Information

 • Data Checklist

 • Centre

 • Taller

 • Realitzat per

 • Location

Checklist

1. RECEPCIÓ [IMPLANTACIÓ]

 • 1.1 Ordre

 • 1.2 Està tot paletitzat

 • 1.3 Pla de neteja

1. RECEPCIÓ [GESTIÓ DOCUMENTAL]

 • 1.1 Control recepció matèria primera

 • 1.2 Comunicació incidència / no conformitat

 • 1.3 Arxiu documental

 • 1.4 Pla de neteja penjat

 • Observacions

2. EMMAGATZEMATGE [IMPLANTACIÓ]

 • 2.1 Ordre

 • 2.2 Organització magatzem

 • 2.3 Identificació materials / matèria primera

 • 2.4 Aprofitament espai

 • 2.5 Seguiment LIFO/FIFO

 • 2.6 Està tot paletitzat ?

 • 2.7 Presència de caixes al terra

 • 2.8 Pla de neteja

2. EMMAGATZEMATGE [GESTIÓ DOCUMENTAL]

 • 2.1 Sistema d'identificació de materials/matèria primera

 • 2.2 Inventaris

 • 2.3 Arxiu documental

 • 2.4 Pla de neteja penjat

 • Observacions

3. ZONA AUTÒNOMA DE PRODUCCIÓ [IMPLANTACIÓ]

 • 3.1 Organització lloc de treball

 • 3.2 Ubicació producte correcte

 • 3.3 Ús de les caixes de producte no conforme

 • 3.4 Identificació de producte en procés

 • 3.5 Presència de caixes al terra

 • 3.6 Pla de neteja

3. ZONA AUTÒNOMA DE PRODUCCIÓ [GESTIÓ DOCUMENTAL]

 • 3.1 Plànols de muntatge

 • 3.2 Instruccions de treball

 • 3.3 Alertes de qualitat

 • 3.4 Ajudes visuals

 • 3.5 Pla de neteja penjat

 • 3.6 Altres: peça mostra

4. PLANTA TALLER: ZONA PRODUCCIÓ [IMPLANTACIÓ]

 • 4.1 Ordre (presència de cables, components al terra)

 • 4.2 Organització planta taller : identificació zones

 • 4.3 Flux de producció

 • 4.4 Organització lloc de treball operaris (caixes de material, producte conforme).

 • 4.5 Control peça d'inici

 • 4.6 Ubicació peça d'inici

 • 4.7 Controls en procés

 • 4.8 Ubicació producte conforme

 • 4.9 Ús de les caixes de producte NO CONFORME

 • 4.10 Identificació producte en procés

 • 4.11 Seguiment traçabilitat

 • 4.12 Pla de neteja

4. PLANTA TALLER: ZONA PRODUCCIÓ [GESTIÓ DOCUENTAL]

 • 4.1 Plànols de muntatge

 • 4.2 Instruccions de treball

 • 4.3 Alertes de qualitat

 • 4.4 Ajudes visuals

 • 4.5 Full de ruta: peça d'inici

 • 4.6 Full de ruta: controls en procés

 • 4.7 Taula control de punts crítics

 • 4.8 Organització de planta: operaris/vals de producció/assistència

 • 4.9 Control de defectes per fase

 • 4.10 Carpetes de plànols a la planta taller

 • 4.11 Arxiu documentació

 • 4.12 Pla de neteja penjat

 • 4.13 Altres

5. ZONA PRODUCTE NO CONFORME [IMPLANTACIÓ]

 • 5.1 Ordre

 • 5.2 Recollides parcials peces no conformes

 • 5.3 Ubicació producte no conforme per tipologia

 • 5.4 Pla de neteja

5. ZONA PRODUCTE NO CONFORME [GESTIÓ DOCUMENTAL]

 • 5.1 Full de tractament de producte no conforme

 • 5.2 Arxiu de documentació

 • 5.3 Pla de neteja penjat

 • Observacions

6. ZONA REPROCESSAMENT / REOPERACIONS [IMPLANTACIÓ]

 • 6.1 Ordre

 • 6.2 Identificació producte repocessat

 • 6.3 Pla de neteja

6. ZONA REPROCESSAMENT / REOPERACIONS [GESTIÓ DOCUMENTAL]

 • 6.1 Altres

 • Observacions

7. ZONA PRODUCTE ACABAT [IMPLANTACIÓ]

 • 7.1 Ordre

 • 7.2 Ubicació producte acabat per tipologia

 • 7.3 Controls qualitat final

 • 7.4 Pla de neteja

7. ZONA PRODUCTE ACABAT [GESTIÓ DOCUMENTAL]

 • 7.1 Full de ruta: Control qualitat final

 • 7.2 Full de ruta: Planificació d'entregues

 • 7.3 Arxiu documentació

 • 7.4 Pla de neteja penjat

 • Observacions

8. ZONA D'EXPEDICIÓ [IMPLANTACIÓ]

 • 8.1 Ordre

 • 8.2 Està tot paletitzat ?

 • 8.3 Està identificat ?

 • 8.4 Pla de neteja

 • 8.4 Pla de neteja

8. ZONA D'EXPEDICIÓ [GESTIÓ DOCUMENTAL]

 • 8.1 Control expedició

 • 8.2 Arxiu documentació

 • 8.3 Hi ha albarà ?

 • 8.4 Pla de neteja penjat

9. AUDITORIES PRODUCTE

 • 9.1 Producte 1

 • 9.2 Producte 2

 • 9.3 Producte 3

 • 9.4 Producte 4

 • Observacions

10. REVISIÓ: INCIDÈNCIES NO CONFORMITATS [IMPLANTACIÓ]

 • 10.1 Seguiment eficàcia no conformitats

 • 10.2 Seguiment de les incidències

10. REVISIÓ: INCIDÈNCIES NO CONFORMITATS [GESTIÓ DOCUMENTAL]

 • 10.1 Informe de no conormitats

 • 10.2 Comunicació incidència

 • Observacions

11. SUPORT: MAQUINÀRIA, UTILLATGE, EINES [IMPLANTACIÓ]

 • 11.1 Ubicació dels patrons de les màquines

 • 11.2 Identificació patrons màquines

 • 11.3 Utillatges

 • 11.4 Eines

11. SUPORT: MAQUINÀRIA, UTILLATGE, EINES [GESTIÓ DOCUMENTAL]

 • 11.1 Control de patrons

 • 11.2 Taula control de patrons

 • 11.3 Controls dimensionals

 • 11.4 Instruccions d'ús

 • Observacions

RESUM FINAL

 • Punts forts

 • Punts febles

 • Oportunitats de millora

 • Pla d'acció proposat

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.