Algemene gegevens

 • Bedrijsonderdeel

 • Projectnr. en Projectnaam:

 • Uitgevoerd op:

 • Uitgevoerd door:

 • Uitgevoerd met:

Inspectiepunten

01. ORDE EN NETHEID

 • Is dit onderdeel beoordeeld?

 • Voldoet de werkplek aan de eisen van orde en netheid?

 • Denk hierbij aan:
  - terrein
  - Werkplek
  - Containers / opslag materialen

03. AFZETTING WERKGEBIED

 • Is dit onderdeel beoordeeld?

 • Zijn tekstborden met pbm en waarschuwingen derden aangebracht?

 • Is de afzetting voldoende?

05. BEREIKBAARHEID WERKPLEK

 • Is dit onderdeel beoordeeld?

 • Denk hierbij o.a. aan de volgende punten:
  - trappen, bordessen en loopbruggen voldoende breed, stroef, voorzien van leuningen en vrij van obstakels?
  - (rol)steigers stabiel opgesteld en gekeurd?
  - ladders in goede staat, juist opgesteld en geborgd?
  - wegen en vloeren voldoende stroef, schoon, vlak en vrij van obstakels?
  - putten/sleuven voorzien van leuningen, hekwerk of signalering?
  - sparingen en stekken goed afgedekt?

 • Is de werkplek veilig ingericht?

06. INFORMATIEVERSTREKKING AAN DERDEN

 • Is dit onderdeel beoordeeld?

 • Hierbij kun je denken aan:
  - Voldoende en juiste bebording.
  - Middels persoonlijk schrijven.
  - Middels regionale bladen

 • Hoe worden derden geïnformeerd over de werkzaamheden?

07. BOUWPLAATSINRICHTING

 • Is dit onderdeel beoordeeld?

 • Zijn er genoeg kleed-/schaftruimten?

 • Is de kleedruimte gescheiden voor vuile en schone kleding?

 • Hoe wordt het rookbeleid toegepast op het project?

 • Voorzieningen worden regelmatig schoongemaakt?

 • Is er een(zijn er) toilet(en)/dixi aanwezig?

 • Worden deze regelmatig schoongemaakt?

 • Hebben medewerkers de gelegenheid om hun handen te wassen?(water & zeep)?

 • Is de aanwezige elektrische installatie (bv keet/container/bouwterrein/etc.) goedgekeurd?

 • Zijn aanwezige kabels goed afgeschermd en goed beschermd tegen beschadigingen?

 • Zijn schakelkasten goed afgesloten?

 • Zijn elektrische installaties geaard en voorzien van een aardlekschakelaar? (denk ook aan periodieke test)

 • Wordt bouwplaats voldoende verlicht?

08. BEDRIJFSHULPVERLENING, EHBO

 • Is dit onderdeel beoordeeld?

 • Zijn er voldoende BHV-ers aanwezig ( min. 1 persoon)?

 • Zijn BHV-ers herkenbaar d.m.v. sticker op de helm?

 • Wie zijn de BHV-ers op het project?

 • Zijn de aanwezige EHBO middelen afgestemd op de risico's en zijn ze nog geschikt?

 • - compleet en voldoet de THT (Tenminste Houdbaar Tot)
  - goed bereikbaar
  - duidelijk herkenbaar

 • Is de alarmkaart / checklist ernstig ongeval actueel en duidelijk zichtbaar opgehangen?

 • Voldoen de vluchtwegen?

 • - aanwezig
  - gemarkeerd
  - verlicht
  - vrij van obstakels

 • Zijn er geschikte brandblusmiddelen?

 • - geschikt voor de werkzaamheden
  - goedgekeurd en gemarkeerd
  - goed bereikbaar

09. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM)

 • Is dit onderdeel beoordeeld?

 • Zijn Standaard pbm’s (ten alle tijden verplicht) aanwezig en worden deze door de medewerkers gebruikt en/of gedragen?

 • - Veiligheidshelm
  - Veiligheidsschoenen (laarzen)
  - Veiligheidssignalerende kleding

10. GEZONDHEIDSSCHADELIJKE PRODUCTEN

 • Is dit onderdeel beoordeeld?

 • Zijn medewerkers op de hoogte van de risico's m.b.t. de gezondheidsschadelijke stoffen (verven, lijmen, verontreinigingen etc.)?

 • Welke gevaarlijke stoffen zijn op de werkplek aanwezig?

 • Hoe worden deze stoffen opgeslagen?

 • Worden de gezondheidsschadelijke producten gebruikt volgens de hiervoor geldende richtlijnen?

12. KLEIN MATERIEEL

 • Is dit onderdeel beoordeeld?

 • HIJSMIDDELEN:

 • Zijn de aanwezige hijsmiddelen aantoonbaar gekeurd?

 • Zijn de (kopie) certificaten bij het hijsmiddel op het werk aanwezig?

 • Staat de maximale hijslast op het middel aangegeven en verkeren de hijsmiddelen in goede staat?

 • Voldoet het klein materieel/elektrisch gereedschap inclusief meetapparatuur aan de onderstaande items?

 • - staat van onderhoud
  - aantoonbare keuringsdatum
  - is de sticker duidelijk leesbaar
  - zijn draaiende delen afgeschermd
  - Jaarlijks gekeurd NEN 3140 Voldoet de aard van onderhoud m.b.t. elektronische snoeren,isolatie en aarding.

 • Welke en hoeveel middelen/materieelstukken heb je beoordeeld tijdens deze wpi?

13. LAS- EN SNIJSET

 • Is dit onderdeel beoordeeld?

 • Voldoet de las-/snijset aan de norm?

 • Denk hierbij aan de volgende punten:
  - stabiel opgesteld
  - flessen gescheiden d.m.v. brandscherm
  - flessen geborgd
  - vlamterugslagbeveiliging
  - vlamdover
  - gebruik drukregelaar en meters
  - kraansleutel aanwezig
  - staat van gasslangen:
  - geldige keuringstatus (max. 2 jaar)
  - conditie in orde
  - juiste soort
  - aansluitpunt correct

15. BESLOTEN RUIMTEN

 • Is dit onderdeel beoordeeld?

 • Zijn onderstaande punten op het project geregeld?

 • Denk hierbij aan:
  - TRA (Taak Risico Analyse)
  - Zuurstofmeting
  - Brandgevaarlijke gassen/dampen
  - Specifieke pbm's
  - 50V wisselspanning of 120V gelijkspanning
  - mangatwacht

16. FYSIEKE BELASTING

 • Is dit onderdeel beoordeeld?

 • Wordt er gebruik gemaakt van mechanische hulpmiddelen om zwaar tillen te voorkomen?

 • Is het straatwerkplan beschikbaar en besproken?

 • Aan welke vorm van fysieke belasting worden medewerkers op het project blootgesteld?

17. RISICOBEHEERSING

 • Is dit onderdeel beoordeeld?

 • Wat zijn de belangrijkste risico's op het project?

 • Staan de belangrijkste risico's beschreven in het Veiligheids-, gezondheids- en milieuplan/ specifiek werkplan?

 • Welke maatregelen zijn genomen om de risico's te beheersen?

18. V&G OVERLEG, VOORLICHTING EN INSTRUCTIE

 • Is dit onderdeel beoordeeld?

 • Hebben alle medewerkers voorafgaand aan de start van de werkzaamheden een startwerkbespreking, -introductie gehad?

 • Wanneer heeft de startwerkinstructie plaatsgevonden?

 • Wanneer heeft de laatste Toolboxmeeting plaatsgevonden?

 • Is dit onderdeel beoordeeld?

 • ALGEMEEN

 • Zijn VGM afspraken met eventuele onderaannemers vastgelegd?

 • Wordt er gewerkt volgens een VGM plan?

 • Is het WBI formulier aanwezig en wordt er gewerkt volgens het WBI formulier?

 • Levert de werkmethode onvoorziene gevaren op?

 • Is iedereen vooraf geïnstrueerd en is dit schriftelijk vastgelegd?

 • Zijn voor iedereen de taken en verantwoordelijkheden bekend?

 • Treedt de verantwoordelijke leidinggevende corrigerend op?

 • Is er discipline met betrekking tot veiligheidsmaatregelen?

 • Beschikt men over de netto beschikbare werktijd?

 • Zijn er maatregelen genomen voor het wegverkeer?

 • KRITIEKE TAKEN

 • Is iedereen in het bezit van een bewijs van toegang?

 • Is iedereen in het bezit van een geldig veiligheidspaspoort?

 • Is iedereen bevoegd voor de taken die hij/zij moet uitvoeren?

 • Handelt de persoon conform de geldende taakinhoud en veiligheidsvoorzieningen?

 • COMMUNICATIE

 • Zijn er geschikte communicatiemiddelen aanwezig?

 • Wordt er helder en duidelijk gecommuniceerd?

 • WERKTERREIN

 • Wordt de werktrein toegelaten op 'buitendienst'gesteld spoor plaats in overeenstemming met geldende voorschriften?

 • Is er indien noodzakelijk een begeleider aanwezig?

 • Is er een werktreininstructie (WTI) aanwezig?

 • VERLICHTING

 • Is er voldoende verlichting op de werkplek aanwezig?

 • Wordt struikelgevaar voorkomen door juiste ligging van de kabels?

 • Hindert de verlichting het treinverkeer niet?

 • ONDERAANNEMING

 • Is er een onderaannemer betrokken bij het werk?

22. KERNENERGIEWET

 • Is dit onderdeel beoordeeld?

ONDERTEKENING

 • Handtekening :

 • Origineel graag opslaan in uitvoeringsdossier en een kopie naar de afdeling KAM

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.