A Algemene informatie

Algemene informatie

Hoe zijn grofweg de schoonmaakwerkzaamheden gepland en wanneer zijn medewerkers klaar en niet meer beschikbaar voor auditeren?

Wie is uw directe opdrachtgever van de organisatie en aan welke functionaris van de organisatie legt u verantwoording af.

Kunt u aangeven met welke frequenties de verschillende ruimten zoals sanitair, patientenkamer en Spoelruimte gereinigd worden en de hiervoor geldende sjablonen overhandigen?

Zijn de frequenties naar uw idee voldoende of zijn er knelpunten hierin te herkennen

Hoe zijn de werkzaamheden onder de medewerkers verdeeld. Werken medewerkers op een vaste afdeling?

Hoe wordt duidelijk gemaakt of een item door zorg of door schoonmaakdienst gereinigd dient te worden en hoe is dit gedocumenteerd?

Hoe wordt uitvoering van de werkzaamheden geborgd?

Indien beschikbaar, kunt u de regulier gebruikte aftekensysteem beschikbaar stellen en kunnen aftekenlijsten van vorige maand ingezien worden?

Hoe wordt gecommuniceerd bij niet uitvoeren van taken, of overdracht van bijzonderheden?

Kan hiervan een willekeurig voorbeeld ingezien worden?

Voert iedere medewerker alle voorkomende werkzaamheden uit of is er bijvoorbeeld een soort desinfectie team?

Hoe is een eventueel aanwezig desinfectieteam geschoold?

Hoe wordt de opdracht voor eventuele desinfectie van een ruimte gegeven?

Is er 24 uur per dag desinfectie van ruimten mogelijk?

Zijn procedures zoals een eindreiniging en desinfectie van een isolatiekamer geprotocolleerd?

Hoe zijn deze procedures voor de medewerkers inzichtelijk en hoe zijn deze procedures geïmplementeerd?

Kunt u een tweetal van deze procedures overhandigen?

Programma voorstel: 09.00-09.30 uur introductie en vragen en vaststellen programma 09.30-11.00 uur werkzaamheden verpleegafdeling, - patientenkamer inclusief sanitair - Spoelruimte - andere ruimte - isolatiekamer 11.00-12.00 uur SEH/Poli 12.00-13.00 uur pauze en uitlooptijd 13.00-14.00 uur einddesinfectie isolatiekamer 14.00-15.00 uur interview PM 15.00-15.30 uur interview DI 15.30-16.30 uur OK

K Handhygiene medewerker

Kliniek: Handhygiene medewerker

Handen worden frequent genoeg gewassen

Handen worden op de juiste wijze gewassen

Handen worden alleen indien strikt noodzakelijk gewassen

Handen worden frequent genoeg gedesinfecteerd

De handen worden op de juiste wijze gedesinfecteerd

De indicatie voor handdesinfectie is correct

De voorkeur gaat uit naar handdesinfectie boven handen wassen

K Persoonlijke hygiene medewerker

Kliniek: Persoonlijke hygiene medewerker

Dienstkleding wordt op de juiste wijze gedragen conform protocol

Dienstkleding wordt dagelijks gewassen en is schoon

Lange haren indien nodig samengebonden of bedekt

Er wordt niet gegeten of gedronken in ruimten waar cliënten/patiënten verzorgd worden of waar contact is met potentieel besmet materiaal

Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking en handsieraden

Kunstnagels worden niet gedragen en er wordt geen nagellak gebruikt

K Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM)

Kliniek: Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Handschoenen zijn conform kwaliteit gesteld in Europese normering NEN

Handschoenen worden voor de juiste indicatie gebruikt, alleen indien nodig

Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

Handschoenen worden op de juiste manier uitgetrokken

Na uittrekken handschoenen vindt consequent handdesinfectie plaats

Beschermschorten kwaliteit voldoet aan de hiervoor gestelde eisen

Beschermschorten worden gebruikt voor de juiste indicatie

Mond neusmaskers zijn indien nodig, beschikbaar en voldoen aan de kwaliteitseisen (FFP1 en FFP 2)

Mond neus maskers worden gebruikt voor de juiste indicatie

K Werkschema's en aftekenlijsten

Kliniek: Werkschema's en aftekenlijsten.

De werkschema's zijn volledig, ook opslagruimten zijn hierin opgenomen.

De frequenties in de schema's zijn voldoende hoog en corresponderen met de vervuilingsgraad van de ruimte.

De frequenties van schoonmaak zijn gelijkelijk verdeeld over de tijdsperiode.

Langer periodieke werkzaamheden zijn overzichtelijk en inzichtelijk in de werkschema's opgenomen. (verdeling en frequenties zijn weergegeven)

De werkschema's zijn afgestemd op de werkzaamheden die door de zorg uitgevoerd worden.

Afstemming van de werkzaamheden is dusdanig dat alle ruimten en materialen onder een van beiden verantwoordelijkheid valt.

De werkschema's worden door de medewerker aangehouden. Daar waar dat niet lukt wordt dit gecommuniceerd.

Voor langer dan dagelijks periodieke werkzaamheden wordt een aftekenlijst gehanteerd.

De aftekenlijst wordt als zodanig gebruikt en is direct op de afdeling inzichtelijk.

Er is voldoende controle op het invullen van de aftekenlijsten en dus ook op de uitvoering van de werkzaamheden.

K Reiniging patientenkamer

Kliniek reiniging patientenkamer inclusief sanitair

De kar ziet er georganiseerd / verzorgd uit

De schoonmaakmaterialen ziet er verzorgd en opgeruimd uit

De te gebruiken schoonmaakmaterialen zijn schoon

Er worden geen sponzen en borstels gebruikt

Reiniging wordt uitgevoerd van schoon naar vuil

Handdesinfectie vindt op de juiste momenten plaats, bij overgang van vuil naar schoon, en na contact met potentieel besmet materiaal

Handschoenen worden uitsluitend gebruikt als dat ook nodig is

Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

Scheiding tussen schoon en vuil wordt voldoende aangehouden

Er vindt afstemming plaats met de zorg over het moment van schoonmaak

Het te gebruiken systeem wordt op de juiste wijze toegepast

Microvezel wordt met de juiste hoeveelheid water gebruikt

Microvezeldoeken worden gebruikt in combinatie met een reinigings of desinfectiemiddel dat hier voor bestemd is.

De vouwwijze van de Microvezeldoeken wordt op de juiste wijze toegepast

Desinfectie vindt daar waar nodig plaats

Desinfectie wordt op de juiste wijze uitgevoerd

Gebruikte doeken worden duidelijk gescheiden van schone doeken verzameld

Te gebruiken reinigingsmiddelen worden in de juiste concentratie gebruikt

Te gebruiken reinigingsmiddelen zijn als zodanig geëtiketteerd en hebben een N nummer

Te gebruiken sproeiflacons worden dagelijks geleegd, gespoeld en te drogen weggezet.

Te gebruiken schoonmaakmaterialen worden na contact met mogelijk besmet materiaal gereinigd en gedesinfecteerd of weggegooid alvorens in een volgende ruimte gebruikt te worden.

schoonmaakschemas van dagelijkse, wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden als zodanig aangehouden.

De wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden op een aftekenlijst geparafeerd.

Er is op de afdeling voor zorgmedewerkers materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

De schoonmaakkar is schoon en opgenomen in een schoonmaakschemas voor wekelijkse reiniging

De werklast ziet er schoon, verzorgd en opgeruimd uit

Schoonmaak van de werklast is opgenomen in een wekelijks reinigingsschema

Materiaal en oppervlakken zijn reinigbaar en eventueel desinfecteerbaar met gangbare, toegestane producten

Cliënten/patientenkamers zijn visueel schoon

Natte ruimten zijn visueel schoon

Algemene ruimten zijn visueel schoon

Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

K werkkast en werkkar

Werkkast en werkkar

De kast is overzichtelijk ingericht

De werkkast en kar maken een verzorgde indruk

In de kast bevind zich een acceptabele voorraad van schoonmaakmaterialen en hulpmiddelen

Er staan geen materialen op de grond

Bezems en trekkers worden vrij van de grond opgeslagen

Gebruikte doeken en dergelijke worden dagelijks afgevoerd uit de werkkast

Er vindt voldoende scheiding tussen schoon en vuil plaats

De werkkast en werkkar worden wekelijks gereinigd

De werkkast is afgesloten wanneer hier opslag van gevaarlijke stoffen in plaats vindt

Deze actie wordt afgetekend op een aftekenlijst

dagelijks worden de gebruikte materialen schoon weggezet

Wanneer de werkkast een spoelbak bevat, is deze schoon,

Eventueel aanwezige kranen in de werkkast worden minimaal wekelijks gebruikt

De werkkar bevat voldoende materialen om in ieder geval een dagdeel de betreffende werkzaamheden mee uit te kunnen voeren

De werkkar bevat handalcohol voor gebruik door de medewerker

De werkkar bevat onsteriele handschoenen voor de medewerker

De werkkar bevat uitsluitend reinigingsmiddelen met een N nummer, en als zodanig herkenbaar.

Eventueel aangemaakte verdunningen worden dagelijks weggegooid waarna de sproeiflacon omgespoeld wordt en te drogen wordt weggezet.

Verdunde reinigingsmiddelen worden in de juiste verhouding aangemaakt, bij voorkeur niet handmatig.

Er zijn geen materialen op de werkkar aanwezig die zonder maatregelen zoals tussentijdse reiniging in verschillende ruimten gebruikt worden

K Reiniging isolatiekamer

Kliniek reiniging isolatiekamer

Het materiaal dat gebruikt wordt in de isolatiekamer is disposable, of wordt direct afgevoerd.

Indien nodig blijven de materialen zoals kar en overige attributen op de isolatiekamer of in de sluis staan.

Er worden geen overbodige materialen in de isolatiekamer gebracht

De juiste beschermende kleding wordt aangetrokken.

De beschermende kleding wordt op de juiste wijze gedragen.

Eventueel benodigd desinfectans wordt in de juiste concentratie aangemaakt / gebruikt

De werkvolgorde is van schoon naar vuil

Er wordt voldoende scheiding tussen schoon en vuil aangehouden.

Er wordt indien nodig eerst gereinigd alvorens gedesinfecteerd wordt

Desinfectie vindt daar waar nodig plaats

Desinfectie wordt op de juiste wijze uitgevoerd

De gebruikte materialen worden op de juiste wijze gedesinfecteerd of afgevoerd

De beschermende kleding wordt in de juiste volgorden uitgetrokken

Handdesinfectie vindt op de benodigde momenten plaats

K Reiniging spoelruimte

Kliniek reiniging spoelruimte

De kar ziet er georganiseerd / verzorgd uit

De schoonmaakmaterialen ziet er verzorgd en opgeruimd uit

De te gebruiken schoonmaakmaterialen zijn schoon

Er worden geen sponzen en borstels gebruikt

Reiniging wordt uitgevoerd van schoon naar vuil

Handdesinfectie vindt op de juiste momenten plaats, bij overgang van vuil naar schoon, en na contact met potentieel besmet materiaal

Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

Scheiding tussen schoon en vuil wordt voldoende aangehouden

Er vindt afstemming plaats met de zorg over het moment van schoonmaak

Het te gebruiken systeem wordt op de juiste wijze toegepast

Microvezel wordt met de juiste hoeveelheid water gebruikt

Microvezeldoeken worden gebruikt in combinatie met een reinigings of desinfectiemiddel dat hier oor bestemd is.

De vouwwijze van de Microvezeldoeken wordt op de juiste wijze toegepast

Desinfectie vindt daar waas nodig plaats

Desinfectie wordt op de juiste wijze uitgevoerd

Gebruikte doeken worden duidelijk gescheiden van schone doeken verzameld

Te gebruiken reinigingsmiddelen worden in de juiste concentratie gebruikt

Te gebruiken reinigingsmiddelen zijn als zodanig geëtiketteerd en hebben een N nummer

Te gebruiken sproeiflacons worden dagelijks geleegd, gespoeld en te drogen weggezet.

Te gebruiken schoonmaakmaterialen worden na contact met mogelijk besmet materiaal gereinigd en gedesinfecteerd of weggegooid alvorens in een volgende ruimte gebruikt te worden.

schoonmaakschemas van dagelijkse, wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden als zodanig aangehouden.

De wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden op een aftekenlijst geparafeerd.

Er is op de afdeling voor zorgmedewerkers materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

De schoonmaakkar is schoon en opgenomen in een schoonmaakschemas voor wekelijkse reiniging

De werklast ziet er schoon, verzorgd en opgeruimd uit

Schoonmaak van de werklast is opgenomen in een wekelijks reinigingsschema

Materiaal en oppervlakken zijn reinigbaar en eventueel desinfecteerbaar met gangbare, toegestane producten

Cliënten/patientenkamers zijn visueel schoon

Natte ruimten zijn visueel schoon

Algemene ruimten zijn visueel schoon

Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

Verbeteradvies op dit onderdeel:

K Kennis medewerker

Kliniek Kennis medewerker

Medewerker kent de indicaties voor droog en nat reinigen

Medewerker kent de indicaties voor desinfectie.

Medewerker weet welke desinfectantia er gebruikt kunnen worden op de werkplek.

Medewerker weet welke middelen voor welke indicatie gebruikt moeten worden.

Medewerker weet waar de protocollen voor reiniging en desinfectie te vinden zijn en kan dit aantonen.

Medewerker weet hoe het bij desinfectie gebruikte materiaal behandeld moet worden.

Medewerker weet hoe een isolatiekamer gereinigd en/of gedesinfecteerd moet worden of kan deze informatie vinden.

Medewerker weet wanneer handschoenen gedragen moeten worden.

Medewerker weet wanneer handschoenen uitgedaan moeten worden.

Medewerker weet wanneer de handen gedesinfecteerd kunnen worden.

PK handhygiene medewerker

Poli Kliniek: Handhygiene medewerker

Handen worden frequent genoeg gewassen

Handen worden op de juiste wijze gewassen

Handen worden alleen indien strikt noodzakelijk gewassen

Handen worden frequent genoeg gedesinfecteerd

De handen worden op de juiste wijze gedesinfecteerd

De indicatie voor handdesinfectie is correct

De voorkeur gaat uit naar handdesinfectie boven handen wassen

PK persoonlijke hygiene medewerker

Poli Kliniek: Persoonlijke hygiene medewerker

Dienstkleding wordt op de juiste wijze gedragen conform protocol

Dienstkleding wordt dagelijks gewassen en is schoon

Lange haren indien nodig samengebonden of bedekt

Er wordt niet gegeten of gedronken in ruimten waar cliënten/patiënten verzorgd worden of waar contact is met potentieel besmet materiaal

Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking en handsieraden

Kunstnagels worden niet gedragen en er wordt geen nagellak gebruikt

PK persoonlijke beschermingsmiddelen

Poli Kliniek: Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Handschoenen zijn conform kwaliteit gesteld in Europese normering NEN

Handschoenen worden voor de juiste indicatie gebruikt

Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

Handschoenen worden op de juiste manier uitgetrokken

Na uittrekken handschoenen vindt consequent handdesinfectie plaats

Beschermschorten kwaliteit voldoet aan de hiervoor gestelde eisen

Beschermschorten worden gebruikt voor de juiste indicatie

Mond neusmaskers zijn indien nodig, beschikbaar en voldoen aan de kwaliteitseisen (FFP1 en FFP 2)

Mond neus maskers worden gebruikt voor de juiste indicatie

PK werkschemas en aftekenlijsten

Poli Kliniek: Werkschema's en aftekenlijsten.

De werkschema's zijn volledig, ook opslagruimten zijn hierin opgenomen.

De frequenties in de schema's zijn voldoende hoog en corresponderen met de vervuilingsgraad van de ruimte.

De frequenties van schoonmaak zijn gelijkelijk verdeeld over de tijdsperiode.

Langer periodieke werkzaamheden zijn overzichtelijk en inzichtelijk in de werkschema's opgenomen. ( verdeling en frequenties zijn weergegeven)

De werkschema's zijn afgestemd op de werkzaamheden die door de zorg uitgevoerd worden.

Afstemming van de werkzaamheden is dusdanig dat alle ruimten en materialen onder een van beiden verantwoordelijkheid valt.

De werkschema's worden door de medewerker aangehouden. Daar waar dat niet lukt wordt dit gecommuniceerd.

Voor langer dan dagelijks periodieke werkzaamheden wordt een aftekenlijst gehanteerd.

De aftekenlijst wordt als zodanig gebruikt en is direct op de afdeling inzichtelijk.

Er is voldoende controle op het invullen van de aftekenlijsten en dus ook op de uitvoering van de werkzaamheden.

PK reiniging spreek/onderzoekskamer

Poli Kliniek reiniging onderzoek/behandelruimte

De kar ziet er georganiseerd / verzorgd uit

De schoonmaakmaterialen ziet er verzorgd en opgeruimd uit

De te gebruiken schoonmaakmaterialen zijn schoon

Er worden geen sponzen en borstels gebruikt

Reiniging wordt uitgevoerd van schoon naar vuil

Handdesinfectie vindt op de juiste momenten plaats, bij overgang van vuil naar schoon, en na contact met potentieel besmet materiaal

Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

Scheiding tussen schoon en vuil wordt voldoende aangehouden

Er vindt afstemming plaats met de zorg over het moment van schoonmaak

Het te gebruiken systeem wordt op de juiste wijze toegepast

Microvezel wordt met de juiste hoeveelheid water gebruikt

Microvezeldoeken worden gebruikt in combinatie met een reinigings of desinfectiemiddel dat hier oor bestemd is.

De vouwwijze van de Microvezeldoeken wordt op de juiste wijze toegepast

Desinfectie vindt daar waar nodig plaats

Desinfectie wordt juist uitgevoerd

Gebruikte doeken worden duidelijk gescheiden van schone doeken verzameld

Te gebruiken reinigingsmiddelen worden in de juiste concentratie gebruikt

Te gebruiken reinigingsmiddelen zijn als zodanig geëtiketteerd en hebben een N nummer

Te gebruiken sproeiflacons worden dagelijks geleegd, gespoeld en te drogen weggezet.

Te gebruiken schoonmaakmaterialen worden na contact met mogelijk besmet materiaal gereinigd en gedesinfecteerd of weggegooid alvorens in een volgende ruimte gebruikt te worden.

schoonmaakschemas van dagelijkse, wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden als zodanig aangehouden.

De wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden op een aftekenlijst geparafeerd.

Er is op de afdeling voor zorgmedewerkers materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

De schoonmaakkar is schoon en opgenomen in een schoonmaakschemas voor wekelijkse reiniging

De werklast ziet er schoon, verzorgd en opgeruimd uit

Schoonmaak van de werklast is opgenomen in een wekelijks reinigingsschema

Materiaal en oppervlakken zijn reinigbaar en eventueel desinfecteerbaar met gangbare, toegestane producten

Cliënten/patientenkamers zijn visueel schoon

Natte ruimten zijn visueel schoon

Algemene ruimten zijn visueel schoon

Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

Verbeteradvies op dit onderdeel:

PK reiniging overige ruimten

Poli Kliniek reiniging overige ruimten

De kar ziet er georganiseerd / verzorgd uit

De schoonmaakmaterialen ziet er verzorgd en opgeruimd uit

De te gebruiken schoonmaakmaterialen zijn schoon

Er worden geen sponzen en borstels gebruikt

Reiniging wordt uitgevoerd van schoon naar vuil

Handdesinfectie vindt op de juiste momenten plaats, bij overgang van vuil naar schoon, en na contact met potentieel besmet materiaal

Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

Scheiding tussen schoon en vuil wordt voldoende aangehouden

Er vindt afstemming plaats met de zorg over het moment van schoonmaak

Het te gebruiken systeem wordt op de juiste wijze toegepast

Microvezel wordt met de juiste hoeveelheid water gebruikt

Microvezeldoeken worden gebruikt in combinatie met een reinigings of desinfectiemiddel dat hier oor bestemd is.

De vouwwijze van de Microvezeldoeken wordt op de juiste wijze toegepast

Desinfectie vindt daar waar geïndiceerd plaats

Desinfectie wordt op de juiste wijze uitgevoerd

Gebruikte doeken worden duidelijk gescheiden van schone doeken verzameld

Te gebruiken reinigingsmiddelen worden in de juiste concentratie gebruikt

Te gebruiken reinigingsmiddelen zijn als zodanig geëtiketteerd en hebben een N nummer

Te gebruiken sproeiflacons worden dagelijks geleegd, gespoeld en te drogen weggezet.

Te gebruiken schoonmaakmaterialen worden na contact met mogelijk besmet materiaal gereinigd en gedesinfecteerd of weggegooid alvorens in een volgende ruimte gebruikt te worden.

schoonmaakschemas van dagelijkse, wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden als zodanig aangehouden.

De wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden op een aftekenlijst geparafeerd.

Er is op de afdeling voor zorgmedewerkers materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

De schoonmaakkar is schoon en opgenomen in een schoonmaakschemas voor wekelijkse reiniging

De werklast ziet er schoon, verzorgd en opgeruimd uit

Schoonmaak van de werklast is opgenomen in een wekelijks reinigingsschema

Materiaal en oppervlakken zijn reinigbaar en eventueel desinfecteerbaar met gangbare, toegestane producten

Cliënten/patientenkamers zijn visueel schoon

Natte ruimten zijn visueel schoon

Algemene ruimten zijn visueel schoon

Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

Verbeteradvies op dit onderdeel:

PK Kennis medewerker

Poli Kliniek Kennis medewerker

Medewerker kent de indicaties voor droog en nat reinigen

Medewerker kent de indicaties voor desinfectie.

Medewerker weet welke desinfectantia er gebruikt kunnen worden op de werkplek.

Medewerker weet welke middelen voor welke indicatie gebruikt moeten worden.

Medewerker weet waar de protocollen voor reiniging en desinfectie te vinden zijn en kan dit aantonen.

Medewerker weet hoe het bij desinfectie gebruikte materiaal behandeld moet worden.

Medewerker weet hoe een isolatiekamer gereinigd en/of gedesinfecteerd moet worden of kan deze informatie vinden.

Medewerker weet wanneer handschoenen gedragen moeten worden.

Medewerker weet wanneer handschoenen uitgedaan moeten worden.

Medewerker weet wanneer de handen gedesinfecteerd kunnen worden.

OK handhygiene medewerker

OK: Handhygiene medewerker

Handen worden frequent genoeg gewassen

Handen worden op de juiste wijze gewassen

Handen worden alleen indien strikt noodzakelijk gewassen

Handen worden frequent genoeg gedesinfecteerd

De handen worden op de juiste wijze gedesinfecteerd

De indicatie voor handdesinfectie is correct

De voorkeur gaat uit naar handdesinfectie boven handen wassen

OK persoonlijke hygiene medewerker

OK: Persoonlijke hygiene medewerker

Dienstkleding wordt op de juiste wijze gedragen conform protocol

Dienstkleding wordt dagelijks gewassen en is schoon

Lange haren indien nodig samengebonden of bedekt

Er wordt niet gegeten of gedronken in ruimten waar cliënten/patiënten verzorgd worden of waar contact is met potentieel besmet materiaal

Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking en handsieraden

Kunstnagels worden niet gedragen en er wordt geen nagellak gebruikt

OK persoonlijke beschermingsmiddelen

OK: Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Handschoenen zijn conform kwaliteit gesteld in Europese normering NEN

Handschoenen worden voor de juiste indicatie gebruikt

Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

Handschoenen worden op de juiste manier uitgetrokken

Na uittrekken handschoenen vindt consequent handdesinfectie plaats

Beschermschorten kwaliteit voldoet aan de hiervoor gestelde eisen

Beschermschorten worden gebruikt voor de juiste indicatie

Mond neusmaskers zijn indien nodig, beschikbaar en voldoen aan de kwaliteitseisen (FFP1 en FFP 2)

Mond neus maskers worden gebruikt voor de juiste indicatie

OK werkschemas en aftekenlijsten

OK: Werkschema's en aftekenlijsten.

De werkschema's zijn volledig, ook opslagruimten zijn hierin opgenomen.

De frequenties in de schema's zijn voldoende hoog en corresponderen met de vervuilingsgraad van de ruimte.

De frequenties van schoonmaak zijn gelijkelijk verdeeld over de tijdsperiode.

Langer periodieke werkzaamheden zijn overzichtelijk en inzichtelijk in de werkschema's opgenomen. ( verdeling en frequenties zijn weergegeven)

De werkschema's zijn afgestemd op de werkzaamheden die door de zorg uitgevoerd worden.

Afstemming van de werkzaamheden is dusdanig dat alle ruimten en materialen onder een van beiden verantwoordelijkheid valt.

De werkschema's worden door de medewerker aangehouden. Daar waar dat niet lukt wordt dit gecommuniceerd.

Voor langer dan dagelijks periodieke werkzaamheden wordt een aftekenlijst gehanteerd.

De aftekenlijst wordt als zodanig gebruikt en is direct op de afdeling inzichtelijk.

Er is voldoende controle op het invullen van de aftekenlijsten en dus ook op de uitvoering van de werkzaamheden.

OK werkkast en werkkar

OK Werkkast en werkkar

De kast is overzichtelijk ingericht

De werkkast en kar maken een verzorgde indruk

In de kast bevind zich een acceptabele voorraad van schoonmaakmaterialen en hulpmiddelen

Er staan geen materialen op de grond

Bezems en trekkers worden vrij van de grond opgeslagen

Gebruikte doeken en dergelijke worden dagelijks afgevoerd uit de werkkast

Er vindt voldoende scheiding tussen schoon en vuil plaats

De werkkast en werkkar worden wekelijks gereinigd

De werkkast is afgesloten wanneer hier opslag van gevaarlijke stoffen in plaats vindt

Deze actie wordt afgetekend op een aftekenlijst

dagelijks worden de gebruikte materialen schoon weggezet

Wanneer de werkkast een spoelbak bevat, is deze schoon,

Eventueel aanwezige kranen in de werkkast worden minimaal wekelijks gebruikt

De werkkar bevat voldoende materialen om in ieder geval een dagdeel de betreffende werkzaamheden mee uit te kunnen voeren

De werkkar bevat handalcohol voor gebruik door de medewerker

De werkkar bevat onsteriele handschoenen voor de medewerker

De werkkar bevat uitsluitend reinigingsmiddelen met een N nummer, en als zodanig herkenbaar.

Eventueel aangemaakte verdunningen worden dagelijks weggegooid waarna de sproeiflacon omgespoeld wordt en te drogen wordt weggezet.

Verdunde reinigingsmiddelen worden in de juiste verhouding aangemaakt, bij voorkeur niet handmatig.

Er zijn geen materialen op de werkkar aanwezig die zonder maatregelen zoals tussentijdse reiniging in verschillende ruimten gebruikt worden

OK reiniging OK tussenbeurt

OK reiniging OK tussenbeurt

De kar ziet er georganiseerd / verzorgd uit

De schoonmaakmaterialen ziet er verzorgd en opgeruimd uit

De te gebruiken schoonmaakmaterialen zijn schoon

Er worden geen sponzen en borstels gebruikt

Reiniging wordt uitgevoerd van schoon naar vuil

Handdesinfectie vindt op de juiste momenten plaats, bij overgang van vuil naar schoon, en na contact met potentieel besmet materiaal

Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

Scheiding tussen schoon en vuil wordt voldoende aangehouden

Er vindt afstemming plaats met de zorg over het moment van schoonmaak

Het te gebruiken systeem wordt op de juiste wijze toegepast

Microvezel wordt met de juiste hoeveelheid water gebruikt

Microvezeldoeken worden gebruikt in combinatie met een reinigings of desinfectiemiddel dat hier oor bestemd is.

De vouwwijze van de Microvezeldoeken wordt op de juiste wijze toegepast

Desinfectie vindt daar waar geïndiceerd plaats

Desinfectie wordt op de juiste wijze uitgevoerd

Gebruikte doeken worden duidelijk gescheiden van schone doeken verzameld

Te gebruiken reinigingsmiddelen worden in de juiste concentratie gebruikt

Te gebruiken reinigingsmiddelen zijn als zodanig geëtiketteerd en hebben een N nummer

Te gebruiken sproeiflacons worden dagelijks geleegd, gespoeld en te drogen weggezet.

Te gebruiken schoonmaakmaterialen worden na contact met mogelijk besmet materiaal gereinigd en gedesinfecteerd of weggegooid alvorens in een volgende ruimte gebruikt te worden.

schoonmaakschemas van dagelijkse, wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden als zodanig aangehouden.

De wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden op een aftekenlijst geparafeerd.

Er is op de afdeling voor zorgmedewerkers materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

De schoonmaakkar is schoon en opgenomen in een schoonmaakschemas voor wekelijkse reiniging

De werklast ziet er schoon, verzorgd en opgeruimd uit

Schoonmaak van de werklast is opgenomen in een wekelijks reinigingsschema

Materiaal en oppervlakken zijn reinigbaar en eventueel desinfecteerbaar met gangbare, toegestane producten

Cliënten/patientenkamers zijn visueel schoon

Natte ruimten zijn visueel schoon

Algemene ruimten zijn visueel schoon

Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

Verbeteradvies op dit onderdeel:

OK reiniging OK eindbeurt

OK reiniging OK eindbeurt

De kar ziet er georganiseerd / verzorgd uit

De schoonmaakmaterialen ziet er verzorgd en opgeruimd uit

De te gebruiken schoonmaakmaterialen zijn schoon

Er worden geen sponzen en borstels gebruikt

Reiniging wordt uitgevoerd van schoon naar vuil

Handdesinfectie vindt op de juiste momenten plaats, bij overgang van vuil naar schoon, en na contact met potentieel besmet materiaal

Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

Scheiding tussen schoon en vuil wordt voldoende aangehouden

Er vindt afstemming plaats met de zorg over het moment van schoonmaak

Het te gebruiken systeem wordt op de juiste wijze toegepast

Microvezel wordt met de juiste hoeveelheid water gebruikt

Microvezeldoeken worden gebruikt in combinatie met een reinigings of desinfectiemiddel dat hier oor bestemd is.

De vouwwijze van de Microvezeldoeken wordt op de juiste wijze toegepast

Desinfectie vindt daar waar geïndiceerd plaats

Desinfectie wordt op de juiste wijze uitgevoerd

Gebruikte doeken worden duidelijk gescheiden van schone doeken verzameld

Te gebruiken reinigingsmiddelen worden in de juiste concentratie gebruikt

Te gebruiken reinigingsmiddelen zijn als zodanig geëtiketteerd en hebben een N nummer

Te gebruiken sproeiflacons worden dagelijks geleegd, gespoeld en te drogen weggezet.

Te gebruiken schoonmaakmaterialen worden na contact met mogelijk besmet materiaal gereinigd en gedesinfecteerd of weggegooid alvorens in een volgende ruimte gebruikt te worden.

schoonmaakschemas van dagelijkse, wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden als zodanig aangehouden.

De wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden op een aftekenlijst geparafeerd.

Er is op de afdeling voor zorgmedewerkers materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

De schoonmaakkar is schoon en opgenomen in een schoonmaakschemas voor wekelijkse reiniging

De werklast ziet er schoon, verzorgd en opgeruimd uit

Schoonmaak van de werklast is opgenomen in een wekelijks reinigingsschema

Materiaal en oppervlakken zijn reinigbaar en eventueel desinfecteerbaar met gangbare, toegestane producten

Cliënten/patientenkamers zijn visueel schoon

Natte ruimten zijn visueel schoon

Algemene ruimten zijn visueel schoon

Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

Verbeteradvies op dit onderdeel:

OK kennis medewerker

OK Kennis medewerker

Medewerker kent de indicaties voor droog en nat reinigen

Medewerker kent de indicaties voor desinfectie.

Medewerker weet welke desinfectantia er gebruikt kunnen worden op de werkplek.

Medewerker weet welke middelen voor welke indicatie gebruikt moeten worden.

Medewerker weet waar de protocollen voor reiniging en desinfectie te vinden zijn en kan dit aantonen.

Medewerker weet hoe het bij desinfectie gebruikte materiaal behandeld moet worden.

Medewerker weet hoe een isolatiekamer gereinigd en/of gedesinfecteerd moet worden of kan deze informatie vinden.

Medewerker weet wanneer handschoenen gedragen moeten worden.

Medewerker weet wanneer handschoenen uitgedaan moeten worden.

Medewerker weet wanneer de handen gedesinfecteerd kunnen worden.

PM faciliteren van medewerkers

PM faciliteren van medewerkers

Medewerkers worden voldoende gefaciliteerd in materialen en middelen

Medewerkers worden voldoende gefaciliteerd in PBM. deze PBM voldoen aan de hiervoor geldende regelgeving

De te gebruiken materialen voldoen aan de daarvoor geldende normen

Herziening in richtlijnen en protocollen worden zodanig geïmplementeerd dat zij in de praktijk toegepast kunnen worden

Implementatie van nieuwe protocollen en/of werkwijzen wordt geborgd door toetsing in de praktijk

Communicatie en registratie is dusdanig geregeld dat bij ziekte de werkzaamheden makkelijk overgenomen kunnen worden

Algemene informatie vanuit de instelling is voor de medewerkers direct beschikbaar of wordt actief aangereikt

Bij klachten op infectiepreventievlak wordt de betreffende medewerker gefaciliteerd in verbetering van dit knelpunt.

Medewerkers worden zoveel mogelijk op een en dezelfde afdeling te werk gesteld

Er is voldoende aandacht en ondersteuning in het afstemmen van de werkzaamheden op de zorgprocessen

Er is voldoende flexibiliteit om werkzaamheden afhankelijk van de vervuilingsgraad aan te passen, zorg op maat

PM overlegstructuren

PM overlegstructuren

Er is inhoudelijk periodiek overleg met de medewerkers waarbij infectiepreventie op de agenda staat

Er is periodiek inhoudelijk overleg met de facilitair manager waarbij infectiepreventie op de agenda staat

Er is periodiek inhoudelijk overleg met de deskundige infectiepreventie waarbij infectiepreventie op de agenda staat

Er is periodiek inhoudelijk overleg met de afdelingsleidinggevenden waarbij infectiepreventie op de agenda staat

Er is regulier overleg met een vakinhoudelijk deskundige op het gebied van reiniging, desinfectie en infectiepreventie vanuit de eigen organisatie ten behoeve van kwaliteitsverbetering

PM kwaliteitsmetingen gericht op infectiepreventie

PM en kwaliteitsmetingen gericht op infectiepreventie

Er is naast een visuele norm een norm voor kwalitatief goed werk geformuleerd.

Deze norm is objectief meetbaar

Aan de hand van deze norm wordt de kwaliteit getoetst

De werkwijze van medewerkers wordt periodiek op de werkvloer getoetst

Aan de hand van resultaten van een toetsing wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd

Aftekenlijsten worden periodiek gecontroleerd op volledigheid en haalbaarheid

Aan de hand van de resultaten van de toetsing wordt een plan van aanpak ontwikkeld en uitgevoerd

Persoonlijke hygiene en handhygiene wordt periodiek getoetst op de werkvloer

Aan de hand van de resultaten van de toetsing wordt een plan van aanpak ontwikkeld en uitgevoerd

Onderhoud van materiaalwagen, materiaal en werkkast wordt periodiek getoetst

Aan de hand van de resultaten van de toetsing wordt een plan van aanpak ontwikkeld en uitgevoerd

Actuele kennis van de medewerker wordt periodiek getoetst

Aan de hand van resultaten wordt al dan geen bijscholing verzorgd.

PM ondersteuning bij uitbraken

PM ondersteuning bij uitbraken

PM heeft voldoende kennis over de gang van zaken bij uitbraken

PM vervult een passende rol in een uitbraak en communiceert / stemt af met vakinhoudelijke deskundigen.

PM beschikt over de nodige protocollen en draaiboeken betreffende uitbraken.

PM kent globaal de inhoud van zijn/haar rol zoals beschreven in deze protocollen

PM beschikt over een overlegstructuur waarbij medewerkers voldoende geïnformeerd, geinstrueerd en gefaciliteerd worden .

PM beschikt over de kennis van desinfectantia en de werkzaamheid tegen verschillende uitbraak veroorzakende micro organismen.q

In contracten is voldoende rekening gehouden met seizoensgebonden uitbraken.

IP visie van de deskundige infectiepreventie van de instelling

IP Visie van de deskundige infectiepreventie van de instelling

De algemene indruk van de diensten van het externe schoonmaakbedrijf zijn goed

De protocollen infectiepreventie van de instelling worden in voldoende mate door de externe partij aangehouden

Op de uitvoering van de reinigingswerkzaamheden heeft de deskundige infectiepreventie geen aanmerkingen

Op de uitvoering van desinfectie werkzaamheden heeft de deskundige infectiepreventie geen aanmerkingen.

Er is voldoende inhoudelijke afstemming bij mutaties in protocollen of andere relevante items.

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.