Audit

Sted for gjennomføring av SJA
Dato og tid

Sikker jobb analyse ledet av:

Arbeidsoppgave/Beskrivelse

Leder for sikkerhet

Spørsmål som er avgjørende for en videre gjennomføring av SJA

Er alle tilstede på SJA møtet som burde være med?

Er dette en kjent arbeidsoperasjon for de involverte?

Finnes det prosedyrer/instrukser?

Er alle nødvendige godkjenninger på plass?

Har arbeidslaget tatt hensyn til erfaringer/UØH fra tilsvarende jobber/SJA som de kjenner til?

Er det tatt hensyn til behov for koordinering mellom flere arbeidslag/enheter/aktiviteter?

Er det avklart hvem som leder arbeidet?

Er det planlagt tilstrekkelig tid for aktivitetene?

Har fartøysjef utført daglig inspeksjon av helikopter og vinsj?

Har Hoist Crew Member gått igjennom egen sjekkliste?

Er jigg/ARS stol sjekket?

Ved bruk av ARS stol, er det tenkt på høydeforskjell på helicopter crew member og plassering i stol?

Har alle riktig og tilstrekkelig verneutstyr?

Er landingsplass tilfredsstillende for oppdraget?

Er det sjekket om kryssende spenn kan være en risiko?

Er det synelig Jording i mast?

Krysser spennet veier hus eller andre ting det må tas hensyn til?

Føler alle involverte seg utvilte og klare for jobben?

Er det utført kameratsjek på seler,stropper o.l?

Er det tilstrekkelig med referanser for pilot?

Er det tatt hensyn til vær, vind?

Er det kommunikasjon mellom deltagere, testet?

Er det kjent hva som skal gjøres dersom det skjer noe uforutsett under arbeidsoppgaven?

Er det laget varslingsplan for prosjektet?

Skal Politi eller andre myndigheter varsles?

Vurder på bakgrunn av overstående besvarelse om videre utfylling av SJA er nødvendig.

Andre forhold:

Jobb analyse
Deloppgaver

Faremomenter

Tiltak

Deloppgaver

Faremomenter

Tiltak

Deloppgaver

Faremomenter

Tiltak

Deloppgaver

Faremomenter

Tiltak

Deloppgaver

Faremomenter

Tiltak

Deloppgaver

Faremomenter

Tiltak

Risikovurdering rest risiko

Vurder den risiko som gjenstår etter at SJA og tiltak er utført:

Dato og signaturer
Dato
Signatur, leder på arbeidstedet
Signatur, leder på arbeidsstedet:
Signatur leder for sikkerhet
Signatur, leder for sikkerhet:
Fartøysjefs signatur
Signatur, Fartøysjef:
Helicopter Hoist Operators signatur
Signatur, helicopter hoist operator:
Helicopter crew member signatur:
Signatur, helicopter crew member
Deltakeres signatur:
Signatur
Signatur
Signatur
Signatur
Signatur
Signatur
Signatur
Signatur
Signatur
Signatur
Signatur
Signatur
Signatur
Signatur
Signatur
Signatur
Signatur
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.