Fundament
Stolpe - Jord

* Komprimering
* Masser
* Nedgravningsdybde
* Hellning

Stolpe - fjell

* Stag og fotbolter
* Retning
* 0,5 grense.
* Bolter
* Gysemasse.
* Tilpasning av stolperot ende.

Mast
Stolpe

* Ute av stilling

Stolpe

* JBD, høyde og plassering
* Skade på stolp
* Strevermast
* Topphette

HS Driftsmerking

* Nummerskilt og navn
* Merking 4 m.
* Høyspenning livsfare
* Varselskilt.

Klatrefri sone

* Klatrefri sone

Fellesføring

* Fellesføring HS-LS-tele og med utendørsbelysning
* Frisone
* Adkomst
* Antenner og annet.
* Private anlegg.

Mastetopp
Isolator

* Isolator
* Skader
* Ledningsfeste og klemmer.
* Tett utførelse

Travers

* Travers - stilling, feste.
* Klaver - tilpasset stolpe.
* Nedglidning
* Avstand til faser og stolpe.

HS Kontaktklemme

* Klemmer.
* Børsting av ledere.
* Moment.
* AUS bøyle og TF klemme

Oppheng luftkabel

* Gjennomgående bolt.
* Føringer i mastetopp, dryppfall.
* Avstand andre luftkabler.
* Feste før tilkobling

Bardun

* Oppstrammet - i lodd - 1/2-1 mastetopp mot bardun.
* Dimensjon
* Bardunisolator
* Bardunbolt
* Bardunanviser og bardunholdere
* Bardun plassering

Jording
Lederføring

* Jordleder fremføring.
'* Type og tverrsnitt
* Tilkoblinger: C- press/ H-press eller tilsvarende.
Riktig type og plassering av overgangsklemme til gjennomgående jord.
* Utført som Impulsjording

Utjevning/tilkobling

* Utjevning av utsatte ledende deler.
* Utjevning av «andre ledende deler»
* Mulighet for arbeidsjording

Måling

Mål lokal elektrode før anlegget settes i drift.
Mål sammenkoblet med gjennomgående jordingssystem.

Linjetrase
Rydding

* Hovedrydning.
* Trasebredde.

Avstandskrav

* Høyde over terreng
* Høyde over vei
* Avstand til viktig bygning
* Avstand - annet

Høyspenningsanlegg
Kabelforlegning i mast

* Kabel/endeavslutning/skjøter.
* Avstandsholdere i mast.
* Felles kabelvernrør.
* Klatrefri sone.
* Kabelvern rør.
* Retningsendring
* Strekkavlastning.
* Bøyeradius.

Ledning

* Ledning.
* Ujevne faser.
* Pilhøyde
* Skjøter/ Børsting ledere

Overspenningsvern
Avleder

* Plassering - linjeprofil
* Plassering i mast.
* På lask
* C-press eller tilsvarende.
* Ingen krappe bøyer

Gnistgap

* Info i linjeprofi
* Ingen krappe bøyer '* Avstand gnistgap
* Selvslukkende
* Fuglebeskyttelse

Bryter

* Lås og funksjonsprøving.
* Potensial utjevning i bakken og lisse på håndtak
* Eventuell bryterisolatorer -plassering
* Eventuell tilkobling til jording
* Klatrefrisone - fra bryterhåndtak

Arbeidsavslutning
Fagmessig vurdering

* Helhetsvurdering
* Sikkerhet, kvalitet, og levetid
* Bilder

Opprydding

* Total opprydding.
* Bilde
* Demontert materiell.

Dokumentasjon

* Levert materiell.
* I henhold til arbeidsbeskrivelse.
* Dokumentasjon.
* Dataunderlag

Avsluttende

Eventuelle merknader:

Utført dato
Signatur
VEILEDNING
Fundament

Stolpe - Jord:

* Fundament er godt komprimert og låst.
* Bruk av masser som ikke er telefarlig.
* Nedgravningsdybde ihht. 4 meter spiker.
* Det skal være en naturlig hellning bort fra mast, slik at vann ikke blir liggende rundt stolpen. RENBLAD: 2012

Stolpe - fjell:

* Antall stag, type stag og fotbolter sjekkes ihht. linjeprofil
* Retning sjekkes ihht. REN blad.
* 0,5 grense. Ved jordlag over 0,5m skal man ikke benytte stag.
* Bolter skal være tilstrekkelig tilskrudd.
* Gysemasse brukes ved en risikovurdering.
* Tilpasning av stolperot enden mot fjellet. RENBLAD: 2012

Mast

Stolpe:

* Det skal ikke forekomme at mastetopp er ute av stilling i forhold til linjetraseen for øvrig.

Stolpe:

* Sjekk at JBD, høyde og plassering stemmer med linjeprofil
* Stolpen skal ikke ha sprekker, hugg eller slag.
* Ved strevermast sjekkes at det er anvendt tilstrekkelig bolter, bulldoger,og eventuelt dybel i mastetopp.(Se linjeprofil).
* Topphette skal være tilpasset stolpe. RENBLAD: 2011

HS Driftsmerking:

* Høyspenningsmaster, kabelavganger, og brytere skal merkes med nummerskilt slik at de kan identifiseres. (Sjekk linjeprofil). Nettstasjon i mast skal merkes tydelig med nummer og navn.
* Høyspenningsmaster av tre skal i en avstand på 4m fra rotende merkes med produsent og impregneringsår.
* Skal alltid merkes med høyspenning livsfare i synlig høyde.
Ved bruk av kabelkanal skal også de merkes.
* Varselskilt ved luftfartshindre og krysning av farbare vann og innsjøer.
RENBLAD: 2018,6010

Klatrefri sone:

* Hvis det ikke er anmerket noe annet fra oppdragsgivers side skal klatrefri sone på 2,5 meter være etablert.
RENBLAD: 2011

Fellesføring:

* Sjekk tillatte avstander og merking for følgende:
* Fellesføring HS luftnett - LS - tele (Ekom)
* Fellesføring LS luftnett - LS luftnett.
* Fellesføring LS luftnett - Tele (Ekom)
Luftledning
* Fellesføring med utendørsbelysning
* Praktiske tiltak for etablering av frisone
* Retningslinjer for adkomst i mast
* Opphenging av antenner og annet
* Ingen private skilt, antenner m.v. skal festes i mast uten tillatelse.
RENBLAD: 2013,5011

Mastetopp

Isolator:

* Sjekk valg av isolator i henhold til linjeprofil. Spesielt med hensyn til forsterket oppheng.
* Isolator sjekkes visuelt for eventuelle skader.
* Ingen utglidinger i isolatorfeste, ledningsfeste og eventuelle klemmer.
* Hvis det er krav om tett utførelse sjekkes det om dette er tilfredsstillende.
RENBLAD: 2011

Travers:

* Sjekk at travers er i vater og vinkelrett i linjeretning.
* Klaver må være tilpasset stolpediameter slik at det blir god kontakt og dermed tilstrekkelig feste
* Traversen sikres mot nedglidning ved bruk av gjennomgående bolter eller fransk treskrue.
* Avstand til faser og stolper skal være i forhold til forskriftskrav
RENBLAD:

HS Kontaktklemme:

* Klemmer skal være tilpasset lederens tverrsnitt, og leder skal være forlagt riktig.
* Aluminiumsleder skal være børstet, og også børstet inn med fett. Eventuelle kobberleder skal være børstet for eventuell irr.
* Tilkobling skal være utført med moment.
* Det skal sjekkes at det er etablert AUS-bøyle og bruk av TF klemmer
RENBLAD: 2011

Jording

Lederføring:

Overgang fra gjennomgående jord til Cu nedjording skal utføres med riktig overgangsklemme der Cu blir plassert under gjennomgående jord. (Vann fra Cu skal ikke renne ned på gjennomgående jord)
Der ikke annet er spesifisert skal det benyttes 50 mm2 Cu som jordleder. Dette inkluderer nedføring til jordelektrode og jordelektrode.
Det skal benyttes en hel forbindelse fra mastetopp til jordelektrode med avgrening til de ulike delene i masta.
C-press/H-press eller tilsvarende ved tilkobling.(slaglodding eller termittsveis kan alternativt anvendes).
Alle jordleder fremføringer skal være tilpasset Impulser. Korte uten skarpe bøyer og med pressforbindelser.
RENBLAD: 6012,8011

Utjevning/tilkobling:

* Utsatte ledende deler er alle deler som kan bli spenningssatt ved svikt i primær isolasjon. Disse delene skal kobles til jord med 50 Cu. Dette er deler som:
1. Traverser
2. Transformatorkasse.
3. Metalliske deler i mast som stativ/festejern for
bryter, trafo og andre elektriske komponenter.
4. Skjerm ved tilkobling av kabel.
5. Forbindelse til overspenningsvern.

*Andre ledende deler
All utjevning til andre ledende deler skal utføres med 16 mm2 Cu.
Dette inkluderer bardunwire selv om denne er beskyttet med bardunisolator.
Det er ikke nødvendig å potensialutjevne stag og fotbolter i linjenettet.
Alle ledende deler skal potensialutjevnes:
1. Barduner
2. Kabelrør.(Ved nedføring av jordleder i samme stolpe).
3. Der det er bryter i masten, skal det potensialutjevnes som vist på Figur 19 og Figur
20. Det er viktig med egen lisse helt fra bevegelig del på betjeningshåndtak.
RENBLAD: 6012

Måling:

Måle både lokal elektrode før anlegget settes i drift og sammenkoblet med gjennomgående jordingssystem i henhold til RENblad 8028. RENBLAD: 8027,8028, 8029

Oppheng luftkabel:

* Det skal være gjennomgående bolt på samtlige oppheng. Ved vinkler må det sjekkes at det er brukt korrekt oppheng, hvis ikke annet er godkjent fra leverandør.
Mindre enn 30 grader = Mellomfeste
Større enn 30 grader = Endefeste feste.
* Føringer i mastetopp skal være så kort som mulig på grunn av potensielle vridninger forårsaket av vindkrefter, og eventuelle tilkoblinger skal være plassert riktig i forhold til vannets bane. (Dryppfall)
* Det skal være en avstand mellom flere luftkabler vertikalt på minimum 300 mm.
* Feste før tilkobling for å hindre belastning på tillkobllingspunkter pga.vindbelastning. RENBLAD: 2011

Bardun

* Den skal være oppstrammet og masten må stå i lodd eller 1/2-1 mastetopp mot bardun.
* Dimensjon og bardunstigning må sjekkes.i linjeprofil.
* Isolator benyttes for høyspenning: blank/belagt line uten gjennomgående jording i mastetopp. Montasjehøyde er minst 2,5 meter over bakken.
* Bardunbolten skal ha samme vinkel som bardunvaier.
* Bardunanviser og bardunholdere skal alltid være påmontert.
* Bardunen skal være plassert i sentrum av halveringspunktet.
Ved forankringsmast eller endemast skal bardunene monteres med fortrinnsvis med 15 grader utover.
RENBLAD: 2011

Linjetrase

Rydding:

* Nye anlegg skal være ryddet som beskrevet i REN blad 2024 - type hovedrydning.
* Trasebredde varierer fra 7-30 meter ihht. REN anbefaling eller interne retningslinjer. RENBLAD: 2024

Avstandskrav:

Vurder visuelt at avstander er som angitt i linjeprofil.
De viktigste avstandene angitt i REN blad 2008:
* Høyde over terreng: Min. 6 meter (belagt line). Jordline Min. 4 meter.
* Høyde over vei: 7 meter.
* Avstand til viktig bygning: 4 meter. (belagt line).
* Eventuelt andre avstander angitt i REN blad RENBLAD: 2008

Høyspenningsanlegg
Kabelforlegning i mast

* Kabel/endeavslutning/skjøter vurderes med hensyn på skade.
* Kabel i mast skal være festet på stolpen med avstandsholdere med 0,6 meters avstand. Avstandsholderne skal holde kabler minimum 100 mm ut fra stolpe.
* HS og LS kabelføring i felles kabelvernrør med mekanisk skille mellom de ulike avgangene.
* Høyde og feste for kabelvernrøret skal sikre klatrefri sone på 2,5 meter
* Kabelvern rør av metall skal jordes og merkes med HS livsfare.
* Hvor kabler gjør retningsendring etableres det 2 fester med avstand 0,15 m.
* Strekkavlastning etableres gjennom et feste før tilkobling.
* Bøyeradius på kablene må ikke overskride verdier som er angitt i anvisning.
RENBLAD: 6012,2011

Ledning

* Vurder visuelt om ledning er skadet på grunn av feil behandling ved uttrekking og opphengning.
* Det skal ikke forekomme ujevne faser.
* Vurder om det er rett pilhøyde. Ta hensyn til temperatur. Bruk linjeprofil.
* Det må være skjøter som er tilpasset lederens tverrsnitt, og leder skal være forlagt riktig. Det skal brukes fett i hulrom og spalter, hvis ikke dette er integrert i materiellet. Aluminiumsleder som er brukt i skjøten skal være børstet, og også børstet inn med fett. Eventuelle kobberleder skal være børstet for eventuell irr.
RENBLAD: 2011

Overspenningsvern

Avleder:

* Vurder om informasjon i linjeprofil stemmer.
* Overspenningsvernet skal være montert så nært beskyttet komponent som mulig.
Ved beskyttelse av kabel skal den monteres mellom faseleder og skjerm.
Ved beskyttelse av trafo skal den monteres direkte på transformator.
* Monteres på lask
* C-press skal benyttes eller tilsvarende.
* Ingen krappe bøyer på ledningsføring. RENBLAD: 8011,6012

Gnistgap:

* Vurder om informasjon i linjeprofil stemmer.
* Ingen krappe bøyer
* Vurder så godt det lar seg gjøre visuell avstand på gnistgap:
11kV : 6-8 cm
22kV : 8-10 cm.
* Selvslukkende
* Fuglebeskyttelse
* Det skal legges egen jord forbindelse over sjakler og bevegelige ledd.
RENBLAD: 8011

Bryter

* Det skal være etablert lås, og det skal funksjonsprøves uten spenning for å sikre at den fungerer etter hensikt. Dette gjelder også ved motorisert bryterbetjening.
* Bryterbetjening skal potensial utjevning i bakken under bryter med forbindelse til bryterhåndtak. Lisse helt til bevegelig del på håndtak.
* Der det er ført ned jord skal håndtak tilkobles jord.
* Der det ikke er ført ned jord skal det være isolator i betjeningsanordning
* Ved bruk av bryterisolatorer skal denne være plassert minst 2,5 m over bakken og ikke høyere enn eventuell gjennomgående jord eller utgående LS luftledninger.
* Klatrefrisone på 2,5m: Laveste bryterføring må monteres i en avstand på 2,5m fra betjeningshåndtaket
RENBLAD: 2011,8011,6012

Arbeidsavslutning

Fagmessig vurdering:

* Ta en helhetsvurdering av anlegget. Er det i tråd med forskrifter, normer og fagmessig utførelse.
* Berørte eksisterende anlegg skal som minimum ha samme sikkerhetsnivå, kvalitet og levetid som før inngripen.
* Ta eventuelle

Opprydding:

* Anleggsområdet skal være ryddet slik at det både utvendig og innvendig er i minst like god stand som før arbeidet startet. Dette gjelder rengjøring og eventuell jevning og planering, tilsåing, oppsetting av gjerder/murverk, asfaltering, rengjøring, m.v.
* Bilde taes.
* Demontert materiell skal leveres inn til godkjent mottak.

Dokumentasjon:

* Sjekk at bestilt materiell er i overenstemmelse med levert materiell.
* Sjekk at utført arbeid er utført i henhold til arbeidsbeskrivelse.
* Sjekk at dokumentasjon er i henhold til hva som er utført og etter netteiers krav. Samsvarserklæring, linjeprofil, bilder av anlegg, grøfter, logg for elektrode måling, logg for kappetesting, innmåling av kabler, linjer m.v.
* Sjekk at dataunderlag er overført på korrekt måte til NIS.(Hvis påkrevd av nett eier)

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.