1. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

 • 1.1 หมวกนิรภัย

 • 1.2 รองเท้านิรภัยหรือรองเท้าหุ้มส้น

 • 1.3 อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและป้องกันดวงตา

 • 1.4 อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง

 • 1.5 อุปกรณ์ป้องกันมือ

 • 1.6 อุปกรณ์ป้องกันการตก

 • 1.7 การแต่งกาย(เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ไม่ฉีกขาด)

2. บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน

 • 2.1 ความสะอาดเรียบร้อย

 • 2.2 เก็บเครื่องมือ / วัสดุ / สารเคมีถูกต้อง

 • 2.3 ทางเข้า-ออกพื้นที่การทำงาน

 • 2.4 แนวป้องกัน ป้ายเตือน ทางเบี่ยง

 • 2.5 มีแสงสว่างเพียงพอ

 • 2.6 พื้นที่ทั่วไปของหน่วยงาน

3. การขออนุญาตทำงาน

 • 3.1 วิเคราะห์อันตรายก่อนเริ่มงาน

 • 3.2 มีใบขออนุญาตทำงานถูกต้องตามประเภทงาน

 • 3.3 ติดใบขออนุญาตทำงานไว้ในพื้นที่ทำงาน

 • 3.4 ชี้แจงขั้นตอนการทำงานให้พนักงานทราบ (Toolbox Meeting)

 • 3.5 ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานการทำงานที่ระบุในใบขออนุญาต

4. อุปกรณ์ที่ใช้ในงานยก

 • 4.1 มีใบรับรองการตรวจสอบปั้นจั่น

 • 4.2 การกางขาตั้งถูกต้องและมีพื้นรองขาตั้ง

 • 4.3 ปั้นจั่นมีสภาพการใช้งานได้ดี(ปจ1/ปจ2)

 • 4.4 ลวด สลิง เช็คเคิล มีสภาพดี(Check list Cran)

 • 4.5 มีเชือกบังคับทิศทาง เมื่อมีการยกของ (Tag line)

 • 4.6 จัดให้มีผู้ให้สัญญาณในการยก

 • 4.7 เอกสารผ่านการอบรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง

 • 4.8 กันพื้นที่ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่การปฎิบัติงาน

5. ยานพาหนะและเครื่องจักรกล

 • 5.1 มีสัญญาณถอยหลัง

 • 5.2 มีผู้ให้สัญญาณ

 • 5.3 กำหนดความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 • 5.4 พนักงานขับรถแต่งกายถูกต้อง

 • 5.5 การมองเห็นจากห้องโดยสาร

 • 5.6 บริเวณที่จอดรถ

 • 5.7 ตรวจสอบประจำวัน (Check list)

6. การติดตั้งนั่งร้าน

 • 6.1 พื้นผิวแข็งแรงเรียบร้อย

 • 6.2 การจัดทางขึ้น-ลงบันได

 • 6.3 มีราวกันตกและกันของหล่น

 • 6.4 ไม้กระดานแข็งแรงดี

 • 6.5 มีป้ายแขวนเตือน (Tag)

7. อุปกรณ์ไฟฟ้า

 • 7.1 การต่อเข้าสายถูกต้อง

 • 7.2 สภาพสายไฟดี

 • 7.3 แผงจ่ายไฟมีอุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติ

 • 7.4 มีการตรวจสอบโดยช่างไฟฟ้า

 • 7.5 มีที่ครอบติดตั้งไว้พร้อม

 • 7.6 สภาพของสายดิน

 • 7.7 สติ๊กเกอร์ตรวจสภาพไม่หมดอายุ

8. การทำงานที่มีความร้อนหรือประกายไฟ

 • 8.1 ถังแก๊ซถังลมตั้งตรงและผูกไว้ด้วยเชือกหรือโซ่

 • 8.2 ถังแก๊ซที่ไม่ได้ใช้งานมีฝากครอบ

 • 8.3 มีเครื่องป้องกันไฟย้อนกลับ

 • 8.4 มีประแจไว้พร้อมบริเวณนั้น

 • 8.5 การต่อสายถูกต้อง

 • 8.6 สายลม สายแก๊ส หัวตัด ต่อเข้ากันเรียบร้อย

 • 8.7 จัดคนระวังไฟ มีทั้งดับเพลิงเตรียมพร้อมใช้งาน

 • 8.8 มีฉาก / ถาดรอง กันแสงและสะเก็ดไฟ

9. งานขุด

 • 9.1 มีป้ายเตือน ระวังอันตรายลุมลึก

 • 9.2 มีแนวป้องกันคนตกที่ขอบหลุม

 • 9.3 ทำผนังกั้นดินถล่ม

 • 9.4 จัดให้มีทางขึ้น-ลง

 • 9.5 บันไดมีสภาพปลอดภัย

 • 9.6 กองดินระยะห่างจากขอบหลุม 1 เมตร

10. การทำงานในที่อับอากาศ

 • 10.1 มีใบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ

 • 10.2 มีผู้เฝ้าระวัง

 • 10.3 มีระบบระบายอากาศ

 • 10.4 มีการตรวจวัดอากาศก่อนเข้าทำงาน

 • 10.5 มีป้ายเตือน ระวังอันตรายห้ามเข้าที่อับอากาศก่อนได้รับอนุญาต

11. การทำงานบนที่สูง

 • 11.1 ทำงานบนที่สูง 2 เมตรขึ้นไปให้มีนั่งร้าน บันได

 • 11.2 ทำงานบนที่สูง 4 เมตรขึ้นไปให้ใช้เครื่องป้องกันการตก

 • 11.3 วัสดุมีโอกาสร่วงหล่นให้ทำการปิดคลุม

 • 11.4 อันตรายจากหลุมเปิด

 • 11.5 การใช้บันได

 • 11.6 การปีนป่ายของพนักงาน

 • 11.7 การตรวจสอบเครื่องมือ

12. ข้ออื่นๆที่ต้องดำเนินการแก้ไข

 • Add signature

 • Add signature

 • Add signature

 • Add signature

 • Add signature

แจ้งมาเพื่อโปรดดำเนินการ

 • จากการตรวจสอบความปลอดภัยประจำวันที่ .... พบสิ่งที่ต้องดำเนินการแก้ไขตามที่ระบุไว้แล้วข้างต้นในช่อง "ข้อบกพร่องที่พบ"

สำเนาถึง

 • Site Manager

 • Add signature

 • วิศวกร

 • Add signature

 • ผู้ควบคุมงาน

 • Add signature

ลงชื่อผู้ตรวจ

 • Add signature

ลงชื่อผู้รับทราบ

 • Add signature

13. ผลการแก้ไขกรณีพบข้อบกพร่อง

 • Add signature

 • Add signature

 • Add signature

 • Add signature

 • Add signature

ลงชื่อผู้ตรวจ

 • Add signature

ลงชื่อผู้อนุมัติ

 • Add signature

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.