Title Page

 • Nama Jabatan/Bahagian yang diaudit

 • Tarikh Audit dijalankan

 • Nama Juruaudit

 • Lokasi Audit

DASAR

Dasar KKP

 • Dasar KKP telah dibangunkan ?

 • Dasar KKP disediakan dengan melibatkan rundingan dari JKK, pekerja dan wakil pekerja ?

 • Dasar KKP khusus kepada sifat dan aktiviti organisasi

 • Dasar KKP ditulis dengan jelas dalam bahasa yang mudah fahami kepada semua peringkat jawatan

 • Dasar ditandatangan oleh ketua ketua pegawai eksekutif (CEO)

 • Dasar dimaklumkan kepada semua orang di tempat kerja mereka

Penglibatan Pekerja

 • Majikan memastikan pekerja dan wakil mereka dirujuk mengenai aspek KKP yang berkaitan

 • Majikan menyediakan sumber untuk pekerja dan wakil mereka untuk mengambil bahagian dalam proses pengajuran, perancangan dan pelaksanaan, penilaian dan tindakan untuk penambahbaikan SPKKP

 • Majikan memastikan penubuhan JKK seperti yang ditetapkan dalam Peraturan JKK 1996

 • Majikan memastikan JKK berfungsi dengan cekap

 • Pekerja mengambil bahagian sebagai ahli dalam JKK

PENGELOLAAN KKP

 • Tanggungjawab KKP dinyatakan secara jelas

 • Pegawai Keselamatan dan Kesihatan

 • Penubuhan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan (JKK)

 • Keahlian JKK

 • Mesyuarat JKK berkala

 • Pemeriksaan tempat kerja oleh JKK

 • Siasatan kemalangan, penyakit pekerjaan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan kemalangan nyaris oleh JKK

 • Majikan memahami tanggungjawab keseluruhannya untuk melindungi keselamatan dan kesihatan pekerja

 • Majikan menyediakan kepimpinan untuk aktiviti KKP dalam organisasi

 • Perkiraan dan prosedur diwujudkan untuk menerima komunikasi dalaman dan luaran yang berkaitan dengan KKP

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN

 • Objektif KKP adalah selaras dengan dasar KKP dan berdasarkan semakan awal atau seterusnya

 • Objektif KKP adalah khusus kepada organisasi (sesuai dengan dan mengikut saiz dan sifat aktivitinya)

 • Objektif KKP adalah realistik dan boleh dicapai

 • Objektif KKP didokumentasikan

 • Objektif KKP dinilai secara berkala dan dikemas kini jika perlu

 • Perkiraan telah dibuat untuk perancangan KKP yang mencukupi

 • Bahaya dan risiko telah dikenal pasti secara berterusan

 • Bahaya dan risiko telah dinilai secara berterusan

 • Bahaya dan risiko telah dikawal secara berterusan

 • Pengenalpastian bahaya di tempat kerja dan penilaian risiko dijalankan sebelum sebarang pengubahsuaian atau pengenalan kaedah kerja, bahan, proses atau mesin baharu

 • Pengaturan untuk kontraktor yang bekerja di tapak termasuk kriteria KKP dalam prosedur menilai dan memilih kontraktor

 • Pengaturan untuk kontraktor yang bekerja di tapak termasuk kriteria KKP dalam prosedur menilai dan memilih kontraktor

PENILAIAN

Pemantauan dan Pengukuran Prestasi

 • Prosedur untuk memantau, mengukur dan merekod prestasi KKP secara berkala dibangunkan dan ditetapkan.

 • Tanggungjawab, akauntabiliti dan kuasa untuk pemantauan di peringkat berbeza dalam struktur pengurusan diperuntukkan

Penyiasatan & Pelaporan Kemalangan / Insiden

 • Pemantauan dan pengukuran prestasi termasuk pemantauan proaktif dan reaktif, dan bukan hanya berdasarkan statistik kecederaan yang berkaitan dengan kerja, kesihatan, penyakit dan insiden

 • Pemantauan dan pengukuran prestasi direkodkan

 • Tindakan pembetulan hasil daripada penyiasatan dilaksanakan untuk mengelakkan pengulangan kecederaan yang berkaitan dengan kerja, sakit, penyakit dan insiden

Audit

 • Perkiraan untuk menjalankan audit berkala diwujudkan

 • Dasar dan program audit telah dibangunkan

 • Audit dijalankan oleh orang yang kompeten

 • Keputusan dan kesimpulan audit dimaklumkan kepada mereka yang bertanggungjawab untuk tindakan pembetulan

Kajian semula Pengurusan

 • Kajian semula pengurusan termasuk penilaian keupayaan sistem pengurusan KKP untuk memenuhi keperluan keseluruhan organisasi dan pemegang kepentingannya, termasuk pekerja dan pihak berkuasa kawal selia

 • Kekerapan dan skop semakan berkala sistem pengurusan KKP oleh majikan atau orang yang paling kanan bertanggungjawab ditakrifkan mengikut keperluan dan keadaan organisasi

 • Penemuan kajian semula pengurusan direkodkan

TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN

Tindakan Pencegahan dan Pembetulan

 • Perkiraan diwujudkan dan dikekalkan untuk tindakan pencegahan dan pembetulan hasil daripada pemantauan dan pengukuran prestasi SPKKP, audit KKP dan semakan pengurusan

 • Perkiraan ini termasuk dokumentasi tindakan pembetulan dan pencegahan, termasuk perubahan kepada SPKKP itu sendiri

Penambahbaikan Berterusan

 • Perkiraan diwujudkan dan dikekalkan untuk penambahbaikan berterusan elemen yang berkaitan dengan SPKKP

 • Perkiraan itu termasuk objektif KKP untuk mengadakan penambahbaikan berterusan untuk KKP dalam organisasi

 • Perkiraan itu termasuk hasil pengenalpastian dan penilaian bahaya dan risiko

 • Perkiraan itu termasuk penyiasatan kecederaan yang berkaitan dengan kerja, penyakit, kesihatan dan insiden yang tidak sihat, dan keputusan serta pengesyoran audit.

 • Proses dan prestasi KKP organisasi dibandingkan dengan yang lain untuk meningkatkan prestasi KKP

LATIHAN

 • Majikan telah menetapkan keperluan kecekapan KKP

 • Pelaksanaan latihan induksi

 • Pelaksanaan on-job training

 • Pelaksanaan latihan ERP

 • Pelaksanaan latihan pengendalian bahan kimia berbahaya

 • Pelaksanaan latihan pengurusan pendedahan bunyi bising

 • Pelaksanaan latihan kepada kontraktor, pelawat dan orang lain selain pekerja

 • Refresher training

 • Penilaian latihan

 • Majikan berkebolehan untuk mengenal pasti bahaya

 • Majikan berkebolehan untuk menghapuskan atau mengawal bahaya

 • Latihan kecekapan KKP merangkumi semua ahli organisasi

PENYIMPANAN REKOD

Prosedur Kerja dan Kaedah Kawalan

 • Maklumat berkenaan prosedur kerja selamat

 • Program atau penjadualan untuk melaksanakan pemeriksaan dan penyenggaraan

 • Prosedur berkaitan dengan pemeriksaan dan penyenggaraan

 • Sistem penyimpanan rekod bagi pemeriksaan dan penyenggaraa

 • Maklumat berkenaan sistem kebenaran kerja bukan rutin (jika berkaitan)

 • Penaksiran risiko (risk assessment)

 • Daftar Bahan Kimia Berbahaya

 • Laporan CHRA

 • Pemonitoran Pendedahan Bahan Kimia

Kawalan Kejuruteraan

 • Maklumat berkenaan rekabentuk, pembinaan, pengujian, operasi, pemeriksaan dan penyenggaraan

 • Senarai peralatan kawalan keselamatan yang disemak dari masa ke semasa

 • Penyenggaraan dan pemeriksaan ke atas peralatan kawalan keselamatan

 • Maklumat berkaitan proses termasuk carta alir proses

 • Sistem (alat) untuk mengawal serta meminimakan kesan akibat dari kemalangan besar

 • Pengawasan Perubatan

 • Helaian Data Keselamatan (SDS)

 • Laporan Pemonitoran Bunyi Bising

 • Program Ujian Audiometrik

 • Rekod Penyelenggaraan

 • Rekod Sijil Perakuan Kelayakan

Rekod OYK

 • Jurutera Stim

 • Drebar Enjin (boilerman/IPD)

 • Operator Kren

 • Pengendali Perancah

Pelan Tindakan Kecemasan Tapak

 • Prosedur ERP

 • Mengkaji semula dan mengemas kini pelan kecemasan (jika berkaitan

 • Pelan Laluan Kecemasan

 • Pasukan ERT

 • Latihan pasukan tindakan kecemasan (ERT)

 • Lokasi/pusat tempat atau bilik (ECC) yang akan digunakan semasa kecemasan untuk merancang strategi menangani kecemasan

 • Senarai & pemerhatian ke atas peralatan dan kemudahan kecemasan yang ada

 • Pemeriksaan dan penyenggaraan peralatan untuk kecemasan

 • Latihan & laporan kecemasan yang dijalankan (drill report)

 • Senarai Talian Kecemasan

 • Sijil Perakuan BOMBA

Pengurusan Kontraktor

 • Kontrak perjanjian melibatkan KKP

 • Pemantauan kontraktor

NADOPOD

 • JKKP6 / JKKP7

 • JKKP8

Pengurusan Alat Pelindung Diri

 • Rekod PPE

ULASAN KESELURUHAN AUDIT

Penemuan, Cadangan dan Kesimpulan

 • undefined

Tindakan Punitif yang Dikeluarkan

 • Bilangan Surat Arahan

 • Bilangan Notis Perbaikan

 • Bilangan Notis Larangan

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.