1 - Personeel

Onderwerp niet van toepassing op Werkplek

1.1 Is het personeel in het bezit van een veiligheidscertificaat

1.2
Hebben de werknemers een instructie gehad voor aanvang werkzaamheden

1.3 Hebben de werknemers een geldig legitimatiebewijs bij zich (steekproef)

2 – Orde en netheid

Onderwerp niet van toepassing op Werkplek

2.1 Zijn de toegangen en toegangswegen vrij en goed bereikbaar (ook nooduitgangen)

2.2 Zijn de materialen rondom de werkplek goed opgeslagen

2.3 Is er een mogelijkheid om het afval op te ruimen (gescheiden afval) / af te voeren

2.4 Zijn de werkvloeren vlak / stroef / schoon

2.5 Is de werkomgeving afgezet

2.6 Zijn putten, sleuven en luiken etc. voldoende afgedekt / afgezet

3 - Hygiene

Onderwerp niet van toepassing op Werkplek

3.1 Is er een schaftruimte aanwezig en wordt deze schoongehouden

3.2 Is er daglicht in de werk- en schaftruimte

3.3 Is de ventilatie in de werk- en schaftruimte voldoende

3.4 Is er een was- en kleedgelegenheid en wordt deze goed schoongehouden

3.5 Zijn zeep en handdoeken in voldoende mate aanwezig

3.6 Zijn er voldoende toiletten aanwezig en worden deze goed schoongehouden

4 – Zijn de volgende zaken aanwezig, bereikbaar en duidelijk aangegeven

Zijn de volgende zaken aanwezig, bereikbaar en duidelijk aangegeven?

5 – Calamiteiten

5.1 Is men op de hoogte van het calamiteitenplan (steekproef)

5.2 Zijn de alarmnummers bekend

5.3 Zijn de vluchtwegen goed aangegeven

6 – Gebruik en technische staat van Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM's)

Welke zijn minimaal verplicht en aanwezig?

7 – Werkvergunningen

Onderwerp niet van toepassing op Werkplek

7.1 Wordt er gewerkt met werkvergunningen

7.2 Is men op de hoogte van de werking van de werkvergunningen

7.3 Worden de eisen vanuit de werkvergunningen nageleefd

7.4 Worden de werkvergunningen na de werkzaamheden consequent ingeleverd

8 - Elektriciteit

Onderwerp niet van toepassing op Werkplek

8.1 Zijn schakelkasten van elektriciteit aangegeven en bereikbaar (gevaren sticker)

8.2 Is de staat van de gebruikte kabels in orde (beschadigingen)

8.3 Zijn de stekkers en stopcontacten gaaf en heel

8.4 Zijn de machines op een veilige manier aangesloten

9 – Gasflessen en Gasslangen

Onderwerp niet van toepassing op Werkplek

9.1 Zijn brandbare gassen gescheiden opgeslagen van zuurstof

9.2 Zijn de gasflessen vastgezet / gezekerd tegen omvallen

9.3 Zijn er beschermkappen op de gasflessen aanwezig

9.4 Staan de gasflessen uit de zon

9.5 Worden er vlamterugslagbeveiligingen toegepast

9.6 Is de conditie van de gasslangen in orde

9.7 Geldt er ter plaatse van de opslag een duidelijk aangegeven rookverbod

9.8 Zijn er afsluitsleutels aanwezig

10 – Gebruik en opslag van Chemicalien

Onderwerp niet van toepassing op Werkplek

10.1 Worden de juiste PBM’s toegepast

10.2 Worden chemicaliën apart en veilig opgeslagen / voldoende ventilatie

10.3 Geldt er ter plaatse van de opslag een duidelijk aangegeven rookverbod

10.4 Zijn er geschikte blusmiddelen aanwezig

10.5 Zijn er maatregelen om verontreiniging van de bodem te voorkomen

10.6 Zijn er productveiligheidsbladen van de chemische stoffen aanwezig

10.7 Zijn de medewerkers op de hoogte van de risico’s

10.8 Wordt chemisch afval op de juiste manier afgevoerd

11 – Werkplaats en opslagcontainers

Onderwerp niet van toepassing op Werkplek

11.1 Is de elektriciteitsaanvoer van de container veilig

11.2 Is het elektriciteitssysteem in de container veilig

11.3 Zijn er brandblusmiddelen aanwezig

11.4 Is er een verbandtrommel aanwezig (type A of B)

11.5 Is er een oogspoelfles aanwezig

11.6 Is de container opgeruimd en kan men er zonder struikelgevaar in lopen

11.7 Is de container voorzien van een vluchtweg

11.8 Zijn alle machines op afdoende wijze vastgezet

11.9 Staat de container voldoende ruim opgesteld / voldoende afstand tot andere objecten

12 – Werken op steigers

Onderwerp niet van toepassing op Werkplek

12.1 Worden er waar nodig steigers geplaatst

12.2 Zijn alle steigers zichtbaar gekeurd (groen label)

12.3 Zijn de steigers goed te betreden

12.4 Zijn de steigers geschikt voor de aard van de werkzaamheden

12.5 Zijn de steigervloeren vrij van losliggende rommel, missen er geen (kant)planken

13 – Werken op hoogte / Werken op Ladders

Onderwerp niet van toepassing op Werkplek

13.1 Zijn de sporten van de ladders heel en gaaf

13.2 Zijn de bomen van de ladders heel en gaaf

13.3 Worden ladders op de juiste manier gebruikt

13.4 Is duidelijk te zien dat de ladders zijn gekeurd

14 – Hijsen en Hijsmiddelen

Onderwerp niet van toepassing op Werkplek

14.1 Is de technische staat van de hijsmiddelen in orde

14.2 Wordt er op een veilige en verantwoorde manier gewerkt met de hijsmiddelen

14.3 Worden de hijsmiddelen op een juiste manier opgeslagen

14.4 Is de keuringsdatum van de hijsmiddelen te achterhalen

14.5 Zijn stroppen en staalkabels vrij van kinken, knopen of sterke slijtage

14.6 Worden in sluitingen de originele sluitbouten gebruikt

15 – Voertuigen en motorisch aangedreven Werktuigen

Onderwerp niet van toepassing op Werkplek

15.1 Zijn voertuigen en motorisch aangedreven werktuigen voorzien van vonkenvangers

15.2 Zijn voertuigen voorzien van achteruitrijdsignalering

15.3 Zijn er brandblusmiddelen aanwezig op de voertuigen

15.4 Is er een verbandtrommel aanwezig op de voertuigen (type A of B)

15.5 Zijn de juiste officiële papieren aanwezig

15.6 Is de keuringsdatum te achterhalen

16 – Vorheftrucks

Onderwerp niet van toepassing op Werkplek

16.1 Wordt er gereden met een veilige snelheid

16.2 Laat men vorkheftrucks onbeheerd achter met draaiende motor

16.3 Wordt de vorkheftruck met gestreken mast en vorken geparkeerd

16.4 Zijn de berijders van de vorkheftruck in bezit van een geldig certificaat

16.5 Is de keuringsdatum te achterhalen

17 – Handgereedschap (steekproef)

17.1 Verkeert het handgereedschap in veilige staat en wordt juist gebruikt

18 – Lassen

Onderwerp niet van toepassing op Werkplek

18.1 Wordt lasapparatuur veilig gebruikt

Maak indien mogelijk een foto van werkplek.

18.2 Worden er voldoende lasschermen gebruikt

18.3 Is er een goede afzuiging van de lasdampen

18.4 Worden de PBM's speciaal voor het lassen goed gebruikt?

19 – Machines en Elektrisch gereedschap

19.1 Zijn de stekkers van het gereedschap in orde (steekproef)

Foto van keurzegel optioneel

19.2 Zijn de kabels van het gereedschap in orde (steekproef)

19.3 Is de keuringsdatum te achterhalen X

19.4 Zijn de behuizingen van het gereedschap heel en gaaf

19.5 Worden de juiste slijpschijven gebruikt bij handslijpmachines

19.6 Zijn er beschermkappen aanwezig op handslijpmachines

19.7 Zijn de machines voorzien van beveiligingen en zijn deze niet te overbruggen

19.8 Worden de machines netjes schoongehouden

20 - Paraaf

Paraaf
Select date
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.