Audit

Deltagerliste for SJA møte

SJA-Ansvarlig

Prosjekt/arbeidsordrenr

SJA møte

Deltager

Navn

Firma

Rolle / Ansvar

Dato
Signatur
Konklusjon

Er den totale risikoen akseptabel?

Konklusjon/kommentar

Anbefaling/godkjenning
SJA ansvarlig
Add signature
Select date
Ansvarlig for utførelse av arbeidet
Add signature
Select date
Ansvarlig for prosj./anl./omr. det skal arbeides på
Add signature
Select date

Erfaringsoppsummering etter at arbeidet er ferdigstilt

SJA Skjema

Arbeidsmetoder

Skal det arbeides på eller nær ved høyspenningsanlegg?

Er det klarlagt hvem som skal utpekes som LfS?

Er "Prosedyre for kommunikasjon mellom LfS og Lfk gjennomgått og forstått"?

Har alle i arbeidslaget fullført minimum kurs "Adgang til høyspenningsanlegg" eller "Aktiviteter nær ved høyspenningsanlegg" de siste 24 mnd?

Kan LfS kommunisere uten tolk med samtlige i arbeidslaget, samt med LfK og driftsleder?

Skal det arbeides i grensesnittet mot eller nær ved annen anleggseiers anlegg?

Har vi tilgang til LfS fra den andre anleggseieren?

Er utkobling innvilget?

Har vi tilgang til nødvendig jordingsutstyr og spenningsprøver?

Er jordingsutstyr og spenningstestere kontrollert i h.h.t. gjeldende rutiner?

Skal det arbeides på lavspenningsanlegg?

Er det klarlagt hvem som skal utpekes som AfA?

Har den som skal utføre arbeidet relevant fagbrev?

Skal strømkrets tas ut av drift ved å frakoble strømtransformator og jorde denne på begge sider?

Er LfS tilgjengelig i forbindelse med jording av strømtransformator(er)?

Skal det arbeide på strømkretser i drift, hvor prøvestøpsel/prøvevender ikke benyttes?

Er det minst to personer tilgjengelig for oppdraget?

Hvilke(n) prosedyre(r) skal det arbeides etter?

Er spenningstester tilgjengelig?

Er merkeskilt tilgjengelig?

Er kortslutningsapparat tilgjengelig?

Er hjelm utstyrt med visir?

Er godkjente isolérhansker tilgjengelig?

Er avskjermingsduk med klyper tilgjengelig?

Er bruksisolert eller helisolert verktøy tigjengelig?

Er vernebriller tigjengelig?

Skal det arbeides på likeretter, vekselretter, batterianlegg eller UPS?

Er IKT driftsvakt (tlf. 73 96 58 60) varslet?

Skal det arbeides i kontrollanlegg?

Er regionsentralen varslet og har samtykket?

Skal det arbeides i SF6-anlegg?

Skal det tappes eller fylles, eller har det vært en stor lekkasje av SF6-gass?

Er det foretatt god utlufting av rommet?

Skal effektbryterkammer eller gassrom åpnes for inspeksjon eller arbeid?

Har man forsikret seg om at bruk av varmekilde over 200 gr. C eller røyking ikke forekommer?

Skal gassrom hvor det har forekommet lysbue åpnes og/eller skal det arbeides med det hvite pulveret som er et spaltningsprodukt av lysbue?

Er beskyttelseskjeledress, skotrekk, hansker og hel maske tilgjengelig?

Er spesialstøvsuger tilgjengelig?

Har man forsikret seg om at bruk av varmekilde over 200 gr. C eller røyking ikke forekommer?

SJA- Skjema

Beskrivelse av arbeidet

Forutsetninger

Tiltaks liste

Legg til tiltak

Deloppgave

Risikoelement/faremoment

Mulig konsekvens

Tiltak

Ansvarlig for tiltak
Tiltak utført

SJA sjekkliste

A Dokumentasjon og erfaringsdata

1. Er dette en kjent arbeidsoperasjon for arbeidslaget?

2. FInnes dekkendeprosedyre/instruks/jobbpakke?

3. Kjenner gruppen til erfaringer/uønskede hendelser fra tilsvarende jobber/SJA?

B Kompetanse

1. HAr vi nødvendig personell og kompetanse for jobben?

2. Er det andre som burde deltatt i SJA - møtet?

3. Har involvert personell de sertifikater som kreves for å utføre jobben? Er disse tilgjenngelig?

4. Har alle i arbeidslaget sikkerhetskort/adgangskort/ID-kort?

C Kommunikasjon og koordinering

1. Er dette en jobb der flere enheter/arbeidslag må koordineres?

2. Er god kommunikasjon og egnet kommunikasjonsmiddel på plass? (både internt i arbeidslaget og ovenfor andre som eventuelt skal arbeide i samme område).

3. Er det avklart hvem som leder arbeidet?

4. Er det avsatt tilstrekkelig tid til aktivitetene?

5. Har arbeidslaget gjennomtenkt håndtering av eventuell alarm eller beredskapssituasjon og informert beredskapsfunksjoner om mulige tiltak som vil berøre dem?

6 Er det blitt utpekt leder for sikkerhet (LFS) til jobben?

7 Kan LFS og Leder for kobling (LFK) kommunisere med arbeidslaget uten bruk av tolk?

D Dokumentasjon og erfaringsdata

1. Er etablerte barrierer for å redusere sannsynligheten for uønskede hendelser intakte?

2. Er og forblir barrierer for å slukke eller begrense omfang/spredning av en brann/eksplosjon intakte (deteksjon/varsling, slukkesystemer/utstyr osv)?

3. Er og forblir barierer som skal bidra til en sikker evakuering av personell intakte (nødstrøm/lys, alarm, rømningsveier osv)?

4. Er førstehjelpsutstyr tilgjengelig i umidelbar nærhet til arbeidstede?

E Utstyr omfattet av jobben

1. Er nødvendige sikkerhetstiltak mot følgende energirike operasjoner ivaretatt:
- Trykk
- Høy/lav spenning
- Rotasjon

2. Kan høy temperatur være en fare?

3. Er det tilstrekkelig maskinvern/skjerming?

4. Er nødvendig sikkerhetstiltak gjennomført i forhold til spenningsatt utstyr (risikoavstand og sikkerhetsavstand definert, skjerming av utstyr, jording etc.)?

F Utstyr til utførelse av jobben

1. Er løfteutstyr, spesialverktøy, utstyr/materiell for jobben kjent, tilgjenngelig, sjekkt og funnet i orden?

2. Har alle riktig og tilstrekkelig verneutstyr?

3. Er det fare for ukontrollert bevegelse/rotasjon av utstyr/verktøy?

4. Er utstyret som skal benyttes sertifisert og i henhold til spesifikasjonene for jobben (størrelse/dimensjon, sikkerhetsnivå, kvalitet etc.)?

G Området

1. Er det påkrevd med befaring for å verifisere tilkomst, kunnskap om arbeidsområdet, arbeidsforhold o.a.?

2. Er det tatt hensyn til arbeid i høyden/flere nivåer over hverandre/fallende gjenstander?

3. Er det tatt hensyn til brannfarlig gass/væske/materialer i området?

4. Er det tatt hensyn til mulig eksponering for støy, vibrasjon, giftige gass/væsker, røyk, støv, damp, kjemikalier, løsemidler eller radioaktivitet?

H Arbeidsted

1. Er arbeidsplassen ren og ryddig?

2. Er det tatt hensyn til behov for merking/skilting/avsperring?

3. Er det tatt hensyn til transportforhold til/fra arbeidstedet?

4. Er det tatt hensyn til behov for ekstra vakt?

5. Er det tatt hensyn til belysning?

6. Er det tatt hensyn til tilkomst/rømning?

7. Er det tatt hensyn til arbeidstilling/fare for belastningsskader?

Signatur
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.