מיקום תיקי עזרה ראשונה

התנהלות עם כימיקלים

 • מיקום גליונות בטיחות, כל החומרים בעלי גיליון בטיחות

 • אין כלים עם כימיקלים שלא ברור מה תוכנם

 • כלי קיבול לכימיקלים ייעודיים, מסומנים, מאוחסנים על מאצרות

 • שינוע כימיקלים נעשה בעזרת עגלה

פסולות

 • פסולת משולטת באופן ברור, קיימת הפרדת פסולות נאותה כימית, ביולוגית, לא מסוכנת, פסולת למחזור

 • פסולת נוזלית מוצבת על גבי מאצרות

PPE - ציוד מגן אישי

 • עובדים משתמשים בציוד מגן אישי הנדרש לפעילות

 • נעשה שימוש בציוד מגן אישי ייחודי לפעילות הדורשת זאת

 • שימוש PPE נעשה לפי נהלי בטיחות או שילוט במקום

מכונות ומכשור

 • לא מאופסן ציוד על מכשור ומכונות

 • קיימות הגנות על המכונות ע׳׳פ גידור לבטח

סדר וניקיון House keeping

 • עמדות עבודה מסודרות ללא ציוד שאינו בשימוש המאופסן עליהם

 • ארונות ועמדות לא מאופסנות עם ציוד יתר על המידה

 • אין ארגזים/ציוד/כימיקלים/סחורה המאופסנים על ארונות או באיזורים שאינם מיועדים לכך

חשמל

 • לא נעשה שימוש במפצלים / כבלים מאריך שלא לפי הוראות הבטיחות

 • ציוד חשמלי נושא את המדבקה של בדיקת חשמל תקופתית, כל הציוד מאושר ונבדק על ידי חשמלאי

 • אין מכשירי חשמל בקרבת מקום לעבודה עם נוזלים דליקים

ניהול סיכונים

 • פעילות מתבצע לפי נוהל עבודה,בעבודות לא שגרתיות הפעילות מתבצעת תחת היתר עבודה או Take 5

 • איכות הרשאות עבודה- הכרת הסיכונים בנוגע לפעיולת המבוצעת, חתימת בעלי עניין, חתימה בסוף ביצוע העבודה

החלקות מעידות ונפילות

 • אין גורם מחליק/מכשיל בסביבת העבוד כגון, נזיליות מים, כבלים , אי סדר או ציוד הגורם למפגע

ידע, מודעות והתנהגות עובדים

 • הכרת תהליך הכנסת חומר חדר למחלקה, הכרת רשימת Inventory מחלקתי, מיקום תקיות גליונות בטיחות( במחשב ובמחלקה)

 • עובדים מכירים את הסיכונים במחלקה, דרכי מילוט, מיקום ציוד מגן אישי, מיקום ארונות וציוד לטיפול בחירום

 • עובדים מכירים את מערכת SSD והדיווח בה

 • לוחות מודעות מכילות נושאי EHS , ארועי בטיחות

 • הכרת תוכנית הרשאות עבודה לניהול סיכונים בעבודות לא שגרתיות, כרטיסי Take 5

במחסנים

 • בדיקות תקופתיות למלגזות, עגלת אדם הולך, לוגבוק

 • בדיקה תקופתית למידוף, שילוט ואחסון נאות

אחר

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.