Audit

Algemeen
Algemene indruk
Zijn er risicovolle taken op de werkplek?
Bestaat er een risico-analyse van de uitgevoerde werken?

Is er een start-werkvergadering geweest (risico's besproken)?

Aandachtpunt: Orde en netheid

Is de doorgang op en naar de werkplek vrij?
Is de werkvloer en-omgeving zuiver (slipgevaar, hinder,...)?

Is er sprake van algemene netheid in en rond de werkplek?

Is er sprake van algemene netheid in de vrachtwagen?

Aandachtspunt: Handelingen

Goede werkhouding?

Werd de vergrendelingsprocedure (LOTO) correct toegepast?

Zijn de gevaarlijke plaatsen voldoende afgeschermd / aangeduid?

Aandachtspunt: Persoonlijke Bescherming Middelen

Worden de aangepaste PBM's gedragen?

Worden de PBM's oordeelkundig gebruikt?

Aandachtspunt: Procedures en instructies

Zijn de checklijsten ingevuld en ondertekend (door klant / operator)

Zijn de instructies klaar en duidelijk voor de uitvoerder? Worden de instructies correct nageleefd?

Aandachtspunt: Gereedschap en uitrusting

Zijn het gereedschap en/of uitrusting aangepast aan het uit te voeren werk?

Worden het gereedschap en/of de uitrusting op de juiste manier gebruikt?

Zijn het gereedschap en/of de uitrusting nog in goede staat?

Aandachtspunt: Redding

Zijn het noodnummer en de noodprocedure gekend?

Vastgestelde positieve opmerkingen / twijfelachtige items

Add media
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.