Title Page

 • Bedrijfsnaam

 • Adres
 • postadres
 • Contactpersoon

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • Controle datum

 • De controle is uitgevoerd voor

 • Bevoegd gezag

 • Bevoegd gezag

 • Naam Omgevingsdienst

 • Bevoegd Gezag

 • Controle uitgevoerd door

 • Geef naam toezichthouder

 • Ondertekening:

Algemene informatie

Energie Algemeen

 • De energiegegevens zijn overlegd van:

 • Elektriciteitsverbruik (kWh - hoog) 2019

 • Elektriciteitsverbruik (kWh - laag) 2019

 • Gasverbruik (m3) 2019

 • Elektriciteitsverbruik (kWh - hoog) 2018

 • Elektriciteitsverbruik (kWh - laag) 2018

 • Gasverbruik (m3) 2018

 • Elektriciteitsverbruik (kWh - hoog) 2017

 • Elektriciteitsverbruik (kWh - laag) 2017

 • Gasverbruik (m3) 2017

 • Elektriciteitsverbruik (kWh - hoog) 2016

 • Elektriciteitsverbruik (kWh - laag) 2016

 • Gasverbruik (m3) 2016

 • Worden er nog andere brandstoffen gebruikt?

 • Activiteitenregeling Milieubeheer Art 2.16 d
  1. Bij het berekenen van de hoeveelheid aardgasequivalenten, bedoeld in artikel 2.15, vijfde en zevende lid, van het besluit worden de volgende waarden gehanteerd:
  a) 1 liter huisbrandolie komt overeen met 1,2 Nm3 aardgasequivalent;
  b) 1 ton stookolie komt overeen met 1300 Nm3 aardgasequivalent;
  c) 1 ton steenkool komt overeen met 925 Nm3 aardgasequivalent;
  d) 1 liter vloeibaar propaan komt overeen met 0,73 Nm3 aardgasequivalent;
  e) 1 m3 niet-Gronings aardgas komt overeen met X m3 aardgasequivalenten. Hierbij wordt X berekend door de onderste verbrandingswaarde in MJ/m3 van het ingezette aardgas te delen door 31,65 MJ/m3 ;
  f) 1 GJ warmte komt overeen met 31,6 Nm3 aardgasequivalenten;
  g) 1 liter diesel komt overeen met 1,13 Nm3 aardgasequivalenten;
  h) 1 liter benzine voor wegvervoer komt overeen met 1,04 Nm3 aardgasequivalenten;
  2. Indien een brandstof wordt gebruikt die niet is opgenomen in de het eerste lid, wordt de omrekenfactor om te komen tot de hoeveelheid aardgasequivalenten bepaald door de onderste verbrandingswaarde van deze stof in MJ per eenheid gewicht of volume te delen door 31,65 MJ/Nm3 .

 • De naar Aardgas Equivalenten omgerekende brandstoffen, moeten bij het gasverbruik worden geteld.

 • Omrekenfactor houtpellets naar a.e. (aardgas equivalenten)
  1 m3 gas = 10 kW/u = 1,8 kg houtpellets
  1 m3 houtpellets = 653 kg = 363 m3 aardgasequivalent

 • Welke overige brandstof wordt toegepast? En hoeveel (kg/m3/liters) per jaar?

 • Het energieverbruik is:

 • De energiemaatregelen uit het Activiteitenbesluit zijn niet verplicht, echter kunnen nog steeds een besparing realiseren die binnen 5 jaar terug te verdienen is.

 • Activiteitenbesluit Milieubeheer artikel 2.15: Bij een verbruik van meer dan 25.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit dienen alle besparingen die binnen 5 jaar zijn terug te verdienen (EML) worden uitgevoerd.

 • Het bedrijf is verplicht te rapporteren welke Energiemaatregelen er reeds zijn uitgevoerd en welke nog uitgevoerd gaan worden. Rapporteren via het e-loket van RvO.nl
  http://www.rvo.nl/informatieplicht

 • Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving.
  Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.
  Valt uw bedrijf of instelling onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

  Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de vier jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen in uw inrichting. Voor de rapportage van de informatieplicht is vanaf eind februari 2019 het eLoket van RVO.nl beschikbaar.
  https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht/bedrijven-en-instellingen

 • Indien een verbruik van meer dan 75.000 m3 gas of 200.000 kWh elektriciteit kan het bevoegdgezag een energiebesparingsonderzoek afdwingen, tenzij wordt voldaan aan de EML.

 • Heeft het bedrijf (interesse in) duurzame opwekking van energie?

 • Hoeveel zonnepanelen zijn er geplaatst?

 • Wat is het vermogen (Wp) van de installatie? Of wat heeft de installatie het laatste jaar opgewekt (kWh/jr)?

 • Tel de opgewekte energie bij de in rekening gebrachte kWh/jr (als vermeld op de jaarafrekening).
  Duurzame opwekking geldt niet als energiebesparingsmaatregel.

 • op www.zonnekaart.nl kan voor het gebouw gekeken worden hoeveel panelen mogelijk zijn op het dak, hoe de ligging is en wat de terugverdientijd is.
  http://www.zonnekaart.nl

 • Hoeveel zonnepanelen kunnen / zullen er geplaatst worden?

 • Aan welk soort water- of windenergie wordt gedacht?

 • Denk aan kleine windturbines (< 2m doorsnee) of verticale windturbines. Verder is een windturbine altijd omgevingsvergunningsplichtig.
  http://www.duurzame-energiebronnen.nl/kleine-windturbines.php

 • Bij waterenergie uit oppervlakte water is altijd een vergunning nodig op basis van de Waterwet. Voor meer informatie neem contact op met uw Waterschap of Rijkswaterstaat.

 • Wat is de reden dat er geen interesse is in duurzame opwekking van energie?

 • Opmerkingen:

Gebouwinformatie

 • Wat is het Energielabel voor het gebouw?

 • Uitzonderingen hierop zijn:
  •Monumenten zoals bedoeld in de Monumentenwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening
  •alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 50 m2
  •een gebouw dat in gebruik is voor erediensten en/of religieuze activiteiten (kerk en/of moskee)
  •een gebouw dat onteigend is en vervolgens wordt gesloopt
  •een tijdelijk gebouw met een gebruiksduur van maximaal 2 jaar
  •een gebouw waar geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (trekkershut of gite)

 • Energielabel utiliteitsbouw verplicht
  Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2008 een geldig energielabel verplicht. Het geldt voor gebouwen met de volgende functies (dit kan één functie zijn, maar ook een combinatie van meerdere functies):
  •Kantoor
  •Onderwijs, zoals scholen en universiteiten
  •Publieke functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra
  •Gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen
  •Horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants
  •Sport, zoals sporthallen, stadions, zwembaden
  •Winkels, zoals supermarkten, warenhuizen, showrooms van garages
  Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Let dus op de verloopdatum van uw energielabel; de allereerste energielabels uit 2008 verlopen in 2018.

 • Verplichting energielabel C kantoren 2023
  Vanaf 2023 is ieder kantoor in Nederland groter dan 100m2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Deze wetgeving is momenteel nog in ontwikkeling. Voor verdere informatie kunt u terecht op:
  https://www.rvo.nl/archief-energielabel-c-kantoren

 • Energielabel zichtbaar ophangen

  Het zichtbaar ophangen van het energielabel is verplicht voor alle overheidsgebouwen met een energielabel en alle andere gebouwen die van rechtswege een energielabel hebben en publiek toegankelijk zijn.

  Overheidsgebouwen

  Voor gebouwen van ministeries, provincies, gemeenten, banken, rechtbanken, waterschappen en stadsdeelkantoren, met een minimale grootte van 250 m2 en die publiek toegankelijk zijn, is altijd een energielabel verplicht. Ook gebouwen die verhuurd worden aan overheidsinstanties vallen onder deze verplichting.
  Daarnaast moeten alle maatregelen die op het energielabel van deze gebouwen genoemd staan en in eigendom zijn van de overheid, binnen 10 jaar worden uitgevoerd. Deze gebouwen kunnen ook verduurzaamd worden via andere maatregelen met een gelijkwaardige energiebesparing.

  Publiek toegankelijke gebouwen

  Deze verplichting geldt bijvoorbeeld ook voor overheidsorganisaties in gebouwen die publiek toegankelijk zijn van meer dan 250 m2. Het energielabel moet dan zichtbaar worden opgehangen, bijvoorbeeld naast de receptie of de ingang. Deze verplichting geldt ook voor andere gebouwen met publiek toegankelijke delen vanaf 250 m2 (zoals ziekenhuizen, scholen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels), mits er voor deze gebouwen een energielabelplicht is en er een energielabel is afgegeven. Een label moet bijvoorbeeld verstrekt worden bij de verhuur of verkoop van een gebouw. Bij winkels hangt u het label in de winkel, bij een winkelcentrum hangt u het label bijvoorbeeld bij de ingang van het gebouw. Het gaat hierbij om (delen van) gebouwen waar vaak publiek komt (vaker dan incidenteel).

  De regel geldt ook als de overheid een ruimte huurt groter dan 250 m², in een particulier gebouw. Of als een particulier een ruimte huurt van de overheid waar vaak publiek komt, bijvoorbeeld een sportschool. In gebouwen waarvoor speciale toestemming nodig is om binnen te komen hoeft het energielabel niet op een zichtbare plek te hangen. Bijvoorbeeld gebouwen van Defensie en Luchtmacht, gesloten inrichtingen voor de gezondheidszorg en kinderopvanginstellingen.
  https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/bestaande-bouw/energielabel-utiliteitsgebouwen

 • Extra informatie over het bedrijf en het gebouw: https://bagviewer.kadaster.nl

 • Aantal medewerkers

 • Werkdagen en bedrijfstijden

 • Bruto Vloeroppervlak - Totaal

 • Bruto Vloeroppervlak - Kantoor

 • Bruto Vloeroppervlak - Bedrijfshal

 • Bouwjaar

 • Opmerkingen:

Gebouw (G)

A. Gebruiken van een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS)

 • 4-GA1 - Wat is het verbruik (gas a.e. en/of elektra) en het vloeroppervlak? (Economische randvoorwaarde)

 • 4-GA1a - Is een Slimme meter met een energieverbruiks-manager toegepast voor elektriciteit, aardgas (a.e.) en/of warmte?

 • 4-GA1b - Is er een automatisch EBS met een rapportagefunctie (voor een overzicht van het energieverbruik per dag, week en jaar) toegepast?

 • 4-GA1c - Is er een automatisch EBS met een rapportagefunctie (voor een overzicht van het energieverbruik per dag, week en jaar) toegepast, in combinatie met een gebouwbeheersysteem (GBS)?

 • Is er al een slimme meter geplaatst?

 • Worden de (maand of jaar) rapportages periodiek geanalyseerd op afwijkingen? (DBO)

 • Worden de beschikbare gegevens over het energieverbruik over dag-, avond-, nacht- of weekendperiode geanalyseerd op afwijkingen? (DBO) (o.a. sluimerverbruiken)

 • Opmerkingen:

B. Isoleren van de gebouwschil

 • 4-GB1 - Is de spouwmuur geïsoleerd?

 • Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Ja of Natuurlijk moment: Ja.

 • Wordt er regelmatig gecontroleerd op en het dichten van naden en kieren in muren en gevels? (DBO)

 • Wordt er regelmatig gecontroleerd op en het beperken van onnodig openstaande buiten- en haldeuren? (DBO)

 • Worden instellingen van de automatische schuifdeuren voor de zomer- of winterstand gecontroleerd? (DBO)

 • Wordt er periodiek gecontroleerd of er schade is aan isolatiemateriaal en hersteld? (DBO)

 • Opmerkingen:

C. Ventileren van een ruimte

 • 4-GC1 - Wordt het aanstaan van ventilatie buiten bedrijfstijden beperkt door een schakelklok frequentie toe te passen?

 • Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Ja en Natuurlijk moment: Ja.

 • 4-GC2 - Worden de vollasturen van de ventilatoren beperkt door afschakelen van ventilatoren bij lager ventilatiedebiet (Cascaderegeling toepassen)?

 • Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Ja en Natuurlijk moment: Ja.

 • 4-GC3 - Wordt de warmte uit uitgaande ventilatielucht gebruikt voor voorverwarmen ingaande ventilatielucht bij gebalanceerd ventilatiesysteem, door een Warmtewiel, kruisstroomwarmtewisselaar of twincoilsysteem toe te passen. (4-GC3)

 • Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Ja, of Natuurlijk moment: Ja.

 • 4-GC4 - Wordt er een Energiezuinige ventilator toegepast, door een IE3-elektromotor of beter met toerenregeling toe te passen? (4-GC4)

 • Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Ja, of Natuurlijk moment: Ja.

 • 4-GC5 - Is er isolatie om ventilatiekanalen aangebracht, in ruimten war geen warmteafgifte nodig is?

 • Is jaarlijkse de bedrijfstijd van de ventilatie minimaal 2700 uur?

 • Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Ja, of Natuurlijk moment: Ja.

 • Is jaarlijks de bedrijfstijd van de ventilatie minimaal 1500 uur?

 • Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Nee, of Natuurlijk moment: Ja.

 • Uitvoeren is niet rendabel,

 • Wordt regelmatig de isolatie gecontroleerd op beschadigingen en hersteld? (DBO)

 • Wordt het aanstaan van ventilatie beperkt door een aanwezigheidsschakelaar in kleine, weinig gebruikte ruimten toe te passen? (DBO)<br>

 • Wordt er periodiek onderhoud uitgevoerd aan de installatie? (DBO)

 • Worden de luchtkanalen regelmatig gereinigd? (DBO)

 • worden de filters van de installatie regelmatig gereinigd dan wel vervangen? (DBO)

 • Opmerkingen:

D. Verwarmen van een ruimte

 • 4-GD1 - Is er isolatie aangebracht om leidingen en appendages?

 • Is het aardgasverbruik minder dan 170.000 m3 per jaar?

 • Is de bedrijfstijd van de verwarmingsinstallatie minimaal 1250 uur per jaar? (= ± 5 uur per werkdag)

 • Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Ja, of Natuurlijk moment: Ja.

 • Uitvoeren niet rendabel.

 • Uitvoeren niet rendabel.

 • Wordt Periodiek het isolatiemateriaal van de leidingen en appendages gecontroleerd op beschadigingen en hersteld? (DBO)

 • 4-GD2 - Beschikken de regelelement van de radiator of cv-groepen over een motorbediende afsluitklep?

 • Worden er klokthermostaten en overwerktimers toegepast om de temperatuur per ruimte na te regelen? (DBO)

 • Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Ja, of Natuurlijk moment: Ja.

 • Zijn er thermostatische radiatorkranen toegepast om de temperatuur per ruimte na te regelen? (BGO)

 • Worden de instellingen van de thermostatische radiatorkranen regelmatige gecontroleerd of zijn de kranen fysiek geblokkeerd? (DBO)

 • Wordt er periodiek onderhoud uitgevoerd aan de verwarmingsinstallatie? (DBO)

 • Opmerkingen:

E. In werking hebben van een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie

 • 4-GE1 - Wordt onnodig Onnodig branden van buitenverlichting voorkomen door het toepassen van Bewegingssensors, schemer- en tijdschakelaars? (4-GE1)

 • Zijn er meer dan 20 armaturen aanwezig?

 • Zijn er meer dan 50 armaturen aanwezig?

 • Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Ja, of Natuurlijk moment: Ja.

 • Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Nee of Natuurlijk moment: Ja.

 • Uitvoeren op niet rendabel.

 • Waarbij er van wordt uitgegaan dat de buitenverlichting minimaal 6 uur per nacht uit is.

 • 4-GE3 - Wordt het geïnstalleerd vermogen van de buitenverlichting beperkt door het toepassen van LED-verlichting (ipv hogedruk kwiklampen of halogeenlampen)?

 • Zijn er hoge druk kwiklampen aanwezig?

 • is het aantal branduren minimaal 4.000 uur per jaar?

 • Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Ja, of Natuurlijk moment: Ja.

 • Niet rendabel om uit te voeren.

 • Zijn er halogeenlampen en/of halogeen breedstralers aanwezig?

 • Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Ja, of Natuurlijk moment: Ja.

 • Is er reclameverlichting aanwezig?

 • 4-GE2 - Wordt onnodig branden van reclameverlichting voorkomen door een schemer-, en/of tijdschakelaars toe te passen?

 • Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Nee of Natuurlijk moment: Ja.

 • 4-GE4 - Is het Geïnstalleerd vermogen reclameverlichting beperkt door het toepassen van ledlampen in bestaande armaturen?

 • Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Ja of Natuurlijk moment: Ja.

 • Waarbij er van wordt uitgegaan dat de reclameverlichting minimaal 6 uur per nacht uit is.

 • 4-GE5 - Wordt het geïnstalleerd vermogen van de vluchtwegverlichting beperkt door het toepassen van LED-verlichting (ipv TL)?

 • Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Nee, of Natuurlijk moment: Ja.

 • 4-GE6 - Wordt het geïnstalleerd vermogen van de accentverlichting beperkt door het toepassen van LED-verlichting (ipv gloeilamp of halogeen)?

 • Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Ja, of Natuurlijk moment: Ja.

 • Wordt het geïnstalleerd vermogen van de basisbinnenverlichting beperkt door het toepassen van LED-verlichting inclusief nieuw armatuur (ipv conventionele langwerpige TL)? (DBO)

 • Worden defecte lampen tijdig vervangen? (DBO) (een defecte TL-lamp gebruikt gewoon stroom)

 • Zijn er conventionele opbouw montagebalken met langwerpige fluorescentielampen (TL) aanwezig?

 • Is het aantal branduren minimaal 3.500 uur per jaar? (± 9½ uur per jaar)

 • Facultatief - Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Nee, of Natuurlijk moment: Ja.

 • Niet rendabel om uit te voeren.

 • Zijn er conventionele inbouwarmaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL) aanwezig?

 • Is het aantal branduren minimaal 5.000 uur per jaar? (± 13½ uur per dag)

 • Facultatief - Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Nee, of Natuurlijk moment: Ja.

 • Niet rendabel om uit te voeren.

 • Wordt het branden van basisbinnenverlichting bij wisselend ruimtegebruik beperkt door aanwezigheidsschakelingen toe te passen? (DBO)

 • Worden verlichtingsarmaturen, lampen of spiegels regelmatig schoongemaakt? (DBO)

 • Wordt het geïnstalleerd vermogen basisbinnenverlichting beperkt door langwerpige ledlampen (ipv Tl of PL) toepassen in bestaande armatuur? (DBO)

 • Zijn er armaturen met conventionele fluorescentielampen (TL) aanwezig?

 • Is het aantal branduren minimaal 1.200 uur per jaar? (± 3½ uur per dag)

 • Facultatief - Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Ja, of Natuurlijk moment: Ja.

 • Niet rendabel om uit te voeren.

 • Zijn er armaturen met PL-lampen (spaarlampen) zijn aanwezig?

 • Is het aantal branduren minimaal 2.000 uur per jaar? (± 5½ uur per dag)

 • Facultatief - Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Ja, of Natuurlijk moment: Ja.

 • Niet rendabel om uit te voeren.

 • Opmerkingen:

* Koelen van een ruimte

 • Is er een luchtkoeling of airco aanwezig?

 • Wordt er ijsvorming op de verdamper(s) beperkt door een automatische ontdooiing van de verdamper(s) toe te passen? (DBO)

 • Wordt de koelinstallatie periodiek onderhouden, het rendement gecontroleerd en gereinigd? (DBO)

 • Is de koelinstallatie zo ingesteld dat onnodige koeling van ruimten wordt voorkomen? (DBO)

 • Zijn de setpoints van de koeling geoptimaliseerd voor een hogere koeltemperatuur? (DBO)

 • Opmerkingen:

Faciliteiten (F)

A. In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

 • 4-FA1 - Is er een optimaliserende regeling toegepast?

 • Is het aardgasverbruik > 170.000 m3 per jaar?

 • Uitvoeren niet rendabel.

 • Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Ja, of Natuurlijk moment: Ja.

 • Worden de instellingen van de bedrijfstijden regelmatig gecontroleerd? (DBO) (Zijn de feestdagen opgenomen)

 • 4-FA2 - Is de aanwezige CV-ketel(s) een HR-Ketel (HR107)?

 • Is er een Warmtepomp aanwezig?

 • Welke warmtepomp is aanwezig (bodem, lucht, water)?

 • Wat is de C.O.P.? (%)

 • Is er een conventioneelrendementsketel (CR-ketel) of een Verbeterd Rendementsketel (VR-ketel) aanwezig?

 • Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Ja, of Natuurlijk moment: Ja.

 • Is er een Hogerendementsketel-100 (HR-100-ketel) aanwezig?

 • Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Nee, of Natuurlijk moment: Ja.

 • 4-FA3 - Wordt er een energiezuinige warmteopwekking van tapwater toe gepast, door een gasgestookte hoogrendementsboiler (HR-boiler) toe te passen?

 • uitvoeren op: Zelfstandig moment: Ja, of Natuurlijk moment: Ja.

 • 4-FA4 - Zijn er een Schakelklokken of een tijdschakelaar met weekschakeling ( met of zonder overwerktimer) toegepast?

 • Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Ja, of Natuurlijk moment: Ja.

 • Worden de instellingen van de bedrijfstijden regelmatig gecontroleerd? (DBO) (Zijn de feestdagen opgenomen)

 • 4-FA5 - Is er een weersafhankelijke regeling toegepast op de CV-ketel of de CV-groepen?

 • Wat was de stookgrens? (bijv 20°C / CV-water temperatuur) (DBO)

 • Wat was de vorstgrens? (bijv -10°C / CV-water temperatuur) (DBO)

 • Zijn de binnen- en de buitenvoelers op een representatieve plek gemonteerd en wordt dit regelmatig gecontroleerd? (DBO)

 • Worden de binnen- en de buitenvoelers regelmatig geijkt? (DBO)

 • Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Ja, of Natuurlijk moment: Ja.

 • Beschikken de regelelement van de radiator of cv-groepen over een motorbediende afsluitklep? (DBO)

 • Worden er klokthermostaten en overwerktimers toegepast om de temperatuur per ruimte na te regelen? (DBO)

 • Wordt er periodiek onderhoud uitgevoerd aan de verwarmingsinstallatie? (DBO)

 • Is de verwarmingsinstallatie (waterzijdig) ingeregeld? (DBO)

 • aanvullende informatie:

 • Wat is de keteltemperatuur? Noteer de temperaturen van verschillende CV-groepen. (aan en afvoer)
 • Naam groep

 • Aanvoerleiding Retourleiding
 • Opmerkingen:

*. In werking hebben van een warmtapwatervoorziening, niet zijnde een stookinstallatie (DBO)

 • Wordt het warmteverlies van warmtapwaterleidingen en -appendages beperkt, door isolatie aan te brengen om leidingen en appendages warmtapwatersysteem? (DBO)

 • Wordt Periodiek het isolatiemateriaal van de tapwaterleidingen gecontroleerd op beschadigingen en hersteld? (DBO)

 • Wordt het verlies warmtapwater douches beperkt, door spaardouchekoppen toe te passen? (DBO)

 • Wordt het verlies warmtapwater bij douches beperkt door afgiftetijd met drukknop beperken. (11-FA2b)

 • Wordt periodiek onderhoud gedaan aan kranen, keerkleppen en warmtapwatervoorzieningen? (DBO)

 • Is de temperatuur van het tapwater verlaagd tot minimaal 60°C? (DBO)

 • Opmerkingen:

B. In werking hebben van productkoeling

 • Is er een productkoeling (koelcel) aanwezig?

 • 4-FB1 - Wordt het branden van de Verlichting in koelcel beperkt, door bewegingsmelder of deurschakeling om verlichting in koelcel uit te schakelen toe te passen?

 • uitvoeren op: Zelfstandig moment: Ja, of Natuurlijk moment: Ja.

 • 4-FB2 - Wordt voorkomen dat ijs de verdamper isoleert, door automatische ontdooiing van de verdampers toe te passen?

 • uitvoeren op: Zelfstandig moment: Nee, of Natuurlijk moment: Ja.

 • 4-FB3 - Worden er Energiezuinige lampen in koelcel toegepast, door Ledlampen in armaturen toe tepassen?

 • uitvoeren op: Zelfstandig moment: Nee, of Natuurlijk moment: Ja.

 • 4-FB4 - Wordt bij het openen van de deur het binnentreden van warme en/of vochtige lucht in koelcel beperkt door een deurschakeling toe te passen om verdampingsventilatoren te onderbreken?

 • uitvoeren op: Zelfstandig moment: Nee, of Natuurlijk moment: Ja.

 • Wordt Periodiek het isolatiemateriaal van de koelleidingen gecontroleerd op beschadigingen en hersteld? (DBO)

 • Opmerkingen:

C Bereiden van voedingsmiddelen

 • Is er een grootkeuken aanwezig?

 • 4-FC1 - Wordt het debiet van afzuigsystemen in grootkeukens beperkt door rook- en/of dampdetectieapparatuur in combinatie met meet- en regelapparatuur van de afzuiginstallatie toe te passen? (4-FC1)

 • Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Nee. Natuurlijk moment: Ja.

 • De term 'grootkeuken' wordt gebruikt voor professionele keukens in de horeca en bij instellingen. De apparatuur die in professionele keukens wordt gebruikt, is een slag groter dan huishoudelijke apparatuur en wordt gekocht bij gespecialiseerde leveranciers.

 • Is er een infrarood salamander aanwezig voor het verwarmen of grillen van producten?

 • Een aparte open gril voor producten warm te houden, te verwarmen of te grillen.

 • 12-FC1 - Wordt een infrarood salamander met aan/uit of tijd schakelaar voor het verwarmen of grillen van producten ingezet, door een automatische pan detectie toe te passen?

 • Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Nee of Natuurlijk moment: Ja.

 • Opmerkingen:

D. In werking hebben van een liftsysteem

 • Is er een lift aanwezig?

 • 4-FD1a - Wordt het Energieverbruik door verlichting en ventilatie voorkomen als lift niet in gebruik is, door een Stand-by schakeling op liftbesturing toe te passen?

 • uitvoeren op: Zelfstandig moment: Ja, of Natuurlijk moment: Ja.

 • 4-FD1b - Wordt het Energieverbruik door verlichting en ventilatie voorkomen als lift niet in gebruik is, door een aanwezigheidsdetectie toe te passen?<br>

 • uitvoeren op: Zelfstandig moment: Nee, of Natuurlijk moment: Ja.

 • 4-FD2 - Wordt het geïnstalleerd vermogen verlichting liftcabine beperkt door ledlampen toe te passen?

 • uitvoeren op: Zelfstandig moment: Ja, of Natuurlijk moment: Ja.

 • Opmerkingen:

E. In werking hebben van een Roltrapsysteem

 • Is er een roltrapsysteem aanwezig?

 • 4-FE1 - Wordt een energiezuinige roltrapbesturing toegepast door een aanbodafhankelijke onderbrekende besturing toe te passen?

 • uitvoeren op: Zelfstandig moment: Nee, of Natuurlijk moment: Ja.

 • Opmerkingen:

F. Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie

 • 4-FF1 - Wordt energiezuinig printen en/of kopiëren op de werkplek toegepast door centraal printen en kopiëren?

 • Zijn er minder dan 10 lokale printer en/of kopieermachines aanwezig?

 • uitvoeren niet rendabel.

 • uitvoeren op: Zelfstandig moment: Nee, of Natuurlijk moment: Ja.

 • Opmerkingen:

G. In werking hebben van een serverruimte

 • 4-FG1 - Wordt de inzet van fysieke servers in serverruimten beperkt door op meerdere gevirtualiseerde servers te werken en een minder aantal fysieke servers?

 • Heeft de serverruimte een opgesteld vermogen van < 5 kW?

 • Uitvoeren als: Zelfstandig moment: Nee of Natuurlijk moment: Ja.

 • Uitvoeren niet rendabel.

 • 4-FG2 - Wordt een vrije koeling in serverruimten toegepast om bedrijfstijd van koelinstallatie te beperken?

 • Heeft de serverruimte een opgesteld vermogen van < 5 kW?

 • Uitvoeren als:
  a en b) Zelfstandig moment: Ja of Natuurlijk moment: Ja.
  c) Zelfstandig moment: Nee of Natuurlijk moment: Ja.

 • Uitvoeren niet rendabel.

 • 4-FG3 - Worden energiezuinige koelinstallatie voor koeling serverruimten toegepast, door CRAC of Compressiekoelinstallatie te gebruiken met seizoensgemiddelde COP van maximaal 3?

 • Heeft de serverruimte een opgesteld vermogen van < 5 kW?

 • Uitvoeren als: Zelfstandig moment: Ja of Natuurlijk moment: Ja.

 • Uitvoeren niet rendabel.

 • 4-FG4 - Wordt er met hogere koeltemperatuur in serverruimten gewerkt door volledig gescheiden koude- en warme gangen (compartimenteren) en blindplaten op ongebruikte posities in racks toe te passen?<br>

 • Heeft de serverruimte een opgesteld vermogen van < 5 kW?

 • Uitvoeren als: Zelfstandig moment: Ja of Natuurlijk moment: Ja.

 • Uitvoeren niet rendabel.

 • 4-FG5 - Wordt de inzet van servers in serverruimte af gestemd op de vraag door powermanagement op servers toe te passen?

 • Heeft de serverruimte een opgesteld vermogen van < 5 kW?

 • Uitvoeren als: Zelfstandig moment: Ja of Natuurlijk moment: Ja.

 • Uitvoeren niet rendabel.

 • Wordt in de serverruimte gebruik gemaakt van een compressiekoelinstallatie die de volledige koeling verzorgt?

 • 4-FG6 - Wordt er vrije koeling in datacenter toegepast om bedrijfstijd van compressiekoelinstallatie te beperken. door een van de volgende technieken toe te passen?

 • Heeft de serverruimte een opgesteld vermogen van < 5 kW?

 • Uitvoeren niet rendabel.

 • Uitvoeren als:
  a en b) Zelfstandig moment: Ja. Natuurlijk moment: Ja.
  c en d) Zelfstandig moment: Nee. Natuurlijk moment: Ja.

 • 4-FG7 - Worden er hogere koeltemperaturen in datacenter gerealiseerd om efficiëntie van compressiekoelinstallatie te verhogen en om meer gebruik te maken van vrije koeling (beneden 12/13°C buitenluchttemperatuur), door zaalkoelers met "hoge temperatuur koeling" toe te passen? (ter indicatie: koelwater is minimaal 18°C).

 • Uitvoeren als: Zelfstandig moment: Nee of Natuurlijk moment: Ja.

 • 4-FG8 - Wordt er met een hogere koeltemperatuur in datacenter gewerkt door menging van warme en koude lucht bij ongebruikte posities in racks te voorkomen, door blindplaten toe te passen?

 • Uitvoeren als: Zelfstandig moment: Ja of Natuurlijk moment: Ja.

 • 4-FG9a - Wordt het toerental van ventilatoren van zaalkoelers (CRAH's) in datacentra beperkt door toerenregeling (sensoren en actuatoren) toe te passen op bestaande ventilatoren?

 • Heeft de serverruimte een opgesteld vermogen van < 5 kW?

 • Uitvoeren niet rendabel.

 • Uitvoeren als: Zelfstandig moment: Ja. Natuurlijk moment: Ja.

 • 4-FG9b - Wordt het toerental van ventilatoren van zaalkoelers (CRAH's) in datacentra beperkt door nieuwe zaalkoelers (CRAH's) ventilatoren met toerenregeling toe te passen?

 • Heeft de serverruimte een opgesteld vermogen van < 5 kW?

 • Uitvoeren niet rendabel.

 • Uitvoeren als: Zelfstandig moment: Nee. Natuurlijk moment: Ja.

 • Opmerkingen:

H. In werking hebben van een noodstroomvoorziening

 • 4-FH1 - Wordt er een energiezuinige uninterrupted system (UPS) toegepast door een efficiënt UPS-systeem (bij dubbele conversie is 96% of hoger) toe te passen?

 • uitvoeren op: Zelfstandig moment: Ja, of Natuurlijk moment: Ja.

 • Opmerkingen:

I. In werking hebben van elektromotoren

 • 4-FI1 - Worden Energiezuinige motoren toepast (IE4-motoren of beter)?

 • Zijn de toegepaste motoren, motoren met vermogen minder dan 375 kW en meer dan 4 kW en met rendementsklasse IE1, IE2 of lager?

 • Heeft de motor (1 van de motoren) minimaal 4.500 bedrijfsuren per jaar? (±12 uur per dag)

 • Niet rendabel om uit te voeren.

 • Uitvoeren op: Zelfstandig moment: Nee of Natuurlijk moment: Ja.

 • Niet rendabel om uit te voeren.

 • Opmerkingen:

Processen (P)

 • Geen Processen beschreven bij de branche 4 Kantoren

 • Overige opmerkingen:

Informatie

Informatie

Energie Wetgeving

 • EML - Energie Maatregelen lijst; welke voortvloeit uit Bijlage 10 van de Activiteitenregeling Milieubeheer.
  Voor wettekst zie:
  https://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/2019-08-01#Bijlage10

 • Uitleg over de nummering:
  xx EML yy => xx is het nummer van de Branche 1. Metalelektro en MKB-metaal; 2. Autoschadeherstelbedrijven; 3. Gezondheids- en welzijnszorginstellingen; 4. Kantoren; 5. Onderwijsinstellingen; 6. Commerciële datacenters; 7. Rubber- en kunststofindustrie; 8. Levensmiddelen; 9. Agrarische; 10. Mobiliteitsbranche; 11. Sport en recreatie; 12. Hotels en restaurants; 13. Drukkerijen, papier en karton; 14. Bouwmaterialen; 15. Verf en drukinkt; 16. Tankstations en autowasinrichtingen; 17. Meubels en hout; 18. Bedrijfshallen; 19. Detailhandel.
  yy => nummer maatregel
  DBO - Een maatregel van duurzaam beheer en onderhoud.

Subsidies en financieringen

MIA en Vamil

 • Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
  •Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.
  •Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.
  http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil

EIA

 • Wilt u als bedrijf fiscaal voordeel behalen? Dat kan als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening. Voor 2019 is het budget van € 147 miljoen.

 • Fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) én voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. U kunt 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving. Deze investeringen staan omschreven als 'bedrijfsmiddelen' op de Energielijst 2019. (https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia/energielijst/energielijst-2019)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) .

 • Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+.
  De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.
  http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde

Limburgs Energie Fonds (LEF)

 • Het Limburgs Energie Fonds (LEF) B.V. is opgericht door de Provincie Limburg met als doel met leningen, garanties en participaties investeringen te stimuleren op het gebied van energiebesparing en opwekking van duurzame energie, het bijdrage aan de circulaire economie of asbest saneren in de Provincie Limburg.
  Het fonds is bedoeld voor projecten voor of in de provincie Limburg. Het gaat daarbij om kansrijke projecten die aantoonbaar en kosteneffectief bijdragen aan CO2-reductie door energiebesparing of duurzame energieopwekking, het verminderen van afval tonnages of het verminderen van het aantal vierkante meters asbest.. Het LEF beoogt een aanjagende rol te vervullen door dergelijke projecten op revolverende wijze financieel te ondersteunen.
  https://www.limburgsenergiefonds.nl/

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.