EINDEVALUATIE

Competenties m.b.t. het verwerven van informatie en het methodisch handelen.

 • Ik informeer me over de doelgroep en de aanpak en bespreek dit met mijn stagebegeleiders.

 • Ik analyseer een probleem en bedenk creatieve en doordachte oplossingen in de omgang met de doelgroep en bespreek dit met mijn stagebegeleiders.

 • Ik analyseer een probleem en bedenk creatieve en doordachte oplossingen in het organiseren van het verblijf en het samenleven met anderen.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Competenties m.b.t. het werken met de doelgroep

 • Ik kan contact maken met de doelgroep en stel me open en betrokken op.

 • Ik vang signalen van de cliënt(en) op, probeer deze te interpreteren en bespreek dit met mijn stagebegeleiders.

 • Ik probeer de regels en rituelen van de groep te begrijpen en bespreek dit met mijn stagebegeleiders.

 • Ik ga op een gepaste en professionele manier met de doelgroep om (ik ben geduldig, hou overzicht en hou rekening met het ontwikkelingsniveau van de doelgroep).

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Competenties m.b.t. het deelnemen aan en begeleiden van activiteiten

 • Ik maak gebruik van expressie in stemgebruik en mimiek en in de omgang met deelnemers op de stageplaats.

 • Ik neem zonder remmingen deel aan de activiteiten op de stageplaats.

 • Ik neem op een constructieve manier deel aan de groepsactiviteiten en draag bij tot een positieve groepssfeer.

 • Ik bedenk zinvolle besteding van de vrije tijd en neem hierin initiatief.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Competenties m.b.t. lichamelijke en materiële ondersteuning en verzorgende taken

 • Ik voldoe aan de eisen m.b.t. persoonlijke lichaamsverzorging, kledij en hygiëne.

 • Ik neem mijn aandeel in de huishoudelijke taken op.

 • Ik werk ordelijk, veilig en aan een gepast tempo bij het uitvoeren van huishoudelijke taken.

 • Ik bewaak mee een aangename en veilige omgeving in de hostel en op de stageplaats.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Competenties m.b.t. zelfevaluatie en het functioneren in een team

 • Ik heb een vlot en gepast contact met mijn mentor en de overige leden van het team.

 • Ik heb een vlot en gepast contact met de stagebegeleiders.

 • Ik durf voor mijn mening uitkomen en verwoord deze gepast.

 • Ik neem initiatief en kom afspraken stipt na.

 • Ik draai vlot mee in de werking van de klas of de groep.

 • Ik vraag spontaan feedback en raad.

 • Ik ga in dialoog over mijn functioneren en kan eigen competenties en leerpunten benoemen.

 • Ik ga gepast met feedback om en maak hiervan gebruik om mijn handelen bij te sturen.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Competenties m.b.t. het observeren en verslaggeving

 • Ik ben in staat informatie te verzamelen door observatie, door in dialoog te gaan met mijn mentor en/of stagebegeleider en door informatie op te zoeken in bronnen.

 • Ik geef nuttige, inhoudelijk juiste en volledige informatie weer in de verslagen en bundel informatie uit verschillende bronnen tot één geheel.

 • Ik hou me aan de tijdsplanning van de opdrachten in de verslaggeving.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Competenties m.b.t. een correct taalgebruik

Mondeling taalgebruik

 • Ik praat op een gepaste manier met medeleerlingen, leerkrachten en derden en durf ideeën en meningen verwoorden.

 • Ik articuleer voldoende en bewaak mijn stemgebruik (tempo, volume en intonatie).

Schriftelijk taalgebruik.

 • Ik schrijf verslagen met een correcte tekststructuur, die voldoen aan de gestelde eisen.

 • Ik gebruik het correcte taalregister.

 • Ik lees mijn verslagen na, verbeter spelling en zinsbouw; ik gebruik de juiste lidwoorden en leestekens en schrijf hoofdletters waar nodig.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Competenties m.b.t. persoonlijke draagkracht

 • Ik stel mezelf open voor nieuwe doelgroepen en ervaringen en durf moeilijkere taken aan.

 • Ik geef eigen mogelijkheden en grenzen aan.

 • Ik kan afstand nemen van eigen problemen.

 • Ik bespreek problemen die mijn functioneren tijdens de buitenlandse stage belemmeren met een begeleidende leerkracht.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Overzicht van de competentiegroepen

 • Competenties m.b.t. het verwerven van informatie en methodisch handelen

 • Competenties m.b.t. het werken met de doelgroep

 • Competenties m.b.t. het organiseren en begeleiden van activiteiten

 • Competenties m.b.t. lichamelijke en materiële ondersteuning

 • Competenties m.b.t. zelfevaluatie en het functioneren in team

 • Competenties m.b.t. het observeren en verslaggeving

 • Competenties m.b.t. een correct taalgebruik

 • Competenties m.b.t. persoonlijke draagkracht

 • Conclusie

 • Motivering

 • Handtekening stagiair(e)

 • Handtekening stagebegeleiding

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.