Information

 • Projectnummer en projectnaam

 • Plaats:

 • Projectleider:

 • (Hoofd)uitvoerder:

 • Lokatie:
 • Inspectie gehouden op:

 • Inspectie gehouden door:

 • Functie:

 • Handtekening:

Overleg, voorlichting, instructie en inspectie

 • Werkoverleg / toolboxmeeting plaatsgevonden

 • Corrigerende maatregelen vorige werkplekinspectie afgehandeld

Veiligheids-, Gezondheid- en Milieuplan

 • VGM-plan aanwezig en actueel

 • VGM-plan en project RIE vóór aanvang werkzaamheden besproken met eigen medewerkers<br>(en schriftelijk vastgelegd)

 • VGM-plan en project RIE vóór aanvang werkzaamheden besproken met medewerkers onderaannemers<br>(en schriftelijk vastgelegd)

Persoonlijke BeschermingsMiddelen

 • Aanwezigheid en gebruik van PBM's door eigen medewerkers

 • Aanwezigheid en gebruik van PBM's door medewerkers onderaannemers

Orde en netheid

 • Bouwterrein en bouwwegen

 • Werkplekinrichting

 • Afrastering

 • Afval, KCA opslag, voorzieningen

Schaft-, kleed-, en sanitaire voorzieningen

 • Schaftgelegenheid, was- / kleedruimte, toiletten

 • Werkplek (meubilair, PC, kasten, gasflessen)

 • Klimaatvoorziening (zuurkast, ventilatie, afzuiging)

BedrijfsHulpVerlening

 • Bedrijfshulpverlener, EHBO-er(s) aanwezig

 • Alarmkaart / bedrijfsnoodplan aanwezig

 • Blus-, EHBO-middelen aanwezig en geldig (oogdouche)

 • Vluchtwegen

Middelen / materieel

 • (Klein) Materieel

 • Meetapparatuur

 • Gas- en / of zuurstofflessen opslag

 • Hijsmiddelen

 • Keuringen materieel

Werkhouding / lichamelijke belasting

 • Afwisseling in arbeid

 • Tillen (maximum gewicht 25 kg / persoon)

 • Gebogen houding

 • Werkdruk

 • Werktijden

Publieke veiligheid

 • Maatregelen getroffen ter voorkoming van letsel<br>(bijvoorbeeld sleufafzetting aanwezig)

 • Verkeersvoorzieningen aangebracht, barriers geplaatst

 • Verkeersvoorzieningen aangebracht, omleidingsroutes

 • Verkeersvoorzieningen aangebracht, gekleefd oppervlak afgezet

 • Vrije werkruimte

Elektrische voorzieningen

 • Hoofdschakelaar goed te bereiken

 • Voldoende verlichting

 • Bescherming kabels, voedingskabels droog, vrij van slijtage en / of beschadigingen

 • Verlichting bij nachtwerk

Grondwerk

 • Rekening gehouden met kabels en leidingen<br>(Klic, voorgraven)

 • Veilige taluds, grondkerende constructie toegepast

Activiteiten

 • Valbeveiliging

 • Besloten ruimte

Milieuzorg

 • Milieuvergunningenregister aanwezig en actueel

 • Maatregelen bij aftanken materieel / machines

 • Beperking overlast naar omgeving (geluid / trillingen)

 • Afvalstoffen (juist) gescheiden

Gevaarlijke stoffen

 • Noodzakelijke ProductInformatiebladen aanwezig

 • Etikettering gevaarlijke stoffen

 • Opslag gevaarlijke stoffen (lekbakken aanwezig)

 • Afvoer van gevaarlijke stoffen (gescheiden)

 • Preventieve maatregelen

Overige bijzonderheden / gevaarlijke situaties / gevaarlijke handelingen

 • Aandachtspunten:

 • Actiepunt
 • Add media

Afronding formulier

 • De inspectie is besproken met:

 • Datum besproken:

 • Gemaakte afspraken:

 • Paraaf opsteller van het formulier

 • Paraaf (hoofd)uitvoerder waarmee de uitgevoerde inspectie is besproken

Klik op "finish" en mail het rapport als PDF naar de VG-coördinator en eventueel de klant of uitvoerder.

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.