• 1.Тоног төхөөрөмж аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаатай эсэх

 • 2.Анхааруулах тэмдэг тэмдэглэгээ байрлуулсан эсэх

 • 3.Цахилгааны аюулгүй байдлаа хангасан эсэх

 • 4.Тоног төхөөрөмжөө зохих дүрмийн дагуу угсарсан эсэх

 • 5.Ажиллуулах горим нь ойлгомжтой байгаа эсэх

 • 6.Тоног төхөөрөмжийн засвар болон цэвэрлэгээг цаг тухайд нь хийж бүртгэл хөтөлдөг үү?

 • 7.Тоног төхөөрөмж нь тусгай зөвшөөрлийн техникийн паспорт байна уу?

 • 8.Гал хамгаалагчтай эсэх

 • 9.Дохиоллын систем нь бүрэн ажилладаг эсэх

 • 10.Тоног төхөөрөмжийг суурилуулсны дараа болон их засвар хийсний дараа мэргэжлийн байгууллагаар хянуулж гэрчилгээ авсан эсэх

 • 11.Цахилгаан ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаатай эсэх

 • 12.Ослын унтраалгатай байна уу

 • 13.Хөдөлгөөнт эд ангиудад хаалт хамгаалалт хийсэн эсэх

 • 14.Ажлын байранд тоног төхөөрөмжийн аюулгүйн бүсийг заавал тогтоосон байна уу?

 • 15.Машин механизм, тоног төхөөрөмж хоорондын зай аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан байна уу?

 • 16.Аюулгүй бүс тогтоосон эсэх

 • 17.Цахилгааны утас гэмтэлгүй эсэх

 • 18.Засвар үйлчилгээг хөнгөвчлөх зорилгоор хаалт хамгаалалтыг тайлж, буцааж угсархад хялбархан байна уу?

 • 19.Аюулгүйн салгууртай эсэх

 • 20.Машин механизм тоног төхөөрөмж хоорондын орох зай аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан байна уу?

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.