Title Page

 • Nama Jabatan/Bahagian yang diaudit

 • Tarikh Audit dijalankan

 • Nama Juruaudit

 • Lokasi Audit

BAHAN KIMIA BERBAHAYA

 • Pelabelan

Kawalan Risiko

 • Kawalan teknikal (substitution, elimnation etc)

 • Kawalan organisasi (SOP, training etc)

 • Tanda amaran

 • Penstoran

 • Helaian Data Keselamatan (SDS)

PENGURUSAN BUNYI BISING

 • Kawalan risiko

 • Tanda Amaran

 • Adakah pekerja yang berada di kawasan bising memakai alat perlindung telinga

ERGONOMIK

 • Majikan mengenalpasti masalah

 • Langkah-langkah kawalan

PENILAIAN TEMPAT KERJA

 • Tanda laluan keluar dan lampu kecemasan

 • Laluan yang tiada halangan

 • Susunan barang teratur

 • Penandaan kawasan kerja

 • Keadaan sempurna lantai kerja, pelantar dan tangga

 • Tepian terbuka dihadang

 • Lubang dan pembukaan lantai ditutup/dipagar

 • Kebersihan dan kekemasan kawasan kerja

 • Kawalan risiko bekerja di tempat tinggi lebih dari 10 kaki

 • Kawalan risiko dari aspek persekitaran pekerjaan

PENGURUSAN LOJI DAN JENTERA

Kawalan Risiko

 • Peralatan kawalan keselamatan mencukupi

 • Peralatan kawalan keselamatan dibuat penyelenggaraan

 • Prosedur Kerja Selamat (SOP)

 • Nombor Pendaftaran Jentera Berperakuan

 • Tanda amaran

 • Keselamatan elektrik

KEBAJIKAN

 • Kemudahan tandas

 • Tempat / Ruang rehat (ruang solat)

 • Kemudahan air minuman yang bersih

 • Kemudahan riadah dan sosial

PELAN TINDAKAN KECEMASAN (ERP)

 • Peti Pertolongan Cemas / First Aids Box

 • Alat menentang kebakaran

 • Pelan laluan kecemasan

 • Tempat berkumpul

 • Maklumat berkaitan perkhidmatan kecemasan luar ( no.telefon agensi & jarak)

ULASAN KESELURUHAN AUDIT

Penemuan, Cadangan dan Kesimpulan

 • undefined

Tindakan Punitif yang Dikeluarkan

 • Bilangan Surat Arahan

 • Bilangan Notis Perbaikan

 • Bilangan Notis Larangan

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.