Tittelsiden

 • Jobbeskrivelse:

 • Jobbordre:

 • Kunde/sted

 • Dato

 • Utarbeidet av

 • Beliggenhet
 • Personell

Inspeksjon

Sikker jobb analyse

 • Er det vurdert behov for trafikkavvikling for utførelse av jobben?

 • Er det utpeikt Afa for jobben etter fse $12? Noter kven.

 • Kan jobben utførast på spenningslaust anlegg iht fse $14?

 • 1)Anlegg/kursar skal fråkoblast og sikrast mot innkobling med skilt og lås. 2)Kontroller at anlegget er spenningslaust. Vurder beskyttelse mot andre spenningsatte deler.

 • Utfør tiltak for AUS arbeid eller arbeid nær ved spenningsatte deler med tanke på eigenbeskyttelse og anleggsbeskyttelse etter fse $16 og $17.

 • Har du/dere godkjent opplæring/sertifikat for bruk av utstyr som skal nyttast?

 • Har du tilstrekkelig informasjon/dokumentasjon for å utføre jobben?

 • Er nødvendig utstyr og materiell på plass for å utføre jobben?

 • Beskriv kort deloppgåver

 • Deloppgåve
 • Beskriv deloppgåve

 • Kva kan gå gale?

 • Kva tiltak er gjort for å forhindre at noko går gale?

 • Kan denne oppgåva utførast trygt?

Sluttkontroll

 • Er kontinuitet i beskyttelsesledar og utjamningsforbindelse målt og i orden?

 • Er isolasjonsmåling utført og i orden?

 • Er andre nødvendige målingar og prøving av installasjon utført og i orden? Spesifiser.

 • Er utført arbeid kontrollert og i orden?

 • Er benytta utstyr tilpassa ytre påverknad, spenningsnivå og bruk?

 • Er utstyr valgt og montert ihh produsenten sin anvising?

 • Er utstyr funksjonsprøvd og i orden?

 • Er nødvendig merking av utstyr utført?

 • Er dokumentasjon for sikker bruk og vedlikehald lagt ut/oppdatert?

Bilete

 • Bilete av utført arbeid.

Utført av:

 • Signer

 • Dato

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.