Title Page

 • Szpital oceniany
 • Conducted on

 • Prepared by

 • Szpital oceniany
 • Zakres oceny

 • Informacje zarządcze - zakres oceny

 • Czy szpital ma zdefiniowaną misję?

 • Misja szpitala to:

 • Czy w szpitalu określono odpowiedzialności dla kluczowych osób w organizacji (dyrektorzy, kierownicy, ordynatorzy)?

 • Czy każda struktura w schemacie organizacyjnym ma osobę zarządzającą z określonym zakresem odpowiedzialności?

 • Czy szpital posiada aktualny Schemat organizacyjny?

 • Czy inspektor danych osobowych zlokalizowany jest w schemacie organizacyjnym bezpośrednio pod dyrektorem naczelnym?

 • Czy inspektor ochrony radiologicznej zlokalizowany jest schemacie organizacyjnym bezpośrednio pod dyrektorem naczelnym?

 • Czy zarząd szpitala wspiera działalność projakościową poprzez poprzez wyznaczanie celów jakości i stymulowanie projektów poprawy jakości?

 • Czy z grona dyrekcji wyznaczoną osobę koordynującą działania projakościowe w szpitalu?

 • Czy w szpitalu opracowano plan strategiczny?

 • Czy plan strategiczny ma co najmniej 5 stron długości?

 • Czy plan strategiczny został zaktualizowany nie dłużej niż 2 lata temu?

 • Czy osoby zarządzające w szpitalu odbyły szkolenia w zakresie zarządzania jakością?

 • Czy szpital określił zakres świadczonych usług w odniesieniu do poszczególnych części: klinik, oddziałów, zakładów?

 • Czy informacje o zakresie świadczonych usług w poszczególnych oddziałach są dostępne w regulaminie oddziału?

 • Czy informacje o zakresie świadczonych usług w poszczególnych oddziałach są dostępne na stronie www oddziałów?

 • Czy w szpitalu powołano Zespół do Spraw Etyki?

 • Czy dokumentacja systemowa szpitala przechowywana jest łatwo dostępnym katalogu na przykład skoroszytach lub stronie intranetowej?

 • Czy dokumentacja systemowa szpitala posiada jednoznaczne oznaczenie autoryzacji?

 • Czy dokumentacja systemowa szpitala posiada jednoznaczne oznaczenie datowania?

 • Czy wszystkie dokumenty systemowe szpitala są aktualizowane nie rzadziej niż raz na 3 lata?

Procedury podstawowe

 • #1. Czy w szpitalu jest procedura opisująca postępowanie w odniesieniu do przyjęć planowych?2001

 • Czy w procedurze przyjęcia pacjenta opisano zakres wywiadu zbieranego od pacjentów? 2

 • Czy w procedurze przyjęcia pacjenta do szpitala opisano zasady uzyskiwania zgody pacjentów na hospitalizację?2003

 • #4. Czy w szpitalu opisano zasady związane z zapoznawanie pacjentów z prawami i obowiązkami? 2004

 • #5. Czy w szpitalu opisano zasady wskazujące na wymóg określenia antycypowanego czasu hospitalizacji przy przyjęciach planowych?2005

 • #6. Czy w szpitalu określono zasady wskazywania osób uprawnionych do wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta?2006

 • Czy w powyższej procedurze opisane jest, że obserwacje lekarskie winny być wykonywane codziennie?

 • Czy w powyższej procedurze jest informacje jak odnieść się w dokumentacji medycznej do stanu pacjenta przebywającego w szpitalu przez weekend, w odniesieniu do którego nie odnotowany wpisów szczegółowych?

 • Czy w szpitalu jest procedura, która określa zakres badania pielęgniarskiego?

 • Czy w powyższej procedurze jest wskazane, że obserwacje pielęgniarskie winny odbywać się nie rzadziej niż co 12 godzin

 • #7. Czy w szpitalu określono zasady związane ze wskazaniem lekarza prowadzącego? 2007

 • Czy w szpitalu jest procedura opisująca postępowanie w odniesieniu do przyjęć nagłych?2011

 • Czy w szpitalu opracowano procedurę opisującą zasady postępowania wobec pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia z powodu schorzeń, które nie są leczone w szpitalu?2012

 • Czy w szpitalu jest procedura, która opisuje postępowanie w razie braku możliwości przyjęcia pacjenta (brak miejsca, remont itp)?2013

 • Czy w szpitalu jest procedura, która opisuje postępowanie wobec osoby, której nagłe zachorowanie nastąpiło na terenie szpitala lub w okolicy, a która nie była dotychczas pacjentem szpitala?2014

 • Czy w szpitalu jest procedura, która opisuje postępowanie wobec osoby hospitalizowanej, której nagłe pogorszenie zdrowia wykracza poza możliwości lecznicze oferowane w tym szpitalu?2015

 • Czy w szpitalu istnieje procedura opisująca działania, jakie należy podjąć wobec ofiar przemocy domowej, w tym dzieci?2016

 • Czy w szpitalu istnieje procedura, którą należy wdrożyć wobec ofiar gwałtu?2019

 • #21. Czy w szpitalu określono procedurę postępowania wobec osób pod wpływem alkoholu?2021

 • #N. Czy procedura ta dotyczy także pacjentów hospitalizowanych z innej przyczyny (np. planowo)?

 • #N. Czy procedura ta dotyczy także pracowników pod wpływem alkoholu?

 • #N. Czy procedura ta dotyczy także osób odwiedzających?

 • #22. Czy w szpitalu opracowano zasady postępowania wobec pacjentów pod wpływem substancji psychoaktywnych o znanym składzie chemicznym (np. leki, narkotyki)?2022

 • #27. Czy w szpitalu opracowano zasady postępowania wobec pacjentów pod wpływem substancji psychoaktywnych o nieznanym pochodzeniu (dopalacze)?2027

 • #29. Czy szpitalu opracowano i wdrożono procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego, masowego i katastrofy?2029

 • #31. Czy w powyższej procedurze określono osoby odpowiedzialne za kierowanie akcją na poszczególnych etapach jej rozwoju?2031

 • #32. Czy w powyższej procedurze wskazano pomieszczenia do segregacji pacjentów?2032

 • #613. Czy w powyższej procedurze wskazano działania mające na celu szybkie rejestrowanie i przyjmowanie pacjentów? 613

 • #33. Czy w powyższej procedurze wskazano mechanizmy wzywania personelu celem zwiększenia obsady Izby Przyjęć/Oddziału Ratunkowego? 2033

 • #35. Czy mechanizmy zwiększenia obsady obejmują też ewentualne wzywanie personelu z domu?2035

 • #616. Czy w powyższej procedurze wskazano zasady zwiększenia dostępności zasobów (sal operacyjnych, łóżek szpitalnych)?616

 • #34. Czy w powyższej procedurze jest część/osobna instrukcja opisująca zasady dekontaminacji?617

 • #618. Czy w szpitalu jest dokument opisujący zasady współpracy z PRM (program współpracy)?co618

 • #619. Czy program ten jest opracowany wespół z przedstawicielami PRM lub Wojewódzkiego Zarządzania Kryzysowego?co619

 • #620. Czy zakres uzgodnień został udokumentowanych np. poprzez podpisy na karcie uzgodnień procedury?co620

 • #621. Czy w powyższym programie opisany jest sposób powiadamiania szpitala o zaistniałym zdarzeniu?co621

 • #622. Czy w powyższym programie opisany jest zakres prenotyfikacji szpitala poprzez przekazanie danych identyfikacyjnych pacjenta?co622

 • #623. Czy w szpitalu rozmowy z dyspozytorem PRM i załogami PRM są rejestrowane?co623

 • #624. Czy prowadzona jest analiza tych rozmów?co624

 • #625. Czy analiza zakończona jest udokumentowanymi wnioskami?co625

 • #626. Czy w szpitalu istnieje procedura, która opisuje reakcję na informacje o zbliżającym się pacjencie poprzez zwołanie odpowiedniego zespołu reagującego?co626

SOP-y na SOR

 • #627. Czy w szpitalu jest SOP opisujący postępowanie wobec pacjentów z podejrzeniem udaru mózgu?627

 • #N. Czy w SOP opisujący postępowanie wobec pacjentów z podejrzeniem udaru mózgu uwzględniono możliwość wykonania trombektomii mechanicznej (na miejscu lub transfer)?

 • #N. Czy w SOP opisujący postępowanie wobec pacjentów z podejrzeniem udaru mózgu uwzględniono pomiary procesu (door-to-needle, door-to-thrombectomy)?

 • #628. Czy w szpitalu jest SOP opisujący postępowanie wobec pacjentów z podejrzeniem zawału serca?628

 • #629. Czy w szpitalu jest SOP opisujący postępowanie wobec pacjentów z podejrzeniem wstrząsu?co629

 • #N. Czy w SOP opisujący postępowanie wobec pacjentów z podejrzeniem wstrząsu podzielono na rodzaje etiologiczne wstrząsów?

 • #630. Czy w szpitalu jest SOP opisujący postępowanie wobec pacjentów z podejrzeniem urazu wielonarządowego (polytrauma)?co630

 • #631. Czy w szpitalu jest SOP opisujący postępowanie wobec pacjentów z podejrzeniem hipotermii?co631

Odmowa przyjęcia

 • #632. Czy w szpitalu zdefiniowano pojęcie odmowy przyjęcia do szpitala?632

 • #633. Czy pojęcie to obejmuje odmowę w kontekście planowym?633

 • #634. Czy przyczyny odmów w kontekście planowym są analizowane nie rzadziej niż raz w roku?co634

 • #635. Czy analiza odmów przyjęć w kontekście planowym jest udokumentowana i zakończona wnioskami?co635

 • #636. Czy wnioski z analizy odmów przyjęć w kontekście planowym prowadziły do zainicjowania projektów poprawy jakości?co636

 • #637. Czy w szpitalu jest SOP opisujący postępowanie wobec pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK)?637

 • #638. Czy w szpitalu opracowano zasady przygotowania pacjenta do przeniesienia na zewnątrz szpitala?638

 • #639. Czy zasady te dotyczą przeniesienia do innego szpitala, jak i ZOL lub DPS?co639

 • #640. Czy w szpitalu określono zasady przenoszenia pacjentów pomiędzy oddziałami?640

 • #641. Czy zasady te obejmują jasne określenie indywidualnej odpowiedzialności za opiekę w razie przeniesienia (przekazanie z ręki do ręki)?641

 • #642. Czy w szpitalu określono zasady przekazywania informacji o pacjentach kolejnym zmianom lekarskim?642

 • #643. Czy przekazywanie informacji obejmuje także informacje dla osób obejmujących dyżur popołudniowy?643

 • #644. Czy przekazywanie informacji dla osób obejmujących dyżur popołudniowy ma wymiar ustny czy pisemny utrwalony (raport)?644

 • #645. Czy w szpitalu jest procedura określająca zasady pobytu pacjentów w stanach terminalnych?645

 • #646. Czy w powyższej procedurze określono dostępność do pomocy i wsparcia psychologicznego?646

 • #647. Czy w powyższej procedurze umożliwiono nieograniczoną możliwość wspierania pacjenta przez obecność rodziny?647

 • #648. Czy w powyższej procedurze wskazano zasady udziału duszpasterza w opiece terminalnej?648

 • #649. Czy w szpitalu jest procedura określająca zasady informowania osoby wskazanej w razie pogorszenia stanu zdrowia lub śmierci pacjenta?649

 • #650. Czy powyższa procedura dotyczy tylko zgonu czy także pogorszenia zdrowia?650

 • #651. Czy w szpitalu jest opracowana instrukcja, której celem jest bezpieczna identyfikacja osoby wskazanej do informowania w razie kontaktu drogą telefoniczną?pp651

 • #652. Czy w szpitalu jest określona procedura opisująca zasady konsultowania pacjentów?652

 • #653. Czy w powyższej procedurze opisano osobne zasady dla konsultacji pilnych i planowych?os653

 • #654. Czy w powyższej procedurze opisano zasady wzywania konsultantów zewnętrznych?654

 • Czy ZDJ spotyka się co najmniej raz w miesiącu?

 • Czy te spotkania są udokumentowane?

 • Poprosić protokoły do wglądu

 • Czy przewodniczącym zespołu jest Dyrektor Naczelny, Dyrektor ds. Lecznictwa lub Dyrektor ds. Jakości?

 • Czy w szpitalu opracowano program poprawy jakości tzn. dokument obejmujący całokształt działań projakościowych szpitala ze wskazaniem projektów poprawy jakości, celów jakości oraz potencjalnych dróg ich osiągnięcia, tak dla całego szpitala jak i poszczególnych komórek?

 • Czy program poprawy jakości jest corocznie aktualizowany w oparciu o dane z Zespołu ds. Jakości?

 • Czy liczba projektów poprawy jakości opisanych w programie jest większa niż 5?

 • Czy oprócz projektów o charakterze ogólnoszpitalnym realizowane są też projektu na poziomie poszczególnych oddziałów/zakładów?

 • Czy oprócz projektów związanych z pozyskaniem lub modernizacją infrastruktury są także projekty dedykowane polepszeniu funkcjonowania szpitala?

 • Czy szpital może udokumentować projekty poprawy jakości, których inspiracją była analiza satysfakcji pacjentów?

 • Czy szpital może udokumentować projekty poprawy jakości, których inspiracją była analiza satysfakcji personelu?

 • Czy szpital może udokumentować projekty poprawy jakości, których inspiracją była analiza zdarzeń niepożądanych?

 • Czy szpital może udokumentować projekty poprawy jakości, których inspiracją była analiza złożonych skarg i/lub roszczeń?

 • Czy szpital może udokumentować projekty poprawy jakości, których inspiracją była analiza zgonów?

 • Czy w szpitalu prowadzona jest analiza zgonów?

 • Czy w szpitalu prowadzona jest analiza zgonów okołooperacyjnych?

 • Czy odsetek sekcji zwłok przekracza 5% liczby wszystkich zgonów?

 • Czy w szpitalu prowadzona jest analiza przypadków przedłużonego pobytu pacjentów?

 • Czy analiza przypadków przedłużonego pobyt jest podsumowywana co najmniej 2 razy do roku?

 • Czy w szpitalu prowadzona jest analiza reoperacji?

 • Czy w szpitalu prowadzona jest analiza rehospitalizacji?

 • Jak określono czas dla rehospitalizacji?

Zasady nadzoru nad dokumentacją medyczną

 • Czy w szpitalu prowadzona jest analiza kompletności pod względem formalnym składanej do archiwum dokumentacji medycznej?

 • Czy analizą formalną objęte jest co najmniej 0,5 do 1 procenta generowanej dokumentacji medycznej?

 • Czy analiza ta odbywa się nie rzadziej niż co 6 miesięcy?

 • Czy w wyniku analizy formalnej powstają udokumentowane wnioski ?

 • Czy wnioski z analizy formalnej przekazywane są drogą pisemną na oddziały?

 • Czy dokumentacja medyczna analizowana jest także pod względem merytorycznym przez Zespół ds. Dokumentacji lub Dyrektora ds. Lecznictwa?

 • Czy analizą merytoryczną objęte jest co najmniej 0,5 do 1 procenta generowanej dokumentacji medycznej?

 • Czy w wyniku analizy merytorycznej powstają udokumentowane wnioski ?

 • Czy wnioski z analizy merytorycznej przekazywane są drogą pisemną na oddziały?

 • Czy w szpitalu opracowano procedurę komunikacji z pacjentem w razie otrzymania wyników po zakończeniu hospitalizacji?

 • Rodzaj oddziału

 • Czy na bloku operacyjnym monitorowany jest czas zmiany pomiędzy zabiegami?

 • Czy na bloku operacyjnym monitorowany jest odsetek wykorzystania czasu pracy bloku operacyjnego?

 • Czy średni odsetek wykorzystania bloku operacyjnego przekracza 60%?

 • Czy średni czas zmiany pomiędzy zabiegami jest krótszy niż 20 minut?

 • Czy na podstawie dokumentacji instrumentariuszki dotyczącej wykonanego zabiegu można z łatwością określić, które zestawy narzędziowe zostały wykorzystane?

 • Czy na podstawie dokumentacji instrumentariuszki dotyczącej wykonanego zabiegu można z łatwością określić, czy zestawy wykorzystane w trakcie zabiegu były sterylne?

 • Czy na Bloku Operacyjnym stosowana jest stratyfikacja czasu trwania sprzątania w zależności od stopnia zanieczyszczenia sali operacyjnej w trakcie zabiegu?

 • Czy na bloku operacyjnym wykonywane są posiewy sedymentacyjne?

 • Czy Kierownik Bloku Operacyjnego zna te wyniki i potrafi je zinterpretować?

 • Czy na Bloku Operacyjnym dostępne są protokoły z przeglądów lub wymian filtrów HEPA?

Magazyn Bloku Operacyjnego

 • 978. Czy na bloku operacyjnym stwierdzono, że nie ma nawet jednego przykładu zaprasowanego narzędzia z resztką biologiczną?

 • 977. Czy na bloku operacyjnym stwierdzono, że nie ma nawet jednego przykładu zaprasowanego narzędzia z wżerami tlenku żelaza?

Sala wybudzeń

 • Czy na bloku operacyjnym jest sala wybudzeń z liczbą stanowisk co najmniej równą liczbie sal operacyjnych?

 • Czy sala wybudzeń ma osobny, niezaangażowany w inne zadania, personel pielęgniarski?

 • Czy sala wybudzeń ma osobny, niezaangażowany w inne zadania, personel lekarski?

Sterylizacja

 • Czy na Bloku Operacyjnym/w Sterylizacji opracowano katalog sprzętu podlegającego sterylizacji?

 • Czy na Bloku Operacyjnym/w Sterylizacji dopuszczone są do sterylizacji narzędzia niespełniające kryteriów sprzętu medycznego?

 • 976. Czy są lampy z lupami (powiększalnik kosmetyczny) w sterylizatorni?

 • Dane wspólne
 • Nazwa oddziału

Zakres działalności oddziału

 • Czy ordynator jest obecny w trakcie wizyty?

 • Czy odczuwalne jest zaangażowanie projakościowe?

 • Czy ordynator posiada doświadczenie projakościowe?

 • Czy ordynator odbył szkolenia projakościowe?

 • Czy zakres działalności oddziału jest określony?

 • Czy zakres działalności oddziału jest spójny?

 • Czy ordynator posiada wizje strategiczną rozwoju oddziału?

 • Czy wizja ta jest spójna z wizją strategiczna rozwoju całego szpitala?

 • Czy pielęgniarka oddziałowa jest obecna w trakcie wizyty?

 • Czy odczuwalne jest zaangażowanie projakościowe?

 • Czy oddziałowa posiada doświadczenie projakościowe?

 • Czy oddziałowa odbyła szkolenia projakościowe?

Analiza zgonów na oddziale

 • Czy na oddziale prowadzona jest analiza zgonów?360

 • Czy przeprowadzona analiza zgonów jest udokumentowana?361

 • Czy oddział posługuje się w analizie pojęciem "zgonu nie do uniknięcia"?873

 • Czy odsetek sekcji zwłok na oddziale przekracza 5% wszystkich zgonów?874

 • Czy Dyrektor ds. Lecznictwa zatwierdza odstąpienie od sekcji zwłok w każdym wypadku?875

 • Czy oceniany jest oddział zabiegowy?

 • Czy w trakcie prowadzonej na oddziale analizy zgonów prowadzona jest ocena zgonów okołooperacyjnych?360

 • Czy częstość oceny zgonów okołooperacyjnych to co najmniej 2 razy do roku?360

 • Czy oddział może przedstawić protokoły z tych analizy?

 • Czy oddział posługuje się prawidłową definicją zgonu okołooperacyjnego?

 • Czy definicja zgonu okołooperacyjnego obejmuje także pacjentów, którzy zmarli po przeniesieniu na inny oddział (np. OIOM lub ZOL)?4034

 • Czy analiza zgonów okołooperacyjnych jest prowadzona jako analiza każdego przypadku z osobna - w sposób udokumentowany?4035

 • Czy znany jest aktualny odsetek zgonów okołooperacyjnych? Czy ordynator może skomentować tą liczbę?365

 • Czy ordynator posiada dane odnośnie perspektywy dynamicznej (czasowej) zgonów okołooperacyjnych?366

 • Czy ordynator może przedstawić wnioski, które wynikły z analizy zgonów okołooperacyjnych?367

 • Czy wnioski te zostały udokumentowane w protokole ze spotkań poświęconych analizie zgonów okołooperacyjnych?368

 • Czy analiza zgonów okołooperacyjnych doprowadziła do opracowania jakiegoś projektu poprawy jakości?

 • Czy projekt/projekty zostały udokumentowane?370

 • Czy w ramach projektu oznaczono miary? Czy oceniono ich wartość wyjściową, a po przeprowadzeniu zamierzonych działań, oceniono zakres zmiany?371

Ocena wyników odległych leczenia

 • Czy na oddziale prowadzona jest analiza wyników odległych leczenia dla choć jednego rozpoznania lub rodzaju zabiegu?877

 • Czy analiza ta jest udokumentowana?878

 • Czy szczelność oceny przekracza 50% pacjentów leczonych?879

 • Czy ocena wyników odległych wynika z realizowanego SOP?880

Analiza powikłań na oddziale

 • Czy oddział zdefiniował listę powikłań klinicznych, które można stwierdzić w trakcie hospitalizacji?178

 • Czy monitorowanie powikłań stwierdzonych w trakcie hospitalizacji dotyczy wybranych grup pacjentów?179

 • Czy opracowano wiarygodną metodę gromadzenia informacji odnośnie zaistnienia takich powikłań?180

 • Czy ordynator może odnieść się do zastosowanej metodologii gromadzenia danych i określa ją, jako prawidłową?181

 • Czy prowadzona jest analiza zgromadzonych danych odnośnie powikłań stwierdzonych w czasie hospitalizacji?

 • Czy ordynator może wskazać na kliniczny projekt poprawy jakości, który wyniknął z zauważonych powtarzalnych powikłań klinicznych?4033

Analiza reoperacji na oddziale

 • Czy na oddziale prowadzona jest analiza uwzględniająca reoperacje planowane i nieplanowane?4032

 • Czy ordynator może skomentować najczęściej występujące reoperacje planowane i nieplanowane?4032

Zakażenia na oddziale

 • Czy na oddziale znana jest częstość zakażeń szpitalnych ogółem?

 • Czy na oddziale znana jest częstość zakażeń zewnątrzpochodnych (pozaszpitalnych)?

 • Czy na oddziale znany jest odsetek zglaszalności zakażeń?

 • Czy odsetek ten jest wyższy niż 90%?

 • Czy na oddziale znany jest wskaźnik zuzycia środków dezynfekcyjnych?

 • Czy wskaźnik ten jest wyższy niz 60 ml/osobodzień?

 • Czy personel potrafi znterperować ten wskaźnik w przełożeniu na liczbę podejść do pacjenta z czystymi rękami?

Konsultacje

 • Czy średni czas wykonywania konsultacji (od zlecenia do wyniku) przez oddział jest znany na oddziale?

 • Czy odsetek konsultacji wykonanych poza limitem wynikającym z procedur szpitala jest znany na oddziale?

 • Wybierz zakres oceny

SOP na oddziale

 • Czy na oddziale jest opracowany choć jeden SOP?805

 • Czy jest w SOP opisany udział pielęgniarek?809

 • Czy można odnaleźć ten SOP w intranecie?807

 • Czy SOP opracowane na oddziale posiada odniesienia do aktualnego piśmiennictwa?

 • Czy można znaleźć pacjenta z rozpoznaniem/procedurą, wobec którego postępowanie jest zgodne z tym SOP?

 • Czy postępowanie wobec tego pacjenta było zgodne z SOP?810

 • Czy prowadzona jest analiza skuteczności wdrożenia SOP?808

 • Czy pracownik jest w stanie znaleźć jakąś procedurę/instrukcję w intranecie? zo980

Zastosowanie Przymusu Bezpośredniego

 • Czy w ostatni roku było choć jedno zastosowanie przymusu bezpośredniego?

 • Czy stosowany jest formularz Zgłoszenia?

 • Czy Ordynator dokonuje oceny zasadności zastosowanego PB? 780

 • Czy na oddziale były zastosowania PB powyżej 4 godzin? Czy są opinie psychiatry?

 • Czy na oddziale były zastosowania PB powyżej 16 godzin? Czy są konsultacje psychiatry? [Czy są wpisy psychiatry?]

Analiza nieplanowych rehospitalizacji

 • Czy na oddziale prowadzona jest analiza nieplanowanych ponownych hospitalizacji?377

 • Czy ordynator oddziału zna ten odsetek i potrafi go zinterpretować?876

Profilaktyka przeciwzakrzepowa

 • Czy na oddziale prowadzona jest ocena ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej?(Caprini/Padewska)388

 • Czy prowadzona jest prawidłowa profilaktyka choroby zakrzepowo-zatorowej?389

 • Czy oceniana jest częstość powikłań zakrzepowo-zatorowych?850

 • Czy prowadzona jest analiza powiązana uwzględniająca ocenę ryzyka, podjęte działania profilaktyczno-lecznicze i występujące powikłania zakrzepowo-zatorowe?852

 • Czy analiza powikłań zakrzepowo-zatorowych jest udokumentowana?391

 • Czy analiza powikłań zakrzepowo-zatorowych prowadzi do udokumentowanych wniosków?848

 • Czy wnioski z analizy powikłań zakrzepowo-zatorowych doprowadziły do wdrożenia udokumentowanego projektu poprawy jakości?85

 • Czy ww. projekt poprawy jakości spełnia wymogi metodyczne?

Regulamin oddziału

 • Czy dozwolone jest odwiedzanie pacjentów o dowolnym czasie?

 • Czy dzieci mogą odwiedzać pacjentów?

 • Czy informacje odnośnie odwiedzin obecne są w Regulaminie Oddziału?799

 • Czy jest możliwość kontaktu z duszpasterzami co najmniej 4 wyznań?pp801

 • Czy informacje na ten temat są dobrze widoczne na tablicy dla pacjentów?pp803

Strona www Oddziału

 • Czy Oddział posiada własną stronę/podstronę www?

 • Czy na stronie www jest zakres działalności - wymienione procedury wykonywane lub leczone choroby?

 • #773. Czy na stronie www jest Regulamin Oddziału?

 • #778. Czy na stronie www są określone zasady odwiedzin?

 • #774. Czy na stronie www są opisane diety zalecane w Kartach wypisowych?

 • #777. Czy na stronie www są fotografie zespołu lekarskiego/pielęgniarskiego?pp777

 • Czy na stronie www są informacje odnośnie leczenia bólu?pp776

 • Czy na stronie www są zasady dotyczące żywności własnej pacjenta?pp779

Prawa Pacjenta

 • Czy pacjent jest informowany przy przyjęciu o swoich prawach?811

 • Czy są jakieś udokumentowane zasady działania?816

 • Czy w dokumentacji indywidualnej są dowody zapoznania się pacjenta z PP?815

 • Czy PP w wersji do wglądu są dostępne na oddziale?

 • Czy są szkolenia uwzględniające PP?812

 • Czy na tablicy informacyjnej jest kontakt do Komisji ds. Etyki?zo813

 • Czy na tablicy informacyjnej jest kontakt do Dyrekcji Szpitala?pj818

 • Czy pracownik potrafi na stronie www szpitala znaleźć kontakt w sprawie składania skarg i wniosków?992

Programy edukacyjne na oddziałach

 • Czy na oddziale jest realizowany choć jeden program edukacyjny?826

 • Czy są opracowane materiały dla pacjentów? 833

 • Czy materiały dla pacjentów są na stronie www? co827

 • Czy są materiały wydrukowane dla pacjentów?

 • Czy informacje o uczestnictwie są w dokumentacji indywidualnej pacjentów?829

 • Czy jest dokumentacja zbiorcza przeprowadzonej edukacji?831

 • Czy edukacja jest zakończona oceną posiadanej przez pacjenta wiedzy?835

 • Czy na ogólnodostępnej stronie Oddziału/Kliniki dostępne są materiały informacyjne, plany oraz terminy spotkań w odniesieniu do prowadzonych programów edukacyjnych?834

Konsultacje wspierające plan leczenia

 • Czy na oddziale dostępne są konsultacje psychologiczne?

 • Czy liczba udokumentowanych konsultacji psychologicznych przekracza 5 w tygodniu?

 • Czy na oddziale dostępne są konsultacje fizjoterapeutyczne?

 • Czy liczba udokumentowanych konsultacji fizjoterapeutycznych przekracza 5 w tygodniu?

 • Czy na oddziale dostępne są konsultacje w zakresie żywienia klinicznego?

 • Czy liczba udokumentowanych konsultacji w zakresie żywienia klinicznego przekracza 5 w tygodniu?

Identyfikatory i odzież personelu

 • Czy personel obecny w trakcie spotkania ma identyfikatory?2113

 • Czy wszystkie osoby z personelu spotkane na oddziale stosują zasadę "Nic poniżej łokcia"?

 • Czy personel mijany na korytarzu ma identyfikatory?

 • Czy stroje personelu są spójne kolorystycznie w i kontekście wzoru?

 • Czy stroje personelu posiadają logo szpitala?

 • Czy stroje personelu posiadają informacje pozwalające na identyfikację właściciela/użytkownika?

 • Czy stroje personelu pozwalają na identyfikację personelu przez pacjentów i osoby postronne?

 • Czy personel stosuje stroje jednodzienne?

 • Czy pranie strojów personelu jest zapewnione przez szpital?

 • Czy na oddziale znane są kolory zakazane (wyłączone do użytkowania np. tylko dla bloku operacyjnego)?

 • Czy oddział jest wolny od zastosowania kolorów zakazanych (wyłączność np. dla bloku operacyjnego)?

Nadzór nad sprzątaniem

 • Czy nadzór nad sprzątaniem sprawowany jest codziennie

 • Czy były przypadki niezgodności? Jakie podjęto wtedy działania

 • Czy nadzorem objęte są tez sąsiadujące przestrzenie wspólne (toalety, windy, korytarze)?

 • Czy na oddziale stwierdzono choć jedno odstępstwo od zasady 3 stron (2 x długa + 1 x krótka)?R831

 • Czy na oddziale jest sala pro morte?

Sprzątanie

 • Czy w trakcie wizyty stwierdzono, że oddział jest wolny od jakichkolwiek przykładów umieszczenia odpadów medycznych w workach dla odpadów komunalnych?

 • Czy w trakcie wizyty stwierdzono, że oddział jest wolny od jakichkolwiek przykładów wmieszczenia odpadów komunalnych w workach dla odpadów medycznych?

 • Czy na oddziale znane i wdrożone są zasady dotyczące mycia i dezynfekcji łóżek?

 • Czy na oddziale znane i wdrożone są zasady dotyczące dekontaminacji szafek pacjentów?

Identyfikacja leków dla pacjenta

 • Czy opracowano sposób identyfikowania leków do podania dla pacjenta (kroplówki, pompy)?

 • Czy personel zna zasady procedury odnośnie stosowania leków własnych pacjenta?817

 • Czy na oddziale są aktualnie stosowane leki własne pacjenta?

Nadzór nad lekami

 • Czy jest prowadzony nadzór w lodówkach do przechowywania leków?

 • Czy jest prowadzony nadzór w w pomieszczeniach przechowywania leków?

 • Czy pielęgniarki znają zasady postępowania w razie zagrożenia przekroczenia temperatury w miejscach przechowywania leków?787

 • Czy leki silnie działające są odpowiednio wydzielone na oddziale?

 • Czy oddział jest wolny od przypadków suplementowania w warunkach oddziału preparatów do zywienia pozajelitowego za pomocą witamin lub elektrolitów?

 • Czy na oddziale znane są zasady zwrotu leków do Apteki Szpitalnej?

Nadzór na lekami opioidowymi

 • Czy na oddziale wskazano lekarza/y odpowiedzialnych za gospodarkę lekami opioidowymi?

 • Czy na oddziale znane są zasady postępowania i ewentualnej utylizacji niewykorzystanych leków opioidowych?

 • Czy lekarz odpowiedzialny przeprowadza udokumentowane kontrolne stanu leków opioidowych na oddziale?

 • Czy kontrole te odbywają sie częsciej niż raz na miesiąc?

 • Czy kontrole te są udokumentowane?

 • Czy inwentaryzacja stanu leków opioidowych w chwili wizytacji jest wolna od uchybień?

 • Czy księga rozchodu leków opioidowych jest wolna od braków dokumentacyjnych (podpisy, pieczątki, nazwiska pacjentów na których rozchodowano leki)?

 • Czy na oddziale są przykłady zwrotu niewykorzystanych leków opioidowych do książki narkotycznej?

 • Czy oddział jest wolny od przykładów przekazania pielęgniarce leków "na zaś" np. w razie wyjścia lekarza dyżurnego na zabieg operacyjny lub na konsultację?

Dokumentowanie zlecania i podaży leków

 • Czy zlecenia lekarskie są czytelne?

 • Czy realizacja zleceń przez zespół pielęgniarski wpisywana jest na bieżąco?

 • Czy na oddziale znane są zasady podawania leków bez zlecenia lekarskiego (zlecenie pielęgniarskie)?

 • Czy na oddziale znane są zasady podawania i dokumentowania podaży leków bez pisemnego zlecenia lekarskiego (reanimacja itp.)?

 • Czy na oddziale dokumentowana jest utylizacja leków opioidowych?

Przetaczanie krwi

 • Czy Książka przetoczeń jest w 100% wolna od przykładów niezachowania max 30 minut od dostarczenia do podania krwi?789

 • Czy książka przetoczeń jest w 100% wolna od przykładów braku oceny przebiegu podaży przez lekarza?790

 • Czy książka przetoczeń jest w 100% wolna od przykładów jednoczasowej podaży krwi dwóm pacjentom przez jedna pielęgniarkę?792

 • Czy do Banku Krwi zgłoszono choć jedno zdarzenie niepożądane związane z krwią i jej preparatami?794

 • Czy do systemu niezgodności zgłoszono choć jedno zdarzenie niepożądane związane z krwią i jej preparatami?

 • Czy są informacje odnośnie godziny opuszczenia Banku Krwi przez donację, a nie tylko dostarczenia donacji na oddział?796

 • Czy na oddziale oznacza się grupę krwi dwukrotnie? Czy jest prawidłowa praktyka w tym zakresie?

 • Czy jest procedura określająca zasady dwukrotnego oznaczania grupy krwi?997

 • Czy jest procedura określająca zasady autotransfuzji?995

 • Czy jest procedura określająca postępowanie z resztkami poprzetoczeniowymi?2112

 • Czy na oddziale znajduje się osobna lodówka na resztki poprzetoczeniowe?

Zestaw reanimacyjny

 • Czy na oddziale jest zestaw reanimacyjny?

 • Czy zestaw reanimacyjny jest opatrzony listą wymaganego sprzętu i leków, sygnowaną przez anestezjologa?

 • Czy skład i kompetność zestawu są nadzorowane?844

 • Ocena kompletności zestawu (leki)

 • Ocena kompletności zestawu (sprzęt)

 • Ocena kompletności zestawu (nadzór nad defibrylatorem)

 • Czy dostęp do sprzętu reanimacyjnego jest ergonomiczny (łatwy do noszenia, przewożenia, łatwy do sprawdzenia czy wszystko jest, łatwy do znalezienia odpowiedniego leku czy sprzętu)?

 • Czy pracownicy uczestniczyli w szkoleniu BLS?842

 • Czy personel na oddziale jest w stanie z łatwością zinterpretować codzienne wpisy o dopuszczeniu defibrylatora do użytkowania?

 • Czy prawidłowo odpowiadają na podstawowe pytania z zakresu BLS?843

 • Czy przedstawiciele personelu znają telefon reanimacyjny?

Zakażenia na oddziale

 • Czy na oddziale znane są trzy najczęstsze zakażenia w kontekście klinicznym (rozpoznania)?

 • Czy na oddziale znany jest wskaźnik zużycia rękawic jednorazowych?

 • Czy personel potrafi zinterpretować relacje wskaźnika zużycia rękawic jednorazowych wobec wskaźnika zużycia środków dezynfekcyjnych?

 • Czy na oddziale przeprowadzana jest walidacja liczby procedur przy pacjencie (podejść do pacjenta)?

 • Czy na oddziale znane są patogeny (ogółem) najczęściej wywołujące zakażenia w tym obszarze?

 • Czy na oddziale znane są patogeny najczęściej wywołujace zakażenia wielooporne w tym obszarze?

 • Czy oddział był w ciągu ostatnich 3 lat wolny od ognisk epidemicznych?

 • Czy oddział był wolny od powtórzenia ogniska o tej samej drodze transmisji?

Dystrybucja posiłków

 • Czy prowadzony jest nadzór pielęgniarski na dostarczaniem, dystrybucją i zbieraniem posiłków/naczyń?

 • Czy pielęgniarki same podają posiłki pacjentom?

 • Czy personel sprzątający jest całkowicie wyłączony z podawania posiłków pacjentom?836

 • Czy pacjentom mogącym mieć wybór posiłku oferowane jest menu do wyboru?837

 • Czy menu do wyboru jest wydrukowane i przedstawione pacjentom?839

Żywność własna i własność pacjenta

 • Czy w regulaminie oddziału (RO) omówiono zasady przechowywania żywności pacjentów w lodówkach?312

 • Czy produkty w lodówkach dla pacjentów są oznaczone danymi pacjenta oraz datą otwarcia?1001

 • Czy na oddzaile funkcjonują depozyty na rzeczy wartościowe pacjentów?

 • Czy aktualny stan depozytu na oddziale pozwala na wnioskowanie, że jest on na bieżąco wykorzystywany?

Systemy przyzywowe

 • Czy oddział jest wolny od przykładów niedziałających systemów przyzywowych?821

 • Czy personel pielęgniarski reaguje na uruchomienie systemu przyzywowego?

 • Czy działa system przyzywowy w windzie?823

 • Czy personel pielęgniarski reaguje na uruchomienie systemu przyzywowego w windzie?822

Przekazywanie informacji kolejnym zmianom

 • Czy na oddziale dostępny jest dokument potwierdzający zgodność z zasadami obowiązującymi w szpitalu w odniesieniu do przekazywania informacji o pacjentach kolejnym zmianom lekarskim?

 • Czy dotyczy to także przekazywania informacji dyżurnym spoza oddziału przejmującym dyżur popołudniowy od lekarzy pracujących na oddziale do 15?

 • Czy na oddziale dostępny jest dokument potwierdzający przekazywanie informacji o pacjentach kolejnym zmianom pielęgniarskim?

Informacje dla pacjenta i jego rodziny

 • Czy na oddziale znane są zasady komunikacji z osobami wskazanymi do komunikacji telefonicznej przez pacjenta w razie pogorszenia stanu zdrowia?

 • Czy pracownik prawidłowo odgrywa scenkę komunikacji (pyta o personalia osoby, z którą rozmawia, pyta ew. o hasło do komunikacji)?

 • Czy personel zna zasady udostępnienia dokumentacji w trakcie trwania hospitalziacji?

 • Czy personel zna zasady dokumentowania udostępnienia dokumentacji w trakcie trwania hospitalizacji?

Dostępność badań diagnostycznych

 • Czy na oddziale dostępna jest lista dostępnych badań diagnostycznych?

 • Czy lista ta różnicuje dostępność badań w trybie ostrodyżurowym i planowym?

 • Czy lista ta jest ograniczona dla poszczególnych funkcji na oddziale i wymaga potwierdzenia przez Ordynatora lub osobę upoważnioną?

 • Czy lista ta obejmuje także badania wykonywane poza Laboratorium szpitala?

Wyniki badań dostępne po zakończeniu hospitalizacji

 • Czy na oddziale wykonywane są badania, których wyniki dostępne są po zakończeniu hospitalizacji?

 • Czy w Sekretariacie oddziału dostępny jest rejestr badań dostępnych po zakończeniu hospitalizacji?

 • Czy w rejestrze badań są wpisy lekarza wskazanego przez Ordynatora odnośnie wpływu wyniku na zmianę rozpoznania i planu leczenia?

 • Czy w rejestrze badań są wpisy lekarza wskazanego przez Ordynatora odnośnie konieczności wezwania pacjenta na wizytę konsultacyjną?

 • Czy w rejestrze badań są wpisy dokumentujące przebieg komunikacji z pacjentem (telefony skuteczne, nieskuteczne, data. miejsce, osoba wskazana do omówienia zmiany rozpoznania i planu leczenia)?

 • Czy w dokumentacji indywidualnej pacjenta można wskazać dowody na to, że spotkanie z lekarzem dotyczące zmiany rozpoznania i planu leczenia odbyło się?

Sprzęt medyczny na oddziale

 • Czy sprzęt dostępny na oddziale posiada paszporty?

 • Czy personel na oddziale jest w stanie łatwo określić czy uzywany sprzet jest dopuszczony do uzytkowania?

 • Czy personel na oddziale jest w stanie łatwo okreslić, kiedy wymagany jest kolejny przegląd dopuszczający sprzęt do użytkowania?

 • Czy personel odbył szkolenie w zakresie użytkowania sprzętu na oddziale (np. w ramach szkolenia stanowiskowego)?

 • Czy szkolenia w zakresie uzytkowanego sprzętu odbywają się regularnie?

 • Czy szkolenia te są udokumentowane?

 • Czy materiały szkoleniowe w zakresie obsługi sprzętu medycznego dostępnego na oddziale dostępne są on-line?

Pościel szpitalna itp.

 • Czy na oddziale znane są wytyczne szpitalne dotyczące zmian szpitalnej bielizny pościelowej?

 • Czy na oddziale obecna jest wystarczająca ilość bielizny pościelowej (równa ilości wypisów w okresie oczekiwania na transport z pralni)?

 • Czy na oddziale znane są wytyczne szpitalne dotyczące zmian poduszek i kołder?

 • Czy na oddziale obecna jest wystarczająca ilość poduszek i kołder (równa ilości rotacji wynikających z procedury w okresie oczekiwania na transport z pralni)?

 • Czy na oddziale stosuje się poduszki i kołdry pokryte powłoką umożliwiającą dezynfekcję?

SOP na oddziale

 • Czy na oddziale jest opracowany choć jeden SOP?805

 • Czy jest w SOP opisany udział pielęgniarek?809

 • Czy można odnaleźć ten SOP w intranecie?807

 • Czy SOP opracowane na oddziale posiada odniesienia do aktualnego piśmiennictwa?

 • Czy można znaleźć pacjenta z rozpoznaniem/procedurą, wobec którego postępowanie jest zgodne z tym SOP?

 • Czy postępowanie wobec tego pacjenta było zgodne z SOP?810

 • Czy prowadzona jest analiza skuteczności wdrożenia SOP?808

 • Czy pracownik jest w stanie znaleźć jakąś procedurę/instrukcję w intranecie? zo980

Strona www Oddziału

 • Czy Oddział posiada własną stronę/podstronę www?

 • Czy na stronie www jest zakres działalności - wymienione procedury wykonywane lub leczone choroby?

 • #773. Czy na stronie www jest Regulamin Oddziału?

 • #778. Czy na stronie www są określone zasady odwiedzin?

 • #774. Czy na stronie www są opisane diety zalecane w Kartach wypisowych?

 • #777. Czy na stronie www są fotografie zespołu lekarskiego/pielęgniarskiego?pp777

 • Czy na stronie www są informacje odnośnie leczenia bólu?pp776

 • Czy na stronie www są zasady dotyczące żywności własnej pacjenta?pp779

Nadzór nad sprzątaniem

 • Czy nadzór nad sprzątaniem sprawowany jest codziennie

 • Czy były przypadki niezgodności? Jakie podjęto wtedy działania

 • Czy nadzorem objęte są tez sąsiadujące przestrzenie wspólne (toalety, windy, korytarze)?

 • Czy na oddziale stwierdzono choć jedno odstępstwo od zasady 3 stron (2 x długa + 1 x krótka)?R831

 • Czy na oddziale jest sala pro morte?

Konsultacje wspierające plan leczenia

 • Czy na oddziale dostępne są konsultacje psychologiczne?

 • Czy liczba udokumentowanych konsultacji psychologicznych przekracza 5 w tygodniu?

 • Czy na oddziale dostępne są konsultacje fizjoterapeutyczne?

 • Czy liczba udokumentowanych konsultacji fizjoterapeutycznych przekracza 5 w tygodniu?

 • Czy na oddziale dostępne są konsultacje w zakresie żywienia klinicznego?

 • Czy liczba udokumentowanych konsultacji w zakresie żywienia klinicznego przekracza 5 w tygodniu?

Zestaw reanimacyjny

 • Czy na oddziale jest zestaw reanimacyjny?

 • Czy zestaw reanimacyjny jest opatrzony listą wymaganego sprzętu i leków, sygnowaną przez anestezjologa?

 • Czy skład i kompetność zestawu są nadzorowane?844

 • Ocena kompletności zestawu (leki)

 • Ocena kompletności zestawu (sprzęt)

 • Ocena kompletności zestawu (nadzór nad defibrylatorem)

 • Czy dostęp do sprzętu reanimacyjnego jest ergonomiczny (łatwy do noszenia, przewożenia, łatwy do sprawdzenia czy wszystko jest, łatwy do znalezienia odpowiedniego leku czy sprzętu)?

 • Czy pracownicy uczestniczyli w szkoleniu BLS?842

 • Czy personel na oddziale jest w stanie z łatwością zinterpretować codzienne wpisy o dopuszczeniu defibrylatora do użytkowania?

 • Czy prawidłowo odpowiadają na podstawowe pytania z zakresu BLS?843

 • Czy przedstawiciele personelu znają telefon reanimacyjny?

Żywność własna i własność pacjenta

 • Czy w regulaminie oddziału (RO) omówiono zasady przechowywania żywności pacjentów w lodówkach?312

 • Czy produkty w lodówkach dla pacjentów są oznaczone danymi pacjenta oraz datą otwarcia?1001

 • Czy na oddzaile funkcjonują depozyty na rzeczy wartościowe pacjentów?

 • Czy aktualny stan depozytu na oddziale pozwala na wnioskowanie, że jest on na bieżąco wykorzystywany?

Dostępność badań diagnostycznych

 • Czy na oddziale dostępna jest lista dostępnych badań diagnostycznych?

 • Czy lista ta różnicuje dostępność badań w trybie ostrodyżurowym i planowym?

 • Czy lista ta jest ograniczona dla poszczególnych funkcji na oddziale i wymaga potwierdzenia przez Ordynatora lub osobę upoważnioną?

 • Czy lista ta obejmuje także badania wykonywane poza Laboratorium szpitala?

Zakażenia na oddziale

 • Czy na oddziale znane są trzy najczęstsze zakażenia w kontekście klinicznym (rozpoznania)?

 • Czy na oddziale znany jest wskaźnik zużycia rękawic jednorazowych?

 • Czy personel potrafi zinterpretować relacje wskaźnika zużycia rękawic jednorazowych wobec wskaźnika zużycia środków dezynfekcyjnych?

 • Czy na oddziale przeprowadzana jest walidacja liczby procedur przy pacjencie (podejść do pacjenta)?

 • Czy na oddziale znane są patogeny (ogółem) najczęściej wywołujące zakażenia w tym obszarze?

 • Czy na oddziale znane są patogeny najczęściej wywołujace zakażenia wielooporne w tym obszarze?

 • Czy oddział był w ciągu ostatnich 3 lat wolny od ognisk epidemicznych?

 • Czy oddział był wolny od powtórzenia ogniska o tej samej drodze transmisji?

Zastosowanie Przymusu Bezpośredniego

 • Czy w ostatni roku było choć jedno zastosowanie przymusu bezpośredniego?

 • Czy stosowany jest formularz Zgłoszenia?

 • Czy Ordynator dokonuje oceny zasadności zastosowanego PB? 780

 • Czy na oddziale były zastosowania PB powyżej 4 godzin? Czy są opinie psychiatry?

 • Czy na oddziale były zastosowania PB powyżej 16 godzin? Czy są konsultacje psychiatry? [Czy są wpisy psychiatry?]

Prawa Pacjenta

 • Czy pacjent jest informowany przy przyjęciu o swoich prawach?811

 • Czy są jakieś udokumentowane zasady działania?816

 • Czy w dokumentacji indywidualnej są dowody zapoznania się pacjenta z PP?815

 • Czy PP w wersji do wglądu są dostępne na oddziale?

 • Czy są szkolenia uwzględniające PP?812

 • Czy na tablicy informacyjnej jest kontakt do Komisji ds. Etyki?zo813

 • Czy na tablicy informacyjnej jest kontakt do Dyrekcji Szpitala?pj818

 • Czy pracownik potrafi na stronie www szpitala znaleźć kontakt w sprawie składania skarg i wniosków?992

Identyfikatory i odzież personelu

 • Czy personel obecny w trakcie spotkania ma identyfikatory?2113

 • Czy wszystkie osoby z personelu spotkane na oddziale stosują zasadę "Nic poniżej łokcia"?

 • Czy personel mijany na korytarzu ma identyfikatory?

 • Czy stroje personelu są spójne kolorystycznie w i kontekście wzoru?

 • Czy stroje personelu posiadają logo szpitala?

 • Czy stroje personelu posiadają informacje pozwalające na identyfikację właściciela/użytkownika?

 • Czy stroje personelu pozwalają na identyfikację personelu przez pacjentów i osoby postronne?

 • Czy personel stosuje stroje jednodzienne?

 • Czy pranie strojów personelu jest zapewnione przez szpital?

 • Czy na oddziale znane są kolory zakazane (wyłączone do użytkowania np. tylko dla bloku operacyjnego)?

 • Czy oddział jest wolny od zastosowania kolorów zakazanych (wyłączność np. dla bloku operacyjnego)?

Nadzór nad lekami

 • Czy jest prowadzony nadzór w lodówkach do przechowywania leków?

 • Czy jest prowadzony nadzór w w pomieszczeniach przechowywania leków?

 • Czy pielęgniarki znają zasady postępowania w razie zagrożenia przekroczenia temperatury w miejscach przechowywania leków?787

 • Czy leki silnie działające są odpowiednio wydzielone na oddziale?

 • Czy oddział jest wolny od przypadków suplementowania w warunkach oddziału preparatów do zywienia pozajelitowego za pomocą witamin lub elektrolitów?

 • Czy na oddziale znane są zasady zwrotu leków do Apteki Szpitalnej?

Nadzór na lekami opioidowymi

 • Czy na oddziale wskazano lekarza/y odpowiedzialnych za gospodarkę lekami opioidowymi?

 • Czy na oddziale znane są zasady postępowania i ewentualnej utylizacji niewykorzystanych leków opioidowych?

 • Czy lekarz odpowiedzialny przeprowadza udokumentowane kontrolne stanu leków opioidowych na oddziale?

 • Czy kontrole te odbywają sie częsciej niż raz na miesiąc?

 • Czy kontrole te są udokumentowane?

 • Czy inwentaryzacja stanu leków opioidowych w chwili wizytacji jest wolna od uchybień?

 • Czy księga rozchodu leków opioidowych jest wolna od braków dokumentacyjnych (podpisy, pieczątki, nazwiska pacjentów na których rozchodowano leki)?

 • Czy na oddziale są przykłady zwrotu niewykorzystanych leków opioidowych do książki narkotycznej?

 • Czy oddział jest wolny od przykładów przekazania pielęgniarce leków "na zaś" np. w razie wyjścia lekarza dyżurnego na zabieg operacyjny lub na konsultację?

Przetaczanie krwi

 • Czy Książka przetoczeń jest w 100% wolna od przykładów niezachowania max 30 minut od dostarczenia do podania krwi?789

 • Czy książka przetoczeń jest w 100% wolna od przykładów braku oceny przebiegu podaży przez lekarza?790

 • Czy książka przetoczeń jest w 100% wolna od przykładów jednoczasowej podaży krwi dwóm pacjentom przez jedna pielęgniarkę?792

 • Czy do Banku Krwi zgłoszono choć jedno zdarzenie niepożądane związane z krwią i jej preparatami?794

 • Czy do systemu niezgodności zgłoszono choć jedno zdarzenie niepożądane związane z krwią i jej preparatami?

 • Czy są informacje odnośnie godziny opuszczenia Banku Krwi przez donację, a nie tylko dostarczenia donacji na oddział?796

 • Czy na oddziale oznacza się grupę krwi dwukrotnie? Czy jest prawidłowa praktyka w tym zakresie?

 • Czy jest procedura określająca zasady dwukrotnego oznaczania grupy krwi?997

 • Czy jest procedura określająca zasady autotransfuzji?995

 • Czy jest procedura określająca postępowanie z resztkami poprzetoczeniowymi?2112

 • Czy na oddziale znajduje się osobna lodówka na resztki poprzetoczeniowe?

Systemy przyzywowe

 • Czy oddział jest wolny od przykładów niedziałających systemów przyzywowych?821

 • Czy personel pielęgniarski reaguje na uruchomienie systemu przyzywowego?

 • Czy działa system przyzywowy w windzie?823

 • Czy personel pielęgniarski reaguje na uruchomienie systemu przyzywowego w windzie?822

Sprzęt medyczny na oddziale

 • Czy sprzęt dostępny na oddziale posiada paszporty?

 • Czy personel na oddziale jest w stanie łatwo określić czy uzywany sprzet jest dopuszczony do uzytkowania?

 • Czy personel na oddziale jest w stanie łatwo okreslić, kiedy wymagany jest kolejny przegląd dopuszczający sprzęt do użytkowania?

 • Czy personel odbył szkolenie w zakresie użytkowania sprzętu na oddziale (np. w ramach szkolenia stanowiskowego)?

 • Czy szkolenia w zakresie uzytkowanego sprzętu odbywają się regularnie?

 • Czy szkolenia te są udokumentowane?

 • Czy materiały szkoleniowe w zakresie obsługi sprzętu medycznego dostępnego na oddziale dostępne są on-line?

SOP na oddziale

 • Czy na oddziale jest opracowany choć jeden SOP?805

 • Czy jest w SOP opisany udział pielęgniarek?809

 • Czy można odnaleźć ten SOP w intranecie?807

 • Czy SOP opracowane na oddziale posiada odniesienia do aktualnego piśmiennictwa?

 • Czy można znaleźć pacjenta z rozpoznaniem/procedurą, wobec którego postępowanie jest zgodne z tym SOP?

 • Czy postępowanie wobec tego pacjenta było zgodne z SOP?810

 • Czy prowadzona jest analiza skuteczności wdrożenia SOP?808

 • Czy pracownik jest w stanie znaleźć jakąś procedurę/instrukcję w intranecie? zo980

Analiza nieplanowych rehospitalizacji

 • Czy na oddziale prowadzona jest analiza nieplanowanych ponownych hospitalizacji?377

 • Czy ordynator oddziału zna ten odsetek i potrafi go zinterpretować?876

Programy edukacyjne na oddziałach

 • Czy na oddziale jest realizowany choć jeden program edukacyjny?826

 • Czy są opracowane materiały dla pacjentów? 833

 • Czy materiały dla pacjentów są na stronie www? co827

 • Czy są materiały wydrukowane dla pacjentów?

 • Czy informacje o uczestnictwie są w dokumentacji indywidualnej pacjentów?829

 • Czy jest dokumentacja zbiorcza przeprowadzonej edukacji?831

 • Czy edukacja jest zakończona oceną posiadanej przez pacjenta wiedzy?835

 • Czy na ogólnodostępnej stronie Oddziału/Kliniki dostępne są materiały informacyjne, plany oraz terminy spotkań w odniesieniu do prowadzonych programów edukacyjnych?834

Dokumentowanie zlecania i podaży leków

 • Czy zlecenia lekarskie są czytelne?

 • Czy realizacja zleceń przez zespół pielęgniarski wpisywana jest na bieżąco?

 • Czy na oddziale znane są zasady podawania leków bez zlecenia lekarskiego (zlecenie pielęgniarskie)?

 • Czy na oddziale znane są zasady podawania i dokumentowania podaży leków bez pisemnego zlecenia lekarskiego (reanimacja itp.)?

 • Czy na oddziale dokumentowana jest utylizacja leków opioidowych?

Zestaw reanimacyjny

 • Czy na oddziale jest zestaw reanimacyjny?

 • Czy zestaw reanimacyjny jest opatrzony listą wymaganego sprzętu i leków, sygnowaną przez anestezjologa?

 • Czy skład i kompetność zestawu są nadzorowane?844

 • Ocena kompletności zestawu (leki)

 • Ocena kompletności zestawu (sprzęt)

 • Ocena kompletności zestawu (nadzór nad defibrylatorem)

 • Czy dostęp do sprzętu reanimacyjnego jest ergonomiczny (łatwy do noszenia, przewożenia, łatwy do sprawdzenia czy wszystko jest, łatwy do znalezienia odpowiedniego leku czy sprzętu)?

 • Czy pracownicy uczestniczyli w szkoleniu BLS?842

 • Czy personel na oddziale jest w stanie z łatwością zinterpretować codzienne wpisy o dopuszczeniu defibrylatora do użytkowania?

 • Czy prawidłowo odpowiadają na podstawowe pytania z zakresu BLS?843

 • Czy przedstawiciele personelu znają telefon reanimacyjny?

Systemy przyzywowe

 • Czy oddział jest wolny od przykładów niedziałających systemów przyzywowych?821

 • Czy personel pielęgniarski reaguje na uruchomienie systemu przyzywowego?

 • Czy działa system przyzywowy w windzie?823

 • Czy personel pielęgniarski reaguje na uruchomienie systemu przyzywowego w windzie?822

Zakażenia na oddziale

 • Czy na oddziale znane są trzy najczęstsze zakażenia w kontekście klinicznym (rozpoznania)?

 • Czy na oddziale znany jest wskaźnik zużycia rękawic jednorazowych?

 • Czy personel potrafi zinterpretować relacje wskaźnika zużycia rękawic jednorazowych wobec wskaźnika zużycia środków dezynfekcyjnych?

 • Czy na oddziale przeprowadzana jest walidacja liczby procedur przy pacjencie (podejść do pacjenta)?

 • Czy na oddziale znane są patogeny (ogółem) najczęściej wywołujące zakażenia w tym obszarze?

 • Czy na oddziale znane są patogeny najczęściej wywołujace zakażenia wielooporne w tym obszarze?

 • Czy oddział był w ciągu ostatnich 3 lat wolny od ognisk epidemicznych?

 • Czy oddział był wolny od powtórzenia ogniska o tej samej drodze transmisji?

Sprzątanie

 • Czy w trakcie wizyty stwierdzono, że oddział jest wolny od jakichkolwiek przykładów umieszczenia odpadów medycznych w workach dla odpadów komunalnych?

 • Czy w trakcie wizyty stwierdzono, że oddział jest wolny od jakichkolwiek przykładów wmieszczenia odpadów komunalnych w workach dla odpadów medycznych?

 • Czy na oddziale znane i wdrożone są zasady dotyczące mycia i dezynfekcji łóżek?

 • Czy na oddziale znane i wdrożone są zasady dotyczące dekontaminacji szafek pacjentów?

Profilaktyka przeciwzakrzepowa

 • Czy na oddziale prowadzona jest ocena ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej?(Caprini/Padewska)388

 • Czy prowadzona jest prawidłowa profilaktyka choroby zakrzepowo-zatorowej?389

 • Czy oceniana jest częstość powikłań zakrzepowo-zatorowych?850

 • Czy prowadzona jest analiza powiązana uwzględniająca ocenę ryzyka, podjęte działania profilaktyczno-lecznicze i występujące powikłania zakrzepowo-zatorowe?852

 • Czy analiza powikłań zakrzepowo-zatorowych jest udokumentowana?391

 • Czy analiza powikłań zakrzepowo-zatorowych prowadzi do udokumentowanych wniosków?848

 • Czy wnioski z analizy powikłań zakrzepowo-zatorowych doprowadziły do wdrożenia udokumentowanego projektu poprawy jakości?85

 • Czy ww. projekt poprawy jakości spełnia wymogi metodyczne?

Wyniki badań dostępne po zakończeniu hospitalizacji

 • Czy na oddziale wykonywane są badania, których wyniki dostępne są po zakończeniu hospitalizacji?

 • Czy w Sekretariacie oddziału dostępny jest rejestr badań dostępnych po zakończeniu hospitalizacji?

 • Czy w rejestrze badań są wpisy lekarza wskazanego przez Ordynatora odnośnie wpływu wyniku na zmianę rozpoznania i planu leczenia?

 • Czy w rejestrze badań są wpisy lekarza wskazanego przez Ordynatora odnośnie konieczności wezwania pacjenta na wizytę konsultacyjną?

 • Czy w rejestrze badań są wpisy dokumentujące przebieg komunikacji z pacjentem (telefony skuteczne, nieskuteczne, data. miejsce, osoba wskazana do omówienia zmiany rozpoznania i planu leczenia)?

 • Czy w dokumentacji indywidualnej pacjenta można wskazać dowody na to, że spotkanie z lekarzem dotyczące zmiany rozpoznania i planu leczenia odbyło się?

Identyfikatory i odzież personelu

 • Czy personel obecny w trakcie spotkania ma identyfikatory?2113

 • Czy wszystkie osoby z personelu spotkane na oddziale stosują zasadę "Nic poniżej łokcia"?

 • Czy personel mijany na korytarzu ma identyfikatory?

 • Czy stroje personelu są spójne kolorystycznie w i kontekście wzoru?

 • Czy stroje personelu posiadają logo szpitala?

 • Czy stroje personelu posiadają informacje pozwalające na identyfikację właściciela/użytkownika?

 • Czy stroje personelu pozwalają na identyfikację personelu przez pacjentów i osoby postronne?

 • Czy personel stosuje stroje jednodzienne?

 • Czy pranie strojów personelu jest zapewnione przez szpital?

 • Czy na oddziale znane są kolory zakazane (wyłączone do użytkowania np. tylko dla bloku operacyjnego)?

 • Czy oddział jest wolny od zastosowania kolorów zakazanych (wyłączność np. dla bloku operacyjnego)?

Identyfikacja leków dla pacjenta

 • Czy opracowano sposób identyfikowania leków do podania dla pacjenta (kroplówki, pompy)?

 • Czy personel zna zasady procedury odnośnie stosowania leków własnych pacjenta?817

 • Czy na oddziale są aktualnie stosowane leki własne pacjenta?

Przetaczanie krwi

 • Czy Książka przetoczeń jest w 100% wolna od przykładów niezachowania max 30 minut od dostarczenia do podania krwi?789

 • Czy książka przetoczeń jest w 100% wolna od przykładów braku oceny przebiegu podaży przez lekarza?790

 • Czy książka przetoczeń jest w 100% wolna od przykładów jednoczasowej podaży krwi dwóm pacjentom przez jedna pielęgniarkę?792

 • Czy do Banku Krwi zgłoszono choć jedno zdarzenie niepożądane związane z krwią i jej preparatami?794

 • Czy do systemu niezgodności zgłoszono choć jedno zdarzenie niepożądane związane z krwią i jej preparatami?

 • Czy są informacje odnośnie godziny opuszczenia Banku Krwi przez donację, a nie tylko dostarczenia donacji na oddział?796

 • Czy na oddziale oznacza się grupę krwi dwukrotnie? Czy jest prawidłowa praktyka w tym zakresie?

 • Czy jest procedura określająca zasady dwukrotnego oznaczania grupy krwi?997

 • Czy jest procedura określająca zasady autotransfuzji?995

 • Czy jest procedura określająca postępowanie z resztkami poprzetoczeniowymi?2112

 • Czy na oddziale znajduje się osobna lodówka na resztki poprzetoczeniowe?

Dystrybucja posiłków

 • Czy prowadzony jest nadzór pielęgniarski na dostarczaniem, dystrybucją i zbieraniem posiłków/naczyń?

 • Czy pielęgniarki same podają posiłki pacjentom?

 • Czy personel sprzątający jest całkowicie wyłączony z podawania posiłków pacjentom?836

 • Czy pacjentom mogącym mieć wybór posiłku oferowane jest menu do wyboru?837

 • Czy menu do wyboru jest wydrukowane i przedstawione pacjentom?839

Systemy przyzywowe

 • Czy oddział jest wolny od przykładów niedziałających systemów przyzywowych?821

 • Czy personel pielęgniarski reaguje na uruchomienie systemu przyzywowego?

 • Czy działa system przyzywowy w windzie?823

 • Czy personel pielęgniarski reaguje na uruchomienie systemu przyzywowego w windzie?822

Przekazywanie informacji kolejnym zmianom

 • Czy na oddziale dostępny jest dokument potwierdzający zgodność z zasadami obowiązującymi w szpitalu w odniesieniu do przekazywania informacji o pacjentach kolejnym zmianom lekarskim?

 • Czy dotyczy to także przekazywania informacji dyżurnym spoza oddziału przejmującym dyżur popołudniowy od lekarzy pracujących na oddziale do 15?

 • Czy na oddziale dostępny jest dokument potwierdzający przekazywanie informacji o pacjentach kolejnym zmianom pielęgniarskim?

Informacje dla pacjenta i jego rodziny

 • Czy na oddziale znane są zasady komunikacji z osobami wskazanymi do komunikacji telefonicznej przez pacjenta w razie pogorszenia stanu zdrowia?

 • Czy pracownik prawidłowo odgrywa scenkę komunikacji (pyta o personalia osoby, z którą rozmawia, pyta ew. o hasło do komunikacji)?

 • Czy personel zna zasady udostępnienia dokumentacji w trakcie trwania hospitalziacji?

 • Czy personel zna zasady dokumentowania udostępnienia dokumentacji w trakcie trwania hospitalizacji?

Pościel szpitalna itp.

 • Czy na oddziale znane są wytyczne szpitalne dotyczące zmian szpitalnej bielizny pościelowej?

 • Czy na oddziale obecna jest wystarczająca ilość bielizny pościelowej (równa ilości wypisów w okresie oczekiwania na transport z pralni)?

 • Czy na oddziale znane są wytyczne szpitalne dotyczące zmian poduszek i kołder?

 • Czy na oddziale obecna jest wystarczająca ilość poduszek i kołder (równa ilości rotacji wynikających z procedury w okresie oczekiwania na transport z pralni)?

 • Czy na oddziale stosuje się poduszki i kołdry pokryte powłoką umożliwiającą dezynfekcję?

 • Czy oceniany jest oddział zabiegowy?

Przygotowanie do zabiegu operacyjnego

 • Czy oddział korzysta z Poradni Anestezjologicznejw przygotowaniu przedoperacyjnym?

 • Czy oddział korzysta z prehabilitacji w przygotowaniu przedoperacyjnym?

 • Czy materiały dla pacjenta opisujące planowany zabieg przekazywane są pacjentami z wyprzedzeniem, a nie w przededniu zabiegu?

 • Czy operator spotyka się każdorazowo przed operacją z pacjentem i omawia planowany zabieg, możliwe problemy i powikłania, konsekwencje odstąpienia od leczenia i alternatywne opcje terapeutyczne?

 • Czy, jeżeli operatorem jest lekarz w trakcie szkolenia, to w trakcie spotkania uczestniczy specjalista, który będzie nadzorował zabieg?

 • Czy spotkanie to jest udokumentowane w dokumentacji pacjenta?

 • Czy operator osobiście uzyskuje zgodę na zabieg od pacjenta?

 • Czy na oddziale stosowane są strzygarki do przygotowania pola operacyjnego?

 • Czy na oddziale stosowana jest Okołooperacyjna Karta Kontrola?

 • Czy Okołooperacyjna Karta Kontrolna stosowana jest także w odniesieniu do zabiegów wykonywanych poza Blokiem Operacyjnym?

 • Czy oznaczenie miejsca operowanego dotyczy na oddziale także narządów nieparzystych?

 • Czy na oddziale stosowana jest część przeooperacyjna Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej?

 • Czy na oddziale stosowana jest kąpiel pacjenta z wykorzystaniem mydła z dodatkiem antyseptyku?

 • Czy pacjentowi przed zabiegiem udostępniana jest bielizna jednorazowa?

 • Czy pacjenci przed zabiegiem mają udostępnione pończochy przeciwzakrzepowe (o ile wystepuje takie wskazanie)?

 • Czy pończochy przeciwzakrzepowe udostepniane są nieodpłatnie?

 • Czy oddział dysponuje sprzętem do kompresoterapii przerywanej?

 • Czy na oddziale oceniany jest czas pomiędzy podaniem profilaktyki p/zakrzepowaje a rozpoczęciem zabiegu operacyjnego?

 • Czy przedoperacyjna profilaktyka antybiotykowa podawana jest na Bloku Operacyjnym w każdym wypadku?

 • Czy odstępstwa w antybiotykoterapii szczegółowej uzasadnione są w szczegółowych SOP w oparciu o dane z piśmiennictwa?

 • Czy na oddziale stosowana jest antybiotykoterapia okołooperacyjna zgodna z Polityką antybiotykową opracowaną w szpitalu?

 • Czy w przypadkach uzasadnionych farmakokinetyką leków profilaktyka antybiotykowa podawana jest na oddziale?

 • Czy na oddziale oceniany jest czas pomiędzy podaniem antybiotyku a rozpoczęcie zabiegu operacyjnego?

 • Czy Ordynator posiada wiedzę w zakresie prawidłowości odnośnie czasu pomiędzy podaniem antybiotyku a rozpoczęciem zabiegu operacyjnego?

Postępowanie pooperacyjne

 • Czy operator kontaktuje się telefonicznie bezpośrednio po zabiegu z osoba wskazaną przez pacjenta celem przekazania skróconej informacji o przebiegu zabiegu?

 • Czy na oddziale stosowana jest terapia bólu w oparciu o Kartę Leczenia bólu przygotowana przez anestezjologa?

 • Czy leczenie bólu na oddziale opiera się o schemat: baza analgetyczna + lek na ból przebijający?

 • Czy powtórne zastosowanie leku na ból przebijający prowadzi do zmiany bazy analgetycznej?

 • Czy powtórne zastosowanie leku na ból przebijający prowadzi do zlecenia konsultacji anestezjologicznej/analgetycznej?

 • Czy konsultacji takich jest więcej niż 5 w tygodniu?

 • Czy w dokumentacji wypisowej pacjentów operowanych uwzględniane są informacje odnośnie prawidłowej pielęgnacji rany?

Wyniki badań dostępne po zakończeniu hospitalizacji

 • Czy na oddziale wykonywane są badania, których wyniki dostępne są po zakończeniu hospitalizacji?

 • Czy w Sekretariacie oddziału dostępny jest rejestr badań dostępnych po zakończeniu hospitalizacji?

 • Czy w rejestrze badań są wpisy lekarza wskazanego przez Ordynatora odnośnie wpływu wyniku na zmianę rozpoznania i planu leczenia?

 • Czy w rejestrze badań są wpisy lekarza wskazanego przez Ordynatora odnośnie konieczności wezwania pacjenta na wizytę konsultacyjną?

 • Czy w rejestrze badań są wpisy dokumentujące przebieg komunikacji z pacjentem (telefony skuteczne, nieskuteczne, data. miejsce, osoba wskazana do omówienia zmiany rozpoznania i planu leczenia)?

 • Czy w dokumentacji indywidualnej pacjenta można wskazać dowody na to, że spotkanie z lekarzem dotyczące zmiany rozpoznania i planu leczenia odbyło się?

 • Czy w Oddziale Ratunkowym funkcjonuje procedura TRIAGE?

 • Czy w Oddziale Ratunkowym funkcjonuje procedura Re-TRIAGE?

 • Czy rozmowy z Ratownictwem Medycznym są rejestrowane?

 • Czy jest rejestracja wideo przebiegu procedur ratunkowych w Shock-Roomie?

 • Czy analiza ta zakończona jest protokołem i wnioskami?

 • Czy na Oddziale Ratunkowym analizowane są co najmniej raz w roku przypadki odmowy hospitalizacji?

 • Czy analizy te są udokumentowane i zakończone wnioskami?

 • Czy wnioski te posłużyły do powstania projektów poprawy jakości?

 • Czy w szpitalu określono osoby, które mogą służyć pomocą w razie hospitalizacji osób obcojęzycznych (min. angielski, rosyjski, niemiecki)?

 • Czy komunikacja w tych językach jest dostępna także w godzinach dyżurowych i w weekendy?

 • Czy powyższe zasady pozwalają na komunikację w więcej niż trzech językach podstawowych (angielski, rosyjski, niemiecki)

 • Czy w szpitalu określono osoby, które służą pomocą w razie potrzeby komunikacji w języku migowym?

 • Czy komunikacja w języku migowym jest dostępna także w czasie dyżuru i w weekendy?

 • Czy komunikacja w języku migowym jest dostępna także w czasie dyżuru i w weekendy?

 • Czy czas oczekiwania na spotkanie z lekarzem dla żadnego pacjenta zielonego przekraczał 240 minut?

 • Czy na oddziale ratunowym dostępny jest przejrzysty cennik usług dla osób nieubezpieczonych?

 • Czy opłata za usługi wnoszona jest z góry w odniesieniu do pacjentów nieubezpieczonych nie wymagających interwencji ratujących życie?

 • Czy na oddziale znane są zasady postępowanie z pacjentem NN?

 • Pytania szczegółowe dla konkretnego szpitala

 • Jak działa TOP-SOR

 • Sredni czas oczekiwania na TRIAGE

 • Czas oczekiwania po TRIAGE w zalezności od kolortu - czy jest re-TRIAGE

 • Czy opisano w procedurach szpiala zmiany funkcjonowania SOR w kontekscie COVID?

 • Procedury odnośie testowania przesiewowego pacjentów na ostro?

 • Procedury odnośnie izolacji w okresie oczekiwania na wynik?

 • Procedury izolacji w czasie oczekiwania na przyjęcie/przekazanie pacjenta?

 • Czy stosowano testy PCR czy nukleokapsydowe?

 • Porceudra akredytacyjna CO1/1/SOP 2/SOR. - 6.1.2 - co oznacza W razie potrzeby dodatkowo wykonuywany jest pomiar czy ktoś wskazuje na ta potrzebę - z czego wynika ta potrzeba.

 • Przykłady osób, które jako zielone i niebieskie przeszły do POZ - odnotowanie w dokumentacji - czy są takie ananlizy?

 • Osoba przeprowadzającas segragację opekuje się pacjentem do czasu oczekiwania na wezwanie do wybranego obszaru SOR - jak to działa?

 • Pezykłądy braku możliwości złożenia podpisu - dwa podpsiy osób - kogo?

 • Co oznacza dla państwa punkt 7 tej procedury.

 • Wg TOPSOR rejestracja powinna poprzedzać segragację - w procedurze jest inna kolejnośc.

 • Do czego służa pakiety badań opisane w 1/SOR Diagnostyka laboratoryjna w SOR?

 • Kto transportuje pacjenta na oddział?

 • CO1/2 (ogolnoszpitalna 36/O) - o co chodzi w pkt. 6.5 - zmian akolejnosci poszczególnych etapów.

 • CO2.1 SOP 5/SOR. Sedacja w SOR. Co z pacjentami, którzy nie spełaniają kryteriów SOP, a wymagają znieczulenia/sedacji?

 • Czy dostepny jest sprzęt określony w pkt. 4?

 • Czy realizowana jest ciągła pulsoksymetria i EKG pow. 60 lat?

 • Jak długo realizowane jest monitorowanie - co ile czasu ocenia się kryteria wybudzenia pacjenta?`

 • Jak wygląda postepowanie w odniesieniu do specyficznych grup pacjentów - podejrzenie przedstępstwa seksulanego? 012/O

 • Czego dotyczy system JUMP START i na czym polega? CO4/1 SOR nr 3

 • Gdzie są alokowani pacjencie w razie katastrofy? CO4/2 12/SOR

 • Prenotyfikacja w razie urazu - LPR - jak jest rozwiązane w systemie - brak zapisów w CO5, 13/SOR - trochę jest w CO6-1/5, 11/SOR.

 • Czy na SOR dostępny jest pomiar temperatury w przełyku i odbytnicy? CO6-1/2 6/SOR

 • Czy w procedurze CO6-1/2 wskazany jest kontakt do ośrodka ECMO?

 • Po czym poznać, ze pacjent powinien być leczony zgodnie z CO6-1/3 SOP 8/SOR - postępowanie we wstrząsie?

 • Czy w 8/SOR opisane jest postępowanie we wstrząsie septycznym?

 • Czy w szpitalu prowadzone są działania związane z wczesnym identyfikowanim i leczeniem sepsy - Surviving Sepsis Campaign?

 • Jakie objawy wskazują na potrzebę uruchomienia CO6-1/4? Tylko ból wieńcowy? 5a. 5b

 • Dlaczego działania w pkt. 12 i 13 podejmowane/opisywane są później niż 1 i 2?

 • Kto i jak pełni funkcję Recordera wg CO6-1/5. 11/SOR?

 • Czy opracowano zasady dostepu do BO w razu zgłoszenia pacjenta z urazem wielonarządowym? W 11/SOR nie ma.

 • Lekarzy wyznaczeni przez Orydnatora do konultowania SOR - dostepni stale pod nr telefonu. - niezwłoczeni - do 1 h, pilne w ciągu 15 minut.

 • Czy konsultujący wypisuje recepty? pkt. 8

 • Ocena na Izbie Przyjęć Położniczej

 • Karta odmowy w IP Położniczej - przykłady.

 • Przykład wezwania położnej do pilnej pacjentki (2 dzwonki) - czy przyjdzie? SOP nr 4 CO1/3

 • Czy w szpitalu określono zasady kwalifikacji do hospitalizacji na Oddziale Intensywnej Terapii?

 • Czy w szpitalu określono zasady postępowania w odniesieniu do pacjentów wymagających respiratoroterapii paliatywnej (bez wskazań do intensywnej terapii)?

 • Czy w szpitalu funkcjonuje Komisja ds. Orzekania o Śmierci Mózgu?

Znieczulenie

 • Czy w szpitalu prowadzona jest analiza problemów zaistniałych w trakcie znieczulenia?

Reanimacja

 • Czy w szpitalu prowadzona jest analiza skuteczności prowadzonych akcji reanimacyjnych?

 • Czy liczba defibrylatorów w szpitalu jest co najmniej równa liczbie oddziałów?

 • Czy odsetek defibrylatorów AED przekracza 50%?

 • Czy poza miejscami świadczenia usług medycznych (np. administracja, szatnie) dostępne są defibrylatory?

 • Czy w szpitalu funkcjonują zespoły wczesnego reagowania (ZWR)?

 • Czy w szpitalu opracowany zasady związane z określeniem pacjenta jako niereanimacyjnego (protokół DNR)?

Leczenie bólu

 • Czy w szpitalu prowadzona jest analiza skuteczności leczenia bólu?

 • Czy w szpitalu określono zasady leczenia bólu dla hospitalizacji zabiegowych?

 • Czy w szpitalu określono zasady leczenia bólu dla hospitalizacji bez operacji?

 • Czy w szpitalu określono zasady leczenia bólu dla hospitalizacji pediatrycznych?

 • Czy szpital prowadzi nadzór na prawidłowością wdrożenia procedury określającej zasady leczenia bólu?

 • Komórka strukturalna

 • Czy w szpitalu opracowano plan zatrudnienia?zz424

 • Czy liczba personelu jest odpowiednia do podejmowanych przez szpital zadań?zz425

 • Czy wszystkie stanowiska pracy mają określone opisy wymagań kompetencyjnych?zz426

 • Czy w przeprowadzonej wyrywkowej analizie 10 teczek osobowych w Dziale Kadr wszyscy pracownicy posiadali kopię aktualnego prawa do wykonywania zawodu?427

 • Czy w przeprowadzonej wyrywkowej analizie 10 teczek osobowych w Dziale Kadr wszyscy pracownicy posiadali kopię aktualnych badań okresowych zezwalających na pracę?428

 • Czy w przeprowadzonej wyrywkowej analizie 10 teczek osobowych w Dziale Kadr wszyscy pracownicy posiadali kopie dokumentów (certyfikaty, zaświadczenia) potwierdzające dodatkowe kwalifikacje wymagane na konkretnym stanowisku?429

 • Czy w szpitalu jakikolwiek opracowano program adaptacji zawodowej?zz430

 • Czy w szpitalu opracowano program adaptacji zawodowej dla lekarzy?zz431

 • Czy w szpitalu opracowano program adaptacji zawodowej dla pielęgniarek?zz432

 • Czy w szpitalu opracowano program adaptacji zawodowej dla lekarzy-kontraktowców?zz433

 • Czy w programie adaptacji zawodowej uwzględniono kwestie związane z poprawą jakości i akredytacją?zz434

 • Czy w programie adaptacji zawodowej uwzględniono kwestie związane z misją szpitala i zakresem działalności szpitala?zz435

 • Czy w programie adaptacji zawodowej uwzględniono kwestie związane z zachowaniami etycznymi (w tym relacje z firmami farmaceutycznymi oraz kwestie prezentów/podziękowań)?zz436

 • Czy w programie adaptacji zawodowej uwzględniono kwestie związane z kontrolą zakażeń?zz437

 • Czy w programie adaptacji zawodowej uwzględniono kwestie związane z oceną pracowniczą?zz438

 • Czy w programie adaptacji zawodowej uwzględniono znajomość procedury postępowania w razie zdarzeń masowych, mnogich i katastrof?zz439

 • Czy w programie adaptacji zawodowej uwzględniono znajomość procedury postępowania w razie wystąpienia zdarzeń niepożądanych?zz439

 • Czy w programie adaptacji zawodowej uwzględniono znajomość SOP wobec pacjentów z NZK?zz440

 • Czy w programie adaptacji zawodowej uwzględniono kwestie związane z ochroną i bezpieczeństwem osobistym?zz441

 • Czy programy adaptacji zawodowej są zakończone oceną?zz442

 • Czy w przeprowadzonej wyrywkowej analizie 10 teczek osobowych w Dziale Kadr wszyscy pracownicy nowo zatrudnieni mieli udokumentowane odbycie programu adaptacyjnego z oceną?zz443

 • Czy szpital gromadzi i ocenia corocznie zapotrzebowanie na szkolenia przekazywane przez oddziały?zz444

 • Czy szpital przygotowuje plan szkoleń ogólnozakładowych?445

 • Czy w planie szkoleń szpital prowadzi szkolenia uwzględniające tematykę jakości dla kierowników oddziałów/zakładów?zz446

 • Czy szpital zna konkretne koszty jakie poniósł w związku ze szkoleniami w ubiegłym roku rozliczeniowym (można uwzględnić także koszty absencji pacjentów delegowanych czy koszty poniesione przez partnerów biznesowych np. ubezpieczyciela)?447

 • Czy szpital posiada aktualne zapisy (listy obecności) z realizowanych szkoleń? 448

 • Czy w szpitalu istnieje procedura opisująca zasady okresowej oceny aktywności zawodowej pracowników?zz449

 • Czy ocena aktywności zawodowej dokonywana jest co najmniej raz na dwa lata?zz450

 • Czy ta procedura dotyczy także personelu kontraktowego?zz451

 • Czy ocena personelu ma wymiar analizy 360 stopni?zz452

 • Czy ocena ta uwzględnia także ilość zdobytych punktów edukacyjnych?zz453

 • Czy w przeprowadzonej wyrywkowej analizie 10 teczek osobowych w Dziale Kadr wszyscy pracownicy potwierdzenie przeprowadzonej okresowej oceny pracowniczej?zz454

 • Czy wszystkie stanowiska w szpitalu mają określone zakresy obowiązków?455

 • Czy w szpitalu określono zasady zastępstw na wypadek niespodziewanych absencji? zz456

 • Czy w szpitalu prowadzona jest ocena satysfakcji pracowniczej?457

 • Czy ocena satysfakcji pracowniczej prowadzona jest co najmniej raz co roku?458

 • Czy ocena satysfakcji pracowników zakończona jest udokumentowaną analizą?zz459

 • Czy analiza ta prowadzi do udokumentowanych wniosków?zz460

 • Czy wnioski te zostały przedstawione na Zesp. ds. Jakości, co potwierdzają protokoły ze spotkań tego Zespołu?zz461

 • Czy wnioski te doprowadziły do jakichś działań, np. pod postacią udokumentowanych projektów poprawy jakości?zz462

 • 74. Czy w szpitalu funkcjonuje zespół do spraw kontroli zakażeń?

 • Czy Zespół ds Kontroli zakażeń (ZDKZ) spotyka się co najmniej raz w miesiącu?

 • Czy spotkania ZDKZ są udokumentowane?

 • Poprosić o protokoły.

 • 84. Czy w ZDKZ jest lekarz epidemiolog?

 • 85. Czy liczba pielęgniarek epidemiologicznych jest w szpitalu wystarczająca?

 • Ustawa z dnia 5 grudnia o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz. U. nr 234, poz. 1570 Art.15.1 wskazuje kto winien wchodzić w skład zespołu kontroli zakażeń, w punkt 2 wymienił ustawodawca pielęgniarkę jako Specjalistę ds. epidemiologii lub higieny i epidemiologii, w liczbie nie mniejszej niż 1 na 200 łóżek szpitalnych.

 • 86. Czy Komitet ds. Kontroli zakażeń (KDKZ) spotyka się co najmniej raz na 6 m-cy?

 • 87. Czy w składzie KDKZ są reprezentanci wszystkich oddziałów?

 • Czy każdy oddział delegował do komunikacji z Zesp. ds. KZ co najmnije jedną pielęgniarkę łącznikową?

 • Czy każdy oddział delegował do komunikacji z Zesp. ds. KZ co najmniej jednego lekarza łącznikowego?

 • 90. Czy na działanie Zesp. ds Kontroli Zakażeń została wyasygnowana konkretna kwota?

 • 91. Czy kwota ta przekracza 30.000 PLN/100 łóżek/rok?

Profilaktyka zakażeń

 • 92. Czy w szpitalu opracowano procedurę określającą kiedy i jak należy dbać o higienę rąk?

 • 93. Czy w szpitalu opisane są konkretne instrukcje opisujące technikę dezynfekcji rąk?

 • 94. Czy w procedurze dotyczącej higieny rąk znajduje się odwołanie do zasady 5 momentów WHO?

 • 95. Czy w szpitalu jest procedura określająca potrzebę przedoperacyjnej kąpieli/prysznica dla pacjentów?

 • 96. Czy w szpitalu funkcjonuje karta kontrolna/checklista, w której oznacza się odbycie przed pacjenta przed operacją kąpieli/prysznica?

 • 97. Czy w szpitalu istnieje procedura, która wskazuje na potrzebę zastosowanie 2%maści donosowej z mupirocyną, samo lub w połączeniu z myciem ciała roztworem chlorheksydyny, u pacjentów przed kardiochirurgicznym lub ortopedycznym zabiegiem operacyjnym, w przypadku nosicielstwa S. aureus stwierdzonego w wymazie z nosa?

 • 98. Czy procedura ta dotyczy także innych zabiegów operacyjnych u pacjentów z nosicielstwem S. aureus stwierdzonym w wymazie z nosa?

 • 99. Czy w szpitalu prowadzi się zajęcia edukacyjne w zakresie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk?

 • 100. Czy szkoleniem w zakresie higieny rąk objęte są wszystkie osoby zatrudnione w szpitalu, a mające kontakt z pacjentem?

 • 101. Czy szkoleniem w zakresie higieny rąk objęty jest także kapelan szpitalny/zespół kapelanów szpitalnych?

 • 102. Czy szkoleniem w zakresie higieny rąk objęty jest także psycholog/zespół psychologów szpitalnych?

 • 103. Czy szkoleniem w zakresie higieny rąk objęty jest także zespół podwykonawców (np. w zakresie żywienia, sprzątania)?

 • 104. Czy szpital posiada dowody na to, że szkolenie w zakresie higieny rąk odbywa się corocznie wobec wszystkich grup zawodowych i osób/firm współpracujących?

 • 105. Czy w ramach nadzoru nad prawidłowym stosowaniem zasad higieny rąk stosuje się ocenę przez obserwatorów (np. kapelana)?

 • 106. Czy w ramach nadzoru nad prawidłowym stosowaniem zasad higieny rąk stosuje się ocenę z zastosowaniem wideomonitoringu?

 • 107. Czy w szpitalu kontroluje się zużycie środków dezynfekcyjnych na oddziałach?

 • 108. Czy w szpitalu znajdują się podajniki ze środkami dezynfekcyjnymi do dezynfekcji rąk także w przestrzeniach wspólnych (korytarze, poczekalnie)?

 • 110. Czy w szpitalu stosuje się przelicznik zużycia mililitrów środka dezynfekcyjnego na tzw. podejście do pacjenta?

 • 111. Czy w szpitalu przedstawia się ranking oddziałów pod względem zużycia środków dezynfekcyjnych?

 • Czy w szpitalu przeprowadzono walidację liczby procedur wykonywanych przy pacjencie na poszczególnych oddziałach lub grupach oddziałów?

Ocena zakażeń

 • 114. Czy w szpitalu funkcjonuje plan higieny?

 • 115. Czy w planie higieny zidentyfikowano przestrzenie o zwiększonej wadze prowadzonej higieny (klasy czystości)?

 • 116. Czy obszary o wyższej klasie czystości posiadają zintensyfikowane narzędzia do nadzoru nad prawidłowością sprzątania i dekontaminacji?

 • 117. Czy w szpitalu opracowano procedury/instukcje pozwalające w sposób przejrzysty przygotowywać środki dezynfekcyjne o odpowiednim stężeniu?

 • 118. Czy w szpitalu opracowano zasady dotyczące kontroli wewnętrznych (nadzoru) sprzątania?

 • 119. Czy kontrole wewnętrzne sprzątania (nadzór nad sprzątaniem) odbywają się codziennie?

 • 120. Czy kontrole wewnętrzne sprzątania (nadzór nad sprzątaniem) odbywają się częściej niż codziennie?

 • 121. Czy w szpitalu prowadzone jest udokumentowane podsumowanie przeprowadzonych kontroli wewnętrznych czystości?

 • 122. Czy podsumowanie kontroli wewnętrznych sprzątania prowadzi do konkretnych i udokumentowanych wniosków?

 • Czy wnioski te prowadza do powstawania Projektów Poprawy Jakości?

 • Czy w szpitalu opracowano zasady dotyczące mycia i dezynfekcji łóżek?

 • Czy w szpitalu funkcjonuje osobne pomieszczenie/a służące jako myjnia łóżek?

 • Czy szpital prowadzi walidację skuteczności przeprowadzanego procesu mycia i dezynfekcji łóżek?

 • Czy w szpitalu opracowana zasady dotyczące dekontaminacji szafek pacjentów?

 • 88. Czy w szpitalu opracowano procedura określającą postępowanie w razie potrzeby stosowania środków ochrony osobistej?

 • 89. Czy zidentyfikowano w procedurze stosowania środków ochrony osobistej sytuacje w których ochrona osobista jest wymagana, a w których zalecana?

 • Czy w szpitalu operacowano zasady dezynfekcji endoskopów?

 • Czy liczba izolatek (ze śluzą ubraniową z umywalką, węzłem sanitarnym i wymuszonym obiegiem powietrza) w szpitalu wynosi co najmniej 1% liczby łóżek?

 • Czy liczba separatek z opcją izolowania (z wałasnym węzłem sanitarnym) jest co najmniej równa ilości oddziałow w szpitalu?

 • Czy każdy oddział posiada separatkę z opcją izolowania (własny węzeł sanitarny)?

 • 657. Czy w szpitalu opracowano procedurę szkolenia/pouczania osób odwiedzających odnośnie zasad związanych z separacją osób objętych izolacją kontaktową?

 • 660. Czy w szpitalu jest 100% osób zaszczepionych przeciw WZW typ B?

 • 661. Czy w szpitalu ocenia się poziom przeciwciał przeciw WZW typ B w ramach badań okresowych, np. co 5 lat?

 • 980. Czy w szpitalu identyfikuje się osoby nieodpowiadające na szczepienie p/WZW?

 • 662. Czy w szpitalu oferowane jest szczepienie przeciw grypie?

 • 663. Czy w szpitalu odsetek zaszczepionych przeciw grypie przekracza 5% personelu?

 • 663. Czy w szpitalu odsetek zaszczepionych przeciw grypie przekracza 80% personelu?

 • 664. Czy w szpitalu oblicza prowadzi się ocenę korelacji pomiędzy absencją w okresie grypowym a stopniem wyszczepienia na poszczególnych oddziałach?

 • 665. Czy w szpitalu istnieje polityka obowiązkowych szczepień przeciwko grypie na oddziałach, gdzie znajdują się pacjenci w immunosupresji (transplantologia, hematologia, onkologia)?

 • 979. Czy szpital oferuje szczepienia przeciw odrze dla osób z personelu starszych niż urodzeni w 1973?

 • 75. Czy w szpitalu opracowano procedurę określającą częstotliwość prania poduszek, kocy i kołder?

 • Czy w szpitalu prowadzono działania w odpowiedzi na ognisko epidemiczne?

 • Czy w wyniku postępowania epidemiologicznego zidentyfikowano błędne zasady postępowania, które potencjalnie doprowadziły do zaistnienia ogniska?

 • Czy w wyniku postępowania epidemiologicznego powstał choć jeden projekt poprawy jakości, którego celem było uniknięcie ponownego zaistnienia ogniska o tej samej drodze transmisji?

 • Czy szpital był wolny od powtórnego ogniska epidemicznego na tym samym oddziale z uwzględnieniem tego samego patogenu?

 • 666. Czy w szpitalu opracowano procedurę postępowania w razie ekspozycji zawodowej?

 • 667. Czy w procedurze postępowania w razie ekspozycji zawodowej wskazane jest możliwe zastępstwo, jeśli dojdzie do ekspozycji w czasie dyżuru pełnionego przez pojedynczą osobę?

 • 668. Czy w procedurze postępowania w razie ekspozycji zawodowej określono postępowanie wobec pacjenta, który odmawia badania na obecność wirusa HIV?

 • 76. Czy w szpitalu opracowano procedury określające zasady walidacji danych odnośnie zgłaszalności zakażeń z oddziałów?

 • 78. Czy w procesie walidacyjnym wykorzystywane są dane z laboratorium mikrobiologicznego?

 • 79. Czy w procesie walidacyjnym wykorzystywane są dane pozyskiwane na bieżąco z Oddziałów, na przykład pacjenci gorączkujący, pacjenci z biegunką?

 • 80. Czy w procesie walidacyjnym wykorzystywane są dane pozyskiwane z laboratorium na przykład leukocytoza, prokalcytonina lub CRP?

 • 81. Czy w procesie walidacji wykorzystywane są dane pozyskiwane z ambulatorium izby przyjęć lub poradni (wizyty kontrolne, nieplanowane wizyty w wyniku powikłań)?

 • 124. Czy szpital uczestniczy w Narodowym Programie Ochrony Antybiotyków?

 • Czy odstępstwa w antybiotykoterapii szczegółowej uzasadnione są w odpowiednich SOP i poparte dowodami z piśmiennictwa?

 • Czy w szpitalu prowadzona w okresie ostatnich 3 lat była ocena PPS?

 • Czy ocena PPS przeprowadzana jest co najmniej raz w roku w całym szpitalu?

 • Czy w szpitalu istnieje procedura opisująca funkcjonujący system gromadzenia i przetwarzania informacji?

 • Czy w tej procedurze wyszczególniono charakterystykę gromadzonych baz danych ?

 • Czy dla każdej z powyższych baz wskazano na uzasadnienie dla jej powstania?

 • Czy w procedurze określono sposób przechowywania danych?

 • Czy w procedurze określono czas przechowywania różnych typów danych/dokumentów?

 • Czy w procedurze określono formy zabezpieczeń w odniesieniu do poszczególnych typów danych oraz ich nośników?

 • Czy w procedurze określono zasady udostępniania danych osobom z wewnątrz szpitala (zasady określania zakresu dostępu)?

 • Czy w procedurze określono czasu maksymalnego udostępnienia dokumentacji w wersji papierowej?

 • Czy w procedurze określono zasady reakcji na przekroczenie maksymalnego czasu udostępnienia dokumentacji w wersji papierowej?

 • Czy w procedurze wskazano maksymalny czas opóźnienia przekazania dokumentacji medycznej pacjenta, który zakończył leczenie z oddziału do archiwum?

 • Czy w organizacji opracowano procedurę związaną z przekazywaniem informacji mediom odnośnie osób hospitalizowanych?

 • Czy w organizacji opracowano procedurę związaną z wystąpieniami medialnymi pracowników szpitala w odniesieniu do spraw innych aniżeli informacje odnośnie osób hospitalizowanych?

 • Czy w szpitalu jest stanowisko osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informatyczne?

 • Czy w szpitalu jest stanowisko osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych?

 • Czy szpital umożliwił dostęp do sieci www dla pacjentów hospitalizowanych chociażby w formie jednego punktu dostępowego?

 • Czy informacja o tym dostępie uwzględniona jest w regulaminie oddziału?

 • Czy informacja o tym dostępie uwidoczniona jest na oddziale (np. na tablicy informacyjnej)?

 • Czy informacja o tym dostępie umieszczona jest na stronie internetowej szpitala?

 • Czy szpital określił obszary, w których dostęp do sieci www jest ograniczony?

 • Czy szpital określił przyczyny, dla których dostęp do sieci www jest ograniczony w wybranych obszarach?

 • Czy szpital umożliwił dostęp do płatnych baz danych medycznych (artykuły) dla swojego personelu w co najmniej jednym miejscu dostępowym?

 • Czy miejsc dostępowych do tych baz danych medycznych jest więcej niż jedno?

 • Czy szpital opracował procedurę uzyskiwania dostępu do płatnych publikacji pełnotekstowych na wniosek pracownika?

 • Czy szpital monitoruje wykorzystanie dostępów do płatnych baz danych medycznych (artykułów)?

 • Czy szpital uczestniczy w rejestrach specjalistycznych?

 • Czy w szpitalu istnieje procedura postępowania w razie sytuacji krytycznej, która uniemożliwia dostęp i tworzenie dokumentacji medycznej (awaria systemu komputerowego, awaria prądu)?

 • Czy szpital opracował zasady postępowania w odniesieniu do zarchiwizowanej dokumentacji medycznej? Dotyczy wymaganego nadzoru nad warunkami przechowywania oraz reakcji na poziomu alarmowe i przekroczenia warunków przechowywania.

 • Czy procedura ta dostępna jest w miejscu przechowywania dokumentacji medycznej (w archiwum)?

 • Czy dostęp do archiwalnej dokumentacji medycznej wymaga zaangażowania archiwisty?

 • Czy w szpitalu stosowany jest system elektroniczny dla potrzeb dokumentacji medycznej?

 • Czy system elektroniczny zabezpieczony jest hasłem i indywidualnym loginem?

 • Czy zapisy elektroniczne uwidaczniają zmiany wraz z ich pierwotną wersją i datą dokonania zmiany?

 • Czy system komputerowy gromadzi dane medyczne dłużej niż 10 lat?

 • Czy dostęp do archiwalnej dokumentacji medycznej jest natychmiastowy (np. przez system komputerowy)?

 • Czy dane medyczne pacjentów są w 100% zdigitalizowane?

 • Czy zakres dostępu do systemu elektronicznego jest różny dla różnych grup zawodowych np. lekarz, pielęgniarka?

 • Czy każdy wpis w systemie elektronicznym jest autoryzowany imieniem i nazwiskiem, numerem prawa wykonywania zawodu oraz datą i godziną wykonania wpisu?

 • Czy w szpitalu opracowano procedurę określającą zasady ochrony danych gromadzonych sposób elektroniczny poprzez back-upowanie, rozdzielenie serwerów itp.?

 • Czy kopie zapasowe tworzone są regularnie i nie rzadziej niż co 72 godziny?

 • Czy kopie zapasowe przechowywane są oddzielnie w bezpiecznym miejscu, do którego dostęp jest ograniczony?

 • Czy sieć intranetowa szpitala jest oddzielona od sieci ogólnodostępnej?

 • Czy szpital udziela dostępu VPN dla wybranych pracowników szpitala innych niż informatycy (np. zarząd)?

 • Czy w szpitalu istnieje procedura opisująca postępowanie z pacjentem, u którego planowane jest wykonanie badania obrazowego?

 • Czy dostępne są materiały (np. ulotki) dla pacjentów opisujące przygotowanie do badań obrazowych?

 • Czy w szpitalu jest więcej niż 5 różnych zestawów materiałów dla pacjenta opisujących przygotowanie do różnych rodzajów badań obrazowych?

 • Czy w pracowni/zakładzie radiologii dostępne są środki ochrony osobistej (przeciw promieniowaniu) dla pacjentów, u których wykonywane są badania obrazowe?

 • Czy na oddziałach dostępne są środki ochrony pacjentów przed promieniowaniem (mobilne, statyczne) - w odniesieniu do badań przyłóżkowych?

 • Czy na bloku operacyjnym dostępne są środki ochrony pacjentów przed promieniowaniem?

 • Czy w pracowniach radiologii inwazyjnej/kardiologii inwazyjnej dostępne są środki ochrony pacjentów przed promieniowaniem?

 • Czy w szpitalu zatrudniony jest Inspektor Ochrony Radiologicznej?

 • Czy w szpitalu opracowany jest harmonogram testów jakości dla każdego z urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące?

 • Czy harmonogram ten jest realizowany o czym świadczą zapisy z testów jakości?

 • Czy w pracowni/zakładzie radiologii dostępne są środki ochrony osobistej (przeciw promieniowaniu) dla personelu (fartuchy, okulary, rękawice i kołnierze)?

 • Czy na oddziałach dostępne są środki ochrony personelu przed promieniowaniem (mobilne, statyczne) - w odniesieniu do badań przyłóżkowych?

 • Czy na bloku operacyjnym dostępne są środki ochrony personelu przed promieniowaniem?

 • Czy w pracowniach radiologii inwazyjnej/kardiologii inwazyjnej dostępne są środki ochrony personelu przed promieniowaniem?

 • Czy w szpitalu jest możliwość pozyskania bardziej zaawansowanych metod ochrony radiologicznej (np. rękawice jednorazowe ołowiowe)?

 • Czy zaawansowane metody ochrony radiologicznej są stosowane w odpowiedzi na analizę wyników dozymetrycznych?

 • Czy personel pracujący w promieniowaniu jonizującym stosuje indywidualne dozymetry?

 • Czy szpital monitoruje poziomy narażenia na promieniowanie jonizujące zliczone przez indywidualne dozymetry?

 • Czy szpital reaguje na wyniki zagrażające lub przekroczenia wynikające ze pomiarów dozymetrycznych?

 • Czy w szpitalu wykonywana jest analiza badań powtórzonych z częstotliwością co najmniej raz na kwartał?

 • Czy analiza badań powtórzonych obejmuje także badania, których powtórzenie wynikało z nieprawidłowego lub nieprecyzyjnego skierowania?

 • Czy analiza badań powtórzonych obejmuje także badania, których powtórzenie wynikało z błędu technicznego po stronie realizatora badania (technika)?

 • Czy analiza badań powtórzonych obejmuje także badania, których powtórzenie wynikało z wątpliwości interpretacyjnych po stronie osoby opisującej badanie (radiologa)?

 • Czy analiza jest dokumentowana?

 • Czy analiza jest zakończona udokumentowanymi wnioskami?

 • Czy wyniki analizy badań powtórzonych są przedstawiane Zesp. ds. Jakości (co ma odzwierciedlenie w protokołach ze spotkań zespołu)?

 • Czy w szpitalu wykonywane są konsultacje (kominki) radiologiczno-kliniczne?

 • Czy w szpitalu wykonywane są konsultacje radiologiczno-kliniczne we wszystkich specjalizacjach?

 • Czy konsultacje radiologiczno-kliniczne są udokumentowane (dokumentacja zbiorcza przebiegu spotkania)?

 • Czy fakt prezentacji przypadku oraz wnioski z konsultacji radiologiczno-kliniczne są umieszczone w dokumentacji indywidualnej pacjenta?

 • Czy konsultacje radiologiczno-kliniczne odbywają się według uprzednio przygotowanego planu?

 • Czy w trakcie konsultacji radiologiczno-kliniczne prezentowani są też pacjenci z innych szpitali?

 • Czy w szpitalu wykonywane są konsultacje radiologiczno-kliniczno-patomorfologiczne (preparaty pooperacyjne, sekcje zwłok)?

 • Czy szpital współpracuje w sposób sformalizowany (umowa) z ośrodkiem referencyjnym w zakresie konsultacji radiologicznych trudnych przypadków?

 • Czy w szpital jest w 100% wolny od uchybień budowlanych?537

 • Czy w szpitalu opracowano plan likwidacji uchybień budowlanych?538

 • Czy plan likwidacji uchybień budowlanych jest aktualizowany co najmniej co rok uwzględniając podjęte działania? 539

 • Czy infrastruktura szpitala jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych?540

 • Czy w szpitalu umożliwiono osobom niepełnosprawnym osobisty kontakt z dyrekcją celem złożenia skargi bądź wniosku?541

 • Czy w szpitalu opracowano udokumentowaną procedurę opisującą działania mające na celu przeciwdziałanie wypadkom?

 • Czy w wyniku oceny bezpośredniej można potwierdzić że ta procedura została wdrożona w całym szpitalu?543

 • Czy ta procedura jest aktualizowana co najmniej co 2 lata?544

 • Czy w szpitalu opracowano procedurę postępowania i przechowywania materiałów niebezpiecznych?

 • Czy w szpitalu zdefiniowano w formie pisemnej możliwe do wystąpienia sytuacje nadzwyczajne?549

 • Czy w szpitalu opracowano procedurę określającą postępowanie w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych?550

 • Czy procedura postępowania w razie sytuacji nadzwyczajnych została opracowana i uzgodniona ze służbami takimi jak policja i straż pożarna ?551

 • Czy te uzgodnienia zostały udokumentowane?552

 • Czy ćwiczebna ewakuacja jest przeprowadzona co najmniej raz w roku?553

 • Czy wyniki ćwiczebnej ewakuacji są poddawane analizie i prowadzą do udokumentowanych wniosków?554

 • Czy symulacja zdarzenia masowego lub katastrofy przeprowadzana jest co najmniej raz w roku?555

 • Czy wyniki symulacji zdarzenia masowego lub katastrofy są poddawane analizie i prowadzą do udokumentowanych wniosków?556

 • Czy szpital spełnia wymogi przeciwpożarowe?557

 • Czy szpital posiada zabezpieczenie awaryjne w energię elektryczną?558

 • Czy znane jest maksymalne zapotrzebowanie na energię elektryczną szpitala i ile wynosi?

 • Czy zabezpieczenie awaryjne w energię elektryczną stanowi co najmniej 30% zapotrzebowania?

 • Czy szpital posiada zabezpieczenie awaryjne w wodę (co najmniej dwa osobne źródła wody - wymagana jest własna studnia)?559

 • Czy znane jest dobowe zapotrzebowanie szpitala na wodę?

 • Czy awaryjne źródło wody wystarcza na co najmniej 12 godzin funkcjonowania szpitala?559b

 • Czy szpital posiada zabezpieczenie awaryjne w gazy medyczne?560

 • Czy systemy awaryjnego zabezpieczenia w energię elektryczną są regularnie sprawdzane (co najmniej co 6 tygodni)?

 • Czy sprawdzenia te są udokumentowane?

 • Czy szpital opracował plan regularnego zabezpieczenia i konserwacji urządzeń medycznych? 563

 • Czy urządzenia medyczne są konserwowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem? Czy proces ten jest udokumentowany? 564

 • Czy personel szpitala jest przeszkolony w użytkowaniu urządzeń medycznych w ramach wsparcia przez firmy dostarczające sprzęt?

 • Czy w szpitalu opracowano procedurę określającą zasady segregacji, transportowania, przechowywania i utylizacji odpadów?

 • Czy szpital posiada umowę na utylizację odpadów która gwarantuje, że zasady utylizacji są zgodne z wymogami prawa polskiego?

 • Czy system organizacji przestrzennej (mapy, kierunkowskazy) jest przejrzysty i pozwala osobie postronnej z łatwością trafić do poszukiwanego miejsca?576

 • Czy szpital posiada system organizacji przestrzennej z wykorzystaniem technologii mobilnych i technologii lokalizacji?557

 • Czy dojście i dojazd do izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego są przejrzyste i łatwe do interpretacji dla osoby postronnej?

 • Czy wyroby medyczne są serwisowane zgodnie z zaleceniami producenta i czy szpital posiada na tą udokumentowane dowody (Dokumentacja serwisowa)?

 • Czy plan działań dotyczący zmniejszenia ryzyka wypadków dotyczy tak personelu, jak pacjentów i osób odwiedzających szpital?4014

 • Czy instrukcje szczegółowe dotyczące postępowania w razie skażenia tymi substancjami są łatwo dostępne w miejscach (np. wywieszone) ich składowania lub użytkowania?4015

 • Czy liczba zdefiniowanych sytuacji nadzwyczajnych, dla których opracowano plan działań jest równa 5 lub więcej?4016

 • Czy laboratorium przygotowało zestawienie badań lub grup badań, w którym jasno określono zasady pobierania (warunki, które dotyczą przygotowania pacjenta - np. na czczo, warunki które dotyczą probówek - np. kolorystyka), przechowywania (np. warunki i czas przechowywania na oddziale przed przekazaniem do laboratorium) oraz transportu (np. maksymalny czas transportu, warunki termiczne transportu)?185

 • Czy laboratorium określiło procedurę wewnętrzną, która opisuje warunki przyjmowania materiału (pora, oznaczenia, określenie jakości przekazanego materiału)?186

 • Czy laboratorium opracowało procedurę wewnętrzną opisującą zasady przechowywania materiału przed wykonaniem oznaczeń?187