Audit

Orde en netheid

Is de doorgang op en naar de werkplek vrij?

Is de werkvloer en -omgeving zuiver (slipgevaar, hinder,...)?

Is er sprake van algemene netheid in en rond de werkplek (wagen, machine, bureau,...)?

Wordt het niet gebruikte materiaal ordentelijk bewaard?

Gevaarlijke situaties en handelingen?

Zijn de gevaarsaspecten geïdentificeerd (werkopdracht, pictogrammen,...)?

Is de werkvloer stabiel?

Is de werkzone afgebakend en vrij van obstakels?

Zijn de werknemers voldoende gescheiden van verkeer (voertuigen, heftruck, bull,...)

Is er een duidelijke rekenschap (attitude) m.b.t. de gevaarsaspecten?
(Ogen bij het werk, gevaarlijke plaatsen afgeschermd /aangeduid?)

Is er, waar nodig, een vrije doorgang voor derden? (Voetgangers, verkeer,...)

Is er voldoende verlichting / verluchting?

Risicovolle taken
Zijn er risicovolle taken op de werkplek?

Bestaat er een risico-analyse van de uitgevoerde werken? (TRA, LMRA, Projectplan)

Is er een startwerkvergadering geweest (risico's besproken)?

Zijn de risico's met iedereen besproken? Door iedereen ondertekend en begrepen?

Zijn er waar nodig veiligheidsposten voorzien? (Tankwacht, brandwacht,...)

Genoten de betreffende werknemers de nodige opleidingen voor deze taken?

Zijn de gevolgde opleidingen aantoonbaar? ( b.v. Veiligheidspas)

Veiligheidsregels en persoonlijke beschermingsmiddelen

Wordt er collectieve bescherming voorzien? (Afscherming, afzuiging,...)

Worden er persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt?

Voor ogen (veiligheidsbril, lasbril,...)?

Voor gelaat (gelaatsscherm, volgelaatsmasker,...)?

Voor ademhaling (stofmasker, aangepast masker, perslucht,...)

Voor hoofd, schedel (veiligheidshelm, stootpet,...)?

Voor oren (gehoorbescherming, oordopjes, oorkappen,...)?

Voor handen, armen ( geschikte handschoenen,...)?

Voor voeten, benen (veiligheidsschoenen, -laarzen, HD-laarzen,...)?

Voor lichaam (geschikte werkkledij, zuurpak,...)?

Voor valbescherming ( parachutegordel, vallijn,...)?

Voor luchtmetingen (mobiele gasdetectie - O2, LEL, H2S,...)?

Zijn er correcte en volledige instructies m.b.t. gebruik van de beschermingsmiddelen?

Worden de CBM / PBM oordeelkundig gebruikt?

Zijn alle noodzakelijke PBM beschikbaar?

Is er voldoende reserve aan PBM (verbruik, breuk,...)?

Procedures en werkinstructies

Zijn de instructies klaar en duidelijk voor de uitvoerder?

Zijn er checklijsten voorzien m.b.t. de opdracht?

Zijn de checklijsten correct ingevuld?

Vereist de opdrachtgever vuur-, werk-, stelling- of andere vergunningen?

Zijn de vereiste vergunningen aantoonbaar / aanwezig?

Worden de vermelde instructies / veiligheidsregels nageleefd?

Zijn de gevraagde documenten vlot beschikbaar?

Onderaannemers

Zijn er onderaannemers tewerkgesteld op de werkplaats / werf?

Zijn de risico's en instructies aan de onderaannemers gemeld?

Zijn de instructies/veiligheidsregels klaar en duidelijk voor deze werknemers?

Genoten deze werknemers de nodige opleiding ?

Zijn de gevolgde opleidingen aantoonbaar ?

Gereedschap en uitrusting

Zijn alle bewegende delen afgeschermd?

Zijn alle meetmiddelen voorzien van een status? (Kalibratie)

Zijn alle veiligheidsmaterialen gekeurd? (kleurmarkering, label, attesten, …)

Zijn alle veiligheidsvoorzieningen OK? (noodstop, vonkendemper, aarding, voetklep, …)

Zijn de bedieningsborden klaar en duidelijk?

Is het materiaal algemeen in goede staat?

Wordt het materiaal oordeelkundig gebruikt?

Zijn er wagens aanwezig op de werkplek? (Vac,HD, bestelwagens,…)

Welke nummerplaten?

Zijn alle boordpapieren aanwezig?(inschrijving, keuring, vignet,...)

Is er een EHBO doos beschikbaar? (vervaldatum)

Is er een ADR-koffer beschikbaar en volledig ?

Is er één of meerdere blusapparaten ? (vervaldatum)

Omgang met gevaarlijke stoffen

Zijn alle aanwezige stoffen/produkten duidelijk geïdentificeerd (etiketering)?

Zijn de gevaarlijke stoffen geïdentificeerd? (productnaam,pictogrammen, ...)

Gevarenaanduiding en voorzorgsmaatregelen vermeld?

Is het veiligheidsinformatieblad beschikbaar?

Is er een duidelijke opslagplaats voorzien voor gevaarlijke stoffen?

Correct opgeslagen ? (lekopvang, T°, keuring, stabiel,…)

Zijn gasflessen vastgelegd?

Zijn de nodige preventiemaatregelen genomen? (bescherming, afzuiging, detectie, ...)

Nodige interventiemiddelen beschikbaar/bereikbaar? (nooddouche, oogspoeling, ….)

Redding en EHBO

Bestaat er een nood/evacuatie-plan in de onderneming ?

Is de noodprocedure gekend? (noodnummer, wat te doen …?)

Is vlotte evacutie van de werkplek mogelijk? (speciaal: hoogte en besloten ruimte!)

Is vlotte evacuatie van slachtoffer(s) mogelijk?

Is alle interventiemateriaal in de onmiddelijke nabijheid (aanduiding, bereikbaar)?

Zijn er concrete afspraken met derden/klant?

Is er een vlotte toegang voor interventieploegen?

Zijn er EHBO-voorzieningen beschikbaar? (ter plekke ; centrale plaats, …)

Keuringen veiligheidsmaterialen (hijsmateriaal, vanglijn, parachutegordel, looplamp, ladders,…)

Vul het inventarisnummer en de kleurcodering van het identificatieplaatje in.

no label

Inventarisnummer en kleurcodering

Inventarisnummer en kleurcodering

Inventarisnummer en kleurcodering

Inventarisnummer en kleurcodering

Inventarisnummer en kleurcodering

Inventarisnummer en kleurcodering

Inventarisnummer en kleurcodering

Inventarisnummer en kleurcodering

Inventarisnummer en kleurcodering

Inventarisnummer en kleurcodering

Bijkomende opmerkingen of vaststellingen

Add media
Voorgestelde acties, opmerkingen en vaststellingen: ( OOK GOEDE !! )

Add media
Handtekening

Het verslag bezorgen aan de preventieadviseur.

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.