OPPSUMMERING

Oppsummering av inspeksjonen:

Oppsummering og eventuelle anbefalte utbedringer:

Totalvurdering av sentralfôringsanlegg:
Bilder fra inspeksjonen:

OM DENNE RAPPORTEN

Denne tilstandsrapporten er utført av AKVA group ASA for kunde, og beskriver de observasjoner og anbefalinger som er notert av konsulent ifb. med inspeksjonen av det aktuelle sentralfôringsanlegg/flåte/landanlegg.
I rapporten blir det gjort anbefalinger vedrørende service på ulike deler av sentralfôringsanlegget og eventuelt andre punkter.

Prisoverslag eller spørsmål knyttet til denne rapporten rettes til ansvarlig konsulent, din lokale service stasjon eller vår service & ordre telefon til +47 51 77 85 03 / supportakvasmart@akvagroup.com.

Hjemmeside: http://www.akvagroup.com/
http://www.akvagroup.com/

LOKALITET

Type lokalitet :

Utsett generasjon:

Har kunde service avtale med AKVA group ASA? Avtale nummer:

Når var siste inspeksjon eller service utført av leverandør eller kunde?
Antall merder:
Produsent av merder
Lokalitetsbilde:

FLÅTE / LANDBASE

Flåte / Landbase:

Oppsummering flåte / lokalitet:

Flåte/anleggstype

Flåtetype/Produsent:

Byggeår:

Info og merknader til fôrsiloer og tilhørende utstyr:

Antall siloer

Silo volum pr.stk.

Total silo kapasitet

Har silo avstivnings bjelker, spant, kanter, sikkerhetsgitter eller lignende som potensielt kan forårsake forknus under lasting?

Er visuell sjekk av skader på flens, silo, luker, festemekanismer etc. utført
Noter eventuelle bemerkninger.

Produsent/leverandør av sentralfôringsanlegg

Er brannvarslingssystemet testet og uten feilmeldinger?

Er lensepumpe-flottør og alarm funksjons testet?
NB. Funksjons test av pumpens funksjon og innstilling/tilstand av rør/ventiler er ikke testet med mindre dette noteres som eget punkt.
NB: Test av lensepumper med tilhørende utstyr skal ivaretas av kundes internrutiner.

Har flåte landstrøm eller aggregat?:

Aggregat

Aggregat

Type aggregat

Typenummer:

Serienummer

Foto av flåte eller lokalitet
Styreskap
Styreskap

Er kabler kontrollert for varmgang?

Er nødstopp testet?

Er lader sjekket og i orden?

Er batteri rengjort og kontrollert?

Ladespenning

Er visuell sjekk av koblingpunkter utført.

Er sjekk av innstillinger av frekvensomformere utført?

Er skapet rengjort?

Er kjølevifte funksjons testet?

Fôringsprogram

Software versjon.
Noter versjon nummer:

Er software oppdatert til siste versjon?

Ensilasje

Noter eventuelle bemerkninger til ensilasje anlegg:

BLÅSEKOMPRESSOR

Oppsummering blåsekompressorer:

Blåsekompressor:
Antall blåsere
Oversiktsbilde blåsere:

Størrelse i kilowatt og antall:

Størrelse

Størrelse i kilowatt:

Antall blåsere med denne effekten:

Info om blåsere

Info blåser
Type blåser:

Typenummer:

Serienummer:

Noter driftstimer frekvensomformere: Noter eventuelle defekte display:

Er dreie retning sjekket?

Har blåser støykabinett?

Er kjølevifte sjekke på støykabinett?
Luft skal suges ut av blåser.

Er luftfilter sjekket:

Oppsummering luftfilter

Drivreim tilstand

Oppsummering drivreimer

Olje nivå og tilstand:
Sjekket for oljelekkasjer

Noter eventuelle bemerkninger for olje nivå og lekkasjer:

Bilder oljenivå og eventuelle lekkasjer:

Fungerer alle trykk manometer på blåsere?

Sjekk av blåsere for luftlekkasjer

Noter eventuelle luftlekkasjer mellom blåser og kjølesløyfe:

Bilder lekkasjer blåsere

Service utført innenfor fabrikantens intervaller:

Tilleggs bilder blåsere:

RØRKONSTRUKSJON OG FÔRSLANGER

Kjølesløyfer

Oppsummering fôringslinjer:

Antall foringslinjer

Gjelder denne sjekklisten for alle kjølesløyfer og rørgater på flåten?

Type kjøler

Plassering

Grad av groe på kjølesløyfer

Noter eventuelle lekkasjer eller feil på kjølesløyfer, skjøter, koblinger eller slangeoverganger

Bilder av eventuelle utbedringspunkter:
Bilder kjølesløyer:

Oppsummering kjølesløyfer:

Rørgater

Er luftmonitorering installert ?

Noter materialvalg og om mulig dimensjoner i rørtrase fra blåser frem til tilkoblings punkt for fôrslanger:

Tilfredsstillende antall støtter og support for rørgater

Sjekk tilkoblinger og skjøte punkter for lekkasjer i rørtrase:

Er det montert vannutskiller på en eller flere av linjene? :

Video inspeksjon av rørgater:

Er video inspeksjon av foringslinjer gjennomført?

Er svamp injector eller tilsvarende løsning montert?

Grad av påforing i rørgater: Helt rent rør 0 -> Helt tett rør 10

Er det observert skader eller feil på rørgater eller rørskjøter under inspeksjonen?

Er visuell/kamera inspeksjon av nedløpsrenne gjennomført?

Oppsummering videoinspeksjon:

Fôrslanger:

Er slanger av antistatisk type:

Dimensjon:

Noter kort info om observasjoner av fôrslanger under besøksdagen. Forlegningsmåte, type, rengjøring, skjøter mm:

DOSERERE

Fôrdoserere

Gjennomgangen av fôrdoserere er ment å gi en status av tilstand ved inspeksjons tidspunktet.
Jevnlig vedlikehold i henhold til anbefalte rutiner vil redusere risiko for driftsstans og økte vedlikeholdsutgifter.

Oppsummering fôrdoserere:

Antall fôrdoserere
Type doserer

Noter serienummer:

Er inspeksjons lokk påmontert?

Har motorer sikkerhetsbryter eller tilsvarende løsning for utkobling?

Er fôrdoserer rengjort?

Registrer eventuelle lekkasjer mellom bunn/senterplate og pakninger?
Bilder av lekkasjer:

Oppsummering lekkasjer:

Er det observert skader eller slitasje i bunnplate?

Bilder skader:

Dokumenter strømtrekk for doserere: Doser valve CF4000: Maksimalt 3.2A Doser 1500 vari nedre: Maksimalt 1,8A

Bilde av strømtrekk på frekvensomformere:

Registreres ulyd i motorer,gir,lager eller bevegelige deler?

Mangler eller er det skader på motorens vifteblader eller beskyttelseskappe?

Bilde elektromotor doserer:

Har nedmater eller rotor skader?

Bilde innvendig doserere:

Er nedmater og rotor sentrert ovenfor hverandre?

Bilde sentrering nedmater:

VELGERE

Slangevelgere

Oppsummering velgere:

Er det montert velgere på flåten?

Type velger
Antall velgere
Antall utløp

Noter antall utløp om det er installert ulke type maskiner eller direkte tilkobling.

Sjekk elmotor og gear for skade, ulyd eller feil

Er treffpunkt optimalt for alle installerte velgere?

Er strekkavlaster montert og i tilfredsstillende funksjon og tilstand?
Noter eventuelt behov for festemateriell.

Noteres det lekkasjer i tilkoblinger eller ved blocking element (vinge/plate) for S-rør?

Er velgere rengjort innvendig og utvendig?

Er lokk, deksler og fester montert og i tilfredsstillende tilstand?

Har velger montert sikkerhetsbryter for utkobling av elmotor?

Oversiktsbilder velgere:

SPREDERE

Fôrspredere

Oppsummering fôrspredere:

Antall spredere i bruk

Spredere

Spreder
Produsent av inspiserte spredere

Eventuelt annen fabrikat / Kommentar

Noter tilstand på utløpsrør, lager og rør kobling hvis inspisert.

Bilder fôrspredere, lager mv:

Kamera

Har kunde kamerasystem fra AKVA group ASA?

Oppsummering kamera:

Er kamerasystem digitalt?

Har kunde noen utfordringer med kamerasystemet?
Bildekvalitet, feil mv.

Visuell sjekk av Aksesspunkt og antenner.
Sjekk montering, koblinger, strips, plugger mv

Visuell sjekk i patcheskap

Er sensorikk fra AKVA group montert hos kunde?`
Noter eventuelle merknader:

Er kamerasystemet analogt?

Har kunde noen utfordringer med kamerasystemet?
Bildekvalitet, feil mv.

Visuell sjekk av antenner mv.
Sjekk montering, koblinger, strips, plugger mv

Er sensorikk fra AKVA group montert hos kunde?`
Noter eventuelle merknader:

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.