บันทึกข้อมูลระหว่างดำเนินการ

บันทึกข้อมูลระหว่างดำเนินการ

ประเภทของงาน
รูปใบสั่งงาน อีเมล์ ไลน์

หมายเหตุระหว่างการดำเนินการ

บันทึกข้อมูลหลังดำเนินการ

บันทึกข้อมูลหลังดำเนินการ

วันที่เริ่มติดตั้ง
วันที่แล้วเสร็จ
วันที่ตรวจรับโดย WW
วันที่ตรวจรับโดย TRUE

หมายเหตุหลังดำเนินการ

การเก็บเงิน

รายการนอก AU

ค่างาน WW-SUB

แจ้ง Sub วางบิลแล้ว

ค่างาน TRUE-WW

ออก PR แล้ว

เลขที่ PO ของ TRUE

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.