Bouwplaatsinspectie

Documentbeheer

V&G-plan uitvoeringsfase actueel?

Beschikt de uitvoerder over de SOS kaart Uitvoerder

Organisatie / follow-up

Worden introductieformulieren gebruikt / controle ID's ?

Heeft iedereen zich aangemeld bij aanvang werkzaamheden?

Worden toolboxmeetings gehouden?

Introductiegesprek / VGWM-voorlichting stagiar / onderaannemer ?

Zijn (bijna)ongevallen gemeld en besproken? Geef "nvt" indien geen incidenten hebben plaatsgevonden

Bedrijfshulpverlening

Is de alarmkaart ingevuld, nog actueel en opgehangen?

Zijn er BHV-ers op het werk en is het bekend wie dit zijn?

Is er een EHBO-post aanduiding aanwezig?

Zijn er voldoende EHBO-koffers aanwezig (in elke keet) en worden deze regelmatig gecontroleerd?

Zijn er voldoende Blusmiddelen aanwezig, zijn ze bereikbaar, geschikt en binnen keuringstermijn?

Is er een AED aanwezig, is deze bereikbaar en binnen de keuring?

Gebruik PBM

Het dragen van een bouwhelm, veiligheidsschoenen en veiligheidsvest/jas is verplicht op de hele bouwplaats.

Draagt iedereen de juiste signaalkleding?

Draagt iedereen een bouwhelm in de kleur Wit of Geel?

Draagt iedereen veiligheidsschoenen/laarzen?

Wordt, waarnodig, gebruik gemaakt van de juiste PBM's (veiligheidsbril, gehoorbescherming, zwemvest, harnasgordels)?

Worden de gebruiksvoorschriften PBM's opgevolgd?

Dragen de bezoekers de juiste PBM's ?

Bouwplaats algemeen

Is er voldoende schaftruimte en is dit schoon?

Zijn er voldoende sanitaire voorzienigen en is dit schoon?

Is het bouwterrein afgezet met hekken en voorzien van bebording?

Is de toegang naar het spoor afgezet middel Safety-fence, staat deze nog goed?

Is de publieke veiligheid gewaarborgd?

Is de verlichting op de bouwplaats en voldoende?

Is het bouwterrein opgeruimd?

Wordt de overlast naar de omgeving beperkt?

Worden de materialen volgens voorschriften en stabiel opgeslagen?

Foto
Verkeer(s) / situatie

Zijn de toegangswegen goed begaanbaar?

Zijn de bouwwegen goed begaanbaar?

Zijn er voldoende parkeerplaatsen / zijn deze in orde?

Maximum snelheid (op de bouwplaats en omgeving)?

Zijn afzettingen in orde?

Foto
(Elektrische) gereedschappen en voorzieningen

Is al het elektrisch gereedschap goedgekeurd en binnen keuringstermijn?

Zijn de hoofdschakelaars goed bereikbaar?

Bescherming kabels, voedingskabels droog, vrij van slijtage en/of beschadigingen?

Foto
Werk- en lichaamshouding

Tillen (maximum gewicht bedraagt 25 kg/persoon - goederen zwaarder dan 50kg mogen niet handmatig (dus ook niet met meerdere mensen) verplaatst worden)?

Voldoende afwisseling in arbeid?

Werktijden in orde?

Zaagplaats

Is de zaagmachine volgens voorschriften opgebouwd en in gebruik?

Duwhout, geleider en spouwmes worden gebruikt?

Aangesloten op stofafzuiging?

Beschermkap wordt gebruikt?

Is er rondom de zaagtafel opgeruimd (struikelgevaar)?

Foto
Ladders

Zijn de ladders in goede staat en binnen de keuringstermijn?

Staan de ladders goed opgesteld (ondergrond en hoek)?

Staan de ladders geborgd en hebben ze voldoende doorsteekhoogte?

Foto
Rolsteigers

Zijn de rolsteigers goed opgebouwd (volgens voorschrift)?

Zijn de rolsteigers in goede staat en binnen de keuringstermijn?

Wordt er op een juiste wijze gewerkt met de rolsteigers?

Zijn de wielen van de rolsteiger geblokkeerd?

Wordt er op een juiste wijze gewerkt met de rolsteigers?

Foto
Trappentorens

Zijn de trappentorens opgebouwd aan de hand van tekeningen?

Is de ondergrond voldoende draagkrachtig?

Is de opgang op de juiste wijze uitgevoerd?

Is de trappentoren voldoende en juist, verankerd?

Zijn de leuningen overal nog compleet?

Is het steigermateriaal netjes opgeruimd?

Wordt de trappentoren 2 wekelijks gecontroleerd door een deskundige en de steigerkaart afgetekend?

Foto
Steiger

Is de steiger opgebouwd aan de hand van tekeningen en berekeningen?

Is de ondergrond voldoende draagkrachtig?

Is de opgang op de juiste wijze uitgevoerd?

is de steiger voldoende en juist, verankerd?

Is de steigervloer compleet en opgeruimd?

Zijn de leuningen en kantplanken overal nog compleet?

Is het steigermateriaal netjes opgeruimd?

Wordt de steiger 2 wekelijks gecontroleerd door een deskundige?

Foto
Ondersteuningssteiger

Is de Ondersteuningssteiger opgebouwd aan de hand van tekeningen en berekeningen?

Is de ondergrond voldoende draagkrachtig?

Is de opgang op de juiste wijze uitgevoerd?

Is de steigervloer compleet en opgeruimd?

Is er een schrikvloer aangebracht?

Zijn de leuningen en kantplanken overal nog compleet?

Is het steigermateriaal netjes opgeruimd?

Is de onderteuning voor start bekisten goedgekeurd door Deskundige van Ondersteuningsleverancier?

Is voor het storten de ondersteuning goedgekeurd door Deskundige van Ondersteuningsleverancier?

Foto
Valgevaar

Is er voldoende Randbeveiliging aangebracht en in orde?

Zijn de Vloeropeningen en sparingen afgezet?

Foto
Hijsen en heffen

(mobiele)Hijskranen in goede staat en binnen de keuringstermijn?

Kraanboek gecontroleerd?

Heeft de machinist een geldig TCVT certificaat (voorheen:deskundigheidsbewijs/hijsbewijs)?

Hijsmiddelen in goede staat en binnen de keuringstermijn?

Staat de kraan stabiel opgesteld?

Is de kraan geaard (binnen valbereik van de bovenleiding)?

Foto
Gas en zuurstof

Is er gas en/of zuurstof op het werk?

Zijn gas en zuurstof gescheiden opgeslagen?

Staan de flessen in een geventileerde ruimte?

Staan de flessen vastgezet / geborgd tegen vallen (volle flessen moeten staan)

Is er een vlamdover aangebracht / zijn er blusmiddelen in de buurt?

Is de opslag uit de zon?

Foto
Milieu

Wordt afval op juiste wijze gescheiden op de bouwplaats?

Container tbv bouw- en sloopafval?

Gescheiden inzameling hout?

Gescheiden inzameling puin?

Gescheiden inzameling staal?

Gescheiden inzameling Klein Chemisch Afval?

Zijn voldoende containers aanwezig incl. bebording?

Wordt gebruik gemaakt van lekbakken, aftap/overtap plaatsen?

Zijn de absorptiekorrels t.b.v. een milieucalamiteit aanwezig?

Beperking overlast naar omgeving (geluid/trillingen/licht)

Meet- en beproevingsmiddelen

Zijn de Meetmiddelen binnen keuringstermijn?

Kalibratierapporten ?

Punten ter verbetering zijn WEL/NIET opgelost. Indien niet opgelost; hieronder reden vermelden:
Punt:

Omschrijving:

Foto:

Reden:

Vervolgactie:

Actielijst
Actiepunt

Punt ter verbetering:

Foto:

Gereed voor:

Actienemer:

Genomen maatregel - corrigeren / preventief

Gereed op:

Afronding

WELKE ONDERWERP(EN) DIENEN N.A.V. DEZE INSPECTIE IN DE VOLGENDE TOOLBOX BESPROKEN TE WORDEN:

Opgemaakt door:
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.