Audit

Gegevens project
Kies de bouwfase waarin het project zich bevindt:

Worden de werkzaamheden in bewoonde of onbewoonde staat uitgevoerd.

Organisatie / follow-up

Zijn de punten uit de voorgaande inspectie verholpen? Indien niet, geef aan wat er nog open staat.

Zijn de adviezen uit het rapport van Aboma afgehandeld? Indien niet, geef aan wat er nog open staat.

Is de toolboxmeeting / werkoverleg deze maand gehouden.

Zijn (bijna)ongevallen gemeld en besproken? Geef "nvt" indien geen incidenten hebben plaatsgevonden

Bedrijfshulpverlening

Is de alarmkaart ingevuld (zowel het veiligheidsdeel als het milieudeel), nog actueel en opgehangen?

SOS-kaartjes en crisisprocedure bekend en aanwezig?

EHBO-koffer, AED en blusmiddelen aanwezig en binnen de keuring?

Gebruik PBM

Wordt de juiste en voor het weer geschikte werkkleding gedragen?

Wordt gebruik gemaakt van de juiste PBM's (helm, bril, schoenen, gehoorbescherming, adembescherming)

Is de schraplijst gevaarlijke stoffen opgehangen en besproken?

Is de asbestinstructiekaart opgehangen en besproken (indien van toepassing)

Bouwplaats algemeen

Is schaftruimte en sanitair voldoende en schoon?

Is de bouwweg in goede staat?

Staat de bouwplaats rondom in de hekken en is de juiste bebording aanwezig?

Is de publieke veiligheid gewaarborgd?

Is de verlichting op de bouwplaats en in de trappenhuizen voldoende?

Worden de materialen volgens voorschriften en stabiel opgeslagen?

Veiligheid bewoners / gebruikers

Is de veiligheid rondom kranen, steigers en containers goed geregeld (afzetting met hekken of lint)

Is een veilige toegang tot de woning / portiek gewaarborgd voor de bewoners / gebruikers?

Zijn voldoende maatregelen getroffen voor toegankelijkheid voor bewoners / gebruikers met hulpmiddelen zoals rolstoel of rollator?

Zijn maatregelen getroffen dat na werktijd risicovolle onderdelen zoals (rol)steigers niet door kinderen betreden kunnen worden

Zaagplaats

Is de zaagmachine volgens voorschriften opgebouwd en in gebruik?

Duwhout, geleider en spouwmes worden gebruikt

Aangesloten op stofafzuiging

Beschermkap wordt gebruikt

Is er rondom de zaagtafel opgeruimd (struikelgevaar)

Ladders / rolsteigers

Zijn de ladders in goede staat en binnen de keuringstermijn?

Staan de ladders juist opgesteld, geborgd en voldoende doorsteekhoogte?

Zijn de rolsteigers in goede staat en binnen de keuringstermijn?

Zijn de rolsteigers goed opgebouwd (volgens voorschrift)?

Wordt er op een juiste wijze gewerkt met de rolsteigers?

Hijsen en heffen

(mobiele)Hijskranen in goede staat en binnen de keuringstermijn?

Hijsmiddelen in goede staat en binnen de keuringstermijn?

Zijn er hijsbegeleiders aangesteld?

Zijn de hijsbegeleiders herkenbaar voor de kraanmachinist?

Steigers

Is de steiger opgebouwd aan de hand van tekeningen en berekeningen?

Is de ondergrond voldoende draagkrachtig?

Is de lift niet aan de steiger verankerd?

Is de opgang op de juiste wijze uitgevoerd?

Zijn alle verankeringen nog aanwezig / is de overzetmoer gebruikt?

Is de steigervloer compleet en opgeruimd?

Zijn de leuningen en kantplanken overal nog compleet?

Is de max. ruimte tussen de steiger en gevel 15 cm?

Wordt de steiger 2 wekelijks gecontroleerd door een deskundige?

Werken op hoogte

Dak- en vloerranden voorzien van leuningen en kantplanken?

Dak- en vloersparingen dicht en afgeschermd?

Wandopeningen dicht of afgeschermd?

Milieu

Wordt afval op juiste wijze gescheiden op de bouwplaats?

Zijn voldoende containers aanwezig en afgestemd op de vrijkomende afvalstoffen incl. bebording?

Gescheiden inzameling KCA?

Zijn de absorptiekorrels t.b.v. een milieucalamiteit aanwezig?

Algemene indruk van de bouwplaats
Wat is de overall indruk van de bouwplaats. 1 staat voor "onveilig" en 5 staat voor " Prima in orde "
Afronding van het formulier
Paraaf
Klik op "Voltoooid" en mail het rapport als PDF naar de KAM Adviseur
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.